Maakö 7

1Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ 'bhaa ‑nu 'wo go Zeluzalɛmë plöö, ‑wo ‑nu 'wo dho wo 'ko ꞊bhaa Yesu 'piö mü. 2'Wo‑ yö ꞊nɛ ‑a ‑bha ꞊guë' 'bhaa ‑nu 'waa wo ‑kɔ 'zlu ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an 'bhɛma ‑nu ‑bha wɔ ‑kɔ 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö ‑waan ꞊tun pë ‑bhö ‑na, 3'kɛɛ kö Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö mɛ ‑nu 'wo to ‑wo wo ‑kɔ ‑zlu 'papadhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an wɔ ‑kɔ 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö ‑waan ꞊tun pë ‑bhö ‑na. Bhii 'ö tɔɔ ‑wo wo ‑bha mɛ ziizii ‑nu wɔ ‑kɔ ꞊bhlë ‑ya. 4'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa 'go 'dhɔɔ 'gü ꞊wa nu, 'ö waa wo ‑kɔ 'zlu ꞊kun ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ pö ‑a 'ka ‑an ‑dhë ‑a 'dhö 'waa pë ‑bhö. 'Ö ‑an ‑bha wɔ ‑kɔ ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ bhë, 'wo‑ ꞊bhlë ‑ya ‑an 'kun ‑sü 'ka; 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑kɔ ꞊ya kë 'wo wo ‑bha 'yi ‑mü ‑a 'gü ‑kɔɔ ‑nu, ‑an ‑bha gbɔ ‑nu, zën ‑piö gbɔ ‑nu, waa‑ ‑an ‑wɔ ‑a ‑ta ‑pë ‑nu ‑an ‑zlu ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 5‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo Yesu ꞊dhɛɛ' ‑kpɔ 'wo‑ pö: «‑Më 'ö ‑kë 'ö ü bha ꞊guë' ‑nu 'waa mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö go kwa 'bhɛma ‑nu kwɛɛ bhë 'waa ‑a 'kun, 'ö 'waa wo ‑kɔ ‑nu 'zlu ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'kwa‑ wo ‑a 'ka ‑a 'dhö, 'wo pë ‑bhö ‑e?» 6'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑wun kë ‑mɛ ‑nu, 'wun ‑gban ka ‑bha 'ö Ezai ‑ya ꞊blɛɛ 'dhiö bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka, bhii 'ö tɔɔ ‑ya ‑ya 'ö‑ pö: ‑Zlan ‑ya pö: 'Sɛgümɛ ‑nu ‑wo n ꞊bhlë ‑ya wo ‑wo 'kpaan 'ka, 'kɛɛ ‑an ꞊zuö' ‑yö n 'ka ꞊gbiin. 7꞊Bhlëyadhe ‑nu 'wo nu ‑na ‑a 'ka n 'piö bhë, ‑a 'plɛ ‑yö 'kpaan, bhii ‑wo mɛ ‑nu ‑daan ‑wo 'ö go mɛ ‑nu dhiö ‑a 'ka ꞊nɛ, pë 'wo‑ pö ‑yö ‑go ‑Zlan 'dhi ‑a 'dhö. 8Ka ‑Zlan ‑bha tɔng ‑nu ‑blü zian gbɛ 'ka kö 'kaan‑ mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'ö 'go ‑na mɛ ‑nu 'gü bhë ‑a 'ka.» 9'Ö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuöatadhe ‑kë 'zü 'ö‑ pö: «'Ka ‑Zlan ‑bha tɔng ‑da zian gbɛ 'ka kö 'kaan‑ ka ‑zo kë ka ‑de ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'piö! 10Bhii Moizö ‑ya pö: ‑Bhö ü dë waa‑ ü dhe ‑an ꞊bhlë ‑ya! 'Go mü: Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ö dë 'iin ö dhe ‑gɔ, ‑wo ‑dho ‑a zë. 11'Kɛɛ ka ‑zë, ka ‑pö mɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ‑dhö ꞊yaa‑ pö ö dë 'iin ö dhe ‑dhë: ‹Ma pë ‑nu 'wo n ‑gɔ, 'a dho nuë ka ‑dhë bhë, a‑ ‑ya ö ‑de ‑ta ‑Zlan ‑bha gbaɔ 'ka›, 12'kaa 'we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ gbɔ ‑yö pë ‑nu nu ö dë waa‑ ö dhe ‑an ‑dhë. 13‑Kɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, 'ka ‑Zlan ‑wo ꞊bhlë ꞊siö ‑a 'ka, ka ‑bha mɛ ‑nu ꞊daan' ‑wo ‑nu 'ka ka 'ko ‑dhë. 'Go mü, 'ka pë ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ 'ö bhɔ ‑a mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑bha bhë, 'ka‑ ‑kë.» 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa 'zü ‑dëüwo, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka 'plɛ, ‑ka ka 'to 'to n ‑ma, 'wun ꞊nɛ 'ka‑ ‑ya ka ꞊zuö' 'piö: 15‑Bhöpë 'ö 'go ‑na plaan 'ö ‑da ‑na mɛ ‑nu 'gü bhë 'yaa mɛ ‑nu kë ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka ‑Zlan wö 'dhiö, 'kɛɛ pë 'ö go ‑an ꞊zuö' 'gü bhë ꞊nɛ 'ö ‑an ‑kë ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka. 16‑Ka ka 'to 'to ‑së 'ka! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka 'wun ma ‑to ‑yö ‑dhö kö 'wun 'a‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛ, ‑kaa ‑gɛn ma!» 17꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'go mɛ ‑nu gbung 'gü mü, ꞊ya 'dho kɔɔ, ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑bha 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wun ꞊zuan' 'ö‑ ‑zɔn bhë ‑a ‑gɛn 'ka. 18'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑de 'pö, ka ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'kaan‑ 'wun ‑gɛn dɔ ꞊a? ‑Kaa dɔa ꞊nɛ, pë gbɛ yaa 'dho go plaan ꞊zian' kö ‑yaan ‑da mɛ 'gü ‑yaan ‑a kë ‑dhuuzë. 19Bhii 'ö tɔɔ pë 'ö 'dhö bhë 'yaa 'dho ‑a ꞊zuö' 'gü, ‑dhɛ 'ö dho ‑a ‑bha ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑a 'guu, 'ö dhoë 'blü 'dhiö.» (‑Wo ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'gü bhë ꞊nɛ 'ö Yesu ‑ya ꞊zuan' ꞊nɛ, ‑wo ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑wo ‑bhöpë ‑nu 'plɛ ‑bhö.) 20'Ö‑ pö 'zü ꞊nɛɛ: «‑Bhöpë 'yaa mɛ 'bhee‑ kë ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka 'kɛɛ 'wun 'ö 'go ‑na ‑a ꞊zuö' 'gü bhë 'ö‑ ‑kë ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka ‑Zlan wö 'dhiö. 21Bhii mɛ ꞊zuögüdhɛ ꞊nɛ 'ö ‑zotadhe yaa 'ö mɛ ‑blü ‑da dhe 'piö ‑sü, 'nuëbɔ 'kun ‑sü, ꞊mlaabɔ 'kun ‑sü, ꞊kwaan ‑sü waa‑ mɛ zë ‑sü ‑an 'ka. 22Yö ꞊nɛ 'ö nu 'zü, dheagɔmɛ ‑bha dhe 'kpɛɛkpɛ ꞊mɛɛ' ‑sü, gwaandhe ‑bha gɔɔn‑ 'kpɛɛkpɛ ꞊mɛɛ' ‑sü, ‑ya mɛ gbɛ ‑bha pë ‑dhɔ 'ka ‑sü, këpë yaa kë ‑sü, mɛ ‑püö ‑sü, 'wun ‑dɔ 'gü ‑sü, ꞊druɛi kë ‑sü, 'wun yaa ‑blɛɛ mɛ ‑gɔ ‑sü, ‑de ‑sü ꞊va kë ‑sü waa‑ ‑kë 'yaa 'wun dɔ ‑mɛ 'ka ‑sü 'wo bhë 'saadhö ‑an 'ka. 23Pë yaa ‑nu 'töüdhö 'wo bhë ‑wo ‑go mɛ ‑nu ꞊zuö' 'gü, 'ö 'wo mɛ ‑kë ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka.» 24꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑go mü 'ö dho Tii ‑pö ‑nu 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo 'ma, ‑yö ‑da 'kɔ do 'gü, bhii yaa kë ‑a 'piö kö mɛ gbɛ ‑ya ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ö mü. 'Kɛɛ ‑a këdhɛ gbɛ yaa kë ‑dhö kö ‑a ‑dhɛ ‑yö ‑bin. 25Bhii 'ö tɔɔ dhebɔ do 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'dhu 'gü, ‑yö Yesu ‑wun ‑ma. 'Ö nu 'ö ‑gblü Yesu 'dhiö. 26Dhebɔ 'ö bhë yaa kë Izlaɛlö ‑sɛ 'gü 'në 'ka, ‑yö ‑go Fenisi, Sili ‑sɛ 'gü; 'yö ꞊bhɛa Yesu ‑dhë kö ‑yaan ‑zuu yaa bho ö 'dhu 'gü. 27'Yö Yesu ‑yö 'wun ꞊zuan' ‑zɔn dhebɔ bhë ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: «‑Bhö ü ꞊kwaa' 'në ‑nu ‑zü ꞊kun, ‑wo ‑bhöpë ‑bhö, bhii 'yaa ‑së kö ‑wo 'në ‑nu ‑bhöpë 'sü ‑an 'dhiö ‑wa nu gbɛn‑ ‑nu ‑dhë.» 28'Ö dhebɔ bhë 'ö‑ pö Yesu ‑dhë: «'Wun gia‑ ‑mü, n ‑Gɔmɛ, 'kɛɛ ꞊ya kë gbɛn‑ ‑nu 'wo pë ‑bhö ‑a ‑ta ꞊gba ꞊löö bhë, 'në ‑nu ‑bhöpë 'pee ‑nu 'wo ‑püö ‑na sia‑ bhë ꞊ya kë ‑wa ‑bhö.» 29'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑A ‑daa 'ü‑ ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü, ‑bhö 'yɛ ü 'zü 'ü 'dho ü ‑gɔ kɔɔ, ‑zuu yaa ꞊ya 'go ü 'dhu 'gü 'saadhö.» 30꞊Dhɛ 'ö ‑yɛ ö 'zü 'ö dho ö ‑gɔ kɔɔ, 'yö ö 'dhu yö kö ‑yö ꞊waannu ꞊süë', kö ‑zuu yaa ꞊ya 'go ‑a 'gü. 31Yesu ‑yö ‑go Tii ‑sɛ 'gü, 'ö bɔ Sidɔn ‑sɛ 'gü, 'ö nu Galile 'yipuë 'piö ꞊zian' ‑bɔ pödhɛ 'gɔɔ‑ do ‑sɛ 'gü ‑sü 'ka. 32‑Wo ‑nu gɔɔn‑ do 'ö‑ 'to 'dhö ta ‑sü 'ka, 'go mü 'ö 'yaa 'we ‑a 'ka ‑a ꞊dhia. 'Wo ꞊bhɛa ‑a ‑dhë kö ‑yö ö ‑kɔ kpa ‑a ‑ta kö ‑yaan ‑a ‑dhɛ bo. 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö bhɔ ‑a 'ka mɛ gbung 'wo bhë ‑an ‑dhë ꞊taa' wo ‑de 'sloo 'ka, 'yö ö ‑kɔnëga ꞊plɛ ‑sɔ ‑a 'to ꞊plɛ bhë ‑a 'gü, 'go mü 'ö 'dhee ‑suö ö ‑kɔnëga ‑bha 'ö‑ pa ‑a nɛ‑ 'ka. 34꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑dhɛ ‑ga dhang‑ 'gü ꞊bhɛa' ‑sü 'ka. 'Yö ö ‑zo ta ‑a ‑bha 'yena ‑wo 'gü 'ö ö ‑zo ‑lo, 'ö‑ pö: «Efata!» (‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ: «‑Bhö 'po!») 35‑Dhɛ do bhë ‑a ‑bha 'ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö‑ 'to ‑nu ‑wo ‑po, 'ö‑ nɛ‑ gën ‑yö ‑kan, 'ö yö 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑së 'ka. 36꞊Dhɛ 'ö ꞊wa 'yɛ wo 'zü ꞊wa nu, mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo sia‑ ‑an 'piö 'ö Yesu ‑ya pö ‑an 'plɛ ‑dhë kö ꞊kun 'wo 'wun ‑nu 'wo bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë. 'Kɛɛ 'wun bhë mɛ 'bha ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë. ('Wun ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bindhɛ gbɛ yaa kë ‑dhö) 'ö bhii ‑ya pö ‑na kö ꞊kun 'ka‑ ꞊blɛɛ' kö ‑wa ꞊blɛɛ' ‑na. 37'Tetundhe ꞊va ‑yö ‑kë ‑an ‑gɔ 'wo‑ pö: «Pë ‑nu 'saadhö 'ö‑ kë ‑na ꞊nɛ ‑a 'plɛ ꞊wo ‑së! ‑Yö mɛ ‑nu ‑de gia‑ 'ö ‑an 'to 'dhö ta ‑sü 'ka ‑an 'to 'dhi ‑po, 'ö mɛ ‑nu 'waa 'we 'ö 'wo ‑we!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\