Maakö 1

1'Wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan Gbö Yesu Klito ‑bha bhë ‑a zü dɔ ‑kɔ ꞊ga ꞊nɛ. 2‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: ‑Dhɛ ‑ga, a ‑dho n ‑ma bɔmɛ do bɔ ü 'dhiö, kö ‑yaan ü ‑bha zian ‑gblooga ‑yuö kë. 3Gɔɔn‑ do ‑yö ‑dhoo bho ‑na 'yënng ꞊taa, ‑ya ‑pö ꞊nɛɛ: ‑Ka kwa Dëmɛ ‑bha zian ‑gblooga ‑yuö kë, 'ka‑ dɔ kpengdhö! 4‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zan ‑yö nuë 'yënng ꞊taa. ‑Yö mɛ ‑nu ‑bɔ yiö, 'go mü 'yö ‑dhoo bho mɛ ‑nu ꞊dhɔɔ kë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Ka ka ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊dhië' ‑kwaa, 'ka bɔ ‑Zlan 'ka kö ‑wo ka ‑bha ‑go ꞊sɔɔn yaa 'gü bɔyiödhe kë! ‑Yö kë 'dhö kö ‑yaan ziö ka këwun yaa ‑nu ‑ta!» 5'Ö mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë Zude ‑mɛ ‑nu 'ka waa‑ mɛ ‑nu 'wo go Zeluzalɛmë plöö 'wo ‑nu ‑a 'piö mü, 'wo wo këwun yaa ‑wun ‑nu ꞊blɛɛ. 'Ö Zan ‑yö ‑an ‑bɔ yiö 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn bhë ‑a ꞊bhaa. 6Zan ‑bha ‑dasɔ ‑yö ‑kë ‑yɔɔnmia kaa‑ 'wo‑ bɔ ‑a 'ka, 'ö‑ ‑du kwi do ‑yö ‑kë ‑dɔ ‑a ‑bha sɔ ‑ta ‑pë 'ka, 'ö‑ ‑bhöpë ‑nu ‑wo ‑kë ‑kpaa waa‑ 'zɔ 'yɔn ‑nu ‑an 'ka. ('Ö tɔɔ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'wo ‑kë 'töng 'ö bhë ‑a 'ka bhë ‑an ‑da ‑sɔ waa‑ ‑an ‑bhöpë ‑nu 'wo bhë). 7'Yö‑ pö mɛ ‑nu 'wo nu bhë ‑an ‑dhë: «Mɛ 'ö 'dhoë‑ nu n ꞊zlöö bhë ‑a 'pii ꞊yö 'gbee‑ 'ö ‑ziö ‑a 'ka n ‑ta. Ma ‑de yaa n ‑ma 'kun kö 'aan‑ ꞊kloo'‑ ‑a 'dhiö 'aan‑ ‑a ‑bha ‑sakpa yun ‑bhüö ‑nu 'po 'aan‑ bho ‑a ‑gɛn ‑bha. 8Ma 'pö a ka ‑bɔ yiö 'yi 'ka, 'kɛɛ yö ‑zë ‑yö ‑dho ka pa ‑Zuu 'slööslö 'ka.» 9꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö go Galile pö‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Nazalɛtë bhë ‑a 'gü 'ö nu Zan 'piö. 'Ö Zan ‑ya ‑bɔ yiö Zuudɛn ꞊bhaa. 10꞊Dhɛ 'ö Yesu 'dho 'go ‑na yiö, 'ö dho ‑dhɛ ‑ga kö dhang‑ 'dhi ꞊ya 'po 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö ꞊yɔɔ ‑a ‑ta; ‑yö ‑kë ‑tönggö 'ka 'ö nu 'ö ‑ya ‑a ‑ta. 11'Ö‑ 'to ‑yö ‑da ‑Zlan ‑wo 'ö ‑kë 'we ꞊dhia dhang‑ 'gü bhë ‑a 'gü ꞊nɛɛ: «Bhi ꞊nɛ 'ü tɔɔ n Gbö do; ü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë ꞊duö. Bhi ꞊nɛ 'ö n ꞊zuögludhi ‑wun 'plɛ 'dhö ü 'gü.» 12꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö yö ‑a ‑dhë 'dhiö 'ö dho ‑a 'ka 'yënng ꞊taa. 13‑Dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'yö‑ ‑kë 'yënng ꞊taa mü. 'Ö Satan ‑ya 'gü dan. Waa‑ 'blü ‑wü ‑nu ‑wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü. 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo nu, pë 'ö‑ ‑bha ‑wun ‑ya ‑kë ‑a 'ka, ‑a ꞊dhia. 14꞊Dhɛ ꞊wa Zan ‑da ‑kanso 'gü, 'ö Yesu ‑yö dho Galile ‑sɛ 'gü 'ö yö 'wuntaɔsë 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha. 15'Yö‑ pö mɛ ‑nu ‑dhë: «'Töng ꞊ya ‑lo kö pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhë bhë ‑yaan ‑a 'gü ‑pë kë; bhii ‑a ‑bha ‑gludëdhɛ ꞊ya yö ꞊klöö'. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑ka ka bo ka këwun yaa ‑nu 'ka, ('ka bɔ ‑Zlan 'ka,) 'ka 'wuntaɔsë ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑!» 16Yi do 'ka kö Yesu ‑yö ‑kë 'ta 'sü ꞊dhia 'yipuë 'kpong 'dhiö Galile ‑sɛ 'gü, 'yö ‑kpën 'yiblükëmɛ ꞊plɛ 'wo ‑an ‑dhɛ Simɔ waa‑ ö dheglu Andre ‑an ‑bha. ‑Wo ‑kë wo ‑bha 'kplö ‑zuö ꞊dhia 'yuö‑ ‑gɔ 'yipuë bhë ‑a ꞊bhaa. 17'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ziö n 'piö, a ‑dho ka kë ma 'kplö ‑zuö mɛ ‑nu ‑gɔ ‑mɛ 'ka kö 'kaan‑ nu ‑an 'ka n 'piö.» 18‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha 'wo wo ‑bha 'kplö ‑nu to sia‑ mü 'wo ‑ziö ‑a 'piö. 19꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ö 'bhe 'tee ꞊yɔɔn 'dhiö, 'ö ‑kpën Zakö waa‑ ö dheglu Zan 'wo ‑kë Zebede gbö nu 'ka bhë ‑an ‑bha. ‑Wo ‑kë wo ‑bha 'yitagɔ 'gü, wo ‑bha 'kplö 'blë ‑dhɛ ‑wɔ ‑dhiadhö. 20'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë. 'Wo wo dë Zebede waa‑ ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑an to 'yitagɔ 'gü mü 'wo ‑ziö Yesu 'piö. 21꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑luu 'wo dho Kapɛɛnaɔmë ‑pö 'gü. Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka, ‑wo ‑da ‑an ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, 'ö Yesu ‑yö yö ‑an ꞊daan' ‑sü ‑bha. 22Mɛ ‑nu 'wo‑ ‑wo bhë ‑a ma, ‑an 'te ‑yö ‑tun ‑a ‑bha mɛ ꞊daan' ‑kɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. Bhii ‑a ‑wo 'yaa kë ꞊nɛ ‑an ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'dhö, 'ö tɔɔ ‑yö mɛ ‑nu ‑daan ‑wogbiindhɛ 'ka. 23Yi bhë ‑a 'ka gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë mü; ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü, 'ö ‑gbla ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 24«‑Më ‑kë ‑ɛ? Yesu, Nazalɛtë mi, ü ‑nu yi 'gü ꞊siö' ꞊dhia ꞊a? A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ, ü mɛ 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya bɔ ‑a 'ka!» 25꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö Yesu ‑yö ‑gbla ‑a ‑ta, ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Dhɛ ga ü ‑ta kö 'ü 'go gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü!» 26'Yö ‑zuu yaa ‑yö gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ꞊zaan 'zan 'gbee‑ 'ka 'ö go ‑a 'gü ‑gbla ‑sü 'ka 'gbee‑ 'ka. 27'Wun 'ö ꞊nɛ ‑yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an 'te ‑tun 'wo yö ꞊dhɛɛ' ‑nu 'kpɔ ‑sü ‑bha wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ ‑yö mɛ ‑nu ‑daan ‑wogbiindhɛ 'ka 'dhɛ! Mɛ ꞊daan' ‑kɔ ꞊suu'‑ ‑dëü ‑mlë 'ö ꞊nɛ 'zü ‑i! Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ꞊ya 'gbla ‑zuu yaa ‑nu ‑de ‑ta, ‑wo 'wun ma ‑a ‑ta 'dhɛ!» 28꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö Yesu 'tɔ ‑yö yö ‑pɛn ‑sü ‑bha ‑dhɛ 'saadhö 'gü Galile ‑sɛ 'gü. 29꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö 'wo go Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, 'wo dho Simɔ waa‑ Andre ‑an ‑gɔ kɔɔ. Zakö waa‑ Zan ‑wo ‑kë ‑an 'piö. 30Simɔ ꞊da ‑yö ‑kë ꞊waannu ꞊süë' 'ö tɔɔ 'gii‑ ‑kɔ ‑yö ‑kë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya ‑wo, 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë. 31'Yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'yö ‑yaa ‑kɔ ‑bha 'ö‑ ꞊luu. ‑Dhɛ do bhë ‑a ‑bha 'ö‑ ‑bha 'gii‑ ‑yö bo, 'ö ‑bhöpë ‑kpa ‑an ‑dhë. 32꞊Dhɛ 'ö 'yinia ‑dhɛ ꞊ya dɔ kö lan‑ ꞊ya ‑püö, mɛ ‑nu ‑wo ‑nu 'yuamɛ ꞊plëëzë waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑an 'gü ‑an 'ka Yesu 'piö. 33Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë pö‑ bhë ‑a 'gü, ‑wo ‑nu 'kɔ 'dhiö mü. 34Yesu ‑yö 'yuamɛ ꞊plëëzë 'ö 'yua ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ‑yö ‑an ‑kë, ‑an ‑dhɛ bo. 'Ö ‑zuu yaa ꞊plëëzë ‑nu ‑kë mɛ ‑nu 'gü. Yaa 'we ‑a ‑bha kö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö tɔɔ ‑wo Yesu dɔ. 35‑Dhɛ mɛ 'ö ‑po ‑a 'piö ‑a ‑dhiadhiö tii 'gü bhë, Yesu ‑yö ‑yö plaan, 'ö bhɔ pödhɛ ‑dhë ꞊taa', 'yö dho ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha ‑a ‑bha, ꞊bhɛa' ‑dhiadhö ‑Zlan ‑dhë. 36Simɔ waa‑ ö 'bhamɛ ‑nu mɛ 'wo to, ‑wo ‑dho ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia. 37꞊Dhɛ 'ö ꞊waa‑ yö, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Mɛ 'plɛ ‑wo ü ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü.» 38'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Yö 'dhö; 'kɛɛ ‑kwa 'dho pödhɛ ‑nu 'wo kwa 'sian 'piö ꞊nɛ ‑an 'gü 'pö kö 'aan‑ ‑Zlan ‑wo pö ‑an ‑dhë, bhii pë 'a nu ‑a ‑wun 'gü 'ö bhë.» 39'Yö Yesu ‑yö dho 'yö bɔ Galile ‑sɛ 'saadhö 'gü, 'yö 'wuntaɔsë ‑blɛɛ Zuifö ‑nu ‑dhë, ‑an ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'yö ‑zuu yaa ‑nu bho mɛ ‑nu 'gü. 40Yi do 'ka ꞊weemɛ do ‑yö ‑nu Yesu 'piö 'yö ‑lo ö kpɔn 'gü ‑a 'dhiö ꞊bhɛa' ‑sü 'ka ‑a ‑dhë, 'yö‑ pö: «N Dëmɛ, a ‑nu kö 'üën‑ n dha. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha 'we ‑a ‑bha, ‑bhö n bun kë 'slööslö!» 41'Ö‑ ‑wo 'yena ‑yö Yesu ‑kë, 'yö ö ‑kɔ paa, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «A ‑we ‑a ‑bha, ü ‑dhɛ ‑yö bo!» 42‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü 'ö ꞊wee ‑yö go gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑bha, 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo. 43꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ꞊ya pö ‑a ‑dhë ‑yö 'dho. 'Kɛɛ ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑a ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: 44«Ü 'to 'to ‑së 'ka: Kö ꞊kun 'ö 'wun ꞊nɛ 'ü‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë, 'kɛɛ ‑bhö 'dho, ‑kɔ 'ü‑ 'ka zlöö ꞊nɛ 'ü‑ ‑zɔn slabhomɛ ‑dhë! 'Go mü 'ü sla‑ 'ö Moizö ‑ya ‑zɔn 'kpa bhë 'ü‑ bho kö ‑yaan ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊nɛ ü bha 'yua ꞊ya bo.» 45'Kɛɛ gɔɔn‑ bhë, 'dho 'ö‑ wo ꞊zian', 'ö 'wun 'ö Yesu ‑ya ‑kë ‑a ‑dhë bhë 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑dhɛ 'saadhö 'gü. 'Ö‑ ‑wun 'gü Yesu yaa ö ‑de ‑zɔn plöö ‑dhɛ ‑nu gbɛ ‑bha gbɔ, 'ö to zlöö pö‑ ꞊taa ‑dhɛ ‑nu 'iin ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha ‑a ‑bha. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo go ‑dhɛ 'saadhö 'gü 'wo nu ‑a 'piö mü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\