Maakö 10

1Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑go ‑dhɛ 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö 'wo dho Zude ‑sɛ 'gü. 'Go mü 'ö 'wo dho 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn ‑a ꞊zlöö ꞊zian'. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü 'zü ‑dëüwo, mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo ꞊nië ‑a ‑zü mü. 'Ö Yesu ‑yö yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha 'zü ꞊nɛ ‑kɔ ꞊ya kë 'ö‑ ꞊kaa' ‑kplawo bhë ‑a 'dhö. 2Falizi ‑mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑bha kö 'waan‑ 'slë 'kan ‑a ‑gɔ, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Kwa ‑bha tɔng ‑yö ‑we ‑a ‑bha kö gɔɔn‑ ‑yö ö bɔɔ bho 'blü a?» 3'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊dhɛɛ' ‑kpɔ ‑an ‑gɔ ‑sü 'ka 'ö‑ pö: «‑Më 'ö Moizö ‑ya pö 'ka‑ kë ꞊ɛ?» 4'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Moizö ‑ya ‑pö gɔɔn‑ ‑yö 'dhoë‑ dhebɔ bho 'blü ‑ya ‑bho 'blü 'sëëdhɛ kë ‑ya kpa ‑a ‑bha ‑ya kaa.» 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Moizö ‑yö tɔng 'ö 'dhö bhë ‑a ‑nu ka ‑wun 'gü 'dhö 'ö tɔɔ ka ꞊gɔü' ꞊yö 'gbee‑. 6'Kɛɛ ‑a züdɔyi 'ka ꞊dhɛ ‑Zlan ꞊ya pë 'plɛ ‑kë, pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö tɔɔ ‑yö gɔɔn‑ waa‑ dhe ‑an ‑da. 7‑A ‑wun 'gü gɔɔn‑ ‑dho kan ö dë waa‑ ö dhe ‑an ‑bha, 'ö waa‑ ö bɔɔ 'wo ‑tosiadhe ‑kë wo 'ko 'piö, 8'Ö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ 'wo ‑kë mɛ ‑lü do 'ka.» 'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «꞊Ya kë 'dhö kö 'waa ꞊plɛ gbɔ, 'kɛɛ kö ꞊wa kë mɛ ‑lü do 'ka ꞊zian'. 9Kö ꞊kun 'ö pë 'ö ‑Zlan ꞊yaa‑ ꞊nëng 'kuë‑ bhë 'ö‑ mɛ gbɛ ‑ya ‑kan 'kuë‑!» 10꞊Dhɛ ꞊wa 'dho kɔɔ, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wun bhë ‑a 'ka 'zü ‑dëüwo. 11'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Gɔɔn‑ 'oo gɔɔn‑ 'ö ꞊ya ö bɔɔ kë ꞊ya dhebɔ gbɛ 'sü, kö ꞊ya ꞊sɔɔn yaa kë dhebɔ ‑blɛɛzë 'ö‑ ‑kë ‑a ‑gɔ bhë ‑a 'ka. 12‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'pö, dhebɔ ꞊ya 'go ö ꞊gɔn 'piö ꞊ya gɔɔn‑ gbɛ 'sü, kö ꞊ya ꞊sɔɔn yaa kë ö ‑gɔn ‑blɛɛzë bhë ‑a 'ka 'pö.» 13Mɛ ‑nu ‑wo ‑nu wo ‑bha 'në ‑nu 'ka Yesu 'piö kö ‑yaan ö ‑kɔ kpa ‑an ‑ta 'dhuë‑ ‑kpɔ ‑an ‑bha ‑sü 'ka, 'kɛɛ Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu waa 'we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ. 14꞊Dhɛ Yesu ꞊ya ‑an yö, ‑yö ‑kë ‑a ‑dhë yaa ö bha ꞊guë' ‑nu buën‑ ꞊zian' 'ö‑ pö: «‑Ka ka ꞊kwaa' 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑zü ‑wo nu n 'piö, kö ꞊kun 'ka ‑an ‑kë! Bhii ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ꞊nɛ ‑an 'dhö ‑an ‑bha 'ka. 15A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ 'oo mɛ 'ö yaa 'we ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha ꞊nɛ 'në ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'dhö, yaa 'dho ‑da ‑a 'gü 'gbɛɛdhö.» 16꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'në ‑nu 'wo bhë, 'ö ‑an ‑sü 'ö ‑an kpa ö ‑tong ‑ta 'ö ö ‑kɔ kpa ‑an ‑ta do do 'ka 'dhuë‑ ‑kpɔ ‑an ‑bha ‑sü 'ka. 17꞊Dhɛ Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo dhoë‑ ‑da zian ‑ta, gɔɔn‑ do ‑yö ‑nu ‑bla 'ka, 'ö ‑lo ö kpɔn 'gü ‑a 'dhiö, 'ö ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N ‑gɔmɛ këwunsëëzë, ‑më 'a dho ‑a kë kö 'aan‑ ‑da ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑dhɛ ‑bha ‑ɛ?» 18'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ü n ‑dhɛ mɛ këwunsëëzë ‑ɛ? ꞊Ya 'kan ‑Zlan ‑bha, këpësëmɛ gbɛ 'yaa ‑dhö.» 19'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü: «Tɔng ‑nu 'wo ‑kë ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü: Kö ꞊kun 'ü mɛ zë, 'ü dhebɔ gbɛ ꞊mɛɛ 'iin 'ü gɔɔn‑ gbɛ ꞊mɛɛ, 'ü ꞊kwaan, 'ü ꞊sua ‑kë ü ‑ya 'yɔɔ ‑gɔ, 'ü pë sü ü ‑ya 'yɔɔ ‑nu ‑gɔ ‑an ‑püö ‑sü 'ka; 'ö‑ 'bhaa ‑yö ‑kë 'zü ‑bhö ü dë waa‑ ü dhe ‑an ꞊bhlë ‑ya bhë 'ü ‑an ‑dɔ ‑a?» 20'Ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N ‑gɔmɛ, a tɔng ‑nu 'wo bhë ‑an 'plɛ ‑kun n 'nëdhɛ 'gü 'ö dhoë 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha.» 21'Ö Yesu ‑ya ‑ga ‑dhɔ 'ka, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë do ‑wun ‑yö ꞊tun ü ‑gɔ mü, 'ö tɔɔ 'ü 'dho 'ü ü bha pë ‑nu 'wo ü ‑gɔ 'ü ‑an 'dhɔɔ dɔ, 'ü‑ 'wëüga ‑nu bhë 'ü‑ ‑glu 'fɛɛmɛ ‑nu 'ka, 'ü nu 'ü ziö n 'piö! ꞊Ya kë 'dhö, ü bha ꞊bhɔɔpë ‑nu ‑wo ‑dho kë dhang‑ 'gü!» 22'Kɛɛ gɔɔn‑ 'ö bhë ꞊dhɛ Yesu ‑wo ‑nu 'wo ꞊nɛ ꞊ya ‑an ma, 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö ꞊kaan 'kuë, 'ö ‑ziö wösiödhe 'ka, bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë ꞊bhɔɔzë ꞊duö. 'Ö yaa 'we ‑a ‑bha kö ö ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'dhɔɔ dɔ. 23'Ö Yesu ‑yö mɛ ‑nu 'wo ꞊nië ‑a ‑zü bhë ‑an ‑ta ‑ga. 'Go mü 'ö‑ pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «꞊Bhɔɔmɛ ‑bha ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑sü ꞊yö 'gbee‑!» 24'Ö 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑kë ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑gɔ 'wun ‑nu 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Kɛɛ Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë 'zü: «Ma 'në ‑nu, ꞊bhɔɔmɛ ‑bha ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑sü ꞊yö 'gbee‑! 25‑Yɔɔnmia ‑bha ‑bɔ miiga 'dhi 'gü ‑sü ꞊yö 'gbee‑ 'dhö, 'kɛɛ ꞊bhɔɔmɛ ‑bha ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑sü ꞊yö 'gbee‑ 'zü 'ö ꞊zië' ‑yɔɔnmia ‑bha ‑bɔ miiga 'dhi ‑bha ‑sü ‑ta.» 26'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑bha 'tetundhe ‑yö ‑ziö ꞊gɔü' 'zü ꞊gbaɔnsü 'ka, 'wun ‑nu 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑an ‑wun 'gü, 'wo yö wo 'ko ꞊dhɛɛkpɔdhe kë ‑sü ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö kö dö 'ö tɔɔ dhamɛ 'sa?» 27'Ö Yesu ‑yö ‑an ‑ga, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Yö pë 'ö mɛ ‑nu ‑kɔ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha ‑a 'ka, 'kɛɛ ‑Zlan ‑kuënkapë 'yaa 'dhö, bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö ‑mɔ pë 'plɛ kë ‑sü ‑bha.» 28꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Piɛɛ ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ü 'to 'to, 'yië yi ‑bha pë 'plɛ 'to sia‑, 'ö 'yië ziö ü 'piö!» 29'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka mɛ 'oo mɛ ꞊ya ö bha 'kɔ 'to, ꞊ya ö dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu, 'nëdhoo ‑nu, ö dhe, ö dë, ö bha 'në ‑nu, ö ‑bha ꞊bhlöödhɛ ‑nu 'to n ‑wun waa‑ 'wuntaɔsë ‑an ‑wun 'gü, 30‑yö ‑dho 'kɔ ‑nu, dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu, 'nëdhoo ‑nu, ö dhe ‑nu, ö bha 'në ‑nu, ö ‑bha ꞊bhlöödhɛ ‑nu, ‑an ‑gwaa ꞊këng' do ‑zë ‑nu yö. 'Ö 'go mü ka 'klo‑ dho bhɔ n ‑wun 'gü, 'ö 'töng mɛ 'ö nuë‑ 'zü bhë, 'ö dho ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö ‑a ‑dhɛ ‑bha. 31'Kɛɛ mɛ ‑nu ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ 'wo 'dhiö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü, ‑wo ‑dho kë ‑tozlöömɛ ‑nu 'ka, 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑tozlöömɛ ‑nu 'ka, 'wo dho kë 'dhiömɛ ‑nu 'ka.» 32'Yö 'wo ‑da zian 'ö dho Zeluzalɛmë plöö ‑a ‑ta, Yesu ‑yö ‑kë 'ta 'sü ‑sü 'gü ö bha ꞊guë' ‑nu 'ö 'suö ꞊ya ‑da ‑an 'plɛ 'gü bhë ‑an 'dhiö. 'Yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an sü wo 'sloo 'ka, 'ö pë ‑nu 'wo 'dhoë‑ kë ö 'ka bhë 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 33'ö‑ pö: «‑Ka ka 'to 'to! Kwa ‑da ‑na Zeluzalɛmë ‑dhɛ, 'ö ma 'a Mɛgbö 'ka, 'a dho kë slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu, waa‑ kwa ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑dɔ ‑an kwɛɛ ‑mɛ 'ka, ‑wo ‑dho ga ‑sü ‑za ‑lo n tuö, 'go mü 'wo n dɔ mɛ ‑nu 'waa ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka ‑an kwɛɛ. 34'Ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo duö 'luu sü n ‑ma, 'wo wo 'dhee ‑nu ‑pɛn n ‑ma, 'wo n ‑ma ‑klaa 'ka, ‑waan ꞊tun n zë ‑na, 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ‑naa bhë 'a goë ga 'gü.» 35꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Zakö waa‑ Zan 'wo ‑kë Zebede gbö ‑nu 'ka bhë, 'wo nu Yesu 'sɔɔ, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, yi‑ 'piö kö pë 'yi dhoë‑ ‑a ‑dhɛ ü ‑gɔ ꞊nɛ, 'ü‑ kë yi ‑dhë.» 36'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më 'ka‑ 'piö kö 'a‑ kë ka ‑dhë ‑ɛ?» 37'Ö 'wo‑ pö: «Yi 'ü 'dhoë‑ dhoë ü ‑bha 'tɔbhɔdhɛ këdhɛ ‑bha, ‑bhö 'we ‑a ‑bha yi ‑gɔ kö 'yi ‑ya ü 'sɔɔ. N dheglu ‑yö ‑ya ü ꞊kwɛɛ‑ 'gü, kö ma ‑de 'pö 'a ‑ya ü ꞊kwaa‑ 'gü.» 38'Yö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «Pë 'ka‑ ‑dhɛ bhë, 'kaa‑ dɔ ꞊dhɛɛ! Ka ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'yi 'güüzë 'a 'dhoë‑ mü bhë, 'kaan‑ ‑a mü ꞊a, 'iin 'klobhɔdhe 'yi ꞊suu'‑ 'a 'dhoë‑ ‑da ‑a ꞊bhaa ꞊nɛ, 'kaan‑ ‑da ‑a ꞊bhaa ꞊a?» 39'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ii‑, yi ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Wun giagia 'ka, ka ‑dho 'yi 'güüzë 'a 'dhoë‑ mü ꞊nɛ ‑a mü 'pö, 'ö 'go mü, 'klobhɔdhe ‑yi 'a 'dhoë‑ ‑da ‑a ꞊bhaa, ka ‑dho ‑da ‑a ꞊bhaa 'pö. 40'Kɛɛ ma kun 'a dho ‑ya ‑dhɛ 'ö n ꞊kwɛɛ‑ 'gü waa‑ ‑a mɛ 'ö n ꞊kwaa‑ 'gü, ‑a nu mɛ ‑dhë; ‑yadhɛ 'wo 'dhö bhë, ‑wo mɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ‑an ꞊tian' ‑an ‑bha 'ka.» 41꞊Dhɛ 'ö ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do 'wo to ꞊wa 'wun 'wo‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a ma, 'wo yö 'wun ‑blɛɛ Zakö waa‑ Zan ‑an 'ka ‑sü 'gü ‑naadhe 'ka. 42꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑an 'plɛ ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ, mɛ ‑nu 'wo ‑an ‑ga ‑na ꞊nɛ, 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'dhö bhë, ‑wo 'plɔɔ ‑dhɛ ‑da mɛ ‑nu ‑ta. 'Ö mɛ ‑nu 'wo 'tɔbhɔmɛ ‑nu 'ka, 'wo mɛ ‑nu ꞊kɔɔn 'wo ꞊zië' ‑naa 'gü, wo ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'ka. 43'Kɛɛ ‑kɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, yaa 'dho kaa ka ziën, ka ‑bha 'ka dho ‑a kë 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑ya 'piö 'ö kë mɛ ꞊va 'ka ka ziën, kö ‑yö ‑dho kë yuö ‑kë ka 'dhiö ‑mɛ 'ka. 44'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka ziën mɛ ‑ya 'piö 'ö kë mɛ 'ö dho kë 'dhiö ‑a 'ka, kö ‑yö ‑dho kë yuö ‑kë mɛ 'plɛ 'dhiö ‑mɛ 'ka. 45Bhii ma 'a Mɛgbö 'ka, n 'ka nu kö ‑waan yuö kë n 'dhiö, 'kɛɛ kö 'aan‑ yuö kë mɛ ‑nu 'dhiö, 'go mü kö 'aan‑ n ‑ma ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu mɛdhɛvadhɛ ‑bho 'gan 'gü ‑sü ꞊sɔnng' 'ka.» 46꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑dho 'wo ‑lo Zeliko. ꞊Dhɛ Yesu 'dhö ö bha ꞊guë' ‑nu waa‑ mɛ ‑nu ‑gbaa 'wo go ‑na pödhɛ bhë ‑a 'gü, 'yënngtiimɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Batimɛɛ, 'ö ‑kë Time gbö 'ka, ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka zian ‑gbloo 'dhiö pë ‑gba ‑dhɛ ‑sü 'ka. 47꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ ma ꞊nɛ Yesu 'go Nazalɛtë ‑mü, 'ö ‑yö ‑we 'gbee‑ 'sü 'gü ꞊nɛɛ: «Yesu, Davidö gbö, ‑bhö n 'yena yö ꞊ee!» 48Mɛdhɛvadhɛ ‑wo 'wun ꞊blɛɛ ‑a 'ka, 'ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö ö 'dhi yö 'kuë‑; 'kɛɛ ‑yö ‑we 'zü 'gbee‑ 'ka 'ö‑ pö: «Davidö gbö, ‑bhö n 'yena ‑yö wo ꞊e!» 49'Ö Yesu ‑yö ꞊gbaannu 'ö‑ pö: «‑Ka ‑a ꞊dhɔɔ ‑kë!» 'Ö 'yënngtiimɛ bhë 'wo‑ ꞊dhɔɔ ‑kë ‑a ‑pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Bhö ü 'gü dɔ 'gbee‑ 'ü ꞊luu'‑! Yesu ‑yö ü ꞊dhɔɔ kë ‑na.» 50꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ö ‑bha gblang ‑zuö sia‑ ‑yɛidhö, 'ö ꞊luu 'ö dɔ ö ‑gɛn ‑ta, 'ö nu Yesu 'piö. 51'Ö Yesu ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më 'ü‑ 'piö kö 'a‑ kë ü ‑dhë ‑ɛ?» 'Ö 'yënngtiimɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, ‑bhö ‑a kë kö 'a ‑dhɛ yö 'zü ‑dëüwo!» 52'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'dho! Ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊ya ü ‑dhɛ bo.» ‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü 'yö‑ 'yan ‑yö ‑dhɛ yö, 'ö ‑ziö Yesu 'piö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\