Lukö 7

1꞊Dhɛ Yesu ꞊ya yën 'wun 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, 'yö dho Kapɛɛnaɔmë. 2‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha, Wlɔmë 'dhasi ‑gɔmɛ do ‑yö ‑kë mü, 'yö‑ ‑bha yuökëmɛ do ‑wungbeezë ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ. Yuökëmɛ 'ö bhë 'yua ‑yö ‑kë ‑a kë ꞊dhia, 'ö‑ ‑wun 'gü ꞊ya 'to 'tee kö ‑yaan ga. 3꞊Dhɛ 'ö 'dhasi ‑gɔmɛ 'ö bhë ꞊ya Yesu 'tɔ ma, 'yö Zuifö ‑nu ‑bha mɛ zii 'bhaa ‑nu bɔ kö ‑waan pö Yesu ‑dhë ‑yö nu ‑yaan ö bha yuökëmɛ bhë ‑a ‑dhɛ bo. 4'Wo dho 'wo ‑lo Yesu 'piö, 'wo yö ‑bhɛa ‑a ‑dhë ‑sü ‑bha ꞊naazë 'ka, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Gɔɔn‑ 'ö bhë, ‑nu ‑a ‑dhë ‑sü ‑ya ‑ma ‑kun, 5'Ö tɔɔ yië‑ 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhɔ ‑ya ‑kë, 'go mü 'zü yö ꞊nɛ 'yö yië‑ ‑bhɔkuëkɔ dɔ.» 6꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑ziö ‑an 'piö. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa yö 'kɔ 'ka ꞊klöö', 'ö 'dhasi ‑gɔmɛ bhë 'yö ö 'bhamɛ ‑nu bɔ kö ‑waan pö ‑a ‑dhë ö ‑wo 'ka ꞊nɛɛ: «N ‑Gɔmɛ, kö ꞊kun 'ü ü ‑de ꞊sëë' bho 'kpaan, 'ö tɔɔ yaa n ‑ma 'kun kö 'üën‑ ‑da n ‑gɔ kɔɔ. 7‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'a n ‑de yö ꞊nɛ yaa n ‑ma 'kun kö 'a nu ü 'dhiö, 'kɛɛ ‑bhö ü ‑wo 'kpaan pö, ꞊ya kë 'dhö ma yuökëmɛ ‑dho dha. 8Ma ‑de gia‑ n ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑wo ‑dhö, 'ö go mü ma 'dhasi ‑nu 'a ‑an ꞊kɔɔn 'wo ‑dhö. 'Ö 'ma‑ pö ‑a mɛ do ‑dhë: ‹‑Bhö 'dho!› 'ö dho n ‑wo 'ka; 'ö 'ma‑ pö ‑a mɛ do 'bhaa ‑dhë 'zü: ‹‑Bhö nu!› 'ö nu n ‑wo 'ka; 'ö 'ma‑ pö yuökëmɛ ‑dhë: ‹Pë 'ö ꞊nɛ, ‑bhö ‑a kë!› 'ö‑ ‑kë n ‑wo 'ka.» 9꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊yaa‑ ‑wo 'ö ꞊nɛ ‑a ma, 'yö 'dhasi ‑gɔmɛ ‑wun ‑ya 'te tun, 'ö ꞊dhië mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo ‑ziö ‑a 'piö bhë ‑an 'piö ꞊zian', 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë n 'ka ‑zo yö n ‑ma ‑sü 'ö ꞊suu'‑ 'dhö ꞊nɛ ‑a yö do, ‑abi', ‑a mɛ gbɛ 'yaa 'dhö Izlaɛlö ‑sɛ ‑de 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü!» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho 'dhasi ‑gɔmɛ bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ, 'ö 'wo yuökëmɛ 'ö ꞊sia 'wo‑ yö kö ‑a ‑bha 'yua ꞊ya bo. 11꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑dho pödhɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Nainë bhë ‑a 'gü. ‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu waa‑ mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö ‑a 'piö. 12꞊Dhɛ 'wo ꞊yɔɔn ‑na ‑da plöö ‑dhɛ 'sɔɔ kö mɛ ‑nu ‑wo 'dho ‑na mɛ do 'ö ga bhë ‑a ‑bin ꞊dhia. Gɔɔn‑ 'ö bhë ‑yö ‑kë dhe 'ö ꞊gɛandhe 'ka ‑a ‑bha 'në dosɛn 'kpaan 'yö‑ ‑gɔ ‑a 'ka. Mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo go pödhɛ 'ö bhë ‑a 'gü, ‑wo ‑kë dhebɔ 'ö bhë ‑a 'piö mü. 13꞊Dhɛ 'ö dhebɔ 'ö bhë Dëmɛ ꞊yaa‑ yö, 'ö‑ 'yena ‑ya ‑kë 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ü 'gbo bɔ gbɔ!» 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ꞊yɔɔn ꞊glöö ‑bun ‑a 'gü ‑pë bhë ‑a ‑bha 'yö pa ‑a 'ka 'ö mɛ ꞊glöö bun ‑mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ꞊gbaannu, 'ö Yesu ‑ya pö: «'Në gɔɔn‑ 'ü ꞊nɛ, a‑ ‑pö ü ‑dhë, ‑bhö ꞊luu'‑!» 15'Ö mɛ 'ö ga bhë 'yö ꞊luu 'ö ‑ya ö ‑gɛan 'ö yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö Yesu ‑ya nu ö dhe ‑dhë. 16'Suö ‑yö ‑da mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an 'plɛ 'gü, 'ö 'wo yö ‑Zlan 'tɔ 'saa ‑blü ‑sü ‑bha 'wo‑ pö: «‑Zlan ꞊ya ö ‑wodhiölomɛ do ꞊va bɔ kwa ‑dhë!» 'Go mü 'wo‑ pö 'zü: «‑Zlan ꞊ya nu ‑dɔ ö bha 'sɛgümɛ ‑nu ‑gban ‑gɔ ꞊dhia!» 17'Ö 'wun 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë 'ö ‑pɛn Zude ‑sɛ waa‑ ‑a ‑zütodhɛ ‑nu 'saadhö 'gü. 18Zan Batisö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑nu, 'ö 'wun ‑nu bhë 'wo‑ 'plɛ ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë. 'Ö Zan ‑yö ‑an mɛ ꞊plɛ ꞊dhɔɔ ‑kë, 19'yö ‑an bɔ Dëmɛ 'piö kö ‑waan ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛɛ: «Ü mɛ 'yi‑ dɔa ꞊nɛ ‑yö ‑dho nu bhë ‑a 'ka i, 'iin 'yi ‑ya mɛ gbɛ ‑gɔ e?» 20꞊Dhɛ 'ö ꞊wa 'dho ꞊wa ‑lo Yesu 'piö, 'ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Zan Batisö 'ö yi bɔ kö 'yiën‑ ü ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛɛ ü mɛ 'yi ‑ya ‑a ‑bha nu ‑sü ‑gɔ bhë ‑a 'ka i, 'iin yi ‑dho ‑ya mɛ gbɛ ‑gɔ e?» 21‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, 'ö Yesu ‑yö yö 'yuamɛ ꞊plëëzë waa‑ 'tɔsiömɛ ‑nu ‑an ‑dhɛ bo ‑sü ‑bha, kö ‑yö ‑zuu yaa bho ‑na mɛ ‑nu 'gü, kö ‑yö 'yënngtiimɛ ‑nu ꞊plëëzë 'yan 'po ‑na. 22꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö Yesu ‑ya pö Zan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑dhë: «‑Ka 'dho, pë 'ka‑ yö 'iin 'ka‑ ma ꞊nɛ 'ka‑ ꞊blɛɛ Zan ‑dhë ꞊nɛɛ: 'Yënngtiimɛ ‑nu ‑wo ‑dhɛ yö ‑na, ‑gɛntɔsiömɛ ‑nu ‑wo 'ta ‑na, ꞊weemɛ ‑nu ‑bha ꞊wee ‑yö 'go ‑na ‑an ‑bha, 'totamɛ ‑nu ‑wo 'wun ma ‑na, gamɛ ‑nu ‑wo 'go ‑na ga 'gü, 'wuntaɔsë ‑yö ꞊blɛɛ' ‑na 'yenamɛ ‑nu ‑dhë. 23꞊Ao'! ꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ 'ö yaa 'dho go ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'gü ‑a ‑gɔ!» 24꞊Dhɛ 'ö Zan ‑bha bɔmɛ ‑nu ꞊wa 'yɛ wo 'zü ꞊wa 'dho, 'ö 'wun 'ö ‑gban Zan ‑bha, 'ö Yesu ‑yö yö ‑a ‑blɛɛ mɛ gbung 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: «'Yënngtaadhɛ 'ö Zan ‑yö ‑kë ‑a ‑bha bhë, 'dho 'ö 'ka‑ wo ‑a ‑bha bhë, ‑më 'ö 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia 'ma ɛ? 'Lü 'në 'ö 'tëë 'dho ‑a ꞊tuun' ‑na bhë 'ö 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia ꞊a? 25'Yaa 'dhö, ‑më 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia ꞊ɛ? Gɔɔn‑ do 'ö sɔ ‑së 'dho ‑a ‑bha yö ‑mü ‑a? 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'a ‑ga ‑a 'gü bhë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö sɔ ꞊sɔnng' 'gbeezë 'dho ‑an ‑bha bhë, ‑an këdhɛ 'ö tɔɔ ‑dhɛ ‑së ‑dhɛ 'gü, ‑wo ‑kë ‑gludë ‑nu ‑bha wɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 26꞊Dhɛ 'ö 'dhö ꞊nɛ, ‑më 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia 'sa? ‑Zlan ‑wodhiölomɛ do ‑mü ‑a? A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: ꞊Ii‑, 'ö ‑de, mɛ 'ka‑ yö bhë, ‑yö ‑ziö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑ta, 27bhii Zan 'ö bhë pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö ‑gban ‑a ‑bha ‑ya ‑pö: ‑Zlan ‑ya ‑pö: 'Ma ma bɔmɛ do bɔ ü 'dhiö, kö ‑yaan ü bha zian ‑gblooga ‑pë kë.» 28'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «A‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ 'ö‑ 'tɔ dho kë ꞊va ‑yaan ꞊zië' Zan ‑ta 'yaa 'dhö, 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ 'ö 'gügaazë ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü, ꞊yö ꞊va 'yö ꞊zië' ‑a ‑ta.» 29'Sɛgümɛ ‑nu waa‑ 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑nu, 'ö 'wo wo 'to to ‑a ‑wo ‑bha; 'ö 'wo‑ dɔa ꞊nɛ ‑Zlan 'ö bhë ‑yö kpengdhö, 'ö 'wo nu Zan 'piö, 'yö ‑an ‑go ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑bɔyiödhe ‑kë. 30'Kɛɛ Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa 'we ‑a ‑bha kö Zan ‑yaan wo bɔ yiö. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, pë 'ö ‑Zlan dho ‑a kë ‑an ‑dhë ‑be bhë, ‑wa ‑bhɔ wo ‑dhë ꞊taa'. 31'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö ꞊nɛ, a ‑dho mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ‑yi ꞊nɛ ‑a 'gü, ‑an ‑zɔn dö 'ka ɛ? ‑Wo ‑bhɔ dö ‑bha ‑ɛ? 32‑Wo ‑bhɔ 'në ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka pö‑ 'dhëë ziën 'wo 'we ‑na wo 'ko ‑nu 'piö ‑an ‑bha: ‹'Ö 'yië 'truu 'piö kö 'kaan‑ 'tan kë ‑a ‑bha 'ö 'kaa 'tan kë! 'Ö 'yië gaa‑ ‑tan bho kö 'kaan‑ 'gbo bɔ 'ö 'kaa 'gbo bɔ ꞊nɛ!› 33‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ: Zan Batisö ‑yö ‑nu, 'ö 'yaa ‑bhöpë 'waa gbɛ ‑bhö, 'iin 'yaa ‑drɔɔn mü, 'ö 'ka‑ pö ꞊nɛɛ: ‹‑Zuu yaa ‑ya 'gü!› 34'Ö ma 'a Mɛgbö 'ka, 'a nu 'a pë ‑bhö 'ö 'a ‑drɔɔn mü 'ö 'ka‑ pö: ‹Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu waa‑ 'wunyaakëmɛ ‑nu ‑an 'bhamɛ 'ka; yö do bhë ꞊yö ‑siözë!› 35'Kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'kpaakpadhɛ bhë mɛ ‑nu 'ö ꞊waa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑wa dɔ ꞊nɛ ‑yö kpengdhö.» 36Falizi ‑mɛ do ‑yö Yesu ꞊dhɔɔ ‑kë yi do 'ka kö 'waan‑ pë ‑bhö wo 'ko ꞊bhaa, 'ö Yesu ‑yö dho gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ kö 'waan‑ pë ‑bhö. 37Pödhɛ 'ö bhë ‑a 'gü ꞊sɔɔnkëdhe do ‑yö ‑kë mü. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ ma ꞊nɛ Yesu ‑yö pë ‑bhö ꞊dhia Falizi ‑mɛ bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ, 'yö dho ‑guö ‑kpo 'lü 'bhlöngbhlöng 'ö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑ya pa bhë ‑a 'ka, 38'yö bɔ Yesu ꞊zlöö ꞊zian' 'yö dho ‑a ‑gɛn 'piö 'ö 'gbo bɔ, 'ö‑ 'yënng ‑yö ‑lo Yesu ‑gɛn 'dhɛadhö. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ö bha wun ‑ta ‑a ‑gɛan 'yö ö ‑bɛn ‑yɛ ‑a ‑gɛn ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'wo mɛ 'kpeng mü ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö, 'yö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë bhë 'yö‑ ꞊kpënng ‑a ‑gɛn ‑ta dhuö. 39꞊Dhɛ 'ö Falizi ‑mɛ 'ö Yesu ꞊dhɔɔ ‑kë bhë 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ꞊yaa‑ yö, 'yö‑ pö ö ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑mü 'gbödhö, kö ‑yö ‑dho dhebɔ 'yö paa ꞊nɛ ‑a dɔ, 'go mü 'ö mɛ 'ö‑ 'ka 'yö‑ dɔ, bhii ‑yö ꞊sɔɔnkëdhe 'ka.» 40꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö Falizi ‑mɛ bhë ‑a ‑dhë: «Simɔ, 'wun do 'bhaa ‑yö n ‑gɔ kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ü ‑dhë.» 'Ö Simɔ ‑ya pö: «N ‑Gɔmɛ, ‑bhöë ꞊blɛɛ'‑!» 41'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Pëdɔmɛ do ‑bha 'wëü‑ ‑yö ‑kë mɛ ꞊plɛ ‑bha, mɛ do ‑bha 'ö tɔɔ dönie ꞊këng' 'sɔɔdhu, 'ö mɛ do ‑bha ‑yö ‑kë 'pö ‑a 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhu 'ka. 42꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑kɔ yaa 'dho ‑mɔ ‑a bho ‑sü ‑bha, 'yö ö bo ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ ö bha 'pë 'yö ‑an ‑bha bhë ‑a 'ka. ꞊Ya kë 'dhö mɛ ꞊plɛ 'wo 'pë dɔ ‑an ‑bha bhë, dö 'ö dho ‑a ‑dhɔ kë 'pëdɔmɛ 'ka ꞊duö ꞊e?» 43'Ö Simɔ ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «A n ‑zo ‑ta ꞊nɛ, mɛ 'ö ‑a ‑bha 'wëü‑ ‑yö ‑kë ꞊va, 'ö ö ꞊kwaa ‑a ‑wun ‑zü bhë ꞊nɛ, 'yö dho ‑a ‑dhɔ kë ‑a 'ka ꞊duö.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Wun gia‑ 'ü‑ ꞊blɛɛ.» 44꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ꞊sië dhebɔ 'ö bhë ‑a 'piö, 'yö‑ pö Simɔ ‑dhë ꞊nɛɛ: «Dhebɔ ꞊nɛ ü‑ ‑yö ‑a? Nu 'a‑ wo ü ‑gɔ kɔɔ ꞊nɛ, ü 'ka 'yi nu n ‑dhë kö 'aan‑ n ‑gɛn 'zlu ‑a 'ka (꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa ‑bha wɔ ‑kɔ 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö), 'kɛɛ yö 'pö ‑yö n ‑gɛn ‑zlu ö 'yënng 'ka, 'yö ö bha wun ‑ta ‑a ‑bha. 45Ü 'ka nu n ‑gɔ zian‑ n 'kpeng mü ‑sü 'ka, 'kɛɛ 'yö sü n ‑ma ‑da ü ‑gɔ kɔɔ ‑sü ‑bha ꞊sia, yaa ö bo ö ‑bɛn ‑yɛ n ‑gɛn ‑bha ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'wo mɛ 'kpeng mü ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö; 46ü 'ka 'yɔn gbɛ ‑lo n tuö, 'kɛɛ yö 'pö ‑yö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑lo n ‑gɛn ‑ta dhuö. 47‑A ‑wun 'gü 'a‑ pö ü ‑dhë: ‑Dhɔ ꞊va 'yö‑ ‑zɔn bhë ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya ziö ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ꞊plëëzë ‑nu 'plɛ ‑ta, 'kɛɛ mɛ 'ö ‑Zlan ꞊ya ziö ‑a ‑bha 'wun yaa 'bhe 'tee ‑ta, ‑a ‑bha ‑Zlan ‑dhɔ ꞊yö 'tee.» 48꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö dhebɔ bhë ‑a ‑dhë: «'Ma ziö ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta!» 49'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö pë ‑bhö ꞊dhia bhë, 'wo‑ pö wo ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: «Dö ‑mü gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka 'yö ziö ‑na mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta ꞊nɛɛ?» 50Yesu ‑yö ‑to mü 'yö‑ pö dhebɔ bhë ‑a ‑dhë: «Ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊ya ü dha, ‑bhö 'dho ꞊zuöyagluu 'ka!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\