Matiö 14

1'Töng 'dhö bhë ‑a 'ka, Elɔdö ‑yö ‑kë ‑gludë 'ka Galile ‑sɛ 'gü, ‑yö Yesu ‑wun ‑ma. 2'Yö‑ pö ö bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë: «Mɛ 'ö ꞊nɛ Zan Batisö ‑mü, bhii 'go 'ö‑ wo ga 'gü bhë, 'yö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'dhö ‑a ‑gɔ 'yö ‑dhidhaapë ‑nu kë ‑na bhë.» 3Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ Elɔdö ‑yö Zan ‑kun, 'ö‑ ‑lö 'ö‑ ‑zuö ‑kanso 'gü. ‑A kë 'ö‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑sü Elɔdö ‑bha ö dheglu Filipö bɔɔ Elɔdiadö 'kun 'ö‑ wo ‑a ‑gɔ bhë ‑a ‑wun ‑bha. 4'Yö‑ ‑wun 'gü, 'ö Zan ‑ya pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ 'yaa ‑së kö ‑yö ö 'zlaa‑ bɔɔ 'kun ‑a ‑gɔ kö ‑ya 'sü ö bɔɔ 'ka. 5‑A ‑wun 'gü Elɔdö ‑ya 'piö kö ‑yö Zan zë, 'kɛɛ ‑yö ‑suö 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, bhii 'ö tɔɔ mɛ 'plɛ ‑wo Zan ‑dɔ ꞊nɛ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑mü. 6꞊Dhɛ 'ö Elɔdö ‑bha bhɔ ‑yi 'wlaan‑ kë ‑yi ꞊ya ‑lo, Elɔdiadö 'dhu ‑yö ꞊troo' do kë mɛ ‑nu 'wo nu 'wlaan‑ ‑ta bhë ‑an 'dhiö, 'yö ‑kë Elɔdö ‑dhë ‑së. 7'Yö ö ‑wo ‑bhö ‑a ‑dhë ‑a pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ pë 'saadhö 'ö‑ ‑dhɛ ö ‑gɔ, 'ö dho ‑a nu ‑a ‑dhë. 8'Nëdhezë 'ö bhë, ‑wo 'ö‑ dhe ‑ya pö ‑a ‑dhë bhë, 'yö dɔ ‑a ‑ta 'ö‑ pö: «‑Dhɛ do 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, a‑ 'piö kö 'ü Zan Batisö ‑gɔ ‑da 'tia‑ 'gü 'ü n gbaa.» 9'Yö ‑kë ‑gludë Elɔdö ‑dhë yaa; 'kɛɛ ö ‑wo 'ö‑ ‑bhö mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'wlaan‑ ‑ta ‑an 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'yö‑ pö ö ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë ‑wo nu Zan Batisö ‑gɔ 'ka ‑a ꞊dhia. 10'Ö mɛ do bɔ ‑kanso 'kɔɔdhö kö ‑yaan Zan Batisö ‑gɔ 'kan. 11'Ö mɛ 'ö bhë 'ö dho 'ö Zan ‑gɔ 'kan 'ö nuë 'tia‑ do 'gü 'ö‑ nu 'nëdhezë 'ö bhë ‑a ‑dhë, 'ö dhoë ö dhe ꞊dhia. 12'Ö Zan ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo nu 'wo‑ ꞊glöö sü, 'wo dhoë 'wo‑ ‑bin. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo dho, 'wun ‑nu bhë 'saadhö 'wo‑ ꞊blɛɛ Yesu ‑dhë. 13꞊Dhɛ Yesu ‑yö 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an ma, 'yö go ‑dhɛ 'ö bhë ‑a ‑bha, 'yö ‑da 'yitagɔ do 'gü ö ‑de 'sloo 'ka, 'yö dho ‑dhɛ do 'ö dho ‑potaasü yö ‑a ‑dhɛ ‑bha ‑a 'gü. 'Kɛɛ mɛ ‑nu ‑wo Yesu ‑wun ‑ma, 'wo go pödhɛ ‑nu 'gü 'wo ‑ziö ‑a 'piö 'ta 'sü ‑sü 'ka 'yi 'kpong 'dhiö. 14Yesu ‑bha ‑go 'yitagɔ 'gü ‑sü 'ka, ‑a 'yan ‑yö ‑da mɛ ‑nu 'wo nu bhë ‑an ‑ta, 'ö ‑an 'yena ‑yö ‑da ‑a ꞊zuö' 'gü, 'ö yö ‑an ‑bha 'yua ‑nu bo ‑an ‑bha ‑sü 'gü. 15꞊Dhɛ 'ö 'yinia ‑dhɛ ꞊ya dɔ, 'ö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Bin ꞊ya 'më 'saadhö, 'ö ‑dhɛ 'kwa‑ ‑bha ꞊nɛ mɛ gbɛ 'yaa zö ꞊nɛ, ‑bhö ‑a pö mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑dhë ‑wo 'dho pödhɛ ‑nu 'gü kö ‑waan wo ‑bhöpë ‑nu 'dhɔ!» 16'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Yaa ‑së kö ‑wo 'dho; ka gia‑, ‑ka ‑bhöpë nu ‑an ‑dhë!» 17'Yö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö yi ‑gɔ zö 'ö tɔɔ ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ!» 18'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka nu ‑an 'ka n ꞊dhia zö!» 19꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑wo ꞊yaannu 'kpaa‑ ‑ta. 'Go mü 'yö ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu waa‑ 'yuö‑ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an sü, 'yö ö 'yan ꞊luu dhang‑ 'gü, 'yö ꞊bhɛa ‑a ‑ta; 'ö ‑Zlan zuö pö. 'Yö ꞊bluu'‑ ꞊kaan, 'yö‑ nu ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë. 'Wo‑ ‑glu mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka. 20Mɛ 'ö ‑dhö ‑yö pë ‑bhö, 'ö ‑bhöpë 'bhaa ‑yö to. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho ‑a 'kluklu ‑nu 'wo to 'wo‑ ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ꞊kpasɛn pa ‑sü 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'ka. 21Gɔɔn‑ ‑nu 'wo ‑bhöpë ‑bhö 'dhö bhë ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ꞊tɛi' ‑wo ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑vuu 'sɔɔdhu 'dhö kö waa dhoo ‑nu waa‑ 'në ‑nu ‑an ꞊dhong'. 22꞊Dhɛ 'ö ꞊wa yën, ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü 'ö Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑da 'yitagɔ 'gü kö ‑waan 'yipuë ꞊va bhë ‑a 'kan ö 'dhiö, kö yö gia‑ ‑yaan ‑a pö mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑wo 'yɛ wo 'zü ‑wo 'dho wo ‑gɔ plöö. 23꞊Dhɛ 'ö yën ‑an 'paan bho ‑sü ‑bha, 'ö yö ‑de 'pö, 'ö ‑da ‑tɔn 'në do tuö, 'yö ‑ya ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha 'töng bhë ‑a 'ka. Yö do 'kpaan 'yö ‑kë mü, kö ‑dhɛ ꞊ya trö. 24'Yitagɔ 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'gü bhë, ꞊dhɛ 'ö ꞊ya bhɔ 'kpong ‑dhë ꞊taa' ꞊gbiin, 'yö 'yi kpö ‑nu ‑wo yö ꞊luu' ‑sü ‑bha ‑dhɛ 'plɛ 'gü 'wo ‑ma ‑an ‑bha 'yitagɔ ‑bha ‑dhɛ 'plɛ 'gü, bhii 'ö tɔɔ 'buu ‑yö ‑kë ziö ꞊dhia. 25꞊Dhɛ 'kwa dɔ ‑dhɛkpaɔtadhɛ ꞊tɛi' 'ka, 'yö Yesu ‑yö ‑dho ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö ꞊zian', ‑ta 'yi ‑ta ‑sü 'ka. 26'Kɛɛ ꞊dhɛ 'wo‑ yö kö ‑yö 'ta ‑na 'yi ‑ta, 'ö 'siö ‑yö ‑kan ‑an 'gluu 'wo‑ pö: «꞊N nn, mɛ ‑zii 'ö kë ‑na bhë!» ꞊Dhɛ 'suö 'dhö ‑an kë ‑na, 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü. 27'Yö to mü, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka ꞊zuö' kë ‑saa, ma ‑mü, kö ꞊kun 'ö 'ka ‑suö!» 28'Ö Piɛɛ ‑ya pö: «N Dëmɛ, ꞊ya kë ꞊nɛ bhi ‑mü, kö ‑a pö n ‑dhë 'a 'ta 'sü 'yi ‑ta, 'a nu ü 'piö!» 29'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö nu!» 'Ö Piɛɛ ‑yö go 'yitagɔ 'gü, 'ö yö 'ta 'sü ‑sü 'gü 'yi ‑ta 'ö dhoë Yesu 'piö. 30'Kɛɛ ꞊dhɛ ꞊ya yö ‑dhɛ 'bhaa 'gü, 'ö‑ ‑zo ‑to 'buu 'ö ziö ‑na bhë ‑a 'piö, 'ö 'suö ‑yö ‑da ‑a 'gü. ꞊Dhɛ 'ö 'më ‑na yiö, 'ö ‑gbla 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, ‑bhö nu n ‑dhë ‑ɛ!» 31'Ö to mü, Yesu ‑yö ‑ya ‑a ‑kɔ ‑bha, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑yö 'tee ꞊dhɛɛ! ‑Më 'ö ‑kë 'ö ü ꞊zuö' ‑yö 'zëzë ꞊kun ꞊i?» 32꞊Dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ ꞊dhɛ 'wo ‑da 'yitagɔ 'gü, 'ö 'buu ‑yö to mü 'yö ꞊gbaannu. 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑gblü ‑a 'dhiö 'yitagɔ 'gü mü, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Zlan Gbö giagia ‑mü ü 'ka!» 34'Yipuë ꞊va bhë ‑wa ‑kan 'wo yö sia‑ Zenezalɛtö ‑sɛ 'gü. 35Mɛ ‑nu 'wo zian bhë ‑a 'ka, ‑wo ‑to mü, 'wo Yesu dɔ. 'Ö‑ ‑bha nu ‑sü bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑dhɛ 'plɛ 'gü; 'ö mɛ ‑nu 'wo nu wo ‑bha 'yuamɛ ‑nu 'ka‑ 'piö. 36‑Dhɛ bhë ‑a 'gü 'zü, 'wo ꞊bhɛa ‑a ‑dhë kö ‑yö ö ꞊kwaa' wo ‑zü 'wo 'pa ‑a ‑bha gblang 'to 'dhiö 'kpaan 'ka; ('ö ‑we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ,) 'ö mɛ ‑nu 'wo pa ‑a ‑bha gblang 'to 'dhiö 'ka, 'ö ‑an ‑dhɛ ‑yö bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\