Lukö 8

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑dho pö‑ ꞊vava waa‑ pö‑ 'sɛnsɛn 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka; 'yö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha, 'yö‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë. ‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo ‑kë ‑a 'piö. 2‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu 'yö ‑zuu yaa ‑nu bho ‑an 'gü waa‑ ‑a mɛ ‑nu 'yö ‑an ‑bha 'yua ‑nu bho ‑an 'gü bhë, 'wo ‑ziö ‑a 'ka ‑a 'piö 'pö. ‑A mɛ 'bhaa ‑nu 'tɔ 'ö ꞊nɛ: Mali 'ö go Madala 'ö Yesu ‑yö ‑zuu yaa 'slaplɛ bho ‑a 'gü 'dhiö ‑be bhë, 3Zanë 'yö ‑kë Elɔdö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑gɔmɛ Suza bɔɔ 'ka bhë oo, Sizanë waa‑ dhoo ‑nu ꞊plëëzë 'ö 'wo pë ‑nu 'wo ‑kë ‑an ‑gɔ, 'wo‑ nu Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë, ‑nu ‑an ‑dhë ‑sü 'ka. 4Pö‑ 'saadhö ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑go mü, 'wo nu Yesu 'piö. ꞊Dhɛ mɛ ‑gbaa ꞊va ꞊wa nu wo 'ko ꞊bhaa ‑a 'piö mü bhë, Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka 'ö‑ pö: 5«Mɛ do ‑yö ‑dho ö bha pëga ‑pɛn ꞊dhia ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑. ‑Yö ‑kë ö bha pëga ‑pɛn ꞊dhia, 'ö ‑a ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö zian ‑gbloo 'piö, 'ö mɛ ‑nu ‑wo ꞊taa ‑a ‑ta, 'ö ‑ma ‑nu ‑wa ‑bhö. 6'Ö‑ ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö 'sɛ 'ö gwa ‑ta dhuö ‑a ‑ta. ꞊Dhɛ 'ö ‑a 'plüün ‑nu ꞊wa bhɔ 'dhö, 'wo 'kpɛa kun, 'ö tɔɔ ‑dhɛ bhë 'yaa ‑saa. 7'Ö‑ ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö 'zü ꞊blëë' 'ginngzë 'plüün 'gü, 'ö waa‑ pëga ‑së ꞊sia 'wo ꞊kpɛa wo 'ko ꞊yië', 'ö ꞊blëë' 'ginngzë ‑yö sɔ ‑a ‑ta. 8'Kɛɛ ‑a ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö 'sɛ ‑dhɛ ‑së ‑dhɛ 'gü; 'wo bhɔ 'wo ꞊kpɛa, 'ö‑ ‑kpa ‑yö ‑ya; ‑a 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë ꞊këng' do.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö 'zü ꞊nɛɛ: «‑Ka ka 'to 'to ‑së 'ka, ꞊ya kë ꞊nɛ ka 'wun ma ‑to ‑yö ‑dhö, kö 'wun ꞊nɛ, ‑kaa ‑gɛn dɔ!» 9꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ, 'wun ꞊zuan' 'yö‑ ‑zɔn bhë ‑a ‑gɛn 'ka. 10'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ka 'pö, 'wundɔdhe 'yö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha 'yö ‑bin ‑sü 'ka, 'ma ‑dhɛ 'po ‑a ‑ta kö 'kaan‑ ‑gɛn dɔ; 'kɛɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha 'ka, a‑ ‑blɛɛ ‑an ‑dhë ‑a ‑zɔn 'wun ꞊zuan' 'gü ‑sü 'ka; ‑yö kë 'dhö kö ‑waan ‑a ‑ga 'kɛɛ kö ‑waan 'kun ‑a yö ‑sü 'ka, 'iin kö ‑waan ‑a ma 'kɛɛ kö ‑waan 'kun ‑a ‑bho 'kou dɔ ‑sü 'ka.» 11'Ö‑ pö: «'Wun ꞊zuan' 'a‑ ‑zɔn bhë ‑a ‑gɛn ꞊ga ꞊nɛ: Pëga 'wo‑ ‑pɛn ‑na bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑wo. 12Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑bhɔ zian ‑gblooga 'ö pëga ‑yö ‑püö ‑a ‑ta bhë ‑a ‑bha; 'wo ‑Zlan ‑wo ‑ma, 'kɛɛ dü ‑yö nu 'yö ‑Zlan ‑wo bho ‑an ꞊zuö' 'piö. ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü waa‑ dha ‑sü dho kë ‑an ‑gɔ. 13Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑bhɔ gwatadhɛ 'ö pëga ‑nu ‑wo ‑püö ‑a ‑ta bhë ‑a ‑bha. ꞊Wa ‑Zlan ‑wo ma 'wo‑ kun ꞊zuögludhi 'ka, 'kɛɛ ‑an yun 'yaa 'dhö; ‑wo 'wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'töng 'bhaa 'ka; ꞊ya kë ꞊nɛ 'güdandhe ꞊ya nu ‑an ‑ta, 'wo wo ꞊kwaa ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑zü. 14‑Dhɛ ꞊blëë' 'ginngzë 'dho ‑a ‑bha, 'ö pëga ‑nu ‑wo ‑püö ‑a ‑bha bhë ‑ya ‑zɔn mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wo ma 'wo wo ꞊kwaa wo ‑de ‑zü wo ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun, ꞊bhɔɔpë ‑wun, waa‑ ‑de ꞊dhɔɔbhaapë 'ö 'kpongtaa ‑a ‑wun 'gü, 'wo ꞊nëng 'ö‑ ‑kpa ‑nu 'waa kë ‑dhö. 15'Sɛ ‑dhɛ ‑së ‑dhɛ 'ö pëga ‑nu ‑wo ‑püö ‑a ‑ta bhë, ‑ya ‑zɔn mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wo ma, 'wo‑ ‑da wo ꞊zuö' 'gü, ‑a ‑kun ‑së ‑sü 'plɛ 'ka, 'wo to wo ‑wo 'gü 'ö ‑an ‑kpa ‑yö ‑kë ‑dhö.» 16'Ö‑ pö: «Mɛ gbɛ 'yaa ꞊labang dɔ, 'yaa 'gbonggbo 'gblü ‑a ‑ta, 'iin 'yaa‑ dɔ ꞊gba ꞊löö, 'waa‑ kë 'dhö. Pë ꞊ya kë 'wo‑ ‑kë 'ö tɔɔ ‑a dɔ 'wo‑ wo ‑a ‑dɔ ‑a ‑ta dhuö ‑pë ‑ta. ‑Yö kë 'dhö mɛ 'kpɛkpɛ 'wo ‑da ‑na kɔɔ kö ‑waan ‑dhɛpuudhɛ yö. 17'Ö pë 'ö ‑dhö 'ö ‑bin ‑sü 'ka, 'yö dho kun ‑yö ‑dhɛgbɛadhɛ ‑bha ‑sü 'ka 'yaa 'dhö. Yö do bhë 'zü, 'sloo 'ka ‑wun 'yö dho kun ‑yö ‑dhɛgbɛadhɛ ‑bha ‑sü 'ka 'yaa 'dhö. 18‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö ka ‑bha 'wun ma ‑kɔ ‑wun 'gü! Bhii mɛ 'ö pë 'dhoë‑ kë ‑a ‑gɔ ‑a 'bhaa ‑dho ‑da ‑a ‑ta; 'kɛɛ mɛ 'ö pë gbɛ 'yaa‑ ‑gɔ, ‑a pë 'bhe 'tee 'ö ö ‑zo 'ta ‑na ‑a ‑wun 'gü bhë, ‑yö ‑dho kë ‑kun ‑a ‑gɔ ‑pë 'ka.» 19Yesu dhe waa‑ ‑a dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo ‑nu wo 'yan dɔ ‑a ‑bha ꞊dhia, 'kɛɛ ‑a këdhɛ gbɛ yaa kë ‑dhö ‑an ‑gɔ kö ‑waan ‑lo ‑a 'piö mɛ gbung ꞊va 'wo ‑kë mü bhë ‑a ‑wun 'gü. 20'Ö mɛ ‑nu ‑wo ‑an ‑bha nu ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ Yesu ‑dhë 'wo‑ pö: «Ü dhe waa‑ ü dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo plaan, ‑wa 'piö kö ‑wo wo 'yan dɔ ü ‑bha.» 21'Yö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «N dhe waa‑ n dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'wo wo 'to to ‑Zlan ‑wo ‑bha 'ö 'wo‑ ‑wo ‑kë.» 22Yi do 'ka Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑da 'yitagɔ do 'gü, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Kwa 'yipuë 'kan 'kwa 'dho ‑a ꞊zlöö ꞊zian'!» 'Ö 'wo dho. 23‑An ‑bha 'dho ‑sü 'ka, Yesu ‑yö yi zë. 'Kan 'wo‑ wo wo ‑ta ꞊nɛ kö 'buu 'gbee‑ ‑yö ziö ‑sü 'gü 'yipuë bhë ‑a ‑ta; 'yitagɔ ‑yö ‑kë pa ‑dhiadhö 'yi 'ka, 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö to 'tee kö ‑wo ‑dho 'yi ꞊löö. 24'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha 'wo pa ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ! Yi ‑Gɔmɛ! Kwa 'dhoë‑ ga ‑ɔ!» 'Ö Yesu ‑yö ‑büö, 'yö 'wun ꞊blɛɛ 'buu waa‑ 'yikpö ꞊vava ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka 'gbee‑ 'ka, 'ö 'buu ‑yö dho sia‑, 'ö 'yi ‑yö ꞊gbaannu, 'ö ‑dhɛ ‑yö ga diindhö. 25'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «'Öö! Ka ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ‑yö 'më ꞊ɛ?» 'Kɛɛ 'suö ‑yö ‑da ‑an 'plɛ 'gü 'ö ‑an 'te ‑yö tun 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «Dö ‑mü gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, 'ö 'wun ꞊blɛɛ 'buu waa‑ 'yi gia‑ ‑de ‑an ‑dhë, 'ö 'wo 'wun ma ‑a ‑wo ‑ta ꞊nɛɛ?» 26꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'wo ‑lo Zelazeni ‑sɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka Galile ‑sɛ wöödhö 'yi ꞊zlöö ꞊zian' bhë ‑a ‑bha. 27꞊Dhɛ Yesu ‑yö ꞊yɔɔ, mɛ do ‑yö ‑go plöö ꞊zian' 'yö nu ‑a ‑gɔ zian‑. Mɛ 'ö bhë ‑zuu yaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'gü. ꞊Dhɛ 'ö yaa sɔ kë ö ‑bha ‑a ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ. 'Yaa wɔ kɔɔ gbɔ, ‑a këdhɛ ‑nu 'wo tɔɔ blɔɔn‑ ꞊taa ‑dhɛ ‑nu. 28꞊Dhɛ ꞊ya Yesu yö, ‑yö ‑gbla 'gbee‑ 'ka 'yö nu 'yö ‑gblü ‑a ꞊gɛɛndhö 'ö‑ pö 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «‑Më ‑mü ‑i, ‑Zlan 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta ‑a Gbö Yesu? ꞊Bhɛa'‑ 'a‑ wo ü ‑dhë kö ꞊kun 'ü n ‑dɔ ‑gbɔudhö!» 29Pë ‑kë 'yö‑ pö 'dhö bhë ‑a ‑gɛn tɔɔ Yesu ‑ya ‑pö ‑zuu yaa 'ö mɛ 'ö bhë ‑a 'gü bhë ‑a ‑dhë 'dhiö ‑yö 'go ‑a 'gü. Mɛ bhë ꞊ya kë ‑wa ‑kɔ ‑nu ‑lö, 'ö 'wo‑ ‑gɛn ‑nu ‑lö ꞊yɔɔ' 'ka kö ‑waan kuënnu, 'kɛɛ ‑zuu yaa ꞊ya nu ‑a ‑ta, ‑yö ꞊yɔɔ' bhë ‑ya 'plɛ ꞊kaan 'ö‑ sü 'ö dhoë ‑dhɛ ‑nu 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha ‑a ‑bha. 30'Ö Yesu ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Ü tɔɔ dö poo ꞊e?» 'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N tɔɔ yi ꞊va!» Pë ‑kë 'yö‑ pö 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑zuu yaa ‑nu ꞊plëëzë ‑wo ‑kë ‑a 'gü. 31'Ö ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë 'wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ꞊kun 'yö dho wo kë ‑waan 'dho ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü. 32‑Bhɔtii ‑gbaa ‑nu ‑wo ‑kë wo ‑bha ‑bhöpë ‑nu ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑tɔn 'piö mü. 'Ö ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë 'wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yö 'we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ 'wo 'dho ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü. 'Yö ‑we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ. 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë 'wo go gɔɔn‑ bhë ‑a 'gü, 'wo dho ‑bhɔtii ‑nu ‑an 'gü. 'Ö ‑bhɔtii ‑gbaa ‑nu ‑blazë 'wo ꞊yɔɔ ‑tɔn ‑bha, 'yö ‑an 'plɛsɛn ‑wo dho 'wo ‑lo yiö 'töüdhö. 34꞊Dhɛ ‑bhɔtii ‑nu ‑maakëmɛ ‑nu ꞊wa 'wun 'ö bhë ‑a yö, 'yö ‑an 'plɛ ‑wo ꞊duë 'wo dho 'wuntaɔ 'yö bhë ‑a 'ka ꞊plöö, 'ö 'wo dho bhlö‑ ‑gbaa 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka. 35'Ö mɛ ‑nu ‑wo ‑ziö, 'wo dho pë 'ö ‑kë bhë ‑a ‑ga ꞊dhia. ꞊Dhɛ 'wo dho, 'wo ‑lo Yesu 'piö ‑dhɛ gia‑ bhë ‑a ‑bha, 'ö mɛ 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go ‑a 'gü bhë, 'wo‑ yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka Yesu ꞊gɛɛndhö kö ꞊ya ö bha sɔ ‑nu ‑da ö ‑bha, kö ꞊ya ö ‑de dɔ, 'ö 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü. 36Pë ‑nu 'wo ‑kë bhë mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑a 'töng 'ka, ‑wo gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑bha ‑zuu yaa ‑nu ‑bho ‑a 'gü ‑kɔ bhë, ‑a ‑wun ‑blɛɛ mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë. 37꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ ‑nu 'wo go Zelazeni ‑sɛ 'gü bhë, 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü 'wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yö 'go wo ꞊plöö. 'Ö Yesu ‑yö ‑da 'yitagɔ 'gü 'yö dho. 38'Ö gɔɔn‑ 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go ‑a 'gü ꞊sia bhë, 'yö ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yö 'we ‑a ‑bha 'yö 'to ‑a 'piö, 'kɛɛ Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: 39«‑Bhö 'yɛ ü 'zü 'ü 'dho ü ‑gɔ kɔɔ kö pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë ü ‑dhë ꞊nɛ 'ü‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë.» 'Ö gɔɔn‑ bhë 'yö dho, 'ö pë 'ö Yesu ‑ya ‑kë ‑a ‑dhë bhë 'yö‑ ꞊blɛɛ plöödhɛ bhë ‑a ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü. 40꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö ‑lo 'yipuë ꞊zlöö zian gbɛ 'ka bhë, mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo ‑kë ‑dɔ ‑a ‑gɔ ꞊dhia, 'yö 'wo ‑nu ‑a ‑gɔ zian‑ ‑kpɛ 'ka. 41'Yö mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zailusö 'yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëgɔmɛ do 'ka bhë, 'yö nu 'yö ‑püö Yesu ꞊gɛɛndhö 'yö ꞊bhɛa ‑a ‑dhë kö ‑yö nu ö ‑gɔ kɔɔ, 42'ö tɔɔ ‑a 'dhu 'yö ‑kë ‑a ‑bha 'në do 'ka, 'ö‑ ‑kwɛ ꞊ya ‑mɔ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ ‑bha, ‑yö 'dhoë‑ ga. ꞊Dhɛ Yesu 'dhö 'dho ‑na ‑a ‑gɔ kɔɔ, mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wo ‑ziö ‑a 'piö ‑glüü ‑a ‑bha ‑sü 'ka zian 'plɛ 'ka. 43Dhebɔ do 'ö fɛi yën ꞊yua' ꞊yaa‑ 'yënng bhɔ ‑kwɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'piö ‑yö ‑kë mü. Pë ‑nu 'wo ꞊naɔpë 'ka ‑a ‑gɔ kɔɔ, ꞊yaa‑ 'plɛ 'gü ꞊siö' ꞊dhɔngtrɔ ‑nu 'piö, 'kɛɛ mɛ gbɛ ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑dhɛ bo ‑sü ‑bha. 44'Ö bɔ Yesu ꞊zlöö ꞊zian', 'yö pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'ka, 'yö‑ ‑bha 'yua ‑yö bo ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü. 45'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Dö 'yö pa n 'ka bhë ꞊ɛ?» 'Yö ‑an 'plɛ ‑wa pö 'waa ‑mü. 'Ö Piɛɛ ꞊ya pö: «N ‑Gɔmɛ, bhi 'ö mɛ 'plɛ ꞊wa ꞊nië' ü ‑zü, ꞊wa ü ꞊nëng zian 'saadhö ‑a 'ka bhë 'ö 'ü ꞊dhɛɛ' kpɔ a?» 46'Yö Yesu ‑ya ‑pö: «Mɛ do ꞊ya pa n 'ka, bhii a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ 'piigbeedhɛ do 'bhaa ꞊ya 'go n 'gü.» 47꞊Dhɛ dhebɔ 'ö bhë ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ö ‑ta 'ka 'dho ‑bin, 'yö nu 'yö ‑püö Yesu ꞊gɛɛndhö ꞊zluun ‑sü 'ka. Pë 'ö ‑kë 'ö pa Yesu ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'ka, 'iin ‑kɔ 'yö‑ ‑bha 'yua ‑yö to mü 'ö boë bhë, 'yö‑ 'plɛ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu wö 'dhiö mü. 48'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N 'dhu, ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊ya ü dha, ‑bhö 'dho ꞊zuöyagluu 'ka!» 49Yesu ‑yö ‑to 'wun bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 'ö bɔmɛ do ‑yö ‑go Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑gɔmɛ ‑gɔ kɔɔ, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ü ‑Gɔmɛ ꞊sëë' bho 'kpaan, ü 'dhu ꞊ya ga 'saadhö.» 50Yesu ‑yö ‑wo bhë ‑a ‑ma; ꞊dhɛ ‑kë 'dhö 'ö‑ pö Zailusö ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë, ‑bhö ü ‑zo yö n ‑ma dosɛn, pë gbɛ 'ka 'dho ü 'dhu kë.» 51꞊Dhɛ 'ö ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo kɔɔ, yaa 'we ‑a ‑bha kö mɛ gbɛ ‑yaan ziö ö 'piö ‑a 'ke yaa kë Piɛɛ 'dhö, Zan 'dhö, Zakö 'dhö waa‑ 'në bhë ‑a dë waa‑ ‑a dhe ‑an 'ka. 52Mɛ 'plɛ ‑wo ‑kë 'gbo bɔ ‑sü 'gü ‑wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka 'në bhë ‑a ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ka 'gbo bɔ, 'në bhë yaa ga; 'kɛɛ yi ꞊nɛ 'ö‑ zë ‑na bhë.» 53'Ö 'wo wo ‑wo ‑lo ‑a 'ka, bhii 'ö tɔɔ ‑an 'plɛ ‑wa ꞊dɔa' ꞊nɛ 'në bhë ꞊ya ga 'saadhö. 54꞊Dhɛ ‑kë 'dhö Yesu ‑yö ‑ya ‑a ‑kɔ ‑bha 'ö‑ pö ‑a ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «'Nëdhezë, ‑bhö ꞊luu'‑!» 55'Ö‑ ‑zuu ‑yö ‑yɛ ö 'zü 'yö nu ‑a 'gü, 'yö to mü 'ö ꞊luu. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑mɛ ‑nu ‑dhë: «‑Kaa gbaa ‑bhöpë 'ka!» 56'Ö 'në bhë 'ö ‑a ‑mɛ ‑nu 'te ‑yö tun. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'wo 'wun 'yö‑ ‑kë bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\