Maakö 3

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. Gɔɔn‑ do 'ö‑ ‑gbiö ‑yö ga ‑a ‑bha ‑yö ‑kë mü. 2Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, ‑an 'yan ‑yö ‑kë Yesu 'piö dosɛn 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑gbiö bo ꞊glooyi 'ka ‑a ‑wun 'gü. Bhii ‑wa 'piö kö 'wo 'wun dɔ ‑a ‑bha ꞊nɛ, ꞊ya kë 'dhö kö ꞊ya pë yaa kë, ‑an ‑bha tɔng 'gü ꞊siö' ‑sü 'ka. 3'Ö Yesu ‑ya pö gɔɔn‑ 'ö‑ ‑gbiö ‑yö ga ‑a ‑bha bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑ mɛ 'plɛ wö 'dhiö zö!» 'Ö gɔɔn‑ bhë 'ö ꞊luu. 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a ‑ga ꞊dhia bhë, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Më 'ö kwa ‑bha tɔng ‑ya pö 'kwa‑ kë ꞊ɛ? 'Kwa 'wun ‑së kë ꞊glooyi 'ka, 'iin 'kwa 'wun yaa kë e? 'Kwa mɛ dha, 'iin 'kwa mɛ 'gü ꞊siö'‑ e?» 'Kɛɛ waa 'we ‑a ‑bha kö ‑waan ‑daa kë ‑a ‑gɔ. 5'Ö Yesu ‑yö ‑an ‑ta ‑ga, 'ö 'wun bhë 'ö ‑siö ‑a ‑dhë. 'Go mü 'ö‑ wö ‑yö ‑siö ꞊gbaɔnsü 'ka ‑an ‑bha ꞊zuö' yaa bhë ‑a ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö gɔɔn‑ bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö ü ‑gbiö 'po!» 'Yö ö ‑gbiö ‑po, 'ö‑ ‑gbiö to mü 'yö bo. 6'Ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo go Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü mü 'wo yö plaan 'ö 'wo dho 'ö waa‑ Elɔdö ‑bha mɛ ‑nu 'wo ‑yakuëdhe do ‑kë, ‑kɔ 'wo dho ‑a kaa 'waan‑ Yesu zë ‑a ‑wun 'gü. 7꞊Dhɛ Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo go pö‑ bhë ‑a 'gü, ‑wo ‑dho Galile 'yipuë ꞊va 'piö ꞊zian'. 'Ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö ‑an 'piö: Galile ‑sɛgümɛ, Zude ‑sɛgümɛ, 8Zeluzalɛmë plöömɛ waa‑ Idume ‑sɛgümɛ, 'pian mɛ 'ö bɔ 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn ‑a ꞊zlöö ꞊zian' ‑mɛ, pödhɛ ‑nu 'wo bɔ Tii ‑pö waa‑ Sidɔn ‑pö ‑an 'piö ꞊zian' ‑mɛ, ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'wo bhë ‑wo ‑nu Yesu 'piö, kö pë ‑nu 'ö Yesu 'dhö ‑an kë ‑na bhë kö ‑waan yö. 9'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ‑wo 'yitagɔ do ꞊yɔɔn ö ‑bha, 'yaan‑ 'dho ‑a 'gü, ‑yö ‑kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'wo dho ꞊taa'‑ ö ‑ta. 10Kë‑ wo 'dhö bhë, 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'ö mɛ ‑nu ꞊plëëzë ‑dhɛ bo ‑na 'ö mɛ ‑nu 'saadhö 'ö 'yua ‑yö ‑kë ‑an 'yënng bhɔ ꞊dhia 'wo yö wo 'ko ꞊blüü 'blü ‑sü 'gü, ‑pa ‑a 'ka ‑sü ‑wun 'gü. 11Mɛ ‑nu 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑an 'gü bhë, ꞊wa Yesu yö, ‑püö 'wo‑ wo ‑a ꞊gɛɛndhö, ‑gbla 'gbee‑ ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka!» 12'Yö ꞊dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë 'gbee‑ ꞊nɛ kö ꞊kun 'ö mɛ 'ö‑ 'ka 'wo‑ ꞊blɛɛ. 13꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑dho ‑tɔn tuö, 'ö mɛ ‑nu 'ö‑ 'piö kö ‑wo ziö ö 'piö bhë 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö 'wo nu ‑a 'piö. 14'Ö mɛ ‑lü 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ sü mɛ ‑nu 'wo nu bhë ‑an 'gü kö ‑waan kë ö 'piö 'ö ‑an 'tɔ kpɔ ö bha bɔmɛ ‑nu 'ka, 'yö ‑an sü kö 'yaan‑ ‑an bɔ ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ꞊dhia. 15'Ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ‑an ‑dhë kö ‑waan ‑zuu yaa bhoë mɛ ‑nu 'gü. 16Mɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'ö ‑an sü bhë ‑an 'tɔ 'ö ꞊nɛ: Simɔ 'ö Yesu ‑ya 'tɔ kpɔ Piɛɛ 'ka, (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «‑guö»,) 17Zakö waa‑ ö dheglu Zan 'wo ‑kë Zebede gbö ‑nu 'ka 'ö Yesu ‑yö ‑an 'tɔ kpɔ Boanɛɛzë 'ka (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «mɛ ‑nu 'wo bhɔ dha ‑bha 'gbla ‑wo ‑bha»), 18Andre, Filipö, Baatelemi, Matiö, Toma, Zakö 'ö ‑kë Alefe gbö 'ka, Taade, Simɔ 'wo‑ 'tɔ kpɔ 'yënngsiömɛ 'ka ö ‑bha 'sɛgɔ ‑wun 'gü, 19waa‑ Zuda Ikaliɔtö 'ö Yesu dɔ ‑a yaagümɛ ‑nu kwɛɛ zlöö bhë. 20꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑nu kɔɔ. Mɛ ‑nu gbung ꞊va ‑wo ‑nu mü 'zü ‑dëüwo, 'ö‑ ‑dhɛ to ꞊zlöö kö 'töng ‑de gbɛ 'yaa Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑an ‑gɔ kö ‑waan pë ‑bhö ‑dhɛ yö. 21'Wun 'ö bhë ꞊dhɛ 'ö Yesu 'piö kɔɔmɛ ‑nu ꞊waa‑ ma, 'wo dho ‑a 'kun ꞊dhia, 'ö tɔɔ ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia 'dhö ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë 'blɔɔnzë.» 22Yi do 'ka Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo ‑go Zeluzalɛmë plöö 'wo nu 'wo ‑lo ‑dhɛ 'ö Yesu ‑yö ‑kë ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü, 'wo‑ pö: «Bɛɛzebilö 'ö dü 'ka bhë ‑ya 'gü.» Kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «‑Zuu yaa ‑nu ‑gɔmɛ ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu ‑a ‑dhë 'ö ‑zuu yaa ‑nu kë ‑na ‑a 'ka bhë!» 23꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë, 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Yö ‑kɔklë 'ö Satan ‑yö ö ‑de ‑kë 'zü i? 24꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo 'sɛgɔ do ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'ka, ꞊wa ‑glu gɔn wo 'kuë, 'sɛgɔ 'ö 'dhö bhë yö 'ka 'dho dho 'dhiö. 25'Iin 'go mü 'zü, ꞊ya kë ꞊nɛ 'kɔ do 'gü ‑mɛ ‑nu ꞊wa 'ko zë wo 'kuë, mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha ‑kë 'kuë‑ ‑sü yaa 'dho dho 'dhiö. 26‑Kɔ do 'ö bhë ‑a 'ka, ꞊ya kë ꞊nɛ Satan ꞊ya ‑glu gɔn ö 'piö ‑mɛ ‑nu 'ka kö 'gügludhe yaa ‑da ‑an ziën ꞊a? ꞊Ya kë 'dhö ‑a ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü yaa 'dho ꞊glɔɔ gbɔ; 'kɛɛ pë dho kë 'ö tɔɔ ‑a 'tinng ‑dho yën. 27‑A ‑ga 'ka‑ wo bhë: Dö 'ö dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ‑da gɔɔn‑ 'gügbeezë ‑gɔ kɔɔ kö ‑yaan ‑a ‑bha 'kɔɔpë ‑nu 'sü kö yaa gɔɔn‑ 'ö 'dhö bhë ‑a ‑lö ‑e? Mɛ 'ö 'gbee‑ 'ö ‑ziö ‑a 'ka ‑a ‑ta ꞊nɛ 'ö dho ‑da ‑a ‑gɔ kɔɔ.» 28'Ö Yesu ꞊ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑Zlan ‑dho ziö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha këwun yaa ‑nu waa‑ ‑an ꞊blɛɛ'‑ ‑wun yaa ‑nu bhë ‑an ‑ta. 29'Kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ‑Zuu 'slööslö ‑gɔ, ‑Zlan 'ka 'dho ziö ‑a ‑bha këwun yaa ‑nu bhë ‑a ‑ta. Bhii kö kë pë yaa 'ö dho to ‑a ‑bha bhë kö ꞊yaa‑ kë.» 30Pë 'ö ‑kë 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «‑Zuu yaa ‑ya 'gü.» 31꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu dhe waa‑ ‑a dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo ‑nu; 'wo dɔ plaan, 'wo mɛ bɔ kɔɔ kö ‑yaan ‑a ꞊dhɔɔ kë. 32Mɛ kpö ꞊va ‑wo ‑kë ꞊yaannu ꞊dhia Yesu ‑zü, wo 'to ‑to ‑a ‑wo ‑bha ‑sü 'ka. 'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü 'to 'to, ü dhe waa‑ ü dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo plaan, ‑wa ‑pö 'ü nu!» 33'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Dö tɔɔ n dhe waa‑ n dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑i?» 34꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a ‑zü bhë 'ö ‑an ‑ta ‑ga, 'ö‑ pö: «‑Ka ‑dhɛ ‑ga, n dhe waa‑ n dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ꞊ga 'wo ꞊nɛ! 35Bhii mɛ 'ö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun kë ‑na bhë 'ö tɔɔ n dheglu 'në gɔɔn‑, n dheglu 'në dhe waa‑ n dhe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\