Maakö 14

1꞊Dhɛ 'ö Paakö waa‑ ꞊bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'gü, ‑an 'wlaan‑ kë yi ꞊ya 'to ꞊nɛ pë 'plɛ 'dhö, 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo yö ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü kö 'waan‑ Yesu 'kun ‑bin ‑blü kö 'waan‑ ‑a zë. 2'Ö 'wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia wo 'ko ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «Kwa ‑kɔ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'kwa‑ 'kun 'wlaan‑ ‑yi 'ka. ꞊Ya kë 'dhö, 'sɛgümɛ ‑nu ‑wo ‑dho vin 'ö 'wo nu kwa ‑gɔ.» 3Yesu ‑yö ‑kë Simɔ 'ö ꞊wee ‑yö ‑kë ‑a ‑bha ‑be bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ Betani. ‑Yö ‑to pë ‑bhö ꞊dhia, 'ö dhebɔ do ‑yö ‑da kɔɔ ‑guö ‑kpo 'lü 'ö ‑kë pa ‑sü 'ka pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ꞊sɔnng' ꞊vaazë 'wo‑ ‑dhɛ 'naa‑ bhë ‑a 'ka. 'Ö ‑guö ‑kpo 'lü bhë 'ö‑ 'to 'dhiö bho, 'ö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë bhë 'ö‑ 'daawo Yesu tuö. 4Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü bhë 'wun ‑na ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑zuë, 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «Pë 'yi 'tëë ‑sëëzë 'ö ꞊nɛ, ‑a 'gü kun 'ö ‑siö ꞊nɛ ꞊a; ‑a ꞊truën 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ? 5‑Wo ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'wo‑ 'dhɔɔ dɔ dönie ꞊këng' ‑yaaga 'ka ‑be, 'wo‑ 'wëüga bhë 'wo‑ nu 'fɛɛmɛ ‑nu ‑dhë!» 'Wo yö dhebɔ 'ö bhë ‑a ꞊tɔɔ kë ‑sü 'gü 'gbee‑ 'ka. 6'Kɛɛ Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka ꞊kwaa' ‑a ‑zü 'sengdhö! ‑Më 'ö ‑kë 'ka‑ 'gü ga ꞊ɛ? Pë 'ö‑ ‑kë n ‑dhë bhë ꞊yö ‑së. 7'Fɛɛmɛ ‑nu 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, ‑wo ‑dho kë ka 'piö 'töng 'saadhö 'ka. 'Ö‑ yi mɛ ꞊ya dhië ka ‑dhë, 'ka dho 'wun ‑së kë ‑an ‑dhë. 'Kɛɛ ma ‑zë, n 'ka 'dho kë ka 'piö zö 'töng 'saadhö 'plɛ 'ka. ‑A ‑wun 'gü, ꞊dhɛ 'a ꞊tun ka 'piö bhë, ‑ka ka ‑bha n ‑dhɔ ‑zɔn n ‑dhë. 8‑A ‑bha 'ö‑ ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha 'ö‑ ‑kë bhë, n bun 'ö 'dhoë‑ dho ꞊gluudhö bhë, 'ö‑ ꞊baa pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑lo ‑a ‑bha ‑sü 'ka ꞊klöödhö bhë. 9A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun giagia 'ka: ‑Dhɛ 'saadhö 'wo 'dhoë‑ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑bha 'kpongtaadhɛ 'saadhö ‑a 'gü, 'wun 'ö dhebɔ 'ö ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë ꞊nɛ, ‑wo ‑dho ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö ‑an ‑zo ‑yö ‑büö dhebɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka.» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë, ‑a mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zuda Ikaliɔtö bhë, 'ö dho 'ö‑ pö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ ö‑ 'piö kö 'ö Yesu dɔ ‑an kwɛɛ. 11꞊Dhɛ 'ö‑ ‑wo bhë ꞊waa‑ ma, ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi, 'wo‑ pö ‑wo ‑dho 'wëüga nu ‑a ‑dhë. 'Ö Zuda ‑yö yö Yesu ‑dɔ ‑an kwɛɛ 'töng ‑së ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü. 12꞊Bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö bhë, ‑a 'wlaan‑ kë ‑yi ‑blɛɛzë 'ö ‑kë Paakö ‑waamayi, 'ö ꞊ya kë 'ö 'wo 'bhlanë ‑gbɔng ‑nu zë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'ka, 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «‑Dhɛ ‑mlë 'ü‑ 'piö kö 'yi dho ‑a ‑bha ü ‑bha Paakö ‑bhöpë ‑yuö kë ꞊dhia ꞊ɛ?» 13'Ö Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ bɔ, ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Ka 'dho plöö; 'ka 'dho, 'ka ‑dho ‑kpën gɔɔn‑ do ‑bha kö 'yi ‑gbɔ ‑ya ‑gɔ; ‑ka ziö ‑a 'piö! 14Ka 'plɛ ‑ka ‑da 'kɔ 'ö 'dhoë‑ ‑da ‑a 'gü bhë ‑a 'gü 'ka‑ pö 'kɔ 'ö bhë ‑a dëmɛ ‑dhë: ‹Yi Dëmɛ ‑yö ü ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑na ꞊nɛɛ: Ö bha 'kɔdhi 'ö waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo dho Paakö ‑bhöpë ‑bhö ‑a 'gü bhë, ‑yö më ꞊ɛ?› 15‑Yö ‑dho 'kɔdhi do 'ö‑ 'gü ‑dhɛ 'dhö ꞊va 'ö ‑dɔ kɔɔpë ‑nu 'dhiö ꞊ya ‑mɔ 'kuë ‑a 'gü bhë ‑a ‑zɔn ka ‑dhë, 'kɔ 'ö dɔ 'kɔ ‑ta dhuö bhë ‑a 'gü. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ, 'ka dho kwa ‑bha ‑bhöpë ‑yuö kë ‑a ‑bha.» 16'Ö ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë 'wo dho, 'wo pë ‑nu 'wo bhë 'wo‑ yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö, 'ö 'wo Paakö ‑bhöpë ‑yuö ‑kë mü. 17꞊Dhɛ 'kwa dɔ 'yinia, 'ö Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo to bhë, 'wo dho ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. 18‑Wo ‑kë pë ‑bhö ‑sü 'gü, 'ö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ 'ka pë ‑bhö ‑na n 'piö zö ꞊nɛ, mɛ do ‑yö ka ziën 'ö dho n dɔ n yaagümɛ ‑nu kwɛɛ.» 19'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu wöödhɛ ‑yö ‑siö, 'wo yö ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha do do 'ka ꞊nɛɛ: «Ma ‑mü ‑a?» 20'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Mɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'ka ꞊nɛ, mɛ do ‑mü ka ziën, mɛ 'ö 'yi yi ‑kɔ ‑sɔ ‑na gbɔ dɔ 'gü yi 'kuë bhë yö ‑mü. 21Ma Mɛgbö, n ga ‑sü ‑mü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka n ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, 'ö‑ pöë bhë ‑a 'dhö. 'Kɛɛ 'yena ‑wun ꞊ya kë gɔɔn‑ 'ö 'dhoë‑ n dɔ n yaagümɛ ‑nu kwɛɛ bhë ‑a 'ka! Mɛ 'ö bhë yaa bhɔ ‑bezë, ‑yö ‑dho kë ‑a ‑gɔ ‑së!» 22‑Wo ‑kë pë ‑bhö ‑sü 'gü, 'ö Yesu ‑yö ꞊bluu'‑ ‑sü. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'ö‑ ‑kaan 'ö‑ nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë 'ö‑ pö: «‑A mɛ 'ö ꞊nɛ, ‑kaa 'sü, 'ka‑ ‑bhö, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n bun.» 23'Ö ‑drɔɔn ‑kɔɔ do sü. ꞊Dhɛ ꞊ya yën ‑Zlan zuö pö ‑sü ‑bha ‑a ‑ta 'zü, 'ö‑ nu ‑an ‑dhë, 'yö ‑an 'plɛ ‑wa mü. 24'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑A mɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n fɛi, 'ö ‑Zlan waa‑ mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑an ‑bha ‑dhi 'kuë gën 'ka; ‑yö ‑lo 'dhö mɛdhɛvadhɛ ‑wun 'gü. 25A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: N 'ka 'dho ‑drɔɔn gbɛ mü gbɔ 'ö dho 'ö yöë ‑drɔɔn ‑dëü gbɛ 'a dho ‑a mü ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü yi ‑bha ‑a ‑bha.» 26꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo 'wlaan‑ ‑ta ‑tan ‑nu bho. 'Go mü, 'wo dho Olivie ‑tɔn tuö. 27'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «Ka 'plɛ, ka ‑dho n to 'töüdhö, 'ka ꞊duë. Bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: A ‑dho 'bhla ‑maakëmɛ zë, 'ö 'bhla ‑nu ‑wo ‑kan 'kuë‑, 'wo ‑pɛn.» 28'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ, 'ma 'go ga 'gü, a ‑dho dho ka 'dhiö Galile ‑sɛ 'gü.» 29'Ö Piɛɛ ‑ya pö Yesu ‑dhë: «'Kö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'wo to ‑wo ü ‑to, 'wo ꞊duë 'dhee, ma ‑zë, n 'ka 'dho go ü 'piö 'gbɛɛdhö.» 30'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A‑ ‑blɛɛ ü ‑dhë giagia 'ka ꞊nɛ, ꞊dɛɛ ꞊nɛ, ‑a gbeng ‑yi gia‑ 'gü, ‑a kë ‑yi 'ka kö ‑tɔgɔn ‑yaan 'we ‑gwaa ꞊plɛzë, ü ‑dho ‑a pö ‑gwaa ‑yaagazë 'bhaa n dɔ.» 31'Kɛɛ Piɛɛ ‑ya ‑pö 'zü 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «'Kö ‑kë ꞊nɛ, ko zë ‑sü ‑wun ‑mü 'dhee, n ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'a‑ pö 'maa ü dɔ!» 'Ö ꞊guë' ‑nu mɛ 'wo to 'wo pë do bhë 'wo‑ pö 'pö. 32‑Wo ‑dho 'wo ‑lo ‑dhɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zesemane bhë ‑a ‑bha. 'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Ka ‑ya zö kö 'a 'dho ꞊bhɛa' ꞊dhia!» 33'Ö Piɛɛ 'dhö, Zakö waa‑ Zan 'yö ‑an sü ö 'piö, 'wo dho. 'Ö ‑bɔ 'klobhɔdhe 'gü ‑sü ‑wɛɛ ꞊va ‑yö ‑lo ‑a ‑ta; 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö ‑da 'yena 'gü. 34'Ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ga 'yena ꞊ya n ꞊zuö' pa. ‑Ka 'to zö 'ka ‑ya ka 'yaan!» 35'Yö ö 'bhe 'tee ꞊yɔɔn 'dhiö, 'ö ‑püö sia‑ ꞊bhɛa' ‑sü 'ka kö ‑yö kë 'dhö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a këdhɛ ‑dho kë ‑dhö kö ꞊kun 'ö 'yënngbhɔdhe dho nu ö ‑ta ‑a 'ka. 36'Ö‑ pö: «'Aa, n Dë! Ü ‑kɔ ‑yö ‑mɔ pë 'plɛ kë ‑sü ‑bha. A‑ 'piö kö 'yi 'güüzë 'ö ꞊nɛ 'ü‑ bhɔ n ‑dhë ꞊taa', 'kɛɛ 'maa‑ 'piö kö n ‑zo 'kun ‑wun ‑yö kë, pë 'a‑ 'piö 'yö tɔɔ bhi ‑zë, ü ‑zo 'kun ‑wun ‑yö kë.» 37꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑yaaga 'wo bhë ‑an 'piö, 'ö ‑an yö kö ꞊wa yi zë, 'ö‑ pö Simɔ Piɛɛ ‑dhë: «Simɔ, 'bha yi zë 'saadhö ꞊a? Ü 'ka ‑mɔa kö 'ü 'to ü 'yaan 'lɛlɛ do gia‑ 'piö a? 38‑Ka ‑ya ka 'yaan 'ka ꞊bhɛa'‑, kö ꞊kun 'ka dho ‑püö 'güdandhe 'gü! A‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ka‑ 'piö 'ka ‑ya ka 'yaan, 'kɛɛ ꞊faan' 'yaa ka bun ‑gɔ.» 39'Ö ‑yɛ ö 'zü ‑dëüwo, 'ö dho 'ö ꞊bhɛa, ‑wo do 'ö bhë ‑a 'ka. 40'Ö ko 'zü, 'ö nu ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö. 'Yö ‑an yö kö ‑wo yiö; bhii ‑an ‑kɔ yaa ‑mɔa kö ‑wo 'to wo 'yaan. 'Ö pë 'wo dho ‑a pö Yesu ‑dhë waa‑ dɔ. 41꞊Dhɛ 'ö ꞊ya nu ‑gwaa kë ‑yaaga ‑naa wo, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka ꞊tun yi zë ꞊a? Ka ka 'tɛɛ pa ‑na ‑a? ‑Yö 'to 'pö, 'lɛlɛ ꞊ya ‑lo. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ma Mɛgbö, n dɔ ‑sü ‑mü ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu kwɛɛ. 42‑Ka ꞊luu'‑ 'kwa ziö, bhii mɛ 'yö dho n dɔ ‑an kwɛɛ bhë 'yaa 'ma ꞊gbiin gbɔ.» 43Yesu ‑yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë, ‑a mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zuda bhë 'ö ‑wo. Mɛ ‑gbaa 'ö ‑blaan ‑nu, 'lü 'klu ‑nu 'dhö ‑an ‑gɔ bhë ‑wo ‑kë ‑a 'piö. Mɛ ‑nu 'wo ‑an bɔ 'wo tɔɔ slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ‑gɔmɛ ‑nu, waa‑ ‑an ‑bha mɛ ziizii ‑nu. 44Zuda 'ö Yesu dɔ ö yaagümɛ ‑nu kwɛɛ bhë ‑yö ꞊duakëpë 'ö dho ‑a kë ‑a ‑zɔn mɛ ‑nu 'ö wo ‑nu 'wo nu bhë ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «Mɛ 'a 'dhoë‑ ‑a 'kpeng mü ꞊sia, 'ö tɔɔ mɛ 'a‑ dɔ ka kwɛɛ bhë. ‑Kaa 'kun, 'ka dhoë ‑zo ‑kë ‑a 'piö ‑sü 'ka ‑së 'ka!» 45꞊Dhɛ Zuda ꞊ya ‑lo, 'ö ꞊yɔɔn Yesu ‑bha, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ!» 'Ö to mü 'ö‑ 'kpeng mü. 46'Ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑ya Yesu ‑bha, 'wo‑ kun. 47'Kɛɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kë Yesu 'piö mü bhë, ‑a mɛ do ‑yö ö ‑bha ‑blaan ‑gan ö ‑kloo 'gü, 'ö slabhomɛ ꞊va ‑bha yuökëmɛ 'to 'klu ‑kan ‑a 'ka. 48'Ö Yesu ‑ya pö mɛ ‑nu 'wo nu ‑a 'kun ꞊dhia bhë ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ka nu n 'kun ꞊dhia, ‑blaan waa‑ 'lü ‑nu ‑an 'ka ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa pëyaakëmɛ ‑mü n 'ka ‑a 'dhö e? 49‑Dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, a ‑kë ka 'piö, kwa ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, mɛ ‑nu ꞊daan' ꞊dhia, 'ö kaa n 'kun. 'Kɛɛ 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo ‑kë 'dhö kö pë ‑nu 'wo ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑waan kë.» 50꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'plɛ ‑wa to, 'wo ꞊duë. 51‑Dadhëü gɔɔn‑ do ö ‑kpatasɔ do 'kpaan ‑yö ‑kë ‑a ‑bha, ‑yö ‑kë ‑ziö Yesu 'piö ꞊dhia. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo ‑lo ‑a ‑bha ‑waan ‑a 'kun, 52'kɛɛ ‑yö ö ‑bha ‑kpatasɔ ‑to ‑an kwɛɛ, 'ö ꞊duë ö bun 'kpaan 'ka. 53‑Wo ‑dho Yesu 'ka slabhomɛ ꞊va 'dhiö, ‑dhɛ 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ 'saadhö, mɛ ziizii ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo nu ‑a ‑bha wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑a ‑bha. 54Piɛɛ ‑yö ‑ziö Yesu 'piö ‑gɛntozlöödhe 'ka, 'ö dho, 'ö ‑da slabhomɛ ꞊va bhë ‑a ‑gɔ 'kwɛandhö. 'Ö waa‑ 'yan ‑to 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë ꞊yaannu ꞊dhia mü, 'nɛnɛ ‑bho ꞊dhia 'siö ‑bha. 55Slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu 'wo zakanmɛ ‑nu ꞊vava 'ka waa‑ zakanmɛ ‑nu ꞊vava 'saadhö 'wo to, ‑wo ‑yö 'wun 'wo dho ‑a dɔ Yesu ‑bha kö 'waan‑ zë ‑a ‑wun 'gü ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü ‑bha, 'kɛɛ waa‑ yö. 56'Ö tɔɔ mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑yö ꞊sua ‑wun ‑dɔ Yesu ‑bha ‑sü 'gü, 'kɛɛ ‑an ‑wo yaa kë do wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo 'gü. 57꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑luu, 'wo yö ꞊sua ‑wun ‑dɔ ‑a ‑bha ‑sü 'gü 'wo‑ pö: 58«Yi‑ ‑ma ‑a 'dhii ꞊nɛ, ‑yö ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'ö mɛ ‑nu ‑wa dɔ bhë ‑a wü, 'ö ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'ka 'ö‑ gbɛ 'ö yaa 'dho kë mɛ ‑nu ꞊kwaa' 'ö‑ dɔ.» 59'Kɛɛ ‑dhɛ 'ö bhë ‑a ‑bha 'zü ‑an ‑wo yaa kë do. 60꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö slabhomɛ ꞊va ‑yö ꞊luu mɛ 'plɛ wö 'dhiö mü, 'ö yö Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: «'Wun ‑nu 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na ü ‑gɔ ꞊nɛ, ü 'ka 'dho ‑a gbɛ ‑daa kë ꞊a?» 61'Kɛɛ Yesu ‑yö ö 'dhi ‑yö 'kuë‑, yaa‑ gbɛ ‑daa kë ‑a ‑gɔ. 'Ö slabhomɛ ꞊va ‑yö Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü, 'ö‑ pö: «‑Zlan 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta bhë, ü‑ Gbö 'ö ü ‑ya bhë ‑a 'ka a?» 62'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, a‑ 'ka. 'Ö go mü, ka ‑dho ma Mɛgbö n yö kö a ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan 'piigbeezë ‑bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha, 'ka dho n yö 'zü, kö a nu ‑na dha kpö ‑nu 'gü dhang‑ 'gü.» 63꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö slabhomɛ ꞊va ‑yö ö bha gblang ‑blë (‑naazuëdhe 'ka, 'ö tɔɔ 'wun 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑bha 'ka, ‑yö 'si ‑bho ‑Zlan ‑gɔ ‑sü 'ka). 'Ö‑ pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë: «‑Më 'kwa‑ ‑yaa ‑bha ‑ɛ? Kwa 'ka 'dho ‑tɔmɔ gbɛ ꞊mɛɛ' gbɔ! 64'Wun 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑Zlan ‑gɔ bhë ka gia‑ ka‑ ‑ma. Ka ka ‑zo ‑ta ‑kɔklë ꞊ɛ?» 'Ö ‑an 'plɛ ‑wa pö ꞊ya kë 'wuën‑ ‑bha ‑mɛ 'ka, pë dho kë tɔɔ ‑wa zë. 65'Ö ‑an ziën, mɛ ‑nu ‑wo yö wo 'dhee ‑bho Yesu ‑bha ‑sü 'gü, 'wo sɔ ‑klu ‑a wö ‑bha, 'wo yö ‑a ‑ma ‑sü 'gü wo ‑kɔ kpö ‑nu 'ka; 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö yië‑ ‑dɛ bɔ, dö 'ö ü ‑ma bhë ꞊ɛ?» 'Ö 'yan ‑to 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑wo Yesu sü, 'wo yö ‑a 'to ‑ma ‑sü 'gü. 66Piɛɛ ‑yö ‑kë 'kwɛandhɛ bhë ‑a 'dhëëdhö mü. ꞊Dhɛ 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊va ‑bha yuökëdhe ꞊ya nu, 67'ö‑ 'yan ‑yö ‑da Piɛɛ 'ö ‑kë ‑ya 'siö 'piö ꞊dhia bhë, ‑a ‑ta. ꞊Dhɛ ꞊yaa‑ ‑ga ‑së 'ka 'ö‑ pö: «Bhi ‑de 'pö ü ‑kë Yesu, Nazalɛtë mi bhë, ‑a 'piö.» 68'Kɛɛ Piɛɛ ‑yö ‑kploo Yesu ‑wun 'ka 'ö‑ pö: «'Maa‑ ꞊tɛi' dɔ, 'iin pë 'ü‑ 'piö kö 'ü‑ ꞊blɛɛ'‑ bhë 'maa‑ ‑gɛn dɔ.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö go 'kwɛandhɛ gia‑ ‑bha, 'ö dho 'ö dɔ ‑da 'kwɛandhö ‑dhɛ 'dhi ‑bha. 'Ö ‑tɔgɔn do ‑yö ‑we. 69'Kɛɛ yuökëdhe bhë ‑ya ‑yö, 'ö yö ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «Mɛ 'wo bhë ‑a mɛ do ‑mü gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka!» 70'Ö Piɛɛ ‑yö ‑kploo 'zü ‑dëüwo. ꞊Dhɛ 'töng pë 'bhe ꞊ya ziö, 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, 'wo‑ pö Piɛɛ ‑dhë 'zü: «'Wun gia‑ 'ka, ü mɛ ‑nu 'wo bhë ‑a mɛ do 'ka, bhii 'ö tɔɔ bhi ‑de 'pö Galile mi ‑mü ü 'ka!» 71꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Piɛɛ ‑ya pö: «꞊Ya kë ꞊sua 'ka, ‑Zlan ‑yö n 'klo bhɔ, a n ‑wo ‑bhö ꞊nɛ gɔɔn‑ 'ka‑ ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'maa‑ dɔ.» 72‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, 'ö ‑tɔgɔn ‑yö ‑we ‑gwaa ꞊plɛ ‑naa wo. 'Ö Piɛɛ ‑zo ‑yö ‑büö, 'wun 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë 'ö‑ pö ‑a kë ‑sü 'ka kö ‑tɔgɔn ‑yö 'we ‑gwaa ꞊plɛzë, ‑yö ‑dho ‑a pö ‑gwaa ‑yaagazë, 'yaa ö dɔ bhë ‑a 'ka. 'Ö yö 'gbo bɔ ‑sü 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\