Maakö 8

1‑A 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑nu 'zü ‑dëüwo, 'wo ꞊nië Yesu ‑zü. ꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ, ‑bhöpë gbɛ 'yaa kë ‑an ‑gɔ bhë, 'ö Yesu ‑yö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: 2«Mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ, ‑an 'yena ‑yö n kë ‑na, bhii ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa 'ö ꞊nɛ, 'wo n 'piö zö, 'ö ‑bhöpë gbɛ 'yaa ‑an ‑gɔ gbɔ. 3꞊Ya kë ꞊nɛ ‑bhöpë gbɛ yaa kë ‑an ‑gɔ ꞊sia, 'ö ꞊wa 'to din 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka, 'ma‑ pö ‑an ‑dhë ‑wo 'dho wo ꞊plöö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, ‑wo ‑dho ‑püö zian ‑gbloo ‑nu 'piö, kë 'ö ꞊waa‑ wo 'tëëtë bhë ‑a ‑wun 'gü, bhii mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑go 'ma ꞊gbiin.» 4'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: «Kwa ‑dho go mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ 'töüdhö ‑an ‑bhöpë 'ka 'më, ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha zö ꞊nɛ ‑a 'gü i?» 5'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ꞊nɛɛ: «꞊Bluu'‑ bhɛ ꞊dhë 'ö ka ‑gɔ ‑ɛ?» 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Bluu'‑ bhɛ 'slaplɛ.» 6'Ö‑ pö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑wo ꞊yaannu sia‑. 'Go mü 'ö ꞊bluu'‑ bhɛ 'slaplɛ bhë 'ö‑ sü, 'ö ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'ö‑ ꞊kaan, 'ö‑ nu ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑glu mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ‑glu ‑an 'ka. 7'Yuö‑ 'në 'sɛɛn‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an ‑gɔ mü. ꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'ö‑ pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë, ‑wa ‑glu mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka 'zü. 8Mɛ 'ö ‑dhö ‑yö pë ‑bhö, 'ö‑ 'bhaa ‑yö to, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho ‑bhöpë 'kluklu ‑nu 'wo to bhë ‑an ꞊kpasɛn pa ‑sü 'slaplɛ 'ka. 9Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑wo ‑mɔ mɛ ‑lü ‑vuu ‑yiisië ‑bha. ꞊Dhɛ ꞊wa yën 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë ‑wo 'dho. 10‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'wo to ‑a ‑bha, 'ö Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo ‑da ‑a ‑bha 'yitagɔ 'gü, 'wo dho Dalimanuta ‑sɛ 'gü. 11Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑nu kö 'waan‑ 'slë 'kan Yesu ‑gɔ, 'ö waa‑ Yesu ‑nu 'wo yö 'wun ‑blɛɛ wo 'ko ‑dhë ‑sü 'gü mü, 'wo‑ ‑dhɛ Yesu ‑gɔ kö ‑yö ‑dhidhaapë do 'ö dho ‑a ‑zɔn ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö, ‑a kë. 12'Ö Yesu ‑yö ö ‑zo ‑lo 'piö ꞊gbiinzë 'ka 'ö‑ pö: «‑Më ‑de 'ö ‑kë 'ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'wo‑ 'piö kö 'wo ‑dhidhaapë do yö ꞊nɛ ꞊ɛ? A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑Dhidhaapë do gbɛ 'ka 'dho kë ‑an ‑dhë!» 13꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö go ‑an 'piö mü, 'ö ‑da 'yitagɔ 'gü, 'ö dho 'yipuë ꞊va bhë ‑a ꞊zlöö ꞊zian' 'pian gbɛ 'ka. 14'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑zlö ‑yö ‑trö ꞊bluu'‑ ‑nu 'sü ‑sü ‑bha. ‑A bhɛ do 'kpaan ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑an ‑gɔ 'yitagɔ 'gü mü. 15'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka kë 'slë 'ka, 'ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Elɔdö ‑an ‑bha ꞊bluubhɛɛpë ‑gɔ!» 16'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa pö wo 'ko ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ kwaa ꞊bluu'‑ 'sü bhë, 'yö‑ pö ‑na 'dhö bhë.» 17꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'wun 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑a ma, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ka‑ pö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ꞊bluu'‑ kaa‑ 'sü bhë, yö ‑mü ‑i? Kaa 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë, ‑an ‑gɛn dɔ ꞊kun ꞊a? Kë‑ wo ka ‑gɔ ꞊nɛ, kë 'pö ka ‑bha 'wunbhokoudɔdhe 'dhi ‑ya wo ta ‑sü 'ka bhë ee? 18Ka 'yan ‑nu ‑wo ‑dhö; ‑yö ‑kë ꞊dhë 'ö 'kaa ‑dhɛ yö ꞊nɛɛ, 'ö ka 'to ‑nu 'dho ‑dhö, 'ö 'kaa 'wun ma ꞊nɛɛ? Ka ‑zo 'yaa ‑büö ꞊nɛ 19꞊dhɛ 'ma ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu ꞊kaan' gɔɔn‑ ‑nu ‑vuu 'sɔɔdhu 'ka ‑waan ‑an ‑bhö, ‑a 'kluklu ‑nu ‑wo to ‑a ꞊kpasɛn pa ‑sü ꞊dhë 'ö 'ka dhoë ꞊ɛ?» 'Wo‑ ‑daa ‑kë 'wo‑ pö: «‑A ꞊kpasɛn 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ.» 20'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «꞊Dhɛ 'ma ꞊bluu'‑ bhɛ 'slaplɛ ꞊kaan' gɔɔn‑ ‑nu ‑vuu ‑yiisië 'ka, ‑a 'kluklu ‑nu 'wo to ‑a ꞊kpasɛn pa ‑sü ꞊dhë 'ka dhoë ꞊ɛ?» 'Wo‑ ‑daa ‑kë 'zü 'wo‑ pö: «‑A ꞊kpasɛn 'slaplɛ.» 21꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Ö ꞊dhɛ 'ö 'kwa yö më 'ö 'ka‑ pö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ꞊bluu'‑ kaa‑ 'sü bhë, yö ‑mü ‑i?» 22‑Wo ‑dho 'wo ‑lo Betesaida. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, 'ö mɛ ‑nu ‑wo nu 'yënngtiimɛ do 'ka Yesu ꞊dhia, 'ö 'wo ꞊bhɛa ‑a ‑dhë kö ‑yaan 'pa ‑a 'ka. 23'Ö gɔɔn‑ 'yënngtiizë 'ö bhë 'ö Yesu ‑yö ‑yaa ‑kɔ ‑bha, 'ö dhoë pö‑ ꞊taa ‑bha. 'Yö ö 'dhee ‑kan ‑a 'yënngdhö, 'go mü 'yö ö ‑kɔ ‑kpa ‑a ‑ta ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Ü pë ‑nu ‑yö ‑a?» 24'Ö gɔɔn‑ 'yënngtiizë 'ö ꞊sia bhë, 'yö ö 'yan po 'ö‑ pö: «A mɛ ‑nu ‑yö ꞊nɛ 'lü ‑nu 'dhö, 'kɛɛ pë 'ö ‑kë tɔɔ ‑wo 'ta ‑sü.» 25'Ö Yesu ‑yö ö ‑kɔ kpa 'zü ‑dëüwo gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a 'yan ‑ta. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ö ‑kɔ bho mü, 'ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö ‑dhɛ ‑ga ö 'dhiö 'wa vɛɛdhö, 'ö‑ 'yan ‑yö bo, 'ö ‑dhɛ yö ‑së 'ka. 26'Ö Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'dho ü ‑gɔ kɔɔ vɛɛdhö kö ꞊kun 'ü dho plöö ꞊zian'.» 27Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑dho Filipö Sezale ‑pö ‑nu 'gü. ‑Wo ‑kë 'dho ꞊dhia, 'ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu ‑wa ‑pö dö ‑mü n 'ka ɛ?» 28'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö Zan Batisö ‑mü ü 'ka, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö 'zü Eli ‑mü ü 'ka, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ do 'bhaa 'ö ‑kë 'dhiö ꞊zian' ‑yö ‑mü ü 'ka.» 29'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑de 'pö, ka‑ ‑pö dö ‑mü n 'ka ɛ?» 'Ö Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ü ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka.» 30꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ kö ꞊kun pë 'ö Piɛɛ ‑ya ꞊blɛɛ 'ö ‑gban ö ‑bha bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë. 31꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑yö ‑zobüödhe ‑nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: «Pë dho kë 'ö tɔɔ ma 'a Mɛgbö 'ka, n 'klo‑ ‑dho bhɔ ꞊va. ‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ mɛ ziizii ‑nu, slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa 'dho we n ‑wun ‑bha. ‑A ‑wun 'gü, ‑wo ‑dho n zë. ‑A ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga bhë 'a dho go ga 'gü.» 32‑Yö 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑a ‑blɛɛ ‑an ‑dhë, 'ö bɔa plöö ö ꞊gɛan'. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Piɛɛ ‑ya ‑dhɛ ö 'sloo 'ka, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'wun ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ 'ü‑ ꞊blɛɛ!» 33'Kɛɛ Yesu ‑yö ‑dhië ö ‑zü, 'yö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑ta ‑ga, 'go mü 'ö‑ pö Piɛɛ ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «‑Bhö yö 'ma 'ü 'go n 'sɔɔ, Satan, bhii ü ‑bha ‑zotadhe 'yaa kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha 'dhö, 'kɛɛ ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ ‑bha ‑zotadhe 'dhö ꞊zian'!» 34꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö mɛ ‑gbaa ‑nu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑ya 'piö kö ‑yö ziö n 'piö, kö ‑yö ö bo ‑zo ‑ta ö ‑de ‑wun 'gü ‑sü 'ka, yö do bhë 'zü, ‑yö ꞊wa ‑bhö ꞊nɛ ‑kɔ 'a dho ꞊wa ‑bhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 35Bhii mɛ 'ö‑ 'piö kö 'yö ‑kë ‑a 'gü ‑sü kë ö ꞊deë', yö 'ka 'dho ‑a yö, 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑zo bho ö ‑de ‑wun 'piö n ‑wun waa‑ 'wuntaɔsë ‑an ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö. 36‑Yö ‑dho kë ‑së mɛ 'bhee‑ ‑bha 'ka kö ‑yö 'kpongtaapë 'plɛ yö, kö ‑a nii ‑zë 'gü ꞊ya ꞊siö'‑ ‑a? 37‑Më 'wo dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan ‑a nu mɛ 'bhee‑ ‑dhë kö ‑yaan ö nii ‑ta bɔ ‑a 'ka ɛ? 38'Ö mɛ ꞊ya lë‑ kë n ‑gɔ, 'iin n ‑wo ‑nu ‑gɔ, ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'waa 'to wo ‑wo ‑ta ‑Zlan ‑dhë 'ö 'wo 'wun yaakëmɛ ‑nu 'ka bhë ‑an ziën, ꞊ya kë 'dhö 'pö, ma Mɛgbö ‑de 'pö, yi 'a dho nuë n Dë ‑bha 'tɔbhɔdhe, waa‑ ‑a ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slööslö ‑an 'ka, a ‑dho lë‑ kë mɛ bhë ‑a ‑dhë 'pö.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\