Matiö 11 | Bible.is
Matiö 11

1꞊Dhɛ Yesu ꞊ya yën 'paanbhodhe ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑nu ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑sü ‑bha, 'yö go ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha, 'yö dho ö bha mɛ ‑nu ꞊daan' ‑wo waa‑ ‑Zlan ‑wo pö ‑sü ‑an 'ka pödhɛ ‑nu ‑bha 'sɛ bhë ‑a ‑ta. 2Zan Batisö ‑yö ‑to ‑kanso 'kɔɔdhö, 'ö yuö 'ö Klito 'dhö ‑a kë ‑na bhë ‑ya ‑taɔ ‑ma. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'bhaa bɔ, 3kö ‑waan Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛɛ: «Ü mɛ 'ö 'yi‑ dɔa ꞊nɛ ‑yö ‑dho nu bhë ‑a 'ka, 'iin yi ‑dho ‑ya mɛ gbɛ 'bhaa ‑gɔ ee?» 4Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'yö‑ pö: «‑Ka 'dho, pë ‑nu 'ka ‑an ‑wun ma 'ö 'ka 'yan ‑kpën ‑a ‑bha 'nö bhë, 'ka‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ Zan ‑dhë ꞊nɛɛ: 5'Yënngtiimɛ ‑nu ‑wo ‑dhɛ yö ‑na, ‑gɛnlomɛ ‑nu ‑wo 'ta ‑sü ‑na, ꞊wee ꞊yuamɛ ‑nu bun ꞊ya kë 'slööslö, 'totamɛ ‑nu ‑wo 'wun ma ‑na, gamɛ ‑nu ‑wo 'go ‑na ga 'gü, 'ö 'yenamɛ ‑nu ꞊wa 'wuntaɔsë ma. 6꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ yaa 'dho ö bo ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'ka bhë ‑a ‑gɔ!» 7꞊Dhɛ 'ö Zan ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa ziö ꞊wa 'dho, 'ö Yesu ‑yö 'wun 'ö ‑gban Zan ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë mü bhë ‑an ‑dhë, 'ö‑ pö: «‑Më 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia 'yënng ꞊taa ꞊ɛ? 'Lü 'në 'ö ꞊tuun' ‑na 'tëë ꞊kwaa' yö ‑mü ‑a? (‑Yö ‑kë n 'gü ꞊nɛ 'yaa ‑mü). 8꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑më 'ö 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia ꞊ɛ? Gɔɔn‑ do 'ö sɔ ‑së 'dhö ‑a ‑bha yö ‑mü ‑a? 'Kɛɛ yö ꞊ga 'ö mɛ ‑nu 'wo sɔ ‑së kë ‑na wo ‑bha bhë 'sa, ‑wo ‑kë ‑gludë ‑nu ‑gɔ kɔɔ ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 9꞊Ɛɛ, ‑më 'ö 'ka dho ‑a ‑ga ꞊dhia 'sa? ‑Zlan ‑wodhiölomɛ do ‑mü ‑a? A‑ ‑pö ka ‑dhë, ꞊ii‑, ‑a ‑de ‑a ꞊bhlë ꞊yö ꞊va 'ö ‑ziö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑ta. 10Bhii Zan ‑yö mɛ 'ö ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha yö ‑mü ‑a 'ka ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: ‑Dhɛ ‑ga zö, 'ma ma bɔmɛ do bɔ ü 'dhiö kö ‑yaan ü bha zian ‑gblooga ‑yuö kë. 11A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ ‑nu 'wo bhɔ 'kpongtaa zö ‑a mɛ 'ö‑ ‑gɔ dho ꞊luu'‑ ‑yaan zië Zan Batisö ‑ta 'yaa 'dhö. 'Kɛɛ kö mɛ 'ö mɛ 'tee 'ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑a 'gü, ‑yö Zan ‑bha ꞊va. 12'Ö sü 'töng 'ö Zan Batisö ‑yö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ‑a 'ka ‑a ‑bha, 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha, ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ ‑nu 'gü, ꞊ya kë 'gü ‑dɔ ‑de ‑gɔ 'gbee‑ ‑sü ‑wun 'ka; bhii 'gü ‑dɔ ‑de ‑gɔ 'gbee‑ ‑mɛ ꞊faanzë ꞊nɛ 'yö dho kë ‑a ‑bha. 13‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'saadhö waa‑ tɔng ‑nu 'ö Moizö ‑yö ‑an nu kwa ‑dhë bhë, 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö bhë ‑a ‑bha, ‑wa ‑blɛɛ 'ö nu 'ö yöë Zan Batisö ‑bha 'töng ‑bha. 14'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, ka 'to ‑yö n ‑ma, kö ‑kaa ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛɛ: Zan ‑yö Eli 'ö‑ ‑bha nu ‑sü ‑wun ‑yö ꞊blɛɛ ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'ka. 15'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka 'wun ma ‑to ‑yö ‑dhö, kö 'wun ꞊nɛ, ‑kaa ‑gɛn ma bhoo‑!» 16'Ö Yesu ‑ya pö: «Dö 'a dho ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑zɔn ‑a 'ka ɛ? ‑Wo ‑bhɔ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka pö‑ 'dhëëdhö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, 'ö 'wo 'we ‑na wo 'ko 'piö ‑an ‑bha 17‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹Yi 'truu ‑nu ‑piö ka ‑dhë, 'ö kaa 'tan kë, 'ö 'yi ga ‑gbo bɔ ka ‑bha 'ö kaa ‑da 'yena 'gü!› 18‑Kɔ do bhë ‑a 'ka Zan ‑bha ‑këdhösü 'gü, yaa pë ꞊plëëzë gbɛ ‑bhö, 'iin yaa ‑drɔɔn gbɛ mü, 'ö mɛ ‑nu ‑wa pö: ‹‑Zuu yaa ‑ya 'gü!› 19'Ö ma Mɛgbö 'a nu 'a pë ‑nu ‑bhö, 'a ‑drɔɔn ‑nu mü, 'ö mɛ ‑nu ‑wa pö: ‹‑Ka ‑dhɛ ‑ga, gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun 'ö tɔɔ ‑bhöpë ‑wun waa‑ ‑drɔɔn mü ‑sü; ‑yö 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu waa‑ këwunyaamɛ ‑nu 'bhamɛ 'ka!› 'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑bha 'wunbhokoudɔdhe ‑yö ö ‑de ‑zɔn kpengdhö ö këpë ‑nu 'gü.» 20'Ö Yesu ‑yö yö 'we ‑sü 'gü pödhɛ ‑nu 'ö ‑dhidhaapë ꞊plëëzë ꞊va ‑dhɛ ‑kë ‑an 'gü bhë ‑an 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhë, 'ö tɔɔ waa wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö, 'ö‑ pö: 21«Kolazɛn ‑mɛ ‑nu, 'wun 'yenazë ‑yö ‑dho nu ka ‑ta; Betesaida ‑mɛ ‑nu, 'wun 'yenazë ‑yö ‑dho ‑lo ka ‑ta 'pö! Bhii ‑dhidhaapë ‑nu 'a ‑an kë ka ꞊plöö 'ma bhë, ꞊ya kë ‑bezë ꞊nɛ, ‑yö ‑kë Tii ‑dhɛ ‑bha 'iin Sidɔn ‑dhɛ ‑bha ‑be, ‑wo ‑dho to mü 'wo wo ꞊zuö' ꞊dhië ‑Zlan 'piö. ‑Wo ‑dho ꞊bhɔɔ' 'kaazë ‑da wo ‑bha 'wo 'yoo ‑kë wo ‑bha ‑bezë kö ‑waan ‑zɔn ꞊nɛ wo wö ‑yö ‑siö ‑sü 'ka wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü. 22꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, Tii ‑dhɛ waa‑ Sidɔn ‑dhɛ ‑an ‑bha 'klobhɔdhe ‑yö ‑dho kë 'tee 'ö ꞊zië' ka ‑bha ‑ta. 23Kapɛɛnaɔmë ‑mɛ ‑nu, ka ‑de 'pö, ‑yö ka ‑zo 'piö ꞊nɛ, ka ‑gɔ ‑dho ꞊luu'‑, 'ö yö ‑a 'ka dhang‑ ‑bha ‑a? Pë dho kë ka 'ka 'ö tɔɔ ka ‑gɔ dho ꞊yɔɔ'‑ 'ö dho ‑a 'ka ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü. Bhii ꞊ya kë ꞊nɛ ‑dhidhaapë ‑nu 'wo ‑kë ka ꞊plöö ꞊nɛ ‑wo ‑kë Sodɔmë ‑bezë, kö Sodɔmë ‑mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho kë ‑dhö dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ‑yi 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü. 24Ka ‑zë 'pö, ka n ‑wo ‑ma ‑së 'ka, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, pë 'ö ‑kë Sodɔmë 'ka bhë ‑yö 'tee.» 25Yesu ‑yö ‑to ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü yi bhë ‑a 'ka, 'ö yö ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: «'Oo, n Dë, n Dëmɛ, 'ö dhang‑ waa‑ 'kpongtaadhɛ ꞊kɔɔn, a ü zuö ‑pö, bhii pë 'ö ‑bin ‑sü 'ka mɛ 'kpaakpa ‑nu waa‑ pëdɔmɛ ‑nu ‑an ‑gɔ bhë 'ü‑ ‑zɔn 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑dhë. 26꞊Ii‑, n Dë, ‑yö kë ‑sü 'ka 'dhö, 'yö tɔɔ ü ‑zo 'kun ‑wun ‑mü.» 27'Go mü 'ö‑ pö 'zü ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «N Dë ꞊ya pë 'plɛ 'saadhö ‑lo n kwɛɛ. Mɛ gbɛ 'yaa ma ‑Zlan Gbö n dɔ, ‑a 'ke yaa kë n Dë ‑de 'ka. 'Ö mɛ gbɛ 'yaa n Dë dɔ, ‑a 'ke yaa kë ma ‑Zlan Gbö waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'a‑ 'piö, 'ö 'wun ‑nu 'ö 'wo bhë 'a‑ ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑a 'ka. 28Mɛ ‑nu 'saadhö 'ö ka 'gü ꞊ya ga ꞊kwɛɛ‑ bun ‑sü 'ka, ‑ka nu n 'piö; a ‑dho ka gbaa 'tɛɛ pa ‑sü 'ka! 29‑Ka ma tɔng ‑nu 'kun, 'ka ka ꞊kwaa' ka ‑de ‑wun ‑zü, 'a ka ꞊daan' 'wundɔdhe 'ka, bhii ma 'wun ꞊yö ‑së, 'ö n ꞊zuö' 'dho ‑saa. ꞊Ya kë 'dhö, ka ‑dho ka 'tɛɛpasü yö. 30Ma tɔng 'a dho ‑a nu ka ‑dhë 'kaan‑ ‑a bun bhë ‑yö 'föngfö, 'ö ꞊kwɛɛ‑ 'a dho ‑a nu ka ‑dhë 'pö 'yö 'föngfö.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\