Matiö 12

1꞊Dhɛ 'töng 'bhaa ꞊ya ziö, Yesu ‑yö ‑kë ziö ‑dhiadhö 'blee‑ 'ö 'wo 'bluu‑ ‑pë ‑kë ‑a 'ka ‑a ‑bhlö ‑nu 'gü Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka. Din ‑yö ‑kë ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑bha. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'wo yö 'blee‑ 'ö bhë ‑a ‑kpa ‑nu 'bhaa 'kan ‑sü ‑bha 'ö 'wo‑ ꞊kia' ‑nu bho ‑a ‑bha, 'wo‑ ‑bhö. 2꞊Dhɛ 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ꞊wa ‑an yö, 'wo‑ pö Yesu ‑dhë: «‑Bhö ‑dhɛ ‑ga, pë giagia 'ö kwa ‑bha tɔng ‑ya pö kö ꞊kun 'kwa‑ ‑kë ꞊glooyi 'ka bhë 'ö ü bha ꞊guë' ‑nu 'wo‑ kë ‑na bhë!» 3'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pë 'ö Davidö ‑ya ‑kë kö yö 'dhö waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu, din ꞊ya ‑an 'kun, 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka bhë kaa‑ pö ꞊a? 4‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑yö ‑da ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ; yö 'dhö waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu 'dhö, 'wo ꞊bluu'‑ 'wo ‑Zlan gba ‑na ‑a 'ka bhë 'wo‑ sü 'wo‑ ‑bhö, 'kɛɛ kö ‑an ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑waan ‑a ‑bhö. Bhii 'ö tɔɔ kwa ‑bha tɔng ‑ya ‑pö sla‑ ‑bho ‑Zlan ‑dhë ‑mɛ ‑de 'sloo ꞊nɛ 'wo dho ‑a ‑bhö. 5'Go mü 'zü 'ö ‑ya ‑sü 'ka Moizö ‑bha tɔng 'gü ꞊nɛ, kwa ‑bha ꞊glooyi 'ka, sla‑ ‑bho ‑Zlan ‑dhë ‑mɛ ‑nu 'ö yuö 'dhö ‑an kwɛɛ, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, tɔng 'ö ‑gban ꞊glooyi ‑bha bhë 'waa‑ 'kun bhë 'wun gbɛ 'yaa ‑an ‑bha. ‑A mɛ bhë 'kaa‑ ‑wo pö ꞊a? 6'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë: Pë do 'bhaa ‑yö zö 'ö ꞊va 'ö ꞊zië' ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑ta. 7'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, ka‑ ‑gɛn dɔ ‑bezë kö mɛ ‑nu 'ö 'wun 'yaa ‑an ‑bha, ka 'ka 'dho za ‑lo ‑an tuö. Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka bhë 'ö tɔɔ: 'Glusë kë ‑sü 'ö tɔɔ pë 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, 'kɛɛ n 'to 'yaa ka ‑bha slapë ‑nu ‑dhë. 8Bhii ma Mɛgbö 'a ꞊nɛ, 'a tɔɔ ꞊glooyi gia‑ 'ö bhë ‑a ‑gɔmɛ.» 9'Yö Yesu ‑yö go ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha, 'yö dho Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ do 'gü. 10Gɔɔn‑ do 'ö‑ ‑kɔ ‑yö ga ‑a ‑bha ‑yö ‑kë mü. 'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, 'wo Yesu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Kwa ‑bha tɔng ‑yö ‑we ‑a ‑bha kö 'kwa mɛ ‑dhɛ bo ꞊glooyi 'ka a?» ‑Wa ‑kë 'dhö kö 'waan‑ 'wun ‑dɔ ‑a ‑bha ‑dhɛ yö. 11'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, mɛ ꞊ya kë ‑dhö ka ziën, 'ö 'bhla do ꞊ya kë ‑a ‑gɔ, 'ö‑ ‑bha 'bhla bhë ꞊ya ‑püö ‑glu 'dhi ꞊gbiin do 'gü ꞊glooyi 'ka, yö 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ‑a bho ‑glu 'dhi bhë ‑a 'gü a? ꞊Ii‑, ‑a mɛ 'kö bhë za 'yaa‑ ‑bha, ‑yö ‑dho ‑a bho mü. 12Mɛ 'bhee‑ ‑wun 'pö ‑yö 'gbee‑ 'yö ꞊zië' 'bhla ‑ta! 'Ö bhii, kö ‑dhɛ 'ö 'dhö bhë, kö kwa ‑bha tɔng ‑yö ‑we ‑a ‑bha 'sa kö 'kwa 'wun ‑së kë mɛ ‑dhë ꞊glooyi 'ka.» 13'Ö Yesu ‑ya pö gɔɔn‑ bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö ü ‑gbiö 'po!» 'Yö ö ‑gbiö ‑po, 'ö‑ ‑gbiö ‑yö bo 'yö ‑kë ꞊nɛ ‑a do 'ö to bhë ‑a 'dhö. 14'Ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo dho 'wo yö mɛ ‑gɔ ꞊taa ‑mɛ ‑nu ‑bha, ‑kɔ 'wo dho ‑a kaa kö 'waan‑ Yesu zë ‑a ‑wun 'gü. 15꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö ö zë ‑wun ma, 'yö go ‑dhɛ 'ö bhë ‑a ‑bha. Mɛ ‑gbaa ‑wo ‑ziö ‑a 'piö. 'Yuamɛ ‑nu ‑wo ‑kë mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ziën 'pö, 'yö ‑an 'plɛ ‑dhɛ bo. 16'Kɛɛ ‑yö 'wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «Kö ꞊kun mɛ 'ö 'a‑ 'ka ꞊nɛ, 'ka‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë!» 17‑Yö ‑kë 'dhö kö ‑wo 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya ꞊blɛɛ bhë ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. ‑Wo bhë ‑ya ‑pö ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: 18Ma yuökëmɛ 'a‑ sü, yö ꞊ga 'ö ꞊nɛ! Yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, 'a n ‑ma ꞊zuögludhi ‑wun 'plɛ ‑ya ‑a kwɛɛ, yö ꞊nɛ 'a dho n ‑Zuu ‑ya ‑a 'gü; ma za 'a dho ‑a kan bhë ‑yö ‑dhoë ‑wun ꞊blɛɛ'‑ 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhë. 19Waa‑ mɛ gbɛ waa 'dho ‑dɔn bho, 'iin yaa 'dho ꞊gblaa gbla; waa 'dho ‑a yö 'wun ‑blɛɛ 'gbee‑ ꞊dhia ‑kpinngga ‑nu 'piö. 20Yaa 'dho ‑të 'lü 'ö ꞊wüü' ‑sü 'ka ‑a yɛ; yaa 'dho ꞊labang 'ö‑ 'bhü ꞊ya 'to 'tee ‑a ꞊dhuu'‑, 'ö dho 'ö yö ‑a ‑bha ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'wun kpengdhö 'gü ‑yi ‑bha. 21'Ö 'kpongtaamɛ ‑nu 'saadhö dho wo ‑zo yö ‑a ‑bha. 22꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo nu gɔɔn‑ 'yënngtiizë do 'ö 'yaa 'we bhii 'ö tɔɔ ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'ka Yesu 'piö. Yesu ‑yö gɔɔn‑ 'ö bhë ‑a ‑dhɛ ‑bo, 'ö yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö‑ 'yan ‑yö ‑dhɛ yö 'pö. 23Mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë mü bhë, 'wun bhë ‑yö ‑an 'te tun, 'ö 'wo‑ pö: «‑Yö ‑dho kë Davidö gbö ('ö kwa ‑ya ‑a ‑gɔ ꞊nɛ ‑a) 'ka.» 24'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ꞊wa ‑an ‑wo ma, 'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑zuu yaa kë 'ö‑ wo ‑na bhë ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ Bɛɛzebilö 'ö ‑zuu yaa ꞊kɔɔnmɛ 'ka bhë ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ‑a ‑dhë.» 25'Kɛɛ ‑an ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun bhë Yesu ‑ya ‑dɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Gludëdhɛ ‑pö mɛ 'ö ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'dho ‑glu gɔn ‑na wo 'ko 'ka bhë ‑an 'dhiötodhɛ do 'ö tɔɔ 'güsiödhe. 'Go mü 'zü, pödhɛ 'saadhö, 'iin 'kɔ 'saadhö 'ö‑ 'gü ‑mɛ ‑nu 'wo dɔ kö ‑wo ‑ya wo 'ko ‑gɔ 'yënng bhë, 'ka‑ yö do ꞊nɛ ‑an ‑bha ‑kë 'kuë‑ ‑sü ꞊ya 'dho 'dhiö a? 26'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Satan ꞊ya ‑ya ö ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu ‑bha ‑glu 'ka, kö ꞊ya ‑glu gɔn ö ‑de 'ka. ‑Yö ka ‑de 'gü ꞊nɛ, 'sɛgɔ 'ö 'dhö bhë ꞊glɔɔsü ‑dho kë ‑a ‑gɔ ‑a? 27'Ö ꞊ya kë 'zü ꞊nɛ 'ma ‑zuu yaa kë ‑zuu yaa ꞊kɔɔnmɛ 'ka, kö ka ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑dho ‑a kë ‑më 'ka 'pö e? ‑A mɛ bhë 'ma 'go ‑a 'gü, wo gia‑ ‑ga 'wo dho za ꞊siö ka ‑gɔ. 28'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ꞊nɛ 'a ‑zuu yaa ‑kë ‑a 'ka, kö ‑kaa dɔa ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ꞊ya yö ka ‑bha 'saadhö ‑o! 29('Wun 'ö ‑gban ma ‑zuu yaa kë ‑sü ‑bha mɛ ‑nu 'gü bhë a‑ ‑pö ka ‑dhë:) Dö 'ö‑ ‑kɔ dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan ‑da gɔɔn‑ 'gü 'gbeezë ‑gɔ kɔɔ ‑yaan ‑a ‑bha 'kɔɔpë ‑nu 'sü kö yaa gɔɔn‑ 'gü 'gbeezë 'ö 'dhö bhë ‑a ‑lö 'dhiö e? 'Kɛɛ ꞊yaa‑ ‑lö 'püë‑ wo 'dhiö, 'yö dho ‑mɔ ‑a ‑bha pë ‑nu 'sü ‑sü ‑bha. 30꞊Dhɛ ‑kë 'dhö a‑ ‑pö 'ka ‑dhë: Mɛ 'ö yaa nu n ‑dhë kö ‑yö ‑nu n ‑gɔ. 'Ö mɛ yaa nu n ‑dhë, ma pë ‑nu ‑kpɔ 'kuë‑ ‑sü 'gü, kö ‑yö ‑nu ma pë ‑pɛn ꞊dhia. 31‑A ‑wun 'gü a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Zlan ‑dho ziö mɛbheedhe ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu waa‑ ‑an 'dhi ‑wo yaa ‑nu 'saadhö ‑ta. 'Kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ‑Zuu 'slööslö ‑gɔ, ‑Zlan 'ka 'dho ziö ‑a ‑bha 'wun 'dhö bhë ‑a ‑ta. 32Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun ꞊blɛɛ'‑ ma Mɛgbö n 'ka, ‑Zlan ‑dho ziö ‑a ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü bhë ‑a ‑ta, 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ‑Zuu 'slööslö ‑gɔ, ‑Zlan 'ka 'dho ziö ‑a ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü 'ö bhë ‑a ‑ta 'töng 'ö ꞊nɛ 'iin 'töng 'ö dho nu ‑an 'gü.» 33'Yö‑ pö 'zü: «'Lü ‑së ‑yö ‑bha ö bhɛ ‑së 'ka, 'ö 'lü yaa ‑yö bha ö bhɛ yaa 'ka. 34꞊Mɛɛ ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka ꞊nɛ, ka këwun ‑yö ya, ka ‑dho 'wun ‑së ꞊blɛɛ'‑ ‑kɔklë ꞊ɛ? Bhii pë 'ö mɛ ꞊zuö' 'gü, yö ꞊nɛ 'ö 'dhi ‑ya ꞊blɛɛ. 35Mɛ këwunsëëzë ꞊zuögüdhɛ ‑yö pa ‑sü 'ka 'wun ‑së 'ka. ‑A ‑bha 'wun ‑së 'sü ‑dhɛ 'ö bhë, ꞊ya kë 'ö‑ ꞊blɛɛ. Mɛ këwunyaazë ꞊zuögüdhɛ ‑yö pa ‑sü 'ka 'wun yaa 'ka. 'Yö 'ö 'wun yaa ‑sü ‑dhɛ bhë ‑a 'gü 'pö 'yö‑ ꞊blɛɛ. 36A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho wo ꞊blɛɛ'‑ ‑wun ‑nu 'flëëflëë 'wo‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a 'plɛ ‑lo sia‑ ‑Zlan 'dhiö. 37Bhii ü ‑de ‑wo 'ö dho go ü dhiö 'kpongtaa zö bhë, ꞊yö ‑së o, ꞊yö yaa o, yö ꞊nɛ 'ö dho ü ‑bha za kan.» 38'Ö Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu mɛ 'bhaa ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö Yesu ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, yi‑ 'piö kö 'ü ‑dhidhaapë do kë yi ‑dhë.» 39'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Dɛɛ ‑yi ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu këwunyaazë ‑nu, 'ö 'waa 'to wo ‑wo 'gü ‑Zlan ‑dhë, ‑wo ‑dhidhaapë ‑dhɛ ‑na, 'kɛɛ ‑dhidhaapë gbɛ yaa 'dho ‑zɔn ‑an ‑dhë zö, ‑a 'ke yaa kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Zonasö ‑bha ‑dhidhaapë 'ka. 40Bhii ‑kɔ do 'ö Zonasö ‑yö ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ꞊kaa' 'yuö‑ do ꞊va 'guu bhë, 'ö ma Mɛgbö 'a dho ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga kaa 'sɛidhö. 41‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, mɛ ‑nu 'wo Ninivö plöö, ‑wo ‑dho ꞊luu' 'wo dɔ ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü mɛ ‑nu 'dhiö, 'wo za ‑ya ‑an ‑bha; bhii ꞊dhɛ 'ö Zonasö ‑yö ‑Zlan ‑wo ‑blɛɛ Ninivö ‑mɛ ‑nu ‑dhë, ‑wo wo ‑kwaa wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑zü, 'wo wo ꞊zuö' ꞊dhië ‑Zlan 'piö. 'Kɛɛ kö ka ‑bha 'ka, mɛ 'ö 'a ꞊bhlë 'dhö ꞊va 'ö ꞊zië' Zonasö ‑ta, ‑yö ka 'piö zö. 42'Go mü 'zü ‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, dhebɔ 'ö ‑kë ‑gludë 'ka 'ö 'sɛ 'ö kwa ‑bha 'sɛgɔ goo ꞊zian' 'ö go ‑a 'gü, ‑yö ‑dho dɔ mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑an 'dhiö, 'ö za ‑ya ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑bha. Bhii ‑yö ‑go 'sɛgɔ ꞊gbiin 'gü, 'ö nu 'ö ö 'to to Salomɔ ‑bha 'wun ‑bho 'kou dɔ ‑wo ‑bha. 'Ö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, mɛ 'ö‑ ꞊bhlë 'dhö ꞊va 'ö ꞊zië' Salomɔ ‑ta, ‑yö ka 'piö zö.» 43'Yö‑ pö 'zü: «꞊Ya kë ꞊nɛ ‑zuu yaa ꞊ya 'go mɛ 'gü, ‑yö ‑nië 'yënng ꞊taa, ‑dhɛ 'ö dho ö 'tɛɛ pa ‑a ‑bha ‑a ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yaa‑ yö ‑na, 44'yö‑ pö ö ‑de ‑dhë ꞊nɛɛ: ‹A ‑dho yɛ n 'zü, 'a dho ma 'kɔ 'a go ‑a 'gü bhë ‑a 'gü.› 'Yö nu 'ö kɔɔdhɛ yö 'kpaan, kö ‑dhɛ ‑yö ‑go ‑sü 'ka, 'kö pë 'plɛ ‑yö ‑dho 'kuë‑ dhö ‑sü 'ka. 45꞊Ya kë 'dhö 'yö dho, 'yö ‑zuu yaa 'slaplɛ 'wo ‑ziö ‑a ‑ta, 'ö ‑an ‑dhɛ 'ö 'wo nu wo 'kuë, 'wo wo ‑ya ‑dhɛ kun mü. ꞊Ya kë 'dhö zlöö kö mɛ 'ö bhë ‑a këwun ꞊ya kë yaa ꞊ya zië ‑a mɛ 'ö 'dhiö ‑a ‑ta. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'yö dho kaa, mɛ këwunyaazë 'wo ꞊dɛɛ ‑yi ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑an ‑gɔ.» 46Yesu ‑yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑sü 'gü mɛ gbung ‑nu ‑dhë 'ö‑ dhe waa‑ ‑a dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo ‑nu, 'wo dɔ plaan, 'wo ‑kë ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ꞊dhia kö 'waan‑ 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑dhë. 47'Ö mɛ do ‑ya pö Yesu ‑dhë: «‑Dhɛ ‑ga 'dhɛ, ü dhe waa‑ ü dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑wo plaan, ‑wa 'piö kö 'wo 'wun ꞊blɛɛ'‑ ü ‑dhë.» 48'Ö Yesu ‑ya pö mɛ bhë ‑a ‑dhë: «Dö ‑nu 'pö 'wo tɔɔ n dhe waa‑ n dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑i?» 49'Yö ö ‑kɔ ‑zɔn ö bha ꞊guë' ‑nu 'ka 'ö‑ pö: «‑Ka ‑dhɛ ‑ga, n dhe waa‑ n dhegluzë ‑nu ꞊ga 'wo ꞊nɛ. 50Bhii mɛ ‑nu 'ö 'wo n Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü ‑a ‑zo 'kun ‑wun kë bhë, wo ꞊nɛ 'wo tɔɔ n dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu, n dheglu 'në dhoo ‑nu waa‑ n dhe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\