Maakö 15

1‑Dhiadhiö tii 'gü bhë, slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, mɛ ziizii ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ zakanmɛ ‑nu ꞊vava 'saadhö 'wo to, ‑wo ‑dho wo 'ko ꞊bhaa kö 'wun ‑dhɛ 'yö ‑an ‑wo dhö to ‑a ‑bha do, ‑waan ‑a 'sü, 'wo Yesu ‑lö, 'wo nuë Pilatö ꞊dhia. 2'Ö Pilatö ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ, 'ö‑ pö: «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë ‑mü ü 'ka a?» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Bha‑ ꞊blɛɛ'‑.» 3'Ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊vava ‑nu ‑wo yö 'wun ‑nu ꞊plëëzë ‑dɔ Yesu ‑bha ‑sü 'gü. 4'Ö Pilatö ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü ‑dëüwo 'ö‑ pö: «'Wun ‑nu 'wo‑ dɔ ‑na ü ‑bha ꞊nɛ 'bhaa‑ ma ꞊a? Ü 'ka 'dho ‑a gbɛ ‑daa kë ꞊a?» 5'Kɛɛ Yesu yaa‑ gbɛ ‑daa kë gbɔ, 'ö‑ ‑wun 'gü, 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da Pilatö ꞊zuö' 'gü. 6Paakö 'wlaan‑ ‑yi 'saadhö 'ka, mɛ 'ö 'sɛgümɛ ‑nu 'dhö ‑a 'piö, kö Pilatö ‑ya bho ‑kanso 'gü wo ‑dhë, ‑ya bho ‑an ‑dhë ‑kanso 'gü. 7‑A 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka, gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Balaba waa‑ këpëyaamɛ ‑nu 'wo mɛ zë ‑a 'ka 'töng 'wo dɔa 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑gɔ 'yënng ‑a 'ka bhë ‑yö ‑kë ‑kanso 'gü. 8'Ö 'sɛgümɛ ‑nu ‑gbaa ‑wo dho Pilatö 'piö. 'Ö pë ꞊ya kë 'ö‑ ‑kë ‑an ‑dhë ‑kplawo bhë 'wo‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ kö ‑yaan kë wo ‑dhë. 9'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka‑ 'piö kö 'a Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë ꞊nɛ, 'a‑ bho mü ka ‑dhë ‑a?» 10Bhii yö gia‑ ‑ya ꞊dɔa' ‑së 'ka ꞊nɛ ꞊druɛi ‑yö slabhomɛ ‑gɔmɛ ꞊vava ‑nu 'gü, 'ö tɔɔ 'sɛgümɛ ‑nu ‑wo Yesu ‑dhɔ ‑kë, pë 'ö ‑kë 'wo‑ dɔ ö kwɛɛ bhë 'ö bhë. 11'Kɛɛ slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊vava ‑nu ‑wo ‑gban 'sɛgümɛ ‑nu gbung bhë ‑an ‑bha kö ‑wa pö Pilatö ‑dhë ‑yö Balaba bho ‑kanso 'gü wo ‑dhë ꞊zian'. 12Pilatö ‑yö ‑ko 'zü 'ö‑ pö mɛ gbung 'wo bhë ‑an ‑dhë: «‑Më 'ka‑ 'piö kö 'a‑ kë mɛ 'ka‑ ‑dhɛ Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë ꞊nɛ ‑a 'ka ɛ?» 13'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Bhö ‑a zë, ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka!» 14'Ö Pilatö ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më ‑wun yaa 'ö‑ ‑kë ‑ɛ?» 'Kɛɛ ‑an 'plɛ ‑wo ‑yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü 'gbee‑ 'ka 'zü ꞊nɛɛ: «‑Bhö ‑a zë ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka!» 15'Yö mɛ gbung ‑nu ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun ‑kë ‑an ‑dhë 'ö Balaba bho ‑kanso 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo Yesu ‑ma ‑klaa 'ka. 'Go mü, 'ö‑ ‑dɔ ‑an kwɛɛ kö ‑waan zë, ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka. 16'Dhasi ‑nu ‑wo ‑dho Yesu 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Pilatö ‑gɔ 'kwɛandhɛ 'gbɛa 'wo‑ ‑dhɛ pletua bhë ‑a ‑bha. 'Wo wo 'bhamɛ ‑nu 'plɛ ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü. 17'Wo gblang nuɛazë ('ö ‑kë ꞊nɛ ‑gludë ‑nu ‑bha gblang 'dhö bhë, 'wo‑) ‑da Yesu ‑bha. Kö ‑a ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ woë‑ ‑gludë 'dhö, kö 'waan‑ duö 'luu ‑sü ‑a ‑bha. 'Wo 'ginng 'gɔ ꞊gblaa' do ‑kë, 'wo‑ ‑kë ‑a ‑bha 'gɔ ꞊gblaa' 'ka, 'wo‑ ‑ya ‑a ‑gɔ ‑bha. 18'Wo yö ‑mɛɛ ‑kë ‑a 'ka ‑sü 'gü 'wo‑ pö: «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë, 'bha ꞊büee!» 19'Go mü 'wo‑ ‑ma 'lü 'në 'ka ö ‑gɔ ‑bha, 'wo wo 'dhee ‑nu bho ‑a ‑bha, 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü ‑a 'dhiö, 'wo wo ‑de ꞊yɔɔn sia‑, ‑gblü ‑a 'dhiö ‑sü 'ka. 20꞊Dhɛ ꞊wa yën duö 'luu ‑sü ‑a ‑bha ‑sü ‑bha, 'ö gblang nuɛazë bhë 'wo‑ bho ‑a ‑bha, 'wo‑ ‑de ‑bha sɔ ‑nu ‑da ‑a ‑bha, 'wo‑ sü, 'wo dhoë plaan kö 'waan‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha. 21꞊Dhɛ 'wo 'dho ‑na kö gɔɔn‑ do 'ö ‑kë Silɛnë mi 'ka 'wo‑ ‑dhɛ Simɔ, 'ö ‑kë Alezandrë waa‑ Lifisö ‑an dë 'ka bhë, ‑wa ‑yö kö ‑yö ziö ‑na zian bhë ‑a ‑ta 'pö. ‑Yö ‑kë 'go ꞊dhia bhlö‑ ‑gbaa 'to ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 'Ö 'dhasi ‑nu ‑wa 'gbee‑ ‑ta bho; 'ö Yesu ‑bha ‑gaatalü bun. 22'Wo dhoë ‑dhɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Gɔɔgota ‑a ‑bha, ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «mɛ ‑gɔ ‑klëë ‑lo ‑dhɛ». 23‑Drɔɔn 'wo 'miilö ꞊kaan ‑a 'ka bhë, 'wo‑ nu Yesu ‑dhë kö ‑yaan mü, (kö ‑a ‑bha 'klobhɔdhe ‑gɔ pë 'tee ‑yaan ga,) 'kɛɛ Yesu yaa‑ mü. 24꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha, ꞊taan ‑gban ‑a ‑kɔ waa‑ ‑a ‑gɛn ‑nu ‑ta ‑sü 'ka. 'Wo‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑glu wo 'ko 'ka 'töü‑ ‑bhö ‑sü 'ka kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yaan ‑a mɛ 'ö dho kë ö ‑bha 'ka ‑a dɔ. 25꞊Dhɛ 'wo‑ dɔ ‑na ‑gaatalü ‑bha kö 'kwa dɔ ‑dhiadhiö ‑lan 'tëë 'ka. 26Pë 'ö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a zë ‑gɛn ‑wun 'gü, ‑a ‑gɔ ‑ta dhuö 'ö tɔɔ «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë 'ö ꞊nɛ». 27‑Wo mɛzëmɛ ꞊plɛ ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha 'pö Yesu 'piö mü; ‑a mɛ do ‑yö ‑kë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü, 'ö‑ mɛ do ‑yö ‑kë 'pö ‑a ꞊kwaa‑ 'gü ꞊zian'. 28((‑Kɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'yö ꞊kaa' ꞊nɛɛ: ‑Wa ‑da këpëyaamɛ ‑nu ‑bhüö 'gü. )) 29Mɛ ‑nu 'wo ‑kë ziö ꞊dhia mü, ‑wo wo ‑gɔ ‑zë 'gü, 'si ‑nu ‑bho ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Ii, ü 'dhɛ bhë! Bhi 'ü‑ pö 'ü ‑dhö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ wü, kö ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'ka 'üën‑ ‑a gbɛ dɔ bhë! 30Ü ‑de dha 'ü ꞊yɔɔ'‑ 'ü 'go ‑gaatalü ‑bha 'sa!» 31'Ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo duö 'luu sü Yesu ‑bha 'pö, 'wo‑ pö wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «Mɛ 'waa ‑nu dha 'yö‑ wo, 'kɛɛ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö ö ‑de dha! 32Bhi 'ü‑ pö ü ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ü 'ka, 'ü Izlaɛlö ‑bha ‑gludë 'ka, ‑bhö ꞊yɔɔ'‑ 'ü 'go ‑gaatalü ‑bha 'sabla 'sa! ꞊Ya kë ꞊nɛ, 'bha ꞊yɔɔ'‑ ꞊sia, yi ‑dho ü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑!» 'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑an dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑a 'piö mü bhë 'wo 'si ‑nu bho ‑a ‑gɔ 'pö. 33꞊Dhɛ 'ö lënng 'gü ‑dhɛ ꞊ya dɔ, 'ö ‑dhɛ ‑trö 'sënsëndhö 'kpongtaadhɛ 'plɛ ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ 'dhö 'po ‑na kö 'kwa dɔ 'wɔ 'yɛ ‑lan 'ka. 34'Ö 'wɔ 'yɛ ‑lan gia‑ bhë ‑a 'ka Yesu ‑yö ‑gbla 'gbee‑ 'ka, Eblö ‑wo 'gü 'ö‑ pö: «Eloi, Eloi, lama sabasötani?» (‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ: «N ‑ma ‑Zlan, n ‑ma ‑Zlan, ‑më ‑kë 'ü ü ꞊kwaa n ‑wun ‑zü ‑i?») 35Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, ‑a mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑wo ‑ma 'wo‑ pö: «‑Ka ka 'to 'to, ‑yö Eli ꞊dhɔɔ kë ‑na!» 36'Ö ‑an ziën mɛ do ‑yö dho ‑bla 'ka, 'ö ꞊fuu'‑ zë ‑drɔɔn 'yi ꞊gliisü, 'ö ‑kë 'dhasi ‑nu müpë 'ka bhë ‑a 'ka. 'Ö‑ ‑ya 'lü 'në 'dhiö, 'ö nuë 'ö‑ ‑zɔn Yesu 'dhi 'ka kö ‑yaan ‑a 'yi mü, 'ö‑ pö: «‑Ka dɔ, ꞊ya kë ꞊nɛ Eli ‑dho nu 'ö‑ bho ‑gaatalü ‑bha kö 'kwaa‑ yö!» 37'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑gbla 'gbee‑ 'ka, 'ö to mü, 'ö ga. 38'Ö ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ waa‑ ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö, ‑an 'gü ‑kan 'gü ‑sɔ 'ö plöö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë, 'ö ‑pɛ dhuö kpengdhö 'ö nu 'ö ‑zuö ‑a 'ka sia‑. 39Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑bha 'dhasi ‑gɔmɛ 'ö ‑kë dɔ ‑sü 'ka Yesu 'dhiö ‑dhɛ gia‑ ‑bha bhë, ‑tɔn tuö mü bhë, ꞊dhɛ ꞊yaa‑ ga ‑kɔ yö 'ö‑ pö: «Mɛ 'ö ꞊nɛ ‑Zlan Gbö giagia ‑mü!» 40Dhoo ‑nu 'bhaa ‑nu 'wo dɔ ꞊gbiin, ‑dhɛ ‑ga ꞊dhia, ‑wo ‑kë mü. 'Ö ‑an ziën Mali 'yö go Madala, waa‑ Zoze waa‑ ö 'zlaa‑ Zakö ‑an dhe Mali, waa‑ Salome ‑wo ‑kë mü. 41‑Wo ‑kë ‑ziö Yesu 'piö ꞊dhia kö ‑yö Galile ‑sɛ 'gü, 'wo yuö ‑nu ‑kë ‑a 'dhiö. 'Ö ‑dhɛ 'ö bhë ‑a 'gü 'zü, dhoo ‑nu ꞊plëëzë gbɛ 'wo nu ‑dɔ ‑a ‑gɔ ꞊dhia Zeluzalɛmë plöö, 'wo ‑kë mü. 42꞊Dhɛ 'yinia ‑dhɛ ꞊ya dɔ, 'ö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë Paakö 'wlaan‑ ‑de ‑pë kë ‑yi, 'ö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑waamayi 'ka ‑a 'ka, 43Zozɛfu 'ö go Alimate ‑yö ‑kë zakanmɛ ꞊va do 'ö mɛ ‑nu ‑wa ꞊bhlë ‑ya ‑a 'ka. Yö ‑de 'pö, ‑yö ‑kë ‑ya ꞊dhia ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha nu ‑sü ‑gɔ. 'Yö ‑nu 'ö ö ‑zo dɔ 'gbee‑, 'ö dho Pilatö 'piö, 'ö Yesu ꞊glöö ‑dhɛ ‑a ‑gɔ. 44'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Pilatö ‑ya ma ꞊nɛ Yesu ꞊ya ga 'saadhö, ‑a 'te ‑yö ‑tun, 'ö mɛ bɔ 'dhasi ‑gɔmɛ ‑dhë. 'Ö nu, 'yö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛ ꞊dhɛ Yesu ‑yö ga bhë, ‑a ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ ꞊a? 45꞊Dhɛ 'ö 'dhasi ‑gɔmɛ ꞊yaa‑ ‑daa kë ‑a ‑gɔ, 'ö ‑we ‑a ‑bha Zozɛfu ‑gɔ kö ‑yö Yesu ꞊glöö 'sü. 46Zozɛfu ‑yö 'glöö 'puu ‑dhɔ, 'ö Yesu ꞊glöö bho ‑gaatalü ‑bha, 'ö dhoë mɛ ‑bin ‑guö ‑du do 'wo yuö ‑kë ‑a 'gü, 'ö ‑guö 'fa ꞊va do 'ö ‑kë ‑a ‑te 'ka, 'yö‑ ꞊glöng glö, 'ö‑ yö ‑du bhë ‑a 'dhiö. 47Mali 'go Madala waa‑ Mali Zakö dhe ‑wo ‑kë mü 'ö ‑dhɛ 'wo Yesu ‑bin ‑a ‑bha bhë 'wo‑ ‑yö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\