Maakö 5

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑wo Galile 'yipuë ‑kan, 'wo dho 'wo ‑lo Zelazeni ‑sɛ 'gü. 2꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö go 'yitagɔ 'gü 'ö yö sia‑ 'ö to mü 'ö gɔɔn‑ do ‑yö go blɔɔn‑ ꞊taa ꞊zian' 'ö nu ‑a ‑gɔ zian‑. 3Gɔɔn‑ 'ö bhë ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü 'ö‑ këdhɛ ‑yö ‑kë blɔɔn‑ ꞊taa ‑dhɛ ‑nu ‑bha. Mɛ gbɛ ‑kɔ 'yaa ‑mɔ ‑a 'kun ‑sü ‑bha kö ‑yaan ‑a ‑lö ‑piö ꞊yɔɔ' giagia ‑de 'ka. 4Bhii ‑a 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, ‑wa ‑gɛn ‑yö ‑piö 'lü 'gü, 'wo‑ ‑kɔ ‑nu ‑lö ‑piö ꞊yɔɔ' ‑nu 'ka. 'Kɛɛ ꞊yɔɔ' 'wo bhë 'yö ‑an ‑kaan 'ö ‑piö bhë 'ö‑ wü. 'Ö mɛ 'gbee‑ gbɛ yaa kë ‑dhö kö ‑yaan kuënnu. 5'Ö yi 'saadhö ‑a 'ka, gbeng waa‑ lënng ‑yö ‑to 'gbla ‑sü ‑bha blɔɔn‑ ꞊taa ‑dhɛ ‑nu waa‑ ‑tɔn 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, kö ‑yö ö ‑de ‑gi ‑na ‑guö kpö ‑nu 'ka. 6- 8Gɔɔn‑ 'ö bhë ‑yö ‑dɔ ꞊gbiin 'ö Yesu yö. 'Yö ‑bla sü 'ö nu ‑a ‑gɔ zian‑. ꞊Dhɛ 'ö ‑lo ‑a 'piö mü 'ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑zuu yaa 'ö‑ 'gü bhë ‑a ‑dhë 'ö‑ pö: «‑Bhö 'go gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü!» ꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'yö gɔɔn‑ bhë 'yö ‑lo ö kpɔn 'gü Yesu 'dhiö, 'yö ‑gbla ‑wo 'gbee‑ 'gü ꞊nɛɛ: «‑Më 'ü 'dhoë‑ ‑a kë n 'ka bhë ꞊ɛ, ‑Zlan 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta ‑a Gbö Yesu? ꞊Bhɛa'‑ 'a‑ wo ü ‑dhë ‑Zlan wö 'dhiö kö ꞊kun 'ö 'ü n 'klo‑ bhɔ!» 9꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Ü tɔɔ dö ꞊e?» 'Ö ‑zuu yaa ‑yö bɔ gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö‑ pö: «N tɔɔ «Mɛ gbung ꞊va» 'ö tɔɔ yi ꞊plëëzë.» 10'Ö ꞊bhɛa Yesu ‑dhë ꞊naazë 'ka ꞊nɛɛ: «Kö ꞊kun 'ü yi ‑kë, 'yi go 'sɛgɔ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta!» 11‑Bhɔtii ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑kë ‑tɔn 'piö mü 'pö, wo ‑bha ‑bhöpë ‑nu ꞊mɛɛ' ꞊dhia. 12'Ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë, 'wo‑ pö: «‑Bhö yi bɔ ‑bhɔtii ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'gü!» 13Yesu ‑yö ‑we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ, 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a 'gü, 'wo dho ‑bhɔtii ‑nu 'gü. 'Ö ‑bhɔtii ‑gbaa 'wo dho ‑mɔ ‑vuu ꞊plɛ ‑bha bhë ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑wo ꞊yɔɔ goo ‑bha 'ö ‑an 'plɛ ‑wo më 'yipuë ꞊va ꞊bhaa 'wo to yiö. 14Gɔɔn‑ ‑nu 'wo kë ‑bhɔtii ‑maa kë ꞊dhia bhë 'wo ꞊duë 'wo dho 'wun ‑taɔ 'ö bhë ‑a 'ka ‑an ‑bha pödhɛ ꞊va waa‑ pödhɛ 'sɛɛn‑ ‑nu ‑bha. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo nu kö 'waan‑ wo 'yan dɔ pë ‑nu 'wo ‑kë bhë ‑an ‑bha. 15'Wo nu 'wo ‑lo Yesu 'piö kö gɔɔn‑ 'ö ‑zuu yaa ꞊plëëzë ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'gü bhë ‑yö mü. ‑Yö ‑kë ꞊yaannu ꞊süë' ‑potaasü 'gü kö sɔ ‑nu ‑wa ‑bha, kö 'wun ‑bho 'kou dɔ ‑sü ꞊ya kë ‑a ‑gɔ ‑së 'ka. 'Ö 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü. 16Gɔɔn‑ 'ö ‑zuu yaa ‑kë ‑a 'gü bhë waa‑ ‑bhɔtii ‑nu, pë 'ö ‑kë ‑an 'ka bhë, mɛ ‑nu 'ö ‑an 'yan dɔ ‑a ‑bha, ‑wa ‑wun ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'wo nu bhë ‑an ‑dhë 'pö. 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yö ziö, ‑yö 'go wo ‑gɔ 'sɛ 'gü. 18꞊Dhɛ 'ö Yesu 'dho ‑da ‑na 'yitagɔ 'gü, 'ö gɔɔn‑ 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go ‑a 'gü bhë ‑ya pö ‑a ‑dhë 'ö 'to ‑a 'piö. 19Yesu yaa 'we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'yɛ ü 'zü, 'ü 'dho ü ‑mɛ ‑nu 'piö, 'ü pë 'ö kwa Dëmɛ ‑ya ‑kë ü ‑dhë ü 'yena yö ‑sü 'ka bhë, 'ü‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë!» 20'Yö gɔɔn‑ bhë 'yö dho, 'ö bɔ 'sɛgɔ 'ö‑ pödhɛ 'dhö 'gɔɔ‑ do bhë ‑a 'gü, pë 'ö Yesu ‑ya ‑kë ‑a ‑dhë bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka. 'Ö mɛ ‑nu 'saadhö 'wo 'wun ‑nu 'wo bhë 'wo‑ ma, 'ö ‑an 'te ‑yö tun 'gbönggböng. 21Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑da 'yitagɔ 'gü 'ö 'yipuë bhë 'wo‑ ‑kan 'zü. 'Ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu 'wo ꞊nië ‑a ‑zü 'yi 'kpong 'dhiö mü. 22‑Wo ‑kë ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha, 'ö Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ꞊kɔɔnmɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zailusö ‑yö ꞊gbëü; 'ö‑ 'yan ‑da Yesu 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö nu 'ö ‑lo ö kpɔn 'gü ‑a 'dhiö, 23'ö‑ ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yö nu ö ‑dhë ꞊naazë 'ka ꞊nɛɛ: «N 'dhu 'ö 'dhoë‑ ga, ꞊bhɛa'‑ 'a‑ wo ü ‑dhë, ‑bhö nu 'ü ü ‑kɔ pa ‑a 'ka kö ‑a ‑dhɛ ‑yö bo, kö ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑yaan kë ‑a ‑gɔ!» 24꞊Dhɛ ‑kë 'pö, Yesu ‑yö ‑ziö ‑a 'piö. 'Ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑to ‑a 'piö, 'ö ‑an 'dho ‑sü 'ka, 'wo ‑kë ꞊maa 'ma ꞊dhia ‑a ‑bha zian 'plɛ 'ka. 25‑Dhɛ bhë ‑a 'gü dhebɔ do 'ö fɛi yën ꞊yua' ‑ya ‑kë 'ö ‑kwɛ ‑ya kë 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ ‑yö ‑kë mü. 26‑A 'yënng ‑ya bhɔ ꞊duö ꞊dhɔngtrɔ ‑nu 'piö, yö do bhë 'zü, ‑ya ö bha 'wëüga ‑nu 'plɛ 'gü ꞊siö' 'kɛɛ ‑a ‑dhɛ bhë yaa bo. Pë 'ö ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ 'dho 'ö‑ ‑bha 'yua ‑ya wo 'dhiö ‑kplawo. 27‑Yö Yesu ‑wun ‑ma 'ö nu mɛ ‑nu gbung 'gü mü, 'ö pa ‑a ‑bha sɔ 'ka ‑a ꞊zlöö ꞊zian'. 28Bhii ‑yö ‑kë ‑a pö ꞊dhia ö ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'pa ‑a ‑bha sɔ 'kpaan ‑de 'ka ꞊sia, n ꞊dhɛ ‑dho bo.» 29'Ö to mü, 'ö‑ ‑bha fɛi yën ꞊yua' ‑yö ꞊gbaannu, 'ö yö gia‑ 'ö‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ö ‑dhɛ ꞊ya bo. 30‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, Yesu ‑ya ꞊dɔa' ꞊nɛ 'gügbeedhɛ do ꞊ya 'go ö 'gü. 'Ö ꞊dhië ö ‑zü mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë ‑an ziën, 'ö‑ pö: «Dö 'ö pa ma sɔ 'ka ꞊nɛ ꞊ɛ?» 31'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Bhi gia‑, 'ü‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ, mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wo ꞊maa 'ma ‑na ü ‑bha zian 'plɛ 'ka, 'ü ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü ꞊nɛ dö 'ö pa ü 'ka a?» 32'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑dhɛ ‑ga ö ‑zü 'to ‑dhɛ ‑nu ‑bha kö mɛ 'ö pë ‑kë bhë 'yaan‑ ‑a yö. 33Dhebɔ 'ö bhë 'siö‑ ‑kaan ‑a 'gluu 'ö yö ꞊zluun ‑sü ‑bha, bhii yö gia‑ ‑ya ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ pë 'ö ‑kë bhë ö ‑dhɛ ꞊ya bo. 'Ö nu 'ö ‑lo ö kpɔn 'gü Yesu 'dhiö, 'yö ‑kɔ 'ö ‑kë ‑a 'ka bhë 'ö‑ 'plɛ ꞊blɛɛ, ‑a ‑yö sia‑ ‑sü 'ka. 34'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N 'dhu, ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊ya ü ‑dhɛ bo, ‑bhö 'dho ꞊zuöyagluu 'ka; 'yua bhë ö 'ka 'dho ü kë gbɔ!» 35Yesu ‑yö ‑to 'wun bhë ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia, 'ö bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑go Zailusö ‑gɔ kɔɔ, 'wo nu 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü 'dhu 'yan ga; kö ꞊kun 'ü kwa ‑gɔmɛ bho piën‑ 'kpaan!» 36'Kɛɛ Yesu 'to yaa kë ‑an ‑wo ‑nu 'piö, 'ö‑ pö Zailusö ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë, ‑bhö ‑zo yö n ‑ma dosɛn!» 37'Ö Yesu yaa 'we ‑a ‑bha mɛ gbɛ ‑gɔ kö ‑yaan ziö ö 'piö ‑a 'ke yaa kë Piɛɛ 'dhö, Zakö waa‑ ö dheglu Zan ‑an 'ka. 38'Wo dho 'wo ‑lo Zailusö ‑gɔ kɔɔ. 'Ö Yesu ‑yö ‑kpën mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë ‑zuö dɔ ꞊dhia waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'gbo ‑nu bɔ ꞊dhia ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'ka ‑an ‑bha. 39꞊Dhɛ ꞊ya ‑da kɔɔ 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ka ‑zuö ‑nu dɔ, 'ka 'gbo ‑nu bɔ ꞊ɛ? 'Në 'ö ꞊nɛ yaa ga, yi 'kpaan 'ö‑ zë.» 40'Ö 'wo yö ‑kaan ‑a ‑bha ‑sü 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö mɛ 'plɛ ‑dhë ‑wo yö plaan, 'yö 'në dë waa‑ ‑a dhe 'dhö, ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑yaaga 'wo bhë 'dhö, 'ö ‑an sü ö 'piö, 'wo ‑da ‑wɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'dhi mɛ 'ö 'në ꞊glöö ‑yö ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'gü. 41'Ö Yesu ‑yö ‑ya 'në 'ö bhë ‑a ‑kɔ ‑bha 'ö‑ pö Eblö ‑wo 'gü: «Talita kumi!» ‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ: «'Nëdhezë, a‑ ‑pö ü ‑dhë, 'ü ꞊luu'‑!» 42‑Dhɛ do bhë 'ö to ‑a ‑bha, 'ö ꞊luu 'ö yö 'ta ‑sü ‑bha. ('Nëdhezë bhë ‑a ‑kwɛ ‑yö ‑kë ꞊nɛ pë 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'dhö.) ꞊Dhɛ 'wun ‑nu ꞊nɛ ꞊wa ‑an yö, 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü. 43'Kɛɛ Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ kö ꞊kun 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë, 'ö‑ pö ‑a ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë: «‑Ka ‑bhöpë nu ‑a ‑dhë, ‑ya ‑bhö!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\