Lukö 9

1Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü waa‑ ‑wogbiindhɛ nu ‑an ‑dhë kö ‑waan ‑zuu yaa ‑nu 'plɛ bho ‑a 'ka mɛ ‑nu 'gü, 'go mü kö ‑waan mɛ ‑nu ‑dhɛ bo. 2꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑an bɔ kö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha bhë ‑waan ‑a ꞊blɛɛ'‑ 'iin kö ‑waan 'yua ‑nu bho mɛ ‑nu 'gü. 3'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ka ‑taatalü ‑nu, 'tasübhɔɔ ‑nu, 'bluu‑ ‑nu, 'wëüga ‑nu, ‑dabhasɔ kë ꞊plɛ ‑naa ‑nu, ‑an gbɛ sü ka ‑bha 'ta 'sü ‑pë 'ka! 4‑Dhɛ 'saadhö ‑bha, 'kɔ 'wo 'dhoë‑ ka ‑nia kun ‑a 'gü bhë, ‑ka 'to 'kɔ do bhë ‑a 'gü ‑yö 'dho ‑yö yöë ka ‑go mü ‑yi ‑bha. 5'Ö pö‑ 'oo pö‑ 'ö 'wo 'ka dho ka ‑nia kun ‑a 'gü bhë, ‑ka 'go ‑a 'gü. 'Go mü, ka 'dho ‑na, ‑ka ka ‑gɛn ꞊kpënng ‑büö ‑bi ‑yö 'go ka ‑gɛn ‑nu ‑bha, ‑yö ‑dho kë ‑an ‑zo ‑büö ‑an ‑de ‑wun 'ka ‑sü ꞊duakëpë do ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka.» 6'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho 'wo bɔ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü waa‑ mɛ ‑nu ‑dha 'yua ‑gɔ ‑sü 'ka pödhɛ 'saadhö 'plɛ 'gü. 7'Töng 'dhö bhë ‑a 'ka, Elɔdö 'ö ‑kë 'sɛdë 'ka, ‑yö pë ‑nu 'wo‑ ‑kë 'töüdhö bhë ‑a ‑ma; 'yö ‑ya ö ‑zo 'ta ‑sü ‑bha, bhii 'ö tɔɔ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑pö: «Zan Batisö ꞊ya 'go ga 'gü!» 8'Ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ꞊nɛɛ: «Eli 'ö ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ka 'kpa bhë yö ꞊nɛ 'ö nu bhë!» 'Ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö 'zü ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo ‑kë 'dhiö bhë 'ö‑ mɛ do ‑yö go ga 'gü bhë!» 9'Yö Elɔdö ‑ya ‑pö: «Zan 'pö 'ma‑ ‑gɔ 'kan 'saadhö, ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ gɔɔn‑ ‑mlë 'wo‑ ‑bha 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑na ‑kplawo ꞊nɛ ꞊ɛ?» ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'yö‑ këdhɛ ꞊mɛɛ kö ‑yaan ‑kpën Yesu ‑bha. 10Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɛ wo 'zü, 'ö pë ‑nu 'wo‑ ‑kë 'ma 'töüdhö bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë. 'Yö ‑an sü 'wo ‑ziö, 'wo dho wo ‑de 'sloo 'ka pö‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Betesaida ‑a ‑zian 'ka. 11'Kɛɛ mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wa ‑bha 'dho ‑sü ‑wun ‑ma, 'wo nu 'wo ‑ziö ‑a 'piö. 'Ö ‑an nu ‑sü 'yi ‑yö ‑kan Yesu 'dhi; 'yö yö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë ‑sü ‑bha, 'ö mɛ ‑nu 'ö 'yua ꞊ya ‑an ꞊sëë' bho, 'yö ‑an ‑dhɛ bo. 12꞊Dhɛ 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ꞊waa‑ yö ꞊nɛ 'bin ‑yö 'më ‑na, 'wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ü ꞊kwaa' mɛ gbung 'wo ꞊nɛ ‑an ‑zü kö ‑wo 'dho pödhɛ ‑nu waa‑ bhlö‑ ‑gbaa 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha kwa ‑zü 'to kö ‑waan wɔdhɛ ‑nu waa‑ ‑bhöpë ‑nu ꞊mɛɛ'‑, bhii ‑dhɛ 'ö ꞊nɛ mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha.» 13'Ö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «Ka gia‑, ‑ka ‑bhöpë nu ‑an ‑dhë!» 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö yi ‑gɔ zö 'ö tɔɔ ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ. Ü‑ 'piö kö 'yi 'dho mɛ gbung 'ö ꞊nɛ ‑an ‑bha ‑bhöpë 'dhɔ ꞊dhia ꞊a?» 14Gɔɔn‑ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ꞊tɛi' ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑lü ‑vuu 'sɔɔdhu 'dhö. 'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Kaa ‑an ‑ya kpöë ‑an dan ‑sü 'ka 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhu 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhu!» 15'Ö 'wo‑ ‑kë 'dhö, 'wo ‑an 'plɛ ꞊yaannu. 16꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö Yesu ‑yö ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an sü, 'yö ö 'yan ꞊luu dhang‑ 'gü ꞊bhɛa' ‑sü 'ka, 'yö ‑Zlan zuö pö ‑bhöpë bhë ‑a ‑ta, 'yö ‑an 'klu ꞊kaan, 'ö‑ nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑a ‑glu mɛ gbung bhë ‑an 'ka. 17‑An 'plɛ ‑wa ‑bhö 'ö ‑an 'gu ‑yö dɔ. ‑A 'kluklu ‑nu 'wo to, 'wo ꞊kpasɛn 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ pa, 'wo dho ‑a 'ka. 18Yi do 'ka Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑dho wo 'sloo 'ka, 'ö Yesu ‑yö ‑bhɛa. 'Yö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu ‑wa ‑pö dö ‑mü n 'ka ɛ?» 19'Wo ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö Zan Batisö ‑mü ü 'ka; mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑pö Eli ‑mü ü 'ka, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö 'zü ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo 'dhiö bhë ‑a mɛ do 'yö go ga 'gü yö ‑mü ü 'ka.» 20'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü 'ö‑ pö: «'Kɛɛ ka 'pö 'dhee, ka‑ ‑pö dö ‑mü n 'ka ɛ?» 'Ö Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ü 'ka!» 21'Ö Yesu ‑yö ‑an 'paan bho 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ kö ꞊kun mɛ 'ö‑ 'ka 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë. 22'Yö‑ pö 'zü ꞊nɛɛ: «Ma 'a Mɛgbö 'ka n 'yënng ‑dho bhɔ ꞊va, 'ö tɔɔ mɛ ziizii ‑nu, slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu waa 'dho 'we n ‑wun ‑bha; ‑wo ‑dho n zë; 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa bhë 'a goë ga 'gü.» 23꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an 'plɛ ‑dhë: «Mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö ziö n 'piö, kö ‑yö ö ꞊kwaa' ‑zo ‑ta ö ‑de ‑wun 'gü ‑sü ‑zü, ‑yö ö ‑bha ‑gaatalü 'sü ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, ‑yö ziö n 'piö. 24Bhii mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö ö ‑de ‑bha ‑tosiadhe kë ö ‑de ‑ta, ‑yö ‑dho ‑a 'gü ꞊siö'‑ 'kpaan, 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ ö bha ‑tosiadhe 'gü ꞊siö'‑ n ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho dha ‑sü yö. 25‑A ꞊truën ‑dho kë ‑më 'ka kö 'kpongtaapë 'plɛ ‑yö ‑kë mɛ ‑gɔ, 'kɛɛ kö ‑an 'gü ‑yö ꞊siö'‑ ‑sü 'ka ɛ? 26꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya lë‑ kë n ‑gɔ 'iin n ‑wo ‑nu ‑gɔ, ma 'a Mɛgbö 'ka, ma ‑de 'pö a ‑dho lë‑ kë ‑a ‑gɔ yi 'a 'dhoë‑ nuë ma 'tɔbhɔdhe waa‑ n Dë waa‑ ‑a ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slööslö 'wo n 'piö ‑an ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ka ‑a 'ka. 27A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ ‑nu 'wo zö ꞊nɛ, ‑an 'bhaa ‑nu waa 'dho ga kö waa ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ yö ꞊kun.» 28꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi ‑kë ꞊nɛ pë 'slɛaga 'dhö kö ꞊ya yën 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha bhë, 'ö Yesu ‑yö Piɛɛ 'dhö, Zan 'dhö waa‑ Zakö 'dhö ‑an kpa ö ‑bha, 'wo dho ‑tɔn tuö ꞊bhɛa' ꞊dhia. 29‑Wo ‑kë ꞊bhɛa' ꞊dhia, 'ö‑ wöödhɛ ‑yö ꞊dhië ‑kwaa, 'ö‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑wo ‑kë 'puu 'ö ꞊zië' ‑naa 'gü. 30꞊Dhɛ 'wo‑ ‑ga kö mɛ ꞊plɛ ꞊wa nu Yesu 'piö mü, kö wo ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na wo 'ko ꞊bhaa. Mɛ ꞊plɛ 'wo bhë 'wo tɔɔ Moizö waa‑ Eli 'wo dhang‑ 'gü 'wo nu ‑a 'piö mü. 31'Ö 'wo nu ‑dhɛpuudhɛ 'bhü ‑sü 'ö go dhang‑ 'gü bhë ‑a 'gü. Waa‑ Yesu ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ wo 'ko ꞊bhaa ‑kɔ 'ö Yesu dho ö bha yuö 'dhiö ꞊mɔa' 'kuë ‑a ga ‑kɔ 'ka Zeluzalɛmë bhë ‑a ‑wun 'gü. 32'Yö Piɛɛ waa‑ ö 'bhamɛ ‑nu ‑wo ‑püö yië‑ ‑ziögɔüsüzë. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ꞊wa ‑büö, ‑wo Yesu ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'bhü waa‑ mɛ ꞊plɛ 'wo ‑kë ‑a 'piö mü bhë ‑an ‑yö. 33꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo 'go ‑na Yesu 'piö (kö waa 'dho ꞊gbiin ꞊kun), 'ö Piɛɛ ‑ya pö Yesu ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ꞊yö ‑së kö 'kwa 'to zö, 'kwa sɔ 'kɔ ‑yaaga dɔ, ‑a do‑ kë ü ‑bha 'ka, ‑a do‑ kë Moizö ‑bha 'ka, ‑a do‑ kë Eli ‑bha 'ka!» 'Wun ‑nu 'yö‑ ꞊blɛɛ bhë yaa‑ gbɛ dɔ ö ‑de ‑gɔ. 34‑Yö ‑to 'wun 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 'yö dha kpö ‑yö ‑nu ‑an ‑ta dhuö, 'yö‑ 'bin ‑yö sɔ ‑an ‑zü. 'Ö 'suö ‑yö ‑da ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gü, dha kpö 'ö sɔ ‑an ‑ta bhë ‑a ‑wun 'gü. 35‑Wo do 'bhaa ‑yö ‑we dha kpö bhë ‑a 'gü, 'ö ‑we ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n Gbö (do 'ö n ‑gɔ,) 'a‑ ‑ya; ‑ka ka 'to kë ‑a ‑wo ‑bha!» 36꞊Dhɛ 'ö ‑wo 'ö bhë ꞊ya yën, Yesu dosɛn 'kpaan ꞊nɛ 'wo‑ yö zlöö; 'yö ‑an 'dhi ‑yö kun. 'Ö go 'töng 'ö 'dhö bhë ‑a ‑bha, 'ö pë 'wo‑ yö bhë waa‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ gbɛ ‑dhë. 37‑Dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a 'piö, ‑wo ‑yɔɔ 'wo go ‑tɔn bhë ‑a tuö, 'ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu Yesu ‑gɔ zian‑. 38Mɛ do ‑yö ‑kë mɛ ‑gbaa ‑nu ziën mü, 'ö yö 'gbla ‑sü ‑bha ꞊woë' ꞊nɛɛ: «N ‑Gɔmɛ, ꞊bhɛa'‑ 'a‑ wo ü ‑dhë, ‑bhö ma 'në 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ga, ma 'në ga do 'kpaan ‑mü! 39꞊Ya kë ‑zuu yaa ‑yö ‑püö ‑a ‑ta, 'ö ꞊gblaa gbla, 'go mü 'yö‑ ꞊zaan zan 'gbee‑, 'yö‑ 'dhee 'vuu ‑yö dɔ ‑gbɔudhö; 'yö‑ 'yënng bhɔ; 'ö ‑a ‑go ‑a 'gü ‑sü ‑yö ‑kë 'gbee‑. 40A‑ ‑bhɛa ü bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑a bho ‑a 'gü, 'kɛɛ ‑an ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha.» 41'Ö Yesu ‑ya pö: «Mɛ ‑nu 'ö ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'yaa ka ‑gɔ, 'ö ka këwun 'dhö ya, 'töng ꞊dhë 'a dho ‑a sü 'zü 'kwaan‑ kaa‑ kwa 'ko ꞊bhaa ꞊ɛ? 'Töng ꞊dhë 'a dho ‑a sü 'zü 'aan‑ dɔ ‑a 'ka ka ‑gban ‑gɔ ‑ɛ?» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö mɛ 'ö bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö nu ü bha 'në bhë ‑a 'ka!» 42꞊Dhɛ 'ö 'në bhë 'ö ꞊yɔɔn ‑na Yesu 'sɔɔ, 'ö ‑zuu yaa ‑ya ‑zuö sia‑, 'yö‑ ꞊zaan zan 'gbee‑ 'ka. 'Ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'gbee‑ 'ka ‑zuu yaa bhë ‑a 'ka, 'yö go 'në bhë ‑a 'gü, 'yö dha, 'yö‑ nu ö dë ‑dhë. 43'Ö ‑an 'te ‑yö tun ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ‑kë ꞊va ‑sü ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑an 'plɛ 'te ꞊ya 'tun pë 'saadhö 'ö Yesu ‑ya ‑kë ‑a ‑wun 'gü bhë, 'ö Yesu ‑ya ‑pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: 44«‑Ka ka ‑zo kë 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë ꞊nɛ ‑a 'piö: Ma 'a Mɛgbö 'ka, ‑wo ‑dho n dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ.» 45'Kɛɛ 'wun 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ bhë, waa‑ ‑gɛn gbɛ dɔ; ‑a ‑gɛn giagia 'wo dho ‑a dɔ ‑yö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka ‑an ‑gɔ; 'ö 'suö ‑yö ‑an ‑kë Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'ka 'wun 'yö‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑gɛn ‑wun 'ka. 46Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yö za ‑ya wo 'ko ‑bha ‑sü 'gü mɛ 'ö dho kë mɛ ꞊va 'ka wo ziën ‑a ‑wun 'gü. 47'Kɛɛ ‑an ‑bha ‑zotadhe bhë Yesu ‑ya ‑dɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'yö 'në 'tee do sü 'yö‑ dɔ ö 'sɔɔ, 48'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'në 'tee 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊nɛ ‑a 'dhö ‑a kun ‑së n ‑wun 'gü, kö ꞊ya ma gia‑ n 'kun ‑së; 'ö mɛ 'yö 'dhoë‑ n kun ‑së, kö ꞊ya mɛ 'ö n bɔ, ‑a 'kun ‑së 'pö; bhii mɛ 'ö ‑de ‑sü 'tee ‑mɛ 'ka ka 'plɛ ka ziën bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ kaa‑ mɛ ꞊va ‑Zlan wö 'dhiö.» 49Zan ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, yi mɛ do ‑yö kö ‑yö ‑zuu yaa ‑nu bho ‑na mɛ ‑nu 'gü ü 'tɔ 'ka, 'ö 'yi‑ pö ‑a ‑dhë kö ꞊kun 'ö‑ ‑kë 'dhö gbɔ, bhii 'yaa kwa 'piö.» 50'Ö Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «‑Ka ka ꞊kwaa' ‑a ‑zü, bhii mɛ yaa nu kwa ‑gɔ kö kwaa‑ mɛ ‑mü.» 51꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑bha ‑dho dhang‑ 'gü ‑yi 'dho yö ‑na ꞊klöö', kö ‑dho Zeluzalɛmë ‑sü ꞊yaa‑ ‑kaan wo; 'yö ‑da zian‑. 52꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'yö mɛ ‑nu bɔ ö 'dhiö, 'wo dho 'wo ‑da Samali ‑pö do 'gü kö ‑waan ‑a ‑bha wɔdhɛ ‑wun 'yan bhɔ. 53'Kɛɛ pö‑ bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu waa 'we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ kö ‑wo wɔ ‑an ‑gɔ plöö, bhii ‑wo ‑kë 'dho ꞊dhia Zeluzalɛmë ꞊zian'. (Kë‑ wo 'dhö bhë ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ Samali ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu 'waa wo 'ko ‑dhë ‑së.) 54꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, Zakö waa‑ Zan 'wo‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'ka bhë 'wo‑ pö: «Yi Dëmɛ, ü‑ 'piö kö 'yi 'siö ‑dhɛ 'yö go dhang‑ 'gü kö ‑yaan ‑an 'gü ꞊siö'‑ ‑a?» 55Yesu ‑yö ‑dhië ‑an 'piö 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑an 'ka giagiawo, (('ö‑ pö: «‑Zuu 'ö ka 'gü 'ö 'ka pë kë ‑na ‑a ꞊kwaa' bhë 'kaa‑ dɔ. 56'Ö tɔɔ ma Mɛgbö, n 'ka nu kö mɛ ‑nu 'gü ‑yaan ꞊siö; 'kɛɛ a ‑nu kö ‑waan dha ꞊zian'.»)) 'Ö 'wo go mü, 'wo dho pödhɛ gbɛ 'gü. 57‑Wo ‑kë zian ‑gbloo 'piö, 'ö mɛ do ‑ya ‑pö Yesu ‑dhë: «‑Dhɛ 'saadhö 'ü dho ‑a ‑bha, a ‑dho ziö ü 'piö.» 58Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü‑ ꞊dua' ꞊nɛ diɔng ‑wɔ ‑a 'gü ‑du ‑yö ‑dhö, 'ö ‑ma ‑nu ‑wɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'dhö ‑dhö, 'kɛɛ ma 'a Mɛgbö 'ka, ma ‑dhɛ do 'a dho wɔ ‑a ‑bha kö 'aan‑ n 'tɛɛ pa 'yaa ‑dhö.» 59'Ö Yesu ‑ya pö mɛ do 'bhaa ‑dhë: «‑Bhö ziö n 'piö!» 'Kɛɛ mɛ 'ö bhë ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «N Dëmɛ, ‑bhö 'we ‑a ‑bha n ‑gɔ, 'a 'dho poo ꞊kun 'a ‑ya n dë 'sɔɔ kö ‑yaan 'dho n 'yaan!» 60'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Bhö ü ꞊kwaa' gamɛ ‑nu ‑zü, ‑wo wo 'ko ‑bin, bhi 'pö 'ü 'dho 'ü ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë!» 61Mɛ do 'bhaa ‑ya pö 'zü ꞊nɛɛ: «A ‑dho ziö ü 'piö, n Dëmɛ; 'kɛɛ ‑bhö 'we ‑a ‑bha n ‑gɔ, 'a 'dho 'a n ‑wo ‑da n ‑mɛ ‑nu ‑dhë.» 62'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Mɛ 'ö ꞊ya ‑ya ‑dhɛ ‑ya ‑sü ‑bha, 'go mü 'ö ‑dhɛ ‑ga ‑na ö zlöö bhë, yaa ‑mɔa kö ‑yö yuö kë ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\