Matiö 10

1Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ‑an ‑dhë kö ‑waan ‑zuu yaa ‑nu bho ‑a 'ka mɛ ‑nu 'gü, ‑waan 'yuamɛ ‑nu 'saadhö waa‑ ꞊niɔɔmɛ ‑nu ‑an ‑dhɛ bo. 2Yesu ‑bha bɔmɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'tɔ 'ö ꞊nɛ: Mɛ ‑blɛɛzë 'ö tɔɔ Simɔ 'wo‑ 'tɔ kpɔ Piɛɛ 'ka, waa‑ ö dheglu Andre; Zakö waa‑ ö dheglu Zan, 'wo ‑kë Zebede gbö ‑nu 'ka; 3Filipö, Baatelemi, Toma, Matiö 'yö ‑kë 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ 'ka ‑be; Zakö 'ö ‑kë Alefe gbö 'ka; Taade, 4Simɔ 'yö ‑kë 'yënngsiömɛ 'ka ö ‑bha 'sɛgɔ ‑wun 'gü, Zuda Ikaliɔtö 'ö dho zlöö 'ö Yesu dɔ ö yaagümɛ ‑nu kwɛɛ. 5Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑bɔ, ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Kö ꞊kun 'ka dho 'sɛgɔ 'ö mɛ ‑nu 'wo‑ 'gü, 'waa Zuifö 'ka bhë ‑an 'gü, 'iin kö ꞊kun 'ka ‑da Samali ‑mɛ ‑nu ‑gɔ pödhɛ ‑nu 'gü! 6‑Ka 'dho ꞊zian' 'bhla ‑tuë ‑nu 'wo ꞊dhɔng' ‑sü 'ka Izlaɛlö ‑sɛ 'gü ‑an 'piö! 7Ka ‑bha 'ta 'ö bhë ‑a 'gü, ‑ka ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ ‑nu 'gü bhë, ‑a 'töng ꞊ya yö ꞊klöö'.› 8‑Ka 'yuamɛ ‑nu ‑dhɛ bo, 'ka mɛ ‑nu bho ga 'gü, ‑ka ꞊wee ꞊yuamɛ ‑nu ‑dhɛ bo, 'ka ‑zuu yaa ‑nu bho mɛ ‑nu 'gü! 'Piigbeedhɛ 'ö ‑Zlan ‑ya nu ka ‑dhë kö pë ‑nu 'wo bhë 'ka ‑an kë ‑a 'ka bhë, ‑ya gbaɔ ka ‑gɔ 'kpaan. Ka ‑de 'pö, ‑ka 'wunsë ‑nu 'wo bhë ‑an kë mɛ ‑nu ‑dhë 'kpaan. 9Kö ꞊kun 'ka 'wëü‑ 'dhɛ ‑nu, 'iin 'wëü‑ 'sɛɛn‑ ‑nu ‑an gbɛ sü ka ‑kɔ 'piö! 10'Go mü, kö ꞊kun 'ka pë ‑da ‑a 'gü ‑pë 'wo dho ‑a 'ka 'ta ‑nu 'gü ‑nu, 'bhɛi kë ꞊plɛ ‑naa ‑nu, ‑yö ‑gɛan ‑sakpa ‑nu, 'iin 'lünë gbɛ ‑nu sü ka ‑kɔ 'piö! 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yuökëmɛ ꞊dua' ‑mü kö pë 'ö‑ ‑bha ‑wun 'dhö ‑a ‑bha ‑a nu ‑a ‑dhë. 11꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ‑da 'kwi ‑pö 'iin pödhɛ ‑nu 'gü, ‑ka mɛ 'ö ‑dhɔ ꞊kaa', kö ‑yaan ka ‑nia 'kun ‑a ꞊mɛɛ', kö 'ka 'dho ‑a ‑gɔ kɔɔ; ‑ka 'to mü, ‑yö 'dho ‑yö yöë ka ‑bha ‑go pödhɛ bhë ‑a 'gü ‑yi ‑bha. 12'Kɔ 'saadhö 'ka dho ‑da ‑a 'gü, ‑ka ‑a pö ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhë: ‹꞊Zuöyagluu ‑yö kë ka ‑gɔ!› 13꞊Ya kë ꞊nɛ 'kɔ bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ꞊wa ka ‑nia 'kun, ka ‑bha ꞊zuöyagluu ‑mɛɛ bhë ‑yö 'to ‑an ‑ta. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ waa ka ‑nia 'kun, ka ‑bha ꞊zuöyagluu ‑mɛɛ 'ö bhë ‑ka ‑a 'sü 'ka ziö ka ‑bha pë 'ka! 14꞊Ya kë ꞊nɛ 'kɔ 'bhaa 'gü, 'iin 'kwipö 'bhaa 'gü, waa 'we ‑a ‑bha ‑waan ka ‑nia 'kun, 'iin ‑waan wo 'to kë ka ‑wo ‑bha, ‑ka 'go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü; 'kɛɛ ‑ka ka ‑gɛn ꞊kpënng ‑yö kë 'dhö kö ‑büö ‑bi 'ö to ka ‑gɛn ‑bha pödhɛ bhë ‑a 'gü bhë ‑yö 'go mü. 15A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka, ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, Sodɔmë ‑mɛ ‑nu waa‑ Gomɔɔ ‑mɛ ‑nu, pë 'ö dho kë ‑an 'ka, yö 'ka 'dho kë pë gbɛ 'ka ‑yaan zië pödhɛ 'ö 'dhö bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑ta.» 16'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «‑Ka ka 'to 'to, a ka ‑bɔ ꞊nɛ 'bhla ‑nu 'dhö ꞊laa' ‑nu ziën. ‑A ‑wun 'gü, ‑ka kë ‑glengzë, 'ka kë mɛ ‑nu 'ö 'wun yaa 'yaa ‑an 'gü ‑an 'ka! 17‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö mɛ ‑nu ‑gɔ, bhii ‑wo ‑dho bɔ ka 'ka za ‑dɔ ‑a 'gü ‑kɔ ‑nu 'gü; 'go mü 'wo dho ka ‑ma ‑klaaga ‑nu 'ka, Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü. 18‑Wo ‑dho dho ka 'ka mɛ ‑gɔ ꞊taa ‑mɛ ‑nu waa‑ ‑gludë ‑nu ‑an 'dhiö n ‑wun 'gü; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑kë 'dhö kö 'kaan‑ ka ‑bha ‑tɔmɔdhɛ ‑nu kë ‑an wö 'dhiö 'iin mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an wö 'dhiö. 19'Ö ꞊wa ka 'kun ꞊wa 'dho ka 'ka za ‑dɔ ‑a 'gü ‑kɔ ‑nu 'gü, kö ꞊kun 'ka ‑ya pë 'ka dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta 'iin ‑kɔ 'ö 'ka dho 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a 'ka ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta! ‑Wo 'ö 'ka dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑an wö 'dhiö, ‑yö ‑dho dɔ ka 'dhi 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka. 20‑Wo ‑nu 'wo bhë waa 'dho go ka 'gü, 'kɛɛ ‑Zuu 'slööslö 'ö go ka Dë ‑Zlan 'piö ꞊nɛ, 'ö dho bɔ ka 'gü ‑yaan ‑an ꞊blɛɛ'‑. 21Dhegluzë ‑nu ‑wo ‑dho wo 'ko dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ 'wo ‑an zë. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, 'ö 'në dë ‑nu dho ‑a kaa wo bha 'në ‑nu 'ka 'pö. 'Në ‑nu ‑wo ‑dho dɔ wo mɛ ‑nu ‑gɔ, 'ö 'wo ‑an dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ 'wo ‑an zë. 22Mɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho ka ‑san zë n ‑wun 'gü, 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ ö 'gü dɔ 'gbee‑ ‑kplawo ‑yaan 'dho ‑yaan yöë ‑a 'dhiötoyi ‑bha, ‑yö ‑dho dha. 23꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊wa ka 'klo bhɔ 'kwi ‑pö do 'gü, ‑ka ꞊duë 'ka 'dho ‑a gbɛ 'gü, 'ka dhoë 'dhiö ‑kplawo! A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Ka 'ka 'dho yën ‑bɔ Izlaɛlö 'kwipö 'plɛ 'gü ‑sü ‑bha kö ma Mɛgbö 'ma nu. 24꞊Guë' 'në gbɛ 'yaa ꞊va ö ‑gɔmɛ ‑ta. 'Go mü, yuökëmɛ 'yaa ꞊va ö ꞊kɔɔnmɛ ‑ta. 25Pë dho kë 'ö tɔɔ ꞊guë' ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ ö ‑gɔmɛ 'dhö, 'ö yuökëmɛ ‑yö ‑kë 'pö ꞊nɛ ö ꞊kɔɔnmɛ 'dhö. ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu ꞊wa 'kɔ ꞊kɔɔnmɛ ‑dhɛ Bɛɛzebilö kö ‑wo ‑dho 'tɔ 'ö ‑ziö ‑a mɛ 'ö bhë ‑a ‑ta, ‑a nu ‑a 'piö ‑mɛ ‑nu ‑dhë.» 26'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Kɛɛ kö ꞊kun 'ka ‑suö mɛ ‑nu ‑dhë! Bhii 'ö tɔɔ pë 'ö ‑bin ‑sü 'ka 'ö dho kun ‑yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü ‑sü 'ka 'yaa 'dhö, 'ö 'sloo 'ka ‑wun 'ö mɛ ‑nu dho kun ‑a ꞊tɛi' dɔ ‑sü 'ka 'yaa 'dhö. 27꞊Dhɛ ‑kë 'dhö bhë, 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑na ka ‑dhë ‑bin ‑blü ꞊nɛ, ‑ka ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑dhɛbongdhɛ 'gü, 'iin 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑na ka ‑dhë 'sloo 'ka bhë, ‑ka gblaa 'gbee‑ 'ka 'dhëëdhɛ ‑nu ‑bha, ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka! 28Kö ꞊kun 'ka ‑suö mɛ ‑nu 'wo dho ka bun zë, 'ö ‑an ‑kɔ yaa 'dho ‑mɔ ka nii zë ‑sü ‑bha bhë ‑an ‑dhë! ‑Ka 'suö ꞊zian' ‑Zlan 'ö‑ ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ka bun waa‑ ka nii ‑an zë ‑sü ‑bha kö ‑yö ‑an ‑zuö ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü bhë ‑a ‑dhë! 29Kë 'ö‑ wo ꞊nɛ 'waa ꞊zöng' ꞊plɛ 'dhɔɔ dɔ ‑su ga do ‑bha ‑a? ('Ö bhii ‑an ꞊bhlë 'yaa ꞊va); 'kɛɛ kö ‑an do ‑de 'yaa ‑püö sia‑ ‑a 'ke 'ö ka Dë yaa 'we ‑a ‑bha ‑a 'ka. 30'Kɛɛ ꞊ya kë ka ‑zë ka ‑bha 'ka, ka Dë ‑yö ö ‑zo ‑kë ka 'piö ‑së 'ka, ‑a ‑de ka ‑bha wun ga ‑de gia‑ ‑nu 'wo ka tuö bhë, 'yö ‑an 'plɛ ‑da 'kuë‑ ‑sü dɔ. 31‑A ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë; ka ‑wun ꞊yö 'gbee‑ 'yö ꞊zië' ꞊zöng' ‑nu ꞊plëëzë ‑ta. 32Mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ pö mɛ ‑nu wö 'dhiö ꞊nɛ ‑yö ‑bɔ n 'ka, ma ‑de 'pö, n Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü bhë ‑a wö 'dhiö, a ‑dho ‑a pö ‑yö n ‑ma 'ka 'pö. 33'Kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ pö mɛ ‑nu wö 'dhiö 'yaa n dɔ, ma ‑de 'pö, a ‑dho ‑a pö n Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü bhë ‑a wö 'dhiö ꞊nɛ 'maa‑ dɔ 'pö.» 34'Yö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ö ‑kë ka ‑zo 'piö ꞊nɛ a ‑nu dhidhe ‑wun 'ka 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊dhia. N 'ka nu ‑dhi 'kuë 'ka, 'kɛɛ ‑siödhe 'a nuë. 35Bhii a ‑nu 'gügludhe ‑da ꞊dhia 'në gɔɔn‑ waa‑ ö dë, 'në dhe waa‑ ö dhe, dhe 'në waa‑ ö ꞊da ‑an ziën. 36‑Siökuëdhe ‑yö ‑dho ‑da 'kɔ do 'gü ‑mɛ ‑nu giagia ziën. 37Mɛ 'ö 'dhoë‑ ö dë waa‑ ö dhe ‑an ‑dhɔ kë ‑yaan zië n ‑dhɔ 'ö‑ 'gü ‑a ‑ta kö 'yaa ma mɛ 'ka. Mɛ 'ö 'dhoë‑ ö gbö 'iin ö 'dhu ‑an ‑dhɔ kë ‑yaan zië n ‑ta 'zü kö yaa‑ ‑ma 'kun kö ‑yaan kë ma mɛ 'ka. 38Mɛ 'ö yaa ö ‑bha ‑gaatalü 'sü yaa zië n 'piö kö yaa‑ ‑ma 'kun ‑yaan kë ma mɛ 'ka. 39Mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö ö ‑bha ‑tosiadhe ‑së kë ö ‑de ‑dhë, ‑a 'gü ‑dho ꞊siö' ‑a ‑gɔ; 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑bha ‑tosiadhe 'gü ꞊siö' n ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho ‑a yö.» 40'Yö‑ pö: «Mɛ 'ö 'dhoë‑ ka ‑nia kun, kö ꞊ya n ‑nia 'kun. 'Ö mɛ 'ö 'dhoë‑ n ‑nia kun kö ꞊ya mɛ 'ö n bɔ bhë ‑a ‑nia 'kun. 41Mɛ 'ö 'dhoë‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nia kun, ‑a ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ka ‑sü ‑wun 'gü, 'kian 'ö ‑Zlan dho ‑a nu ö ‑wodhiölomɛ ‑dhë bhë ‑yö ‑dho ‑a nu ‑a ‑dhë 'pö. 'Ö mɛ 'ö 'dhoë‑ mɛ kpengdhö ‑nia kun, ‑a ‑bha ‑kë mɛ kpengdhö 'ka ‑sü ‑wun 'gü, 'kian 'ö ‑Zlan dho ‑a nu mɛ kpengdhö 'ö bhë ‑a ‑dhë bhë ‑yö ‑dho ‑a ‑bha nu ‑a mɛ ‑dhë 'pö. 42A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: 'Kö ‑kë ꞊nɛ ma mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑a mɛ do 'ö‑ ꞊bhlë 'yaa‑ ‑bha yö ‑mü, mɛ 'ö 'yi ‑saa ‑kɔɔ do 'kpaan nu ‑a ‑dhë, ‑a ‑bha ‑kë ma mɛ 'ka ‑sü ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho ö 'kian yö.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\