Maakö 11

1꞊Dhɛ 'wo ꞊yɔɔn ‑na Zeluzalɛmë ‑dhɛ 'sɔɔ, zian 'ö bɔ Bɛtefaze ‑pö waa‑ Betani ‑pö ‑an 'piö ꞊zian' ‑a 'ka, 'wo dho 'wo ‑lo ‑tɔn 'wo‑ ‑dhɛ Olivie ‑tɔn bhë ‑a ꞊gɛɛndhö. 'Ö Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ bɔ ö 'dhiö ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 2«‑Ka 'dho plöö ‑dhɛ 'ö kwa 'dhiö ꞊nɛ ‑a 'gü! 'Ka ‑lo mü ꞊sia, ka ‑dho ꞊soofang 'në 'ö mɛ gbɛ yaa ‑ya ‑a ꞊taa do ꞊kun, ‑a yö kö ‑yö ‑klu ‑sü 'ka. ‑Ka ‑a 'po 'ka nuë n ꞊dhia zö! 3꞊Ya kë ꞊nɛ, mɛ ꞊ya ka ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊sia ꞊nɛɛ: ‹Dö 'ö‑ pö ka ‑dhë 'ka‑ 'po e?›, ‑kaa pö ‑a ‑dhë: ‹Yi Dëmɛ ‑bha ‑wun ꞊ya yö ‑a ‑bha›. ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊ya yën ‑a ‑bha, ‑yö ‑dho ü ‑bha pë yɛ 'zü.» 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo dho; 'ö 'wo ꞊soofang 'në do yö kö ‑yö ‑klu ‑sü 'ka 'kɔ 'dhiö, ‑kpinngga 'piö ‑dhɛ do ‑bha, ‑wo ‑kë ‑a 'po ꞊dhia, 5'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, 'wo ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më 'ka‑ kë ‑na bhë ꞊ɛ? Dö 'yö‑ pö ka ‑dhë 'ka ꞊soofang 'në bhë, 'ka‑ 'po e?» 6'Ö 'wo‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ ‑de 'ö Yesu ‑ya pöë ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 'Ö 'wo wo ꞊kwaa ‑an ‑zü, 'wo dho ꞊soofang 'në 'ö bhë ‑a 'ka. 7'Wo dho ‑a 'ka Yesu ꞊dhia, 'wo wo ‑bha gblang ‑nu kpɔ ꞊soofang 'në ꞊taa, 'ö Yesu ‑yö ‑ya ‑a ‑ta dhuö. 8'Ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo wo ‑bha gblang ‑nu ‑po zian ‑gbloo 'piö. 'Ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑yö ‑kë 'dhɛ ‑saa ‑nu 'wo ‑an ‑yɛ ‑an 'ka, 'wo‑ kpɔ zian ‑gbloo 'piö. 9Mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'ta 'sü ‑dhiadhö ‑a 'dhiö waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a ꞊zlöö ꞊zian', ‑wo ‑kë 'gɛi kë ‑sü 'gü ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Kwaa‑ 'yoo ‑mü! Kwaa‑ 'yoo ‑mü! ‑Zlan 'tɔ kë ꞊va! ‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ mɛ 'ö nu ‑a 'tɔ 'gü ‑a ‑bha! 10‑Zlan ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ‑gludëdhɛ 'ö dho nu 'ö kwa dë Davidö ‑bha 'ka bhë ‑a ‑bha, ‑Zlan 'ö dhang‑ 'gü, ‑a 'tɔ ‑yö kë ꞊va!» 11‑Kɔ 'ö ꞊nɛ 'ö Yesu ‑yö ꞊daa' Zeluzalɛmë plöö, 'ö dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya yën ‑dhɛ ‑nu ‑ga ö ‑zü 'to ‑sü ‑bha, 'go mü, ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ 'bin ‑yö 'më ‑na, 'ö waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë 'wo dho Betani plöö. 12꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ ꞊ya 'po ‑an ‑bha ‑go Betani ‑sü 'ka, din ‑yö Yesu ꞊kun. 13꞊Dhɛ 'ö dɔ ꞊gbiin, 'ö figö ‑lü do 'ö‑ 'dhɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a tuö, 'ö‑ yö, 'ö dho ‑kpɔɔ ‑a bhɛ ‑nu ‑wun 'gü ꞊dhia. 'Kɛɛ ‑dhɛ 'ö ꞊ya ‑lo ‑a ‑lü ꞊gɛɛndhö, ‑a 'dhɛ 'kpaan 'ö‑ yö, 'ö tɔɔ yaa kë figö bha 'töng 'ka. 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö figö ‑lü bhë ‑a ‑dhë: «Ü bhɛ gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö gbɔ kö mɛ ‑yaan ‑bhö!» 'Ö‑ ‑wo 'ö bhë, 'ö ‑da ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu 'toodhö. 15'Wo nu 'zü, 'wo ‑lo Zeluzalɛmë. 'Ö Yesu ‑yö dho 'ö ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'ma, pë ‑nu 'dhɔɔ dɔ ‑sü waa‑ pë ‑nu 'dhɔ ‑sü 'gü bhë ‑an kë ‑sü ‑bha. 'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'wëü‑ ‑ta ‑bɔ ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'wëü‑ 'ka 'ö ‑an ‑bha 'dhɔɔ dɔ ‑a ‑ta ꞊gba waa‑ ‑tönggö 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu ‑bha ‑gbloo ‑nu ‑an ‑lo sia‑. 16'Ö yaa 'we ‑a ‑bha mɛ gbɛ ‑gɔ, kö ‑wo bɔ pë 'vlaan 'vlaan ‑nu gbɛ 'ka, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 17'Go mü 'ö mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'ka 'ö‑ pö: «‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: 'Ma 'kɔ 'yö kë 'kpongtaamɛ ‑nu 'kpɛkpɛ ‑bhɛa ‑a 'gü ‑kɔ 'ka, 'yaa 'dhö a? ‑Yö ‑kë ꞊dhë 'ö ka 'pö 'ka‑ kë ka ‑bha ꞊kwaanpë ‑bin ‑a 'gü ‑guö ꞊duudhɛ 'ka!» 18꞊Dhɛ 'wun bhë 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wa ma, 'wo yö pë 'wo dho ‑a kë 'waan‑ Yesu zë ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü. 'Kɛɛ ‑wo ‑suö ‑a ‑dhë, bhii 'ö tɔɔ ‑a ‑bha mɛ ‑nu ꞊daan' ‑wo bhë ‑yö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo ‑kë ‑ziö ‑a 'piö ꞊dhia bhë ‑an 'te tun, 'go mü, 'ö ‑kë ‑an ‑dhë ‑së. 19꞊Dhɛ 'ö 'yiniadhɛ ꞊ya dɔ, Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑go plöö, 'wo dho ‑dhɛ do 'bhaa 'gü. 20꞊Dhɛ 'wo ziö ‑na ‑dhiadhiö tii 'gü, zian ‑gbloo 'piö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'yan ‑yö ‑kpën figö ‑lü 'ö Yesu ‑yö 'kpöü ꞊yaa' bhë ‑a ‑bha kö ꞊ya 'kpɛa 'kun, ꞊ya 'dho ꞊ya yöë ö yun ‑nu 'plɛ ‑bha. 21'Ö Piɛɛ ‑zo ‑yö ‑büö pë ‑nu 'wo ‑kë 'dhiö bhë ‑an 'ka, 'ö‑ pö Yesu ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ‑bhö ‑dhɛ ‑ga, figö ‑lü 'ü 'kpöü ꞊yaa' bhë, ‑a ‑dhɛ 'plɛ ꞊ya 'kpɛa 'kun!» 22'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu 'plɛ ‑dhë: «A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka ‑zo yö ‑sü ‑mü ‑Zlan ‑bha, ka ‑kɔ ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan pë 'plɛ kë. 23꞊Ya kë 'dhö, ka ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'kaan‑ pö ‑tɔn 'ö ꞊nɛ ‑a ‑dhë: ‹'Godhɛ 'ü dɔ ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü, 'ü 'dho 'ü ‑püö 'yoo ꞊bhaa!› 'Ö ‑zogɔndhe yaa kë ka ꞊zuö' 'piö, pë 'ö 'ka‑ pö bhë, 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑, kö ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö. 24‑A ‑wun 'gü a‑ ‑pö ka ‑dhë: 'Ka pë ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ꞊bhɛa' ‑sü 'ka, 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ 'ka‑ yö; pë 'ö 'dhö bhë 'ö‑ ‑de dho nu ka ‑dhë. 25'Go mü 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka ꞊bhɛa' ‑na, 'wun ꞊ya kë ka ‑zuë mɛ buëndhö, ‑a ‑bha pë yaa ‑kë ka 'ka ‑sü ‑wun 'gü, ‑ka ziö ‑a ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü 'ö bhë ‑a ‑ta, ka ꞊bhɛa' ‑wo 'gü! ꞊Ya kë 'dhö, ka Dë 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑yö ‑dho ziö ka ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta 'pö. 26(('Kɛɛ 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ, kaa ziö mɛ ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta, kö ka Dë ‑de 'pö 'ö dhang‑ 'gü bhë, yaa 'dho ziö ka ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta 'pö.))» 27‑Wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho Zeluzalɛmë plöö 'zü ‑dëüwo. Yesu ‑yö ‑kë ꞊nië' ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu ‑wo ‑nu Yesu 'piö, 28'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ, 'wo‑ pö: «Pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na ꞊nɛ, dö‑ pö ü ‑dhë 'ü‑ kë ꞊ɛɛ?» 29'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ma ‑de 'pö, a ‑dho ꞊dhɛɛ' do kpɔ ka ‑gɔ. 'Ka‑ ‑daa kë n ‑gɔ ꞊sia, a ‑dho pë 'ö ‑kë 'a pë ‑nu 'wo bhë 'a ‑an kë ‑na bhë ‑a ‑gɛn pö ka ‑dhë. 30꞊Dhɛɛ' bhë 'ö tɔɔ: Dö 'ö Zan Batisö bɔ ꞊ɛ? ‑Zlan ‑mü 'iin mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑mü e? ‑Kaa ‑daa do kë n ‑gɔ!» 31'Kɛɛ ‑wo ‑yö 'wun ‑blɛɛ wo 'ko ‑dhë ‑sü 'gü 'wo‑ pö: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa‑ pö ꞊sia, ‑Zlan 'yö‑ bɔ, ‑yö ‑dho kwa ꞊dhɛɛ kpɔ ꞊nɛ, ‑më 'ö ‑kë kaa‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛ? 32'Iin 'kwa‑ pö 'zü ꞊sia, mɛ ‑nu ꞊nɛ 'wo‑ bɔ, ꞊aa' ‑n!...» (Bhii ‑wo ‑suö 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, 'ö tɔɔ mɛ 'plɛ ‑wo Zan ‑sü ‑Zlan ‑wodhiölomɛ giagia 'ka.) 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ ‑daa ‑kë Yesu ‑gɔ 'wo‑ pö: «'Yiëë‑ dɔ.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'pö: «꞊Ɛɛ, ꞊dhɛ 'ö 'dhö, kö ma ‑de 'pö, n 'ka 'dho pë ‑nu 'a ‑an kë bhë ‑a ‑gɛn gbɛ pö ka ‑dhë.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\