Maakö 4

1Yesu ‑yö ‑yö 'zü mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha ‑Zlan ‑wo 'ka, Galile 'yipuë ꞊va 'kpong 'dhiö. ꞊Dhɛ 'ö mɛ gbung ꞊va ꞊wa ꞊nië' ‑a ‑zü, 'ö dho 'yitagɔ do 'gü 'ö ꞊yaannu, 'ö bhɔ ‑an ‑dhë ꞊taa' 'yi ꞊bhaa ꞊zian'; ‑yö kë 'dhö kö mɛ gbung ꞊va 'wo sia‑ 'yi 'kpong 'dhiö bhë ‑waan ‑a yö, 'iin kö 'wun 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑waan ‑a ma. 2'Yö ‑Zlan ‑wo pö ‑an ‑dhë ꞊plëëzë 'ka 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka, 'ö‑ pö: 3«‑Ka ka 'to 'to, gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë ‑dhö, 'yö ‑ziö 'ö dho ö bha ‑dhɛ ‑ya ꞊dhia. 4‑Yö ‑kë ö ‑bha pëga ‑nu ‑pɛn ꞊dhia ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑, 'ö pëga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö zian ‑gbloo 'piö, 'ö ‑ma ‑nu ‑wo nu 'wo‑ ‑bhö. 5'Ö‑ ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö gwa ‑ta, ‑dhɛ 'ö 'sɛ 'yaa mü ꞊va ‑a ‑ta. 'Wo to mü 'wo bhɔ ‑a ga ‑nu ‑bha 'dho waa‑ wo 'sɛidhö ꞊gbiin bhë ‑a ‑wun 'gü. 6'Kɛɛ ‑dhɛ 'ö lan‑ ꞊ya 'bhü ‑a ‑bha 'ö‑ 'plüün 'plɛ ‑wo ga, 'wo 'kpɛa kun, bhii 'ö tɔɔ ‑an yun yaa 'dho ꞊gbiin 'sɛidhö. 7'Ö‑ ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö ꞊blëë' 'ginngzë ‑nu ziën, 'ö ꞊blëë' 'ginngzë ‑nu ‑wo ꞊kpɛa 'ö 'wo sɔ pë 'plüün ‑sëëzë bhë ‑a ‑ta 'ö‑ ‑yöë ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö gbɔ. 8'Kɛɛ ‑a ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö 'sɛ ‑së 'gü, 'wo bhɔ 'wo ꞊kpɛa. 'Ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ ‑yaaga, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ 'slado, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë ꞊këng' do.» 9꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑ya pö: «'Wun 'a‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛ mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö ‑ya ma!» 10꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'dho mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka ꞊gbiin, 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö waa‑ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ kö ‑yaan 'wun ꞊zuan' ‑nu bhë ‑an ‑gɛn pö wo ‑dhë. 11'Ö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ka ‑zë, 'ka 'wun ‑nu 'wo ‑bin ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha ‑a yö, 'kɛɛ mɛ ‑nu 'wo to, ‑wo wo ‑bha ‑ma 'wun ꞊zuan' 'gü. 12‑Yö kë 'dhö kö ‑wo ‑dhɛ ‑ga ‑së 'ka 'kɛɛ ‑waan 'kun ‑dhɛ yö ꞊süë'; kö ‑wo 'wun ma, 'kɛɛ ‑waan 'kun ‑a ‑gɛn dɔ ꞊süë'. 'Ö yaa pö ‑be kö ‑wo ‑dho ꞊dhië' ‑Zlan 'piö, 'ö ‑Zlan ‑yö ‑ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.» 13꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Wun ꞊zuan' 'ö ꞊nɛ ꞊dhɛ 'kaa‑ ‑gɛn dɔ ꞊nɛ, kö ka ‑dho ‑a kë ꞊dhë kö ‑an mɛ ‑nu 'wo to 'kaan‑ ‑an ‑gɛn dɔ ꞊ɛ? 14Pëga 'ö mɛ ‑ya ‑pɛn 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑wo. 15Mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö ‑bhɔ zian ‑gbloo 'piö ‑dhɛ, 'ö pëga ‑nu 'dhö ‑püö ‑na ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊waa‑ ma, 'ö Satan ‑yö nu 'ö ‑Zlan ‑wo mɛ 'ö ta ‑an 'gü bhë 'ö‑ bho mü. 16‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö bhɔa pëga 'ö ‑püö 'sɛ 'ö gwa ‑ta dhuö bhë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö 'wo ‑Zlan ‑wo ma, ‑wo ‑to mü 'wo‑ kun ꞊zuögludhi 'ka. 17'Kɛɛ 'waa wo ꞊kwaa' ‑a ‑zü, 'yaa ö yun ziö ‑an 'gü. 'Wo ꞊nëng ‑a ‑bha 'töng 'bhaa 'ka; 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊sëëbhodhe waa‑ 'klobhɔdhe ꞊ya nu ‑an ‑ta, ‑Zlan ‑wo 'wo‑ ma bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö 'wo wo ꞊kwaa ‑zo yö ‑sü ‑zü 'wa 'sengdhö. 18Mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö bhɔ 'ginng 'gü ‑dhɛ 'ö pëga ‑së ‑yö ‑püö ‑a ‑bha, ‑a ‑bha. 'Wo ‑Zlan ‑wo kun, 19'kɛɛ ‑dɔ ‑de ꞊zɔnng' ‑ta ‑sü ‑wun 'gü ‑sü ‑nu, ꞊bhɔɔpë 'ö‑ mɛ ‑püö ‑pë 'ka ‑nu waa‑ ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ‑sü, ‑ya ‑kë zlöö 'wo sɔ ‑Zlan ‑wo bhë ‑a ‑ta 'ö ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö gbɔ. 20Mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö ‑bhɔ 'sɛ ‑së 'ö pëga ‑yö ‑püö ‑a 'gü bhë ‑a ‑bha. ꞊Wa ‑Zlan ‑wo ma, 'ö 'wo‑ kun ‑së 'ka, 'ö‑ ‑kpa ‑nu ‑wo ‑kë. 'Ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ ‑yaaga, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ 'slado, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë ꞊këng' do.» 21'Go mü 'zü Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ꞊ya nu ꞊labang 'kun ‑sü 'ka, 'yaa‑ dɔ 'gbonggbo ꞊löö; 'iin 'yaa‑ dɔ ꞊gba ꞊löö; 'kɛɛ ‑dhɛ 'ö‑ dɔ ‑a ‑bha 'yö kun tɔɔ ꞊labang ‑dɔ ‑a ‑ta dhuö ‑pë ‑a? 22‑Kɔ bhë ‑a 'ka pë 'ö ‑bin ‑sü 'ka 'ö dho kun ‑yö ‑dhɛgbɛadhɛ ‑bha ‑sü 'ka 'yaa ‑dhö 'iin 'wun 'ö ‑bin ‑sü 'ka 'ö dho kun ‑yö ‑dhɛgbɛadhɛ ‑bha ‑sü 'ka 'yaa ‑dhö 'pö. 'Ö mɛ ꞊daan' ‑wo 'a ka ꞊daan' ‑na ‑a 'ka kwa 'sloo 'ka ꞊nɛ, 'ka dho ‑an ‑gɛn pö mɛ ‑nu ‑dhë ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü. 23'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑yö ‑dhö 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, kö ‑ya ma!» 24'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, 'wun ‑nu 'ka ‑an ma ‑na ꞊nɛ ‑an ‑wun 'gü! 'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö ‑dho gbaɔ ‑nu dan ka 'ka ꞊nɛ ‑kɔ ka gia‑ 'ka‑ kë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 25Bhii mɛ 'ö pë 'dhoë‑ ‑gɔ ꞊va ‑a 'bhaa ‑dho nu ‑a ‑dhë, 'kɛɛ mɛ 'ö pë gbɛ 'yaa‑ ‑gɔ, ‑a 'bhe 'tee ‑de 'ö‑ ‑gɔ, ‑yö ‑dho kun ‑a ‑gɔ.» 26'Ö Yesu ‑ya pö 'zü ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö ‑bhɔ pëga bhɔ ‑kɔ waa‑ ‑a ꞊kpɛa' ‑kɔ ‑bha. Gɔɔn‑ do ‑yö pëga ‑nu ‑ya ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑. 27Gbeng ‑dhɛ ꞊ya dɔ 'yö ö bha yi zë, 'ö ‑dhɛ ꞊ya 'po 'ö ꞊luu, 'ö 'wun 'ö ‑gban pëga ‑bha bhɔ ‑kɔ ‑nu, ‑a ꞊kpɛa' ‑kɔ ‑nu ‑bha, 'ö 'yaa‑ gbɛ ‑gɛn dɔ. 28'Sɛ ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö pëga ‑yö bhɔ, 'ö‑ ‑lü ‑yö ꞊kpɛa, 'yö wü, 'ö‑ ‑kpa ‑yö ga. 29꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ga, 'ö gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ 'ö ‑ya ö bha yuö ‑bha ‑an ‑kan ‑dhaanë 'ka ‑sü 'ka, bhii 'ö tɔɔ ‑a ‑bha pëga 'ö bhë ‑a 'kan ‑yi ꞊ya ‑lo.» 30'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «‑Më 'ö 'kwa dho ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö ‑zɔn ‑a 'ka ɛ? 'Iin 'wun ꞊zuan' ‑mlë 'kwa dho ‑a ‑gban ‑a ‑bha 'kwaan‑ ‑a ‑zɔn ‑ɛ? 31‑Yö ‑bhɔ mutaadö ('ö‑ ga ‑yö bhɔ ꞊kplɔɔ' ga ‑bha bhë ‑a) ‑bha; yö ꞊nɛ 'ö tapëga ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑an 'teezë 'ka. 32'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊waa‑ ta, 'ö ꞊kpɛa 'ö ‑kë 'too ‑lü ‑nu 'wo 'toodhɛɛdhö ‑an ꞊vaazë 'ka. 'Ö‑ ‑kɔ ‑nu ‑wo ꞊kpɛa 'wo ‑kë ꞊vava, 'ö ‑ma ‑nu 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan wo 'kɔ ‑nu dɔ ‑a ‑kɔ ‑nu ‑ta ‑a 'dhɛ 'bin ‑nu ꞊löö.» 33‑Kɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka 'ö Yesu ‑yö ‑Zlan ‑wo pöë mɛ ‑nu ‑dhë, ‑a ‑zɔn 'wun ꞊zuan' ꞊plëëzë 'ka ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑a mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'dhö. ‑A mɛ 'ö 'to to ‑a ‑wo ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑kɔ dho ‑mɔ ‑a ‑gɛn ma ‑sü ‑bha ꞊nɛ 'ö‑ ‑zɔn ‑an ‑dhë. 34'Yaa 'wun ꞊blɛɛ'‑ 'kpaan ‑a 'ke yaa‑ kë 'wun ꞊zuan' 'ka ‑a 'ka, 'kɛɛ ꞊dhɛ waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa 'to wo 'sloo 'ka 'yö 'wun 'plɛ bho 'kou ‑an ‑dhë. 35Yi gia‑ bhë ‑a 'yinia 'ka, Yesu ‑ya ‑pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Kwa 'dho 'yipuë ꞊zlöö!» 36'Ö 'wo go mɛ ‑nu gbung 'gü mü, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa sü 'yitagɔ gia‑ 'ö ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'gü, 'wo dho. 'Yitagɔ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'sian 'piö mü. 37'Ö to mü 'buu 'gbee‑ ‑yö yö ziö ‑sü ‑bha, 'ö 'yi kpö ‑nu ‑wo yö ‑lo ‑sü ‑bha ‑an ‑bha 'yitagɔ bhë ‑a 'gü, 'ö 'yi ‑yö yö 'yitagɔ pa ‑sü ‑bha. 38꞊Dhɛ 'ö kë ‑na 'dhö kö Yesu ‑yö yi zë ‑sü 'gü 'yitagɔ bhë ‑a 'gü ‑a ꞊zlöö ꞊zian' ö ‑gɔ dɔ ‑sü 'ka ‑gɔ ‑dɔatapë ‑ta. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑pa ‑a ‑bha 'ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ga 'kwa 'dhoë‑ ‑a wo ꞊nɛ, bhi ‑zë 'yaa ü ‑dhë pë gbɛ 'ka a?» 39'Ö Yesu ‑yö ‑büö 'ö ꞊luu 'ö 'wun ꞊blɛɛ 'gbee‑ 'ka 'buu waa‑ 'yipuë ꞊va bhë ‑an 'ka, 'ö‑ pö: «‑Ka ka ‑ta ga, 'ka ꞊gbaannu!» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'buu ‑yö ꞊gbaannu 'ö ‑dhɛ ‑ta ‑yö ga diindhö. 40'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë ‑ɛ? ‑Zo ‑yö n ‑ma ‑sü yaa kë ka ‑gɔ ꞊kun ꞊a?» 41'Kɛɛ 'suö ꞊va ‑yö ‑kë ‑an 'gü, 'ö 'wo‑ pö wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «Dö ‑mü gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, 'ö 'buu waa‑ 'yipuë ‑nu ‑de gia‑ 'wo 'wun ma ‑na ‑a ‑wo ‑ta ꞊nɛ ꞊ɛ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\