Maakö 13

1Yesu ‑yö ‑kë 'go ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu mɛ do ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ‑bhö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ kë ‑së ‑kɔ ‑ga bhë 'dhɛ! ‑Guö ‑nu kë ‑sɛɛbɔ ‑kɔ ‑ga!» 2'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Kɔ ‑nu 'wo bhë ‑wo ꞊vava 'wun gia‑ 'ka, 'kɛɛ ‑an dɔ ‑guö ‑nu gbɛ 'ka 'dho to 'ko ‑ta dhuö zö, ‑an 'plɛ ‑wo ‑dho ‑lo, 'wo go wo 'ko ‑ta dhuö.» 3Yesu ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka Olivie ‑tɔn tuö, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'trüün 'ka, ‑dhɛ gia‑ ‑bha. 'Ö Piɛɛ 'dhö, Zakö 'dhö, Zan waa‑ Andre 'wo nu, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: 4«‑Bhö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'wü ‑yi waa‑ ꞊duakëpë 'ö dho pë ‑nu 'saadhö 'ü ‑an ꞊blɛɛ yi ‑dhë bhë, ‑an kë ‑yi 'töng ‑zɔn, ‑a ꞊blɛɛ'‑ yi ‑dhë!» 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, ‑yö kë 'dhö, kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dho ka ‑püö! 6Bhii mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho nu n 'tɔ 'gü 'wo‑ pö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü wo 'ka; 'wo mɛdhɛvadhɛ ‑püö. 7'Ka ‑glu ‑drinng ma ka 'sɔɔ ‑dhɛ ‑nu ‑bha, 'iin 'ka ‑glu ‑taɔ ‑nu ma, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë! Pë ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑dho kë 'gbɛɛdhö; 'kɛɛ kö 'kpongtaa 'dhiötoyi yaa ‑mü ꞊kun. 8'Sɛgɔ ‑dho 'ko zë ö 'bha 'sɛgɔ 'ka, 'ö ‑gludëdhɛ ‑nu ‑kpa 'kuë‑ ‑sü dho ‑glu gɔn ‑an ‑kpa 'kuë‑ ‑sü gbɛ 'ka. 'Ö 'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü ‑yö ‑kë 'sɛgɔ 'bhaa ‑nu 'gü; 'ö din ‑nu dho ‑da. ‑Yö ‑dho kë ꞊nɛ dhe ‑bha 'në 'kpɔ ‑sü ‑bha 'yënngbhɔdhe zü dɔ ‑sü 'dhö. 9'Kɛɛ ka ‑zë, ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö! Bhii mɛ ‑nu ‑wo ‑dho dho ka 'ka za ‑dɔ ‑a 'gü ‑kɔ ‑nu 'gü, 'wo ka ‑ma ‑nu wo 'to. ‑Wo bɔ ka 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu waa‑ ‑gludë ‑nu ‑an 'dhiö n ‑wun 'gü kö 'kaan‑ ka ‑bha ‑tɔmɔdhɛ ‑nu kë ‑an wö 'dhiö. 10'Kɛɛ pë dho kë 'dhiö ꞊kun 'ö tɔɔ 'wuntaɔsë 'ö bhë ‑yö ꞊blɛɛ'‑ 'sɛgɔ 'saadhö 'gü. 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa ka 'kun, ꞊wa 'dho ka 'ka zakanmɛ ‑nu 'dhiö, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë, 'wun ‑nu 'ö 'ka dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑wun 'gü, bhii ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü, 'wun ‑nu 'saadhö 'yö ‑da ka dhiö, ‑ka ‑a ꞊blɛɛ'‑; 'ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo bhë waa 'dho go ka gia‑ ka 'gü, 'kɛɛ mɛ 'ö go ‑a 'gü 'ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö. 12Mɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo ‑de dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ kö ‑waan ‑an zë. ‑Kɔ do bhë, 'ö 'në dë ‑nu dho ‑a kaa wo ‑bha 'në ‑nu 'ka 'pö. 'Në ‑nu ‑de 'pö, ‑wo ‑dho dɔ wo mɛ ‑nu ‑gɔ 'yënng, 'wo wo mɛ ‑nu dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ, 'ö 'wo ‑an zë 'pö. 13Mɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho ka ‑san zë n ‑wun 'gü, 'kɛɛ mɛ 'ö dho ꞊wa ‑bhö ‑yaan yöë ‑a 'dhiötoyi ‑bha, ‑yö ‑dho dha.» 14'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «Ka ‑dho pë 'ö mɛ ‑nu ‑wa ‑dhɛ ‹pë yaa ꞊lɔɔzë› ‑a yö kö ‑yö dɔ ‑sü 'ka ‑dhɛ 'ö 'yaa‑ dɔ ‑dhɛ 'ka ‑a ‑bha. Mɛ ‑nu 'ka pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an pö ‑na, ‑ka ꞊kpɔɔ' ‑a 'gü, 'ka‑ ‑gɛn ma ‑së 'ka.» 'Yö‑ pö 'zü: «꞊Ya kë 'dhö, kö mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü ‑wo ꞊duë 'wo dho ‑tɔn ‑nu 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 15'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ö ‑gɔ 'kɔ tuö ö 'tɛɛ pa ꞊dhia, ‑yö ꞊duë; 'kɛɛ kö ꞊kun 'ö ö bha kɔɔpë gbɛ sü ‑yaan zië. 16'Go mü, mɛ ꞊ya kë ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑, kö ꞊kun 'ö ‑yɛ ö 'zü kö ‑yaan nu ö ‑gɔ kɔɔ ö bha gblang 'sü ‑dhiadhö. 17꞊N nnn! ‑Më 'yena ‑wun 'ö 'pö ‑a yi ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an 'ka, dhoo ‑nu 'wo 'guzë waa‑ dhoo ‑nu mɛ 'wo 'bëë‑ 'ka ‑an ‑bha 'ka oo! 18'Kɛɛ ‑ka ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë, kö ꞊kun 'ö pë ‑nu 'wo 'dhö bhë 'wo ‑kë 'nɛnɛ nu 'töng 'ka! 19Bhii ‑a yi ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an 'ka 'yënngbhɔdhe ‑nu ‑dho kë ꞊va, 'wo ꞊zië' ‑an mɛ ‑nu 'ö mɛ ‑nu ‑wo ‑an dɔ, 'go 'kpongtaadhɛ züdɔyi ‑bha kö ‑Zlan ꞊ya pë 'plɛ kë, 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha bhë ‑an ‑ta. 'Ö 'yënngbhɔdhe ꞊suu'‑ mɛ 'ö dho kë ꞊nɛ ‑a mɛ 'ö bhë ‑a 'dhö yaa 'dhö kë ‑dhö gbɔ. 20'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ kwa Dëmɛ gia‑ yaa‑ yi ‑nu 'kan ‑ta ‑bezë, kö ‑kë ‑a 'gü ‑mɛ gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö. 'Kɛɛ ‑ya yi ‑nu ‑kan ‑ta ö bha mɛ ‑nu 'ö ‑an sü kö ‑waan kë ö ‑bha 'ka bhë ‑an ‑wun 'gü. 21꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊yaa‑ pö ka ‑dhë: ‹‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑yö zö› 'iin ‹‑ka ‑dhɛ ‑ga, ‑yö ‑de›, kö ꞊kun 'ka‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑! 22Bhii ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ꞊suazë ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë ‑nu ‑wo ‑dho nu, 'wo ꞊duakëpë ‑nu, ‑dhidhaapë ‑nu ‑kë, kö mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ꞊yaa‑ ‑an 'sü 'saadhö bhë ‑waan ‑püö 'gbɛɛdhö. 23꞊Dhɛ 'ma‑ yi ‑nu 'to 'dhiö, 'ma ka 'paan bho bhë kö ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö!» 24'Kɛɛ yi ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an 'ka kö 'yënngbhɔdhe ‑nu 'wo bhë ꞊wa ziö bhë, lan‑ ‑dho trö, 'ö 'su ‑de 'pö yaa 'dho bhü gbɔ. 25'Susongga ‑nu ‑wo ‑dho go dhang‑ ‑bha, 'wo ‑püö, 'ö 'piigbeedhɛ 'wo dhang‑ 'gü, 'wo ꞊zluun. 26꞊Ya kë 'dhö, ‑wo ‑dho ma 'a Mɛgbö 'ka, n yö dha kpö ‑nu ‑ta kö a nu ‑na 'piigbeedhɛ waa‑ 'tɔbhɔdhe ꞊va ‑an 'ka. 27A ‑dho ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu bɔ 'kpongtaadhɛ 'pian 'saadhö ‑ta kö ‑a ‑bha mɛ ‑nu 'ö ‑an sü 'kpongtaa 'saadhö bhë ‑waan ‑an 'dho 'kuë‑. 28꞊Dhɛ ꞊ya 'go mü, 'ö Yesu ‑ya pö 'zü: «Mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑gban figö ‑lü ‑bha bhë ‑ka ka ‑zo 'to ‑a 'piö! 'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a ‑kɔ ‑nu ‑wo ꞊kpɛa' ‑na, ‑a 'dhɛ ‑nu ‑wo bhɔ ‑na kö 'ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ꞊kpɔɔ ꞊ya yö ꞊klöö'. 29‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'wun ‑nu 'ö 'a ‑an ꞊blɛɛ bhë, 'ka ‑an yöë, kö ‑kaa dɔa ꞊nɛ, pë ‑nu 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ ꞊nɛ, ‑an kë ‑yi ꞊ya yö ꞊klöö'. 30A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü 'wo 'bhee‑, ‑an 'plɛ wo 'ka 'dho ga kö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ waa kë ꞊kun. 31Dhang‑ waa‑ 'sɛ ‑wo ‑dho ziö, 'kɛɛ n ‑wo ‑nu 'wo ꞊nɛ wo 'ka 'dho ziö 'gbɛɛdhö.» 32'Ö Yesu ‑ya pö: «Mɛ gbɛ 'yaa pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an kë ‑yi waa‑ ‑a 'lɛlɛ ‑nu dɔ; ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu, 'iin ma ‑de gia‑ 'a‑ Gbö 'ka yiëë‑ dɔ. N Dë dosɛn ꞊nɛ 'ö‑ dɔ. 33‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, 'ka ‑ya ka 'yaan, bhii 'kaa pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an nu 'töng dɔ. 34‑Yö ‑dho kë ꞊nɛ gɔɔn‑ do ‑bha ‑dho 'ta 'gü ‑sü 'dhö: ‑A ‑go ö ‑gɔ kɔɔ ‑sü 'ka, 'yö ö bha yuökëmɛ ‑nu 'yan to ö bha pë ‑nu ‑bha; 'ö mɛ 'ö ‑dhö, yuö 'ö dho ‑a kë, 'ö‑ nu ‑a ‑dhë. 'Go mü, 'ö‑ pö 'yan ‑to 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑dhë ‑yö ö ‑zo kë 'kɔ 'piö.» 35'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑ka ‑ya ka 'yaan, bhii yi 'ö 'kɔdëmɛ dho nu ‑a 'ka, 'kaa‑ dɔ. ‑Yö ‑dho nu 'yinia oo, gbeng ziën oo, ‑tɔgɔn bhɔ ‑bhla 'töng 'ka oo, 'iin kö ‑dhɛ ꞊ya 'po oo, 'kaa‑ dɔ. 36‑Yö kë 'dhö, ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya nu kö ꞊kun 'yö dho ka yö yiö. 37'Wun 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë ꞊nɛ ‑yö mɛ 'saadhö ka ‑bha 'ka: 'Ka ‑ya ka 'yaan!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\