Maakö 2

1꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'dɛdɛ ꞊ya ziö 'ö Yesu ‑yö nu 'zü Kapɛɛnaɔmë ‑pö 'gü. 'Ö mɛ ‑nu ‑wa ma ꞊nɛ ‑yö 'kɔ do 'gü. 2'Ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo dho kɔɔ 'ma, 'ö‑ ‑dhɛ to zlöö kö dɔ ‑dhɛ gbɛ 'yaa 'kɔ 'dhiö plaan gbɔ. 'Ö Yesu ‑yö 'wuntaɔsë 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 3'Wo dho ‑dhɛ ‑ga kö mɛ 'bhaa ‑nu ꞊wa nu 'tinngmɛ do 'ö mɛ ‑yiisië ‑wa bun ‑a 'ka. 4'Kɛɛ ‑a këdhɛ gbɛ yaa kë ‑an ‑gɔ kö ‑waan dhoë Yesu 'dhiö kɔɔ, mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo 'kɔ 'dhiö bhë ‑an ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ‑wo ‑da ‑a 'ka 'kɔ tuö 'ö 'wo 'kɔ ꞊gba 'dhi bho Yesu 'trüün 'ka ‑dhɛ gia‑ ‑bha. 'Ö ‑dhɛ 'dhi 'wo‑ bho bhë, 'wo 'tinngmɛ bhë ‑a to ö ‑wɔ ‑a ‑ta ꞊sɛɛ' ‑ta, 'wo‑ ꞊yɔɔ kɔɔ 'ma Yesu 'dhiö ‑dhɛ gia‑ ‑bha. 5꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ‑zo yö ‑sü ‑yö ‑an ‑gɔ ꞊nɛ yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑ya ‑dhɛ bo, 'yö‑ pö 'tinngmɛ bhë ‑a ‑dhë: «Ma 'në, 'ma ziö ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑nu ‑ta.» 6Tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë ꞊yaannu ꞊süë' mü, ‑zotadhe ‑yö ‑kë ‑an 'gü ꞊nɛɛ: 7«‑Më 'ö ‑kë 'ö gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'ö ꞊daɔn pö ‑Zlan ‑dhë ꞊nëdhö ꞊nɛɛ? Dö 'ö dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta, ‑a 'ke yaa kë ‑Zlan dosɛn 'kpaan 'ka ɛ?» 8Yesu ‑yö ‑to ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü mü 'ö ‑an ‑bha ‑zotadhe dɔ; ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö ‑zotadhe ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ 'ö ‑kë ka 'gü ‑i? 9‑A ‑pö 'tinngmɛ ‑dhɛ ‑sü: ‹'Ma ziö ü ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑nu ‑ta› 'ö 'gbee‑ ‑e, 'iin ‑a pö ‑sü 'zü: ‹‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü ü ‑bha ꞊sɛɛ' 'sü 'ü 'ta 'sü› yö 'pö 'ö 'gbee‑ ‑e? 10'Kɛɛ a ‑dho 'slë 'bhaa kë kö 'kaan‑ ‑a dɔa ꞊nɛ ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ma 'a Mɛgbö 'ka n ‑gɔ 'kpongtaa zö kö 'aan‑ ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö 'tinngmɛ bhë ‑a ‑dhë: 11«A‑ ‑pö ü ‑dhë: ‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü ü bha ꞊sɛɛ' 'sü 'ü 'dho ü ‑gɔ kɔɔ!» 12‑Yö ‑to mɛ 'plɛ wö 'dhiö, ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü mü 'ö ꞊luu 'yö ö bha ꞊sɛɛ' sü 'ö dho. 'Wun 'ö 'dhö bhë ‑yö mɛ 'plɛ 'te ‑tun, 'wo yö ‑Zlan 'tɔ bhɔ ‑sü ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Yiëë pë 'ö‑ ꞊suu'‑ 'dhö ꞊nɛ ‑a yö do!» 13Yesu ‑yö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu Galile 'yipuë ꞊va 'piö ꞊zian'. Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑nu ‑a 'piö mü 'yö ‑an ꞊daan ‑Zlan ‑wo 'ka. 14‑A ‑bha ziö ‑sü 'ka, ‑yö Alefe gbö Levi ‑yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka 'nii‑ ꞊sɔnng' ‑bho ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ‑a yö. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü ziö n 'piö!» 'Ö Levi ‑yö ꞊luu 'ö ‑ziö ‑a 'piö. 15꞊Dhɛ ‑kë 'pö Yesu ‑yö pë ‑bhö Levi ‑gɔ kɔɔ. 'Nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ 'iin mɛ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ ꞊ya ꞊siö'‑ ‑an këpë yaa ‑wun ‑nu 'gü waa‑ Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë pë ‑bhö ‑sü 'gü mü 'pö wo 'ko ꞊bhaa, 'ö tɔɔ ꞊suu'‑ yaa ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑ziö ꞊dhia Yesu 'piö bhë ‑an ‑gwaa ‑yö ‑kë ꞊plëëzë. 16꞊Dhɛ tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë Falizi ‑mɛ ‑nu ‑bha mɛ ‑nu 'ka, ‑wo Yesu ‑yö kö waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ ꞊ya ꞊siö'‑ ‑an këpë ‑wun ‑nu 'gü, waa‑ 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu, ‑wo pë ‑bhö ‑na wo 'kuë‑, 'ö 'wo‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑a pö ‑sü 'ka: «‑Më ‑kë 'ö ka ‑gɔmɛ waa‑ 'tɔsiömɛ ‑nu 'wo pë ‑bhö wo 'kuë‑ ‑ɛ?» 17꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö ‑an ‑wo ma, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ‑nu 'ö 'yua 'yaa ‑an ‑bha 'waa 'dho ꞊dhɔngtrɔ 'piö. 'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'yua 'dhö ‑an ‑bha ꞊nɛ 'ö ‑an ‑bha ‑wun ‑yö yö ꞊dhɔngtrɔ ‑bha. N 'ka nu mɛ ‑nu 'wo kpengdhö ‑an dha ꞊dhia, 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'waa kpengdhö 'a nu ‑an dha ꞊dhia ꞊zian'.» 18Yi do 'ka Zan ‑bha ꞊guë' ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑kë wo ‑bɛn 'to ꞊dhia, 'ö mɛ ‑nu ‑wo nu 'wo Yesu ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ꞊nɛɛ: «‑Më 'ö ‑kë 'ö Zan waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑an ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo wo ‑bɛn to 'ö ü ‑bha ꞊guë' ‑nu 'waa wo ‑bɛn 'to 'pö ꞊nɛ ꞊ɛ?» 19'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Ka ka ‑zo ‑ta ꞊nɛ, dhe 'sü ‑gɔɔn 'bhamɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo ‑bɛn to, ‑a ‑bha dhe 'sü 'wlaan‑ yi 'ka, 'kɛɛ kö ‑yö ꞊tun ‑an 'piö a? ꞊Ii‑, 'kɛɛ ‑abi' i? ‑Abi'. 'Töng waa‑ dhe 'sü ‑gɔɔn 'wo dhoë‑ kë wo 'ko ꞊bhaa bhë, ‑wo ‑dho pë ‑bhö ‑kplawo, ('ö tɔɔ ‑an ꞊zuö' 'glu dhi ‑sü ‑mü). 20'Kɛɛ yi do ꞊ya dɔ, dhe ‑gɔn ꞊ya 'go ‑an 'piö, 'ö‑ yi bhë ‑a 'ka 'wo dho wo ‑bɛn toë ('ö tɔɔ ‑wo ‑dho kë 'yenazë). 21Mɛ gbɛ 'yaa sɔ 'klu ‑dëü ‑wɔ sɔ zii 'ka. ꞊Ya kë 'dhö sɔ 'klu ‑dëü ‑yö ‑dho dho 'kou 'ö‑ zii 'blë ‑pin ‑yö ‑kë 'zü ꞊va. 22'Ö 'go mü 'zü mɛ gbɛ 'yaa yɔ 'gbee‑ 'ö 'vuu 'dhö ‑da ‑na ‑a yö ꞊puu' zii 'gü. ꞊Ya kë 'dhö ‑yö ‑dho ꞊puu' bhë ‑a wü, 'ö yɔ waa‑ ꞊puu' ‑an 'plɛ 'gü ‑yö ꞊siö. Pë 'wo‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ yɔ 'gbee‑ yö 'wo‑ wo ꞊puu' ‑dëü 'gü.» 23Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi do 'ka, Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë ziö ꞊dhia 'blee‑ ‑bhlö do 'gü. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo yö ‑a ‑kpa ‑nu 'kan ‑sü ‑bha zian ‑gbloo 'piö. 24꞊Dhɛ 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑an yö, 'wo‑ pö Yesu ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ö pë 'ö kwa ‑bha tɔng ‑ya pö kö ꞊kun 'kwa‑ ‑kë ꞊glooyi 'ka bhë 'ö ü ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ‑kë ‑ɛ?» 25'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Pë 'ö Davidö ‑ya ‑kë 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü kö din ‑yö yö gia‑ waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu ‑an kë ‑na bhë kaa‑ pö ꞊a? 26‑Yö ‑kë 'dhö kö Abiataa ‑yö slabhomɛ ꞊va 'ka; 'ö Davidö ‑yö ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü 'ö ꞊bluu'‑ 'wo ‑Zlan gba ‑na ‑a 'ka bhë 'ö‑ ‑bhö. 'Kɛɛ kö kwa ‑bha tɔng ‑ya pö slabhomɛ ‑nu ‑de 'sloo ꞊nɛ 'wo dho ꞊bluu'‑ 'ö 'dhö ‑a ‑bhö, 'kɛɛ Davidö ‑ya ‑sü 'ö‑ ‑bhö 'ö‑ 'bhaa nu ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë 'pö, 'wo‑ ‑bhö.» 27'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑yö ꞊glooyi ‑da mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhë 'kɛɛ yaa mɛ 'bhee‑ ‑nu kë ꞊glooyi ‑dhë. 28Ma 'a Mɛgbö 'ka bhë ma ‑de ꞊nɛ 'a pë 'plɛ waa‑ ꞊glooyi gia‑ 'ö bhë ‑an ‑gɔmɛ 'ka 'zü.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\