Maakö 9

1'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun giagia 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ka 'piö zö, waa 'dho ga kö ‑an 'yan yaa ‑kpën ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ këdhɛpö ‑bha ‑nu 'piigbeedhɛ 'ka ‑sü ‑bha.» 2꞊Dhɛ ‑dhɛkpaɔyi 'slado ꞊ya ziö, 'ö Yesu ‑yö Piɛɛ 'dhö, Zakö 'dhö, waa‑ Zan, 'ö ‑an sü ö 'piö, 'wo dho ‑tɔn do ꞊gbiin tuö wo 'sloo 'ka. 'Ö Yesu ‑yö ‑dhië bun gbɛ 'gü ‑an wö 'dhiö mü, 3'Ö‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑wo ‑kë 'puu; ‑a ‑bha ‑kë 'puu ‑sü bhë, mɛ ‑kɔ ‑mɔa ‑pë 'yaa ‑mü 'kpongtaa zö kö ‑yaan sɔ 'zlu ‑yaan bhɔ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö. 4'Ö to mü, ꞊guë' ‑nu ‑yaaga 'wo bhë, 'wo Eli waa‑ Moizö ‑an yö kö waa‑ Yesu ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na wo 'ko ꞊bhaa. 5'Ö Piɛɛ ‑ya pö Yesu ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ꞊yö ‑së kö 'kwa to zö. ‑Kwa sɔ 'kɔ ‑yaaga dɔ, ü ‑bha ‑yö kë do, Moizö ‑bha ‑yö kë do, Eli ‑bha ‑yö kë do.» 6Pë 'ö dhoë‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ yaa‑ dɔ ö ‑de ‑gɔ, bhii ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ 'wo to waa‑ yö gia‑, 'siö ꞊va ‑yö ‑kan ‑an 'gluu. 7'Ö dha kpö do ‑yö nu, 'ö‑ 'bin ‑yö sɔ ‑an ‑ta. 'Ö ‑wo do ‑yö bɔ dha kpö bhë ‑a 'gü 'ö ‑we ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n Gbö (do 'ö n ‑gɔ) 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë ꞊duö. ‑Ka ka 'to 'to ‑a ‑wo ‑bha!» 8‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, ö ꞊guë' ‑nu 'wo bhë 'wo ‑dhɛ ‑ga wo ‑zü 'to; waa mɛ gbɛ yö gbɔ, ‑a 'ke yaa kë Yesu ‑de 'sloo 'ka wo 'piö mü. 9‑Wo ‑kë 'go ꞊dhia ‑tɔn bhë ‑a tuö kö ‑wo ꞊yɔɔ' ‑na, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö pë ‑nu 'ka ‑an yö ꞊nɛ, 'ka‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë, ‑yö 'dho ‑yö yöë ma 'a Mɛgbö 'ka, n ‑ma ‑go ga 'gü ‑yi ‑bha.» 10'Ö ‑wo bhë 'wo‑ ma ‑a ‑ta. 'Kɛɛ ‑wa ‑pö wo 'ko ‑nu ziën ꞊nɛɛ: «‑Go ga 'gü ‑sü ꞊nɛ, ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ?» 11꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «‑Më 'ö ‑kë 'ö kwa ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ꞊waa‑ pö Eli ‑dho nu kö pë mɛ 'ö dho kë ‑yaan ꞊tun kë ‑na ‑ɛ?» 12'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Eli ‑de ‑yö ‑dho nu 'dhiö ꞊kun kö ‑yaan pë 'plɛ ꞊baa', 'kɛɛ ‑më ‑kë 'ö ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo ‑ya pö Mɛgbö 'klo‑ ‑dho bhɔ ꞊gbaɔnsü, 'go mü 'ö mɛ ‑nu dhö 'yan ꞊ziö' ꞊kaa' ɛ? 13'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Eli ‑de ꞊ya nu 'saadhö. 'Ö mɛ ‑nu ‑wa kun yaa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊dhië' ‑an ‑dhë ‑a 'dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö.» 14꞊Dhɛ 'ö ꞊wa nu, ꞊wa ‑lo ꞊guë' mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'piö, ‑wo mɛ gbung ꞊va waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑yö ‑an 'piö mü, kö ‑wo 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑na wo 'ko 'piö. 15꞊Dhɛ 'ö ‑an 'yan ꞊ya ‑kpën Yesu ‑bha, (bhii ‑a ‑bha nu mü ‑sü bhë yaa kë ‑an 'yaan 'ka), 'wo ‑bla sü 'wo dhoë ‑a ‑gɔ zian‑ kö ‑waan ‑mɛɛ kaa. 16꞊Dhɛ Yesu ꞊ya ‑lo ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö, 'ö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më ‑wun 'ö kaa‑ mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ, 'ka‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë ꞊ɛ?» 17'Ö gɔɔn‑ do 'ö ‑kë mɛ gbung 'gü mü, 'ö‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, a ‑nu n gbö 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka ü ꞊dhia, bhii 'ö tɔɔ ‑zuu yaa ‑ya 'gü, 'ö 'yaa 'we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ kö ‑yö 'we. 18'Ö ‑dhɛ 'saadhö 'ö ꞊ya ‑püö ‑a ‑ta ‑a ‑bha, 'ö‑ ‑zuö sia‑. ꞊Ya kë 'dhö 'ö‑ 'dhee 'vuu dɔ ‑a dhiö 'wa ‑gbɔudhö kö ‑yö ö 'sɔn ‑nu ‑bhö ‑na, kö ꞊ya dɔ zɛɛndhö. 'Ö 'a ꞊bhɛa ü bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ‑waan ‑a bho ‑a 'gü, 'kɛɛ ‑an ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a bho ‑a 'gü ‑sü ‑bha.» 19'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «'E, ꞊zuö' 'glɔɔglɔ ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ! 'Töng ꞊dhë 'a dho ‑a sü kö 'kwaan‑ kaa kwa 'ko ꞊bhaa ꞊ɛ? 'Töng ꞊dhë 'a dho ‑a sü 'zü kö 'aan‑ ka bun ‑a 'ka ɛ?» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö: «‑Ka nu 'në bhë ‑a 'ka n ꞊dhia!» 20'Ö mɛ ‑nu ‑wo nu 'në bhë ‑a 'ka, ‑a ꞊dhia. ꞊Dhɛ 'ö ‑zuu yaa ꞊ya ö 'yan dɔ Yesu ‑bha, 'ö 'në bhë 'ö‑ ꞊zaan 'zan 'gbee‑ 'ka, 'ö‑ ‑zuö sia‑ 'ö yö ꞊glöng 'glö ‑sü 'gü kö ‑a 'dhee 'vuu ꞊ya dɔ ‑gbɔudhö. 21'Ö Yesu ‑ya dë ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «꞊Dhɛ 'ö ‑ya ‑a ‑bha ꞊nɛ, ‑a ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ ꞊a?» 'Ö‑ pö: «‑Yö ‑ya ‑a ‑bha ‑a 'nëdhɛ 'gü. 22'Ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'ö ‑zuu yaa ‑ya ‑zuö 'siö 'iin yiö ‑dhɛ ‑nu ‑bha kö 'yaan‑ ‑a zë. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha 'üën‑ pë 'bhaa kë, ‑bhö nu yi ‑dhë, n dë, 'ü yi 'yena yö!» 23'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü‑ ‑pö n ‑dhë, n ‑kɔ ‑mɔ ‑a ‑bha ‑i? Ma ꞊nɛ 'a dho ü ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊zian' ꞊nɛ, ü ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha ‑a? 'Kɛɛ ‑yö kë ü 'yaan: Mɛ 'ö ‑Zlan ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, ‑yö ‑dho pë 'plɛ kë.» 24‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü 'ö 'në bhë 'ö‑ dë ‑yö ‑gbla 'ö‑ pö: «'Ma ‑Zlan ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'kɛɛ ‑bhö nu n ‑dhë, bhii 'ö tɔɔ n ‑ma ‑zo yö ‑sü bhë ꞊yö 'tee!» 25꞊Dhɛ Yesu ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wo nu ‑na ‑bla 'ka wo 'piö mü, 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑zuu yaa bhë ‑a 'ka 'gbee‑ 'ka 'ö‑ pö: «‑Zuu yaa 'ö 'yaa 'we ‑a ‑bha 'në ꞊nɛ ‑a ‑gɔ kö ‑yö 'we, 'iin kö ‑yö 'wun ma ꞊nɛ, a‑ ‑pö ü ‑dhë 'ü 'go 'në 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü! 'Go mü kö ꞊kun 'ü nu ‑a 'gü gbɔ!» 26'Ö ‑zuu yaa 'ö bhë 'ö yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü, 'ö 'në bhë 'ö‑ ꞊zaan zan 'gbee‑ 'ka ‑yaan ꞊tun 'go ‑na ‑a 'gü. 'Në 'ö bhë ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya ga ‑a 'dhö, 'ö ꞊dhɛ 'to zlöö kö mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ‑kë mü ‑wa pö ‑na: «꞊Ya ga.» 27'Ö Yesu ‑yö ‑ya ‑a ‑kɔ ‑bha, 'ö‑ ꞊luu; 'yö ꞊luu 'ö dɔ ö ‑gɛn ‑ta. 28꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo kɔɔ, 'ö waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa 'to wo 'sloo 'ka, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më 'ö ‑kë 'ö yi ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑zuu yaa 'ö bhë ‑a kë ‑sü ‑bha ‑ɛ?» 29'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ ‑pö: «꞊Bhɛa' ‑sü dosɛn 'kpaan ꞊nɛ 'ö dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ‑zuu yaa ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ ‑a kaa mɛ ‑nu 'gü.» 30‑Wo ‑go ‑dhɛ 'ö bhë ‑a 'gü 'wo dho; 'kɛɛ ‑wo ‑bɔ Galile ‑sɛ 'gü. 'Ö Yesu 'yaa‑ 'piö kö ‑dhɛ 'ö‑ ‑bha mɛ ‑nu ‑wa dɔ. 31Bhii ‑yö ‑kë ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊daan' ‑sü 'gü, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ma 'a Mɛgbö 'ka, ‑wo ‑dho n dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ, 'ö 'wo n zë; 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ‑naa bhë 'a goë ga 'gü.» 32'Kɛɛ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu waa ‑wo 'ö bhë ‑a ‑gɛn dɔ, 'ö 'suö ‑yö ‑an ‑kë 'zü ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑dhiadhö. 33'Wo dho 'wo ‑lo Kapɛɛnaɔmë. ꞊Dhɛ ꞊wa 'dho ꞊wa ‑sɔ kɔɔ, 'ö Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɛɛ' ‑kpɔ 'ö‑ pö: «‑Më ‑wun ‑nu 'ka ‑kë ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia zian ‑gbloo 'piö ꞊nɛɛ ꞊ɛ?» 34'Kɛɛ ‑wo wo 'dhi ‑yö 'kuë‑, bhii zian ‑gbloo 'piö, ‑wo ‑kë mɛ 'ö dho kë mɛ ꞊va 'ka wo ziën ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia. 35꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ꞊yaannu, 'ö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë, 'yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑yö ‑dhö kö ‑yö kë mɛ ꞊va 'ka, kö ‑yö kë ‑de ‑dho sia‑ ‑mɛ, waa‑ yuö ‑kë mɛ 'plɛ 'dhiö ‑mɛ 'ka.» 36'Go mü 'ö 'në 'tee do sü, 'ö‑ dɔ ‑an wö 'dhiö, 'ö‑ sü 'ö‑ ‑ya ö 'gban ‑ta dhuö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: 37«Mɛ 'ö 'dhoë‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊suu'‑ ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'në ꞊nɛ ‑a 'dhö, ‑a mɛ do ‑nia kun n ‑wun 'gü, kö ꞊ya ma gia‑ n ‑nia 'kun. 'Ö mɛ 'ö 'dhoë‑ n ‑nia kun, kö ma do kun 'yö n ‑nia kun, 'kɛɛ kö mɛ 'yö n bɔ bhë, ꞊yaa‑ ‑nia 'kun.» 38꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Zan ‑ya pö Yesu ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, yi gɔɔn‑ do ‑yö kö ‑yö ‑zuu yaa bho ‑na mɛ 'gü ü 'tɔ 'ka, 'ö 'yi‑ pö ‑a ‑dhë kö ꞊kun 'ö‑ ‑kë 'dhö gbɔ, 'ö tɔɔ 'yaa kwaa‑ mɛ 'ka.» 39'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ka‑ pö ‑a ‑dhë ‑abi', bhii mɛ 'ö ‑dhidhaapë ‑kë n 'tɔ 'ka yaa 'dhö to ‑dhɛ do bhë ‑a ‑bha kö ‑yaan 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ n ‑gɔ. 40'Ö tɔɔ mɛ yaa nu kwa ‑gɔ, kö kwa ‑mɛ ‑mü. 41'Ö mɛ 'ö 'dhoë‑ 'yi ‑kɔɔ do nu ka ‑dhë ka ‑bha ‑kë Klito ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑sü ‑wun 'gü, a‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑A 'kian 'ka 'dho kun ‑këdhösü 'ka.» 42'Yö Yesu ‑ya pö 'zü: «Mɛ ‑nu 'wo wo ‑zo yö n ‑ma bhë, mɛ 'ö 'dhoë‑ ‑a 'në do 'kpaan ‑de ‑dian, ‑yaan ‑püö ꞊sɔɔn yaa 'gü, ꞊yö ‑së ‑a ‑bha 'ka kö ‑wo ‑guö kpö ꞊va do ‑klu ‑a bhɔ ‑bha, ‑wa ‑zuö 'yoo ꞊bhaa. 43'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü ‑kɔ 'ö ü ‑da ꞊sɔɔn yaa 'gü, kö ‑bhö ‑a 'klu 'kan! ꞊Yö ‑së ü ‑bha 'ka kö ü ‑da ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑dhɛ ‑bha ü ‑kɔ do 'ka 'ö ꞊zië' ü ‑kɔ ꞊plɛ ‑bha ‑to mü ‑sü 'ü dhoë ꞊glöötiaandhö, 'siö 'ö 'yaa ꞊dhuu' 'gbɛɛdhö ‑a 'gü ‑sü ‑ta. 44((‑Dhɛ bhë ‑a 'gü ꞊nɛ 'ö nɔ ‑nu 'wo mɛ bun ‑bhö 'ö 'waa ga, waa‑ 'siö 'ö 'yaa ꞊dhuu' 'gbɛɛdhö bhë 'wo‑ ‑bha.)) 45'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü ‑gɛn 'ö ü ‑da ꞊sɔɔn yaa 'gü, kö ‑bhö ‑a 'klu 'kan! ꞊Yö ‑së ü ‑bha 'ka kö 'ü ‑da ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑dhɛ ‑bha ü ‑gɛn do 'ka 'ö ꞊zië' ü ‑gɛn ꞊plɛ ‑këdhösü 'ü dhoë ꞊glöötiaandhö (('siö 'ö 'yaa ꞊dhuu' 'gbɛɛdhö ‑a 'gü bhë ‑a ‑ta. 46‑Dhɛ bhë nɔ ‑nu ‑wo mɛ ‑nu bun ‑bhö 'ö 'waa ga, waa‑ 'siö 'ö 'yaa ꞊dhuu' 'gbɛɛdhö bhë ‑wa ‑bha.)) 47'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü 'yanga 'ö ü ‑da ꞊sɔɔn yaa 'gü, kö ‑bhö ‑a bho mü; ꞊yö ‑së ü ‑bha 'ka kö 'ü ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ü 'yanga do 'ka, 'ö ꞊zië' ü 'yanga ꞊plɛ ‑to ü ‑bha ‑sü, 'ü ꞊zong ‑a 'ka ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü bhë ‑a ‑ta. 48‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, nɔ ‑nu 'wo mɛ bun ‑bhö 'ö 'waa ga, waa‑ 'siö 'ö 'yaa ꞊dhuu' 'gbɛɛdhö bhë, ‑wa ‑bha. 49Bhii ‑kɔ do 'ö kweezö 'dhö pë ‑nu 'kun ‑na ‑a 'ka bhë, 'ö 'siö ‑dho ‑a kë ‑a 'ka mɛ ‑nu 'gü. 50Kweezö ‑yö pë do ‑së 'ka, 'kɛɛ 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ kweezö din 'yaa‑ ‑bha, ka ‑dho ‑a kë ‑kɔklë kö ‑a din ‑yö kë ‑a ‑bha 'zü ‑i? ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, kö ka ‑bha kweezö ‑yö kë ka 'gü, 'ka ‑tosiadhe kë ka 'ko ‑nu ziën ꞊zuöyagluu 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\