Matiö 13 | Bible.is
Matiö 13

1Yi 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, Yesu ‑yö ‑go kɔɔ, 'yö dho, 'yö ‑ya 'yipuë ꞊va 'kpong 'dhiö kö ‑yaan mɛ ‑nu ꞊daan'‑. 2'Ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo nu 'wo ꞊nië ‑a ‑zü. ꞊Dhɛ 'wo‑ ꞊nëng ‑na, 'ö ‑da 'yitagɔ do 'gü, 'yö ꞊yaannu. 'Ö mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wo to sia‑ 'yi 'kpong 'dhiö. 3'Yö 'wun ꞊plëëzë ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Gɔɔn‑ do ‑yö ‑dho ö bha pëga ‑pɛn ꞊dhia ꞊nɛ ‑kɔ 'wo ‑mlü ‑pɛn ‑na ‑a 'ka, 'ö 'wo‑ ‑ya ‑na bhë ‑a 'dhö. 4Pëga ‑nu 'ö kë ‑an ‑pɛn ‑sü 'gü ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑ bhë, ‑a 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö zian ‑gbloo 'piö. 'Ö ‑ma ‑nu ‑wo nu 'wo‑ ‑bhö. 5'Ö‑ ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö gwa ‑ta; 'kɛɛ 'sɛ 'yaa kë mü ꞊va. Pëga ‑nu 'wo bhë 'wo bhɔ 'zodhö, bhii waa 'dho 'sɛidhö ꞊gbiin. 6꞊Dhɛ 'ö lan‑ ‑yö yö 'bhü ‑sü ‑bha, 'ö‑ 'plüün 'plɛ ‑wo ga 'ö 'wo 'kpɛa kun, 'ö tɔɔ ‑an yun ‑nu waa 'dho 'sɛidhö ꞊gbiin. 7'Ö‑ ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö ꞊blëë' 'ginngzë ‑nu 'gü, 'ö ꞊blëë' 'ginngzë ‑nu ‑yö ꞊kpɛa, 'yö pëga ‑së 'yö bhɔ bhë 'wo sɔ ‑a ‑ta, 'ö 'wo‑ ꞊siö. 8'Kɛɛ ‑a ga 'bhaa ‑nu ‑wo ‑püö 'sɛ ‑së 'gü, 'wo ꞊kpɛa, 'ö ‑an ‑kpa ‑yö ‑kë. ‑A 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë ꞊këng' do; ‑a 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ 'slado, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ ‑yaaga.» 9'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka 'wun ma ‑to ‑yö ‑dhö, 'wun 'a‑ ꞊blɛɛ ꞊nɛ kö ‑ka ‑a ma ‑së 'ka!» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑bha ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Më ‑kë 'ü 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'gü i?» 11'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ka ‑zë, 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ ‑nu 'gü ‑a ‑bha 'ö 'bin ‑sü 'ka, 'ka‑ yö; 'kɛɛ wo ‑zë, waa‑ yö. 12Bhii mɛ 'ö pë 'dhö ‑a ‑gɔ, ‑a ꞊taɔ' ‑dho kë, kö pë ‑yö kë ‑a ‑gɔ ꞊va ‑yö ziö ‑mü. 'Kɛɛ mɛ 'ö pë gbɛ 'yaa‑ ‑gɔ, ‑a 'bhle 'tee 'ö‑ ‑gɔ bhë ‑yö ‑dho kun ‑a ‑gɔ. 13‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö 'a 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka bhë; bhii ‑wo pë ‑nu ‑ga, 'kɛɛ 'waa‑ yö; 'ö 'wo wo 'to to 'wun ‑nu ‑bha, 'waa‑ ‑gɛn ma, ‑waan 'dho ‑a ‑bho 'kou dɔ. 14‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya pö bhë 'ö‑ 'dhiö dho ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë; 'yö‑ pö: ‑Zlan ‑ya pö: Ka ‑dho 'wun ma, 'kɛɛ ka 'ka 'dho ‑a ‑gɛn dɔ; ka ‑dho ‑dhɛ ‑ga, 'kɛɛ ka 'ka 'dhodhɛ yö. 15Bhii 'sɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ꞊zuö' 'yaa 'wun gbɛ dɔ gbɔ. ꞊Wa wo 'to ‑nu ‑ta, ꞊wa wo 'yan ‑nu kpö ‑ta, ‑yö ‑kë 'dhö kö ꞊kun 'ö ‑an 'yan dho ‑dhɛ yö, 'ö ‑an 'to dho 'wun ma, 'ö ‑an ꞊zuö' dho 'wun dɔ, 'iin 'wo dho ꞊dhië' n 'piö kö 'aan‑ dha. 16꞊Ya 'to ma ꞊guë' ‑nu ka ‑bha, ꞊zuögludhi ‑yö kë ka ‑gɔ. Bhii ka 'yan ‑nu ꞊wa ‑dhɛ yö, ka 'to ‑nu ꞊wa 'wun ma. 17A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑dhɛvadhɛ waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ kpengdhö ‑nu ‑wa ‑dhɔ ‑kë, pë ‑nu 'ka‑ yö ‑na ꞊nɛ kö ‑waan ‑a yö, 'kɛɛ waa‑ yö. 'Iin pë ‑nu 'ka‑ ma ‑na ꞊nɛ kö ‑waan ‑a ma, 'kɛɛ waa‑ ma.» 18'Yö‑ pö: «꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ‑ka ka 'to 'to, 'wun ꞊zuan' 'ö ‑gban pëga ‑pɛn ‑mɛ ‑bha bhë ‑a ‑gɛn ‑bha! 19Mɛ ‑nu 'wo wo 'to to ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha 'ö 'waa ‑a ‑gɛn ma bhë, ‑wo ‑bhɔ mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö ‑bhɔ zian ‑gbloo 'piö ‑dhɛ 'ö pëga ‑nu ‑wo ‑püö ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. 'Ö ꞊ya kë 'ö dü ‑yö nu, 'ö ‑Zlan ‑wo mɛ 'ö ta ‑an ꞊zuö' 'piö bhë 'yö‑ bho mü. 20'Ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö bhɔ 'sɛ 'ö gwa ‑ta 'ö pëga ‑yö ‑püö ‑a ‑ta bhë ‑a ‑bha. ꞊Wa ‑Zlan ‑wo ma, 'wo to mü 'ö‑ kun ꞊zuögludhi 'ka, 21'kɛɛ 'waa wo ꞊kwaa' ‑a ‑zü, ‑a yun 'yaa ziö ‑an 'gü, 'wo kpa ‑a ‑bha 'töng 'bhaa 'ka, 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'yënngbhɔdhe waa‑ 'klobhɔdhe ꞊wa nu ‑an ‑ta, ‑Zlan ‑wo 'wo‑ kun bhë ‑a ‑wun 'gü, 'wo wo ꞊kwaa ‑zo yö ‑sü ‑zü. 22Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo mü 'zü, 'ö ‑an ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö ‑bhɔ ꞊blëë' 'ginngzë 'gü ‑dhɛ 'ö pëga ‑nu 'dhö ‑püö ‑na ‑an ziën bhë ‑a ‑bha. 'Ö 'wo ‑Zlan ‑wo ma, 'kɛɛ ‑ya ‑de ꞊zɔnng' ‑ta ‑sü 'ö 'kpongtaapë ‑wun 'gü waa‑ ‑ya ꞊bhɔɔpë 'ö ‑an ‑püö ‑pë 'ka, ‑an ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑sü ‑yö ‑kë 'ginng ‑nu 'ka; 'wo sɔ ‑Zlan ‑wo 'ö 'wo‑ ma ‑na bhë ‑a ‑ta, 'ö ‑an ‑kpa gbɛ 'yaa kë ‑dhö. 23Mɛ 'bhaa ‑nu ‑de 'pö ‑an ‑bha ‑Zlan ‑wo 'kun ‑kɔ ‑yö bhɔ 'sɛ ‑së 'ö pëga ‑yö ‑püö ‑a 'gü bhë ‑a ‑bha: ꞊Wa ‑Zlan ‑wo ma, 'ö 'wo‑ ‑gɛn ma. ꞊Ya kë 'dhö, 'ö 'wo ‑dhi, 'ö ‑an ‑kpa ‑yö ‑kë. ‑An 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë ꞊këng' do, ‑an 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ 'slado, 'ö ‑an 'bhaa ‑nu ‑kpa ga ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ ‑yaaga.» 24Yesu ‑yö ‑ko 'zü 'yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ‑dhɛ ‑ga, pë 'ö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü 'ö bhɔ ‑a ‑bha ꞊ga ꞊nɛ: Gɔɔn‑ do ‑bha pëga ‑së ‑bhlö ‑yö ‑kë ‑dhö. 25'Ö gbeng ‑yi do ‑yö dɔ, kö mɛ ‑nu ꞊wa yi zë, 'ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö‑ yaagümɛ ‑yö nu, 'yö pëga yaa ‑pɛn ‑a ‑bha tapë ‑bhlö bhë ‑a 'gü 'ö to 'ö ‑ziö. 26꞊Dhɛ 'ö 'blee‑ ga ‑nu waa‑ pëga yaa 'ö bhë ‑nu 'wo bhɔ wo 'kuë‑, 'ö 'blee‑ ga ‑nu 'dho 'wü ‑na 'ö ꞊blëë' yaa ‑nu ‑de 'pö 'wo yö ꞊luu' ‑sü ‑bha. 27'Yö ꞊bhlöödhɛ dëmɛ ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑wo nu 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: ‹Yi ‑Gɔmɛ, pëga ‑së ‑nu kun yi‑ ‑pɛn ü ‑gɔ ꞊bhlöö‑ ‑a, ꞊ya kë 'dhö kö ꞊blëë' yaa ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo ‑go më ꞊ɛ?› 28'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: ‹N yaagümɛ ꞊nɛ 'ö‑ 'wun ‑kë bhë!› 'Ö‑ ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑wa pö ‑a ‑dhë: ‹Ü‑ 'piö kö 'yi 'dho 'yi ꞊blëë' yaa ‑nu bhë 'yi ‑an bho mü ꞊a?› 29'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: ‹‑Abi', bhii ꞊blëë' yaa ‑nu ‑wo ‑sü 'ka, ka ‑dho 'blee‑ 'lü ‑nu ꞊nëng ‑an ‑bha, 'ö 'ka ‑an bho ‑a 'ka 'pö. 30‑Ka ka ꞊kwaa' ‑an ‑zü, ‑wo ꞊kpɛa' wo 'kuë, ‑yö 'dho ‑yö yöë ‑an 'kan ‑yi ‑bha! ꞊Ya kë 'dhö, a ‑dho ‑a pö ‑an 'kan ‑mɛ ‑nu ‑dhë: ‑Ka ꞊blëë' yaa ‑nu ꞊woo'‑ ꞊kun, 'ka ‑an kpa 'kuë‑ 'ka ‑an 'lü ꞊kaan'‑, 'ka ‑an 'güö! 'Go mü kö 'ka 'blee‑ ga ‑nu ‑lo n ‑gɔ 'slëëdhö!›» 31Yesu ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'zü 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü ‑yö ‑kë ꞊nɛ mutaadö ga 'dhö. ‑A ga 'ö bhë ‑yö ‑bhɔ ꞊kplɔɔ' ga 'ö gɔɔndë do ‑ya ta ö ‑gɔ ꞊bhlöö‑ ‑a ‑bha. 32Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ tapëga ‑nu 'saadhö ‑an 'teezë, 'kɛɛ ꞊ya ꞊kpɛa'‑, 'too ‑lü ‑nu 'wo 'toodhɛɛdhö, ‑a mɛ 'ö dho kë ꞊va ‑a ‑bha 'yaa 'dhö; 'ö ꞊ya 'to zlöö kö ‑ma ‑nu ‑wo wo 'kɔ ‑nu dɔ ‑na ‑a ‑kɔ ‑nu ‑ta.» 33Yesu ‑yö 'wun ꞊zuan' gbɛ 'bhaa ‑zɔn ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü ‑yö ‑bhɔ ꞊bluubhɛɛpë 'ö dhebɔ ‑nu 'dho ‑a ‑da ‑na ꞊bluu'‑ ‑bi 'piö bhë ‑a ‑bha. ꞊Waa‑ ‑da ꞊bluu'‑ ‑bi 'kilong 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga 'sɔɔdhu 'piö, 'yö ꞊bluu'‑ ꞊bhɛɛ 'yö ꞊luu 'yö pë 'wo‑ ‑da ‑a 'gü bhë 'ö‑ pa.» 34Yesu ‑yö 'wun ‑blɛɛ mɛ gbung ‑nu ‑dhë 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka; 'yaa 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'kpaan 'ka. 35‑Ya kë 'dhö, kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑ya ꞊blɛɛ 'dhiö bhë ‑yaan kë ꞊nɛɛ: A ‑dho 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka, 'ö pë ‑nu 'wo ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'ö ‑sü 'kpongtaadhɛ kë yi ‑bha 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha, 'a‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 36꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö ö ‑kwaa mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an ‑zü, 'ö yö ‑zë 'yö dho kɔɔ. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Wun ꞊zuan' 'ö ‑gban ꞊blëë' yaa 'ö gɔɔn‑ do yaagümɛ ‑ya ‑pɛn ‑a ‑gɔ ꞊bhlöö‑ bhë ‑a ‑bha bhë, ‑a 'zü pö yi ‑dhë 'kwee‑!» 37'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ 'ö pëga ‑së ta 'ö tɔɔ ma Mɛgbö. 38꞊Bhlöödhɛ 'ö tɔɔ 'kpongtaadhɛ, pëga ‑së 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka bhë; ꞊blëë' yaa bhë 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'wo këpëyaamɛ ‑bha 'ka. 39‑A yaagümɛ 'ö ꞊blëë' yaa ‑pɛn 'ö tɔɔ dü; tapë 'kan ‑sü 'ö tɔɔ 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi. 'Ö yuökëmɛ ‑nu 'wo tapë 'kan ‑mɛ ‑nu 'ka, 'wo ‑kë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka. 40‑Kɔ do 'ö 'wo ꞊blëë' yaa ‑nu ꞊woë' tapë ‑nu ziën 'wo‑ ‑zong ‑a 'ka 'siö 'gü bhë, ‑kɔ do bhë 'yö dho kaa 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi 'ka. 41Ma Mɛgbö, a ‑dho ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu bɔ, 'ö 'wo mɛ ‑nu 'wo mɛ ‑püö ‑na ꞊sɔɔn yaa 'gü waa‑ 'wunyaakëmɛ ‑nu ‑an bho n ‑ma ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü, 42'Ö 'wo ‑an ‑zuö 'siö 'gü. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, ‑wo ‑dho 'gbo ‑nu bɔ, 'wo wo 'sɔn ‑nu ‑bhö. 43'Kɛɛ mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑bha mɛ kpengdhö 'ka, ‑wo ‑dho bhü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö lan‑ ‑yö bhüë ‑a 'dhö wo Dë ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, ka 'wun ma ‑to ‑yö ‑dhö, kö 'wun 'ö ꞊nɛ ‑kaa ma ö ‑gɛn 'ka!» 44'Yö Yesu ‑yö dho 'wun ꞊zuan' ‑zɔn ‑sü 'ka 'dhiö ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑yö ‑bhɔ 'zü ꞊bhɔɔpë 'ö ‑bin ‑sü 'ka ꞊bhlöö‑ ‑a ‑bha. Gɔɔn‑ do ‑yö ö 'yan dɔ ꞊bhɔɔpë 'ö ‑bin ‑sü 'ka bhë ‑a ‑bha; 'yö dho 'yö‑ ‑bin 'zü. 'Ö dho ꞊zuögludhi 'ka, 'yö ö bha pë ‑nu 'plɛ 'dhɔɔ dɔ, 'yö dho 'ö ꞊bhlöödhɛ bhë 'ö‑ dhɔ.» 45'Yö‑ pö 'zü: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑yö ‑bhɔ 'zü 'dhɔɔdɔmɛ do 'yö ‑zlɔɔ ‑së ꞊mɛɛ ‑a ‑bha. 46꞊Dhɛ 'ö‑ mɛ 'ö‑ ꞊sɔnng' 'dhö 'gbee‑ 'ö‑ yö, 'yö dho 'ö pë ‑nu 'wo‑ ‑gɔ 'ö ‑an 'plɛ 'dhɔɔ dɔ, 'ö nu 'ö ‑zlɔɔ bhë 'ö‑ dhɔ.» 47'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑yö ‑bhɔ 'zü 'kplö 'wo‑ ‑zuö ‑na 'yipuë ꞊va ꞊bhaa, 'ö 'wo 'yuö‑ ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ 'kun ‑na ‑a 'ka bhë ‑a ‑bha. 48꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊ya pa, 'ö 'yiblükëmɛ ‑nu ‑wo ‑nu 'ö 'wo‑ ‑gan 'wo dho ‑a 'ka 'kpongtaa; 'wo ꞊yaannu, 'wo 'yuö‑ ‑nu zë 'gü; 'wo‑ ‑sɛɛbɔ ‑nu ‑lo wo ‑gɔ ꞊sɛn 'gü. 'Ö‑ mɛ 'ö ‑an 'kun ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö bhë 'wo ‑an ‑lo yiö. 49‑Kɔ do bhë 'yö dho kë ‑a 'ka 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi 'ka. ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑dho nu 'wo mɛ këwunyaazë ‑nu bho mɛ këwunsëëzë ‑nu 'piö, 50'wo ‑an ‑zuö 'siö 'gü. ‑Dhɛ bhë 'wo dho 'gbo ‑nu bɔ, 'wo wo 'sɔn ‑nu ‑bhö ‑a ‑bha.» 51'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Wun ‑nu 'a ‑an ꞊blɛɛ ꞊nɛ, ka ‑an ‑ma ‑së 'ka a?» 'Wo‑ pö: «꞊Ii‑.» 52'Yö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, mɛ ‑nu 'wo tɔnggɔmɛ ‑nu 'ka 'saadhö, 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha, 'wo‑ ‑bho 'kou dɔ bhë, ‑wo ‑bhɔ 'kɔ dëmɛ do 'ö ö bha pë ‑dëü waa‑ pë zii 'ö‑ ‑bha ‑wun yö ‑a ‑bha, 'ö‑ sü ö bha ꞊bhɔɔpë 'gü ‑a ‑bha.» 53꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya yën 'wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka ‑sü ‑bha, 'ö go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, 54'yö dho pödhɛ 'ö ꞊kpɛa ‑a ‑bha ‑a 'gü, 'ö yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. 'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'töüdhö, 'tetundhe ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'ö 'wo‑ pö: «‑Yö ‑go 'wunbhokoudɔdhe 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka më ꞊ɛ? ‑Ya ‑kɔklë 'ö ‑dhidhaapë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'yö ‑an ‑kë ‑ɛ? 55'Lüyanmɛ gbö ꞊nɛ 'yaa ‑mü ‑a? Mali 'yaa ‑mü ‑a dhe 'ka a? Zakö 'dhö, Zozɛfu 'dhö, Simɔ 'dhö, Zude 'dhö 'waa ‑mü ‑a dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu 'ka a? 56'Iin ‑a dheglu 'në dhoo ‑nu 'waa kwa 'piö zö ꞊a? ‑Kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'yö‑ ‑gɔ ꞊nɛ 'yö go ‑a 'ka më ꞊ɛ?» 57'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑a ‑wun 'gü waa Yesu ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊bhlë ‑ya ‑dhɛ 'saadhö 'gü, 'kɛɛ ‑a 'kpɔ ‑pö 'gü ‑mɛ ‑nu waa‑ ‑a ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'waa‑ ꞊bhlë ‑ya.» 58‑Dhɛ bhë Yesu yaa ‑dhidhaa ‑kë mü ꞊va zlöö, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ bhë ‑a ‑wun 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\