Maakö 6 | Bible.is
Maakö 6

1꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö go ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha, 'ö dho pödhɛ 'ö ꞊kpɛa ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü. Waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊nɛ 'wo dho. 2'Ö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka, 'yö yö ‑an ꞊daan' ‑sü ‑bha ‑Zlan ‑wo 'ka Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. Mɛ ‑nu 'wo ‑kë wo 'to 'to ꞊dhia mü bhë, ‑an ꞊plëëzë 'te ‑tun, 'ö 'wo‑ pö: «‑Yö ‑go 'wun kë ‑kɔ ‑nu, 'kpaakpadhɛ 'yö‑ ‑gɔ, waa‑ ‑dhidhaapë ‑nu 'ö‑ kë ‑na ꞊nɛ ‑an ‑gɛn 'ka 'më ‑o! 3Yö ꞊kun 'ö 'lüyanmɛ 'ka ꞊naa, 'ö‑ dhe tɔɔ Mali, 'ö‑ dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo ‑kë Zakö, Zozö, Zudë, Simɔ ‑an 'ka ꞊naa. 'Go mü ‑a dheglu 'në dhoo ‑nu 'waa kwa 'piö zö ꞊a?» 'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑wun 'gü, ‑a 'mɔnɛ waa‑ ‑naadhe ‑yö ‑më ‑an 'gü, 'ö waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wa ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊bhlë ‑ya ‑dhɛ 'saadhö 'gü, 'kɛɛ ‑a 'kpɔ ‑pö 'gü ‑mɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'ö wo ‑nu 'wo ‑mɛɛ ‑zë waa‑ ‑a ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'waa‑ ꞊bhlë ‑ya.» 5‑A ‑wun 'gü Yesu yaa ‑dhidhaapë ‑nu kë mü ꞊va gbɔ, ‑a 'ke yaa kë ö ‑kɔ 'ö‑ 'kpa 'yuamɛ ‑nu mɛ do do ‑ta, 'ö ‑an ‑bha 'yua bo ‑a 'ka. 'Ö tɔɔ 'waa wo ‑zo yö ‑a ‑bha. 6Yesu 'te ‑tun 'sönggö ‑sönggö ‑an ꞊zuö' ‑bha ‑kë 'glɔɔglɔ ‑sü ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö Yesu ‑yö ‑bɔ pödhɛ ‑nu 'wo 'sian 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha bhë ‑an 'gü ‑an ‑daan ‑Zlan ‑wo 'ka ‑sü 'ka. 7'Yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö ‑an dan ꞊plɛ ꞊plɛ, 'ö ‑an bɔ, 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ‑an ‑dhë kö ‑waan ‑zuu yaa ‑nu kë mɛ ‑nu 'gü ‑a 'ka. 8'Kɛɛ ‑yö ‑dhio dɔ ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «'Ta 'ka 'dhoë‑ dho ‑a 'gü bhë, ka 'dho ‑na kö ꞊kun 'ka ꞊kwɛɛ‑ 'kpaan gbɛ sü ka ‑kɔ 'piö; ka ka ‑bha ‑gbangɔlü 'sü, ‑ka ziö! Kö ꞊kun 'ka ‑bhöpë ‑nu, 'ta 'sü ꞊bhɔɔ' ‑nu sü! 'Go mü 'ka 'wëüga ‑nu gbɛ ‑da ka ‑gɔ sɔ 'yuö‑ 'gü! 9‑Ka ‑sakpa ‑nu yö ka ‑gɛn ‑bha, 'kɛɛ kö ꞊kun 'ka sɔ 'në ‑da 'ko ‑ta dhuö ꞊plɛ!» 10'Ö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ‑da pödhɛ do 'gü, ‑ka 'to 'kɔ 'wo 'dhoë‑ ka ‑nia kun ‑a 'gü bhë ‑a 'gü, ‑yö 'dho ‑yö yöë ka ‑go ‑dhɛ 'ö bhë ‑a 'gü ‑yi ‑bha! 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑dhɛ 'bhaa ‑nu 'gü, mɛ ‑nu ꞊waa‑ pö wo 'ka 'dho ka ‑nia kun 'iin wo 'to to ka ‑wo ‑bha, ‑ka 'go ‑dhɛ 'ö 'dhö ‑a 'gü; 'kɛɛ kö 'ka ka ‑gɛn ꞊kpënng kö ‑büö ‑bi ‑yö 'go ka ‑gɛn ‑nu ‑bha. ‑Yö ‑dho kë ‑an ‑zo ‑büö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ pë mɛ 'ö 'ka nu ‑a ‑wuën bhë, 'ka‑ kë 'saadhö, 'kɛɛ 'wun yaa 'wo‑ kë ‑na bhë.» 12'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho, 'wo ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ ‑wo wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö. 13'Wo ‑zuu yaa ꞊plëëzë ‑nu ‑kë mɛ ‑nu 'gü, 'ö 'wo 'yuamɛ ‑nu ꞊plëëzë ‑nu ‑dhɛ bo 'yɔn ‑yö ‑an tuö ‑sü 'ka. 14‑A 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka, ‑gludë Elɔdö ‑yö Yesu ‑wun ‑ma, bhii 'ö tɔɔ Yesu 'tɔ ‑yö ‑kë ‑pɛn ‑dhiadhö ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü. Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia: «Zan Batisö 'ö go ga 'gü bhë, pë 'ö ‑kë 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'dhö ‑a ‑gɔ 'ö ‑dhidhaapë ‑nu kë ‑na bhë 'ö bhë.» 15'Kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑pö: «‑Zlan ‑wodhiölomɛ Eli 'ö ‑kë 'dhiö zian yö ‑mü.» 'Ö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö 'zü: «‑Zlan ‑wodhiölomɛ do ‑mü ꞊nɛ ‑an mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'dhiö bhë ‑an 'dhö.» 16꞊Dhɛ Elɔdö ꞊ya 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ma 'ö‑ pö: «Zan Batisö 'a‑ ‑gɔ ‑kan ꞊nɛ 'ö go ga 'gü bhë!» 17Pë 'ö ‑kë 'dhö bhë 'ö tɔɔ Elɔdö gia‑ ‑yö Zan ‑kun, 'ö‑ ‑lö, 'ö‑ ‑zuö ‑kansokɔ 'gü. (‑A zë ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ?) Elɔdö ‑yö ö dheglu Filipö bɔɔ Elɔdiadö 'kun ‑a ‑gɔ. 18'Yö Zan Batisö ‑ya ‑pö Elɔdö ‑dhë: «'Yaa ‑së kö 'ü ü dheglu bɔɔ 'kun ‑a ‑gɔ!» 19‑Naazuëdhe yaa ‑yö ‑da Elɔdiadö 'gü Zan buën‑, 'yö ‑kë ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ꞊dhia kö 'ö‑ zë, 'kɛɛ yaa‑ këdhɛ gbɛ yö Elɔdö ‑wun 'gü. 20Elɔdö ‑yö ‑suö Zan ‑dhë, bhii 'ö tɔɔ ‑yö Zan ‑sü mɛ kpengdhö, 'ö 'slööslö ‑a 'ka; 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö ö ‑zo ‑kë ‑a 'piö. ꞊Ya Zan ‑dhɛ, ꞊ya nu, ꞊ya ö 'to 'to ‑a 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑bha, ꞊zuö' ‑kaan 'kuë ‑sü ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑kë ‑a ‑dhë ‑së kö ‑yö ö 'to 'to ‑a ‑wo ‑bha. 21'Ö yi Elɔdö ‑yö ‑ö bha bhɔ ‑yi 'wlaan‑ ꞊kaa', 'yö ‑kë Elɔdiadö ‑bha 'wunbɔdhɛ 'ka kö ‑yaan Zan zë. Elɔdö ‑yö ö bha yuö ‑kë ‑a 'piö ‑mɛ ‑nu, 'tɔ bhɔ ‑sü ‑zë ‑nu, 'dhasi ‑nu, 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu waa‑ mɛ 'tɔ ‑zë ‑nu 'wo Galile ‑sɛ 'gü ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'wlaan‑ 'ö bhë ‑a ‑ta. 22'Ö Elɔdiadö 'dhu ‑yö ‑da kɔɔ 'ö yö 'tan kë ‑sü 'gü. ‑Yö ‑kë Elɔdö waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'wlaan‑ ‑ta bhë ‑an ‑dhë ‑së. 'Ö ‑gludë Elɔdö ‑ya pö 'nëdhezë 'ö bhë ‑a ‑dhë: «Pë 'ü‑ ‑dhɔ ꞊kaa' ‑a ‑dhɛ n ‑gɔ, a ‑dho ‑a nu ü ‑dhë!» 23'Ö Elɔdö ‑yö ö ‑wo ‑bhö ‑a ‑dhë 'ö‑ pö: «A‑ ‑zë ‑Zlan ‑dhë ꞊nɛ, pë 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë 'ü‑ ‑dhɛ n ‑gɔ, a ‑dho ‑a nu ü ‑dhë, 'kö ‑kë ꞊nɛ ma ‑gludëdhɛ këdhɛ ‑kɔ 'pian do ‑mü, a ‑dho ‑a nu ü ‑dhë.» 24‑Dadhëü 'nëdhezë 'ö bhë ‑yö ‑yö plaan, 'ö dho 'ö 'wun bhë 'ö‑ ꞊blɛɛ ö dhe ‑dhë, 'ö‑ pö: «‑Më 'a dho ‑a ‑dhɛ ‑ɛ?» 'Ö‑ dhe ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö Zan Batisö ‑gɔ ‑dhɛ!» 25꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'ö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu ‑bla 'ka ‑gludë 'piö 'ö pë 'ö‑ 'piö 'ö‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «A‑ 'piö 'piöklöözë ꞊nɛ kö 'ü‑ pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo Zan Batisö ‑gɔ 'kan, ‑wa ‑da 'tia‑ 'gü, 'wo n gbaa ‑a 'ka!» 26‑Yö ‑kë Elɔdö ‑dhë yaa, 'kɛɛ yaa ‑kɔ ‑a ‑dhë, ‑sö 'ö‑ ‑bhö mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊dhɔɔ kë 'wlaan‑ ‑ta bhë ‑an 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü. 27'Yö ö bha 'kɔdhi ‑maa kë 'dhasi do bɔ 'wa vɛɛdhö ‑kansokɔ 'gü kö ꞊yaa‑ pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ ‑yö nu Zan Batisö ‑gɔ 'ka ö ꞊dhia. 'Ö 'dhasi bhë 'ö dho ‑kansokɔ 'gü 'ma, 'ö Zan Batisö ‑gɔ ‑kan. 28'Ö‑ ‑gɔ ‑da 'tia‑ do 'gü, 'ö nuë 'ö‑ nu 'nëdhezë bhë ‑a ‑dhë, 'ö dhoë ö dhe ꞊dhia. 29꞊Dhɛ 'ö Zan Batisö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊waa‑ ma, 'wo nu 'wo‑ ꞊glöö sü 'wo dhoë 'wo‑ ‑bin. 30Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑nu Yesu 'piö 'ö pë ‑nu 'wo‑ ‑kë waa‑ ‑Zlan ‑wo 'wo mɛ ‑nu ꞊daan ‑a 'ka bhë 'wo‑ 'plɛ ‑wun ꞊blɛɛ ‑a ‑dhë. 31Mɛ ‑nu ‑wo ‑kë nu ꞊dhia kö ‑an 'bhaa ‑nu ‑wo 'dho ‑na, ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑wo ‑kë ꞊va. 'Ö‑ ‑wun 'gü Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑a këdhɛ ‑de yaa kë ‑an ‑gɔ kö ‑waan pë ‑bhö. 'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Ka nu 'kwa 'dho ‑de 'sloo 'ka, ‑dhɛ 'kwa dho ‑potaasü yö ‑a ‑bha ‑a 'gü kö 'kaan‑ ka 'tɛɛ pa!» 32'Ö wo ‑de 'sloo 'wo ‑da 'yitagɔ do 'gü, 'wo dho ‑dhɛ do 'wo dho ‑potaasü yö ‑a ‑bha ‑a 'gü. 33'Kɛɛ mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑an ‑yö kö ‑wo 'dho ‑na 'ö 'wo ‑an dɔ. 'Ö 'wo ‑bla sü 'wo goë pödhɛ ‑nu 'gü, 'wo dho 'wo ‑lo Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑an 'dhiö, ‑dhɛ 'wo dho ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü. 34Yesu ‑bha ‑go 'yitagɔ 'gü ‑sü kö ‑yaan yö sia‑ ‑a 'yan ‑yö ‑da mɛ gbung ꞊va 'wo bhë ‑an ‑ta. 'Ö ‑an 'yena ‑yö ‑da ‑a ꞊zuö' 'gü, bhii 'ö tɔɔ ‑wo ‑bhɔ ‑a ‑dhë 'bhla ‑tuë ‑nu 'ö‑ ‑maakëmɛ gbɛ 'yaa ‑dhö ‑an ‑bha. 'Ö yö ‑Zlan ‑wo ꞊plëëzë ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü ‑bha. 35꞊Dhɛ 'ö 'bin 'dhö 'më ‑na, 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «'Bin ꞊ya bhɔ 'më ‑sü ‑bha 'ö ‑dhɛ 'kwa‑ ‑bha ꞊nɛ, mɛ gbɛ 'yaa zö. 36‑Bhö ‑a pö mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑dhë ‑wo 'dho 'kangbaa 'gü ‑dhɛ ‑nu, pödhɛ ‑nu 'wo kwa 'sian 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha zö ꞊nɛ ‑an 'gü kö ‑wo wo ‑bhöpë 'dhɔ!» 37'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka gia‑, ‑ka ‑bhöpë nu ‑an ‑dhë!» 'Wo Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Ü‑ 'piö kö 'yi 'dho 'yi dönie ꞊këng' ꞊plɛ ꞊bluu'‑ 'dhɔ 'yi nuë ‑an ꞊dhia kö ‑waan ‑bhö ‑a?» 38꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho 'ka ꞊kpɔɔ' 'ma kö ꞊bluu'‑ bhɛ ꞊dhë 'ö 'ma kɔ.» ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa 'dho ꞊wa ꞊bluu'‑ ꞊mɛɛ' 'ö 'wo ‑yɛ wo 'zü 'wo nu 'wo pö Yesu ‑dhë: «꞊Bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ 'yi ‑an yö.» 39'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë ‑wa pö mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑wo ꞊yaannu wo kpö kpö 'ka 'kpaa‑ ‑ta. 40'Ö 'wo ‑an ‑ya wo ‑bhüö 'ka ‑an dan ‑sü 'ka ꞊këng' do 'iin 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhu 'ka. 41꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an sü, 'yö ö 'yan ꞊luu dhang‑ 'gü, 'yö ꞊bhɛa ‑a ‑ta, 'ö ‑Zlan zuö pö. 'Ö ꞊bluu'‑ bhë 'ö‑ ꞊kaan 'ö‑ nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑glu mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka. 'Ö ‑kɔ do bhë 'ö‑ ꞊kaa' 'yuö‑ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'ka, 'ö 'wo‑ ‑glu ‑an 'ka 'zü 'töüdhö. 42Mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ö ‑bha ‑bhö, 'ö‑ 'bhaa ‑yö to. 43'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho ꞊bluu'‑ 'kluklu waa‑ 'yuö‑ 'kluklu ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ꞊kpasɛn pa ‑sü 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'ka. 44Gɔɔn‑ ‑nu 'wo ‑bhöpë bhë 'wo‑ ‑bhö ‑an ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ‑wo ‑kë ‑vuu 'sɔɔdhu 'ka, dhoo ‑nu waa‑ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑wo ‑kë mü pë ‑bhö ꞊dhia, 'kɛɛ waa ‑an ꞊dhong' gɔɔn‑ nu 'piö. 45꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ‑wo ‑da 'yitagɔ do bhë ‑a 'gü, ‑wo 'dho ö 'dhiö 'yipuë ꞊va 'ö bhë ‑a ꞊zlöö ꞊zian' pödhɛ 'wo‑ ‑dhɛ Betesaida bhë ‑a 'gü, kö yö gia‑ 'ö ö ‑wo ‑da mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë kö ‑waan 'dho. 46꞊Dhɛ 'ö ꞊wa 'kan wo 'kuë‑ ꞊ya 'go mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö 'ö ‑da ‑tɔn do tuö kö 'yaan‑ ꞊bhɛa'‑. 47꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ 'dhö trö ‑na, kö 'yitagɔ 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'gü bhë ꞊ya yö 'yipuë ꞊va bhë ‑a ziën, kö Yesu ‑zë ‑yö ꞊tun 'yi 'kpong 'dhiö. 48'Yö‑ yö ꞊nɛ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊sëë'‑ ‑yö bho ‑na 'yitagɔ ‑blü ‑sü 'gü 'buu 'yö ‑kë ‑ziö ꞊dhia ‑an ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa dɔ ‑dhɛ ‑bha 'po ‑sü ꞊tɛi' 'ka bhë, 'ö Yesu ‑yö dho ‑an 'piö ꞊zian' ‑ta 'yi ‑ta ‑sü 'ka, 'ö‑ ‑kë kö 'yaan‑ ziö ‑an ‑ta. 49'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊waa‑ yö kö ‑yö 'ta ‑na 'yi ‑ta dhuö bhë 'wo‑ pö wo ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ mɛ ‑zii ‑mü. 'Ö 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü. 50Bhii mɛ ‑nu 'wo‑ yö bhë ‑wo ‑yö zë ‑zë kun ‑sü ‑bha 'suö 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ‑dhɛ do bhë ‑a ‑bha, 'ö Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: «‑Ka ka ‑zo ‑gban, ma ‑mü, kö ꞊kun 'ka ‑suö!» 51'Ö ‑da ‑an 'piö 'yitagɔ 'gü 'ö 'buu ‑yö ꞊gbaannu. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'dhi ‑yö pa, 52bhii waa ‑dhidhaapë 'ö‑ ‑kë ꞊bluu'‑ ‑ta bhë ‑a ‑gɛn dɔ, 'ö tɔɔ ‑an ‑bha 'wundɔdhe ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan ‑a ‑gɛn dɔ. 53꞊Dhɛ ꞊wa 'yi 'kan ꞊wa ‑lo 'yipuë ꞊va bhë ‑a 'kpong 'dhiö Zenezalɛtö ‑sɛ 'gü, 'wo wo ‑bha 'yitagɔ ‑klu 'yi 'kpong 'dhiö mü. 54‑An ‑bha ‑go 'yitagɔ 'gü ‑sü 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑to mü 'wo Yesu dɔ. 55'Wo ‑bla sü 'wo dhoë pödhɛ 'saadhö ‑a 'gü. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo ‑nu wo ‑bha 'yuamɛ ‑nu 'ka ‑an ‑bun ꞊sɛɛ' 'gü ‑sü 'ka ‑dhɛ 'ö 'wo Yesu 'tɔ ma ‑a ‑bha. 56'Ö ‑dhɛ 'saadhö 'ö Yesu ‑yö dho ‑a ‑bha, pödhɛ 'sɛɛn‑ ‑nu, pödhɛ ꞊vava ‑nu, 'kangbaa 'gü ‑dhɛ ‑nu, 'wo nu wo ‑bha 'yuamɛ ‑nu 'ka 'wo‑ ‑da 'dhëëdhɛ ꞊va ‑bha. ꞊Ya kë 'dhö 'wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yö 'we ‑a ‑bha wo ‑gɔ 'wo 'pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'kpaan 'ka. 'Ö mɛ ‑nu mɛ 'wo pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'ka 'ö ‑an ‑dhɛ ‑yö bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\