Matiö 15

1Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wo ‑go Zeluzalɛmë 'wo nu Yesu 'piö, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: 2«‑Më ‑kë 'ö mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö go kwa 'bhɛma ‑nu dhiö ꞊nɛ, ü bha ꞊guë' ‑nu 'waa‑ 'kun ꞊nɛ ꞊ɛ? Bhii 'waa wo ‑kɔ ‑nu 'zlu ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa ‑bha wɔ ‑kɔ 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö kö ‑waan ꞊tun pë ‑bhö ‑na.» 3'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Ka ‑de 'pö, ‑më ‑kë 'ka ‑Zlan ‑bha tɔng ꞊bhlë ‑siö ka ‑de ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'kun ‑sü ‑wun 'gü i? 4'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑ya ‑pö: ‑Bhö ü dë waa‑ ü dhe ‑an ꞊bhlë ‑ya, 'ö go mü: Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ö dë waa‑ ö dhe ‑an 'ka, ‑yö ‑dho kë zëmɛ 'ka. 5'Kɛɛ ka ‑zë, ka mɛ ‑nu ‑daan ‑a pö ‑sü 'ka: 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊yaa‑ pö ö dë waa‑ ö dhe ‑an ‑dhë: ‹Ma pë ‑nu 'wo n ‑gɔ 'a dho nu ‑a 'ka ü ‑dhë ‑be bhë, 'ma‑ ‑ya ‑Zlan ‑bha gbaɔ 'ka›, 6gɔɔn‑ 'ö 'dhö kö 'yaa‑ nu ö mɛ ‑nu ‑dhë gbɔ. ‑Kɔ do 'ö bhë ‑a 'ka, ka ‑Zlan ‑wo ꞊bhlë ‑bho ‑a ‑bha, 'ka‑ ꞊siö, 'ö ka ‑de ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo bhë 'ka‑ ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë. 7Mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ! 'Wun 'ö ‑gban ka ‑bha 'ö Ezai ‑ya ꞊blɛɛ bhë 'wun gia‑ ‑mü. 8'Ö tɔɔ: ‑Zlan ‑ya pö: 'Sɛgɔgümɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo n ꞊bhlë ‑ya wo 'dhi 'ka 'kpaan, 'kɛɛ ‑an ꞊zuö' ‑yö n 'ka ꞊gbiin. 9꞊Bhlëyadhe ‑nu 'wo nu ‑na ‑a 'ka n 'piö, ‑a 'plɛ ‑yö 'kpaan, bhii ‑wo mɛ ‑nu ‑daan tɔng 'ö go mɛ ‑nu dhiö ‑an 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa ‑yö ‑go ma ‑Zlan n 'piö ‑a 'dhö.» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑yö mɛ gbung ꞊va ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka 'to 'to, kö 'wun 'a 'dhoë‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ, 'kaan‑ ‑a ma ö ‑gɛn 'ka! 11Pë 'ö ‑da ‑na mɛ 'dhii bhë, 'yaa mɛ kë ‑dhuuzë. Pë 'ö mɛ ‑kë ‑dhuuzë 'ö tɔɔ pë ‑nu 'saadhö 'wo 'go ‑na mɛ 'dhii.» 12'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Bhaa‑ dɔa ꞊nɛ ü ‑wo 'ö bhë ‑yö ‑na Falizi ‑mɛ ‑nu ‑zuë ‑a?» 13'Ö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Tapë 'saadhö 'ö n Dë 'ö dhang‑ 'gü yaa‑ ta, ‑an 'plɛ ‑wo ‑dho ‑wo, 'wo go 'sɛi. 14‑Ka ka ꞊kwaa' ‑an ‑zü, ‑yö mɛ ‑dhë 'dhiö ‑mɛ 'yënngtiizë ‑nu ‑mü ‑an 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yënngtiimɛ ꞊ya yö 'yënngtiimɛ ‑dhë 'dhiö, ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ, ‑wo ‑dho ‑püö ‑glu 'dhi do 'gü!» 15'Ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'wun ꞊zuan' bhë ‑a ‑gɛn pö yi ‑dhë!» 16'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑de 'pö, ka ‑kɔ yaa ‑mɔ 'wun ‑gɛn ma ‑sü ‑bha ꞊kun ꞊a? 17Kaa‑ ma ꞊nɛ ‑bhöpë 'ö ‑da ‑na mɛ 'dhii bhë, ‑yö ‑bɔ mɛ 'guu ꞊zian' 'ö dhoë 'blü 'dhiö a? 18'Kɛɛ ‑a mɛ 'ö 'go ‑na mɛ 'dhii bhë, ‑yö ‑go mɛ ꞊zuö' 'piö, yö ꞊nɛ 'ö mɛ ‑kë ‑dhuuzë. 19Bhii mɛ ꞊zuögüdhɛ ꞊nɛ 'ö ‑zotadhe yaa ‑nu 'wo go ‑a 'gü, 'wo mɛ ‑blü mɛ zë ‑sü ‑nu, dhebɔ 'kpɛɛkpɛ ꞊mɛɛ' ‑sü ‑nu, ꞊mlaabɔ 'kpɛɛkpɛ ꞊mɛɛ' ‑sü ‑nu, ꞊kwaan ‑sü ‑nu, ꞊sua kë ‑sü ‑nu, 'wun yaa ‑blɛɛ mɛ ‑gɔ ‑sü ‑nu ‑an ‑bha. 20Pë ‑nu 'wo mɛ ‑nu ‑kë ‑dhuuzë 'wo bhë, 'kɛɛ pë ‑bhö ‑sü kö waa wo ‑kɔ 'zlu ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa 'bhɛma ‑nu ‑bha wɔ ‑kɔ 'dhö ‑a 'ka ‑a 'dhö bhë, 'yaa mɛ kë ‑dhuuzë.» 21'Go mü Yesu ‑yö ‑go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, 'yö dho Tii waa‑ Sidɔn ‑pö 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 22Dhebɔ do 'yö go Kanaa ‑sɛ 'gü, 'yö ‑kë 'sɛ bhë ‑a 'gü, ‑yö ‑nu Yesu 'piö, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë 'gbla ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «N Dëmɛ, Davidö gbö, ‑bhö n 'yena yö! ‑Zuu yaa ‑yö n 'dhu 'gü. 'Yaa ‑potaasü ꞊duö!» 23'Kɛɛ yaa‑ ‑daa do kë ‑a ‑gɔ. 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Dhebɔ 'ö ꞊nɛ, ‑bhö ‑a kë ‑yö 'dho; ‑yö ziö ‑na kwa 'piö 'gbla ‑sü 'ka ‑kplawo!» 24'Ö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «‑Zlan ‑yö n ‑bɔ 'bhla ‑tuë ‑nu 'wo ꞊dhɔng ‑sü 'ka Izlaɛlö ‑sɛ 'gü ‑an ‑dhë.» 25'Ö dhebɔ 'ö bhë ‑yö ‑nu 'ö ‑püö Yesu ꞊gɛɛndhö 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, ‑bhö nu n ‑dhë!» 26'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Yaa ‑së kö ‑wo 'në ‑nu ‑bhöpë 'sü ‑waan ‑a nu gbɛn‑ ‑nu ‑dhë.» 27'Ö dhebɔ bhë 'ö‑ pö: «'Wun gia‑ ‑mü, n Dëmɛ, 'kɛɛ ꞊ya kë ‑bhöpë 'peepee ‑nu 'wo 'go ‑na pë ‑bhö ‑ta ꞊gba ‑ta dhuö bhë, gbɛn‑ ‑nu ‑wa ‑bhö.» 28'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Öö, dhebɔ, ü ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊yö ꞊va 'dhɛ! ‑Yö kë ü ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ü ꞊zuö' 'piö bhë ‑a 'dhö!» 'Töng gia‑ bhë ‑a 'ka 'ö‑ 'dhu ‑dhɛ ‑yö boë. 29Yesu ‑yö ‑go mü, 'yö dho Galile 'yipuë ꞊va 'kpong 'dhiö, 'yö ‑da ‑tɔn do tuö 'ö ꞊yaannu. 30Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑nu ‑a 'piö mü 'zü, wo ‑bha ‑gɛnlomɛ ‑nu, 'yënngtiimɛ ‑nu, ꞊niɔɔmɛ ‑nu, 'tuunmɛ ‑nu waa‑ 'yuamɛ ‑nu ꞊plëëzë ‑an 'ka Yesu 'piö, 'ö Yesu ‑yö ‑an ‑dhɛ bo, 31kö 'tuunmɛ ‑nu ‑wo 'we ‑na, 'tɔsiömɛ ‑nu ‑dhɛ ‑yö bo ‑na, 'yënngtiimɛ ‑nu ‑wo ‑dhɛ yö ‑na bhë. ꞊Dhɛ ꞊waa‑ yö, 'ö 'tetundhe ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'ö 'wo yö Izlaɛlö ‑bha ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑sü 'gü. 32Yesu ‑yö ö bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'yena ‑yö n kë ‑na, bhii ‑a ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'ö ꞊nɛ ꞊dɛɛ, ‑wo n 'piö, 'ö ‑bhöpë gbɛ 'yaa ‑an ‑gɔ gbɔ; 'maa‑ 'piö kö 'a n ꞊kwaa' ‑an ‑zü ‑wo 'dho kö waa pë gbɛ ‑bhö. ꞊Faan' 'yaa ‑an 'gü gbɔ bhë, ꞊ya kë 'dhö, ‑wo ‑dho ‑püö zian ‑gbloo ‑nu 'piö ‑an ‑yɛ 'zü ‑sü 'ka.» 33'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Dhɛ ‑mlë 'kwa dho mɛ gbung ꞊va ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bhöpë yö ‑a ‑bha; ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha zö ꞊nɛ ‑a 'gü i?» 34'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «꞊Bluu'‑ bhɛ ꞊dhë 'yö ka ‑gɔ ‑ɛ?» 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Bluu'‑ bhɛ 'slaplɛ waa‑ 'yuö‑ 'në 'sɛɛn‑ 'bhaa ꞊nɛ 'wo yi ‑gɔ.» 35꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑wo ꞊yaannu. 36'Ö ꞊bluu'‑ bhɛ 'slaplɛ waa‑ 'yuö‑ ‑nu 'wo bhë 'yö ‑an sü, 'yö ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'yö ‑an ꞊kaan, 'ö‑ nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë, 'ö 'wo‑ ‑glu mɛ 'wo nu bhë ‑an 'ka. 37Mɛ 'ö ‑dhö ‑yö pë ‑bhö, 'ö‑ 'gu ‑yö dɔ, 'ö‑ 'kluklu ‑nu ‑wo to. 'Yö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo dho 'wo‑ 'kluklu ‑nu 'wo bhë 'wo ‑an ‑kpa 'kuë‑ ‑sü ꞊kpasɛn pa ‑sü 'slaplɛ sü 'wo ꞊zië'. 38Mɛ ‑nu 'ö ‑bhöpë bhë 'wo‑ ‑bhö ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑wo ‑mɔ gɔɔn‑ ‑nu ‑vuu ‑yiisië ‑bha kö waa dhoo ‑nu, 'në ‑nu ‑an ꞊dhong'. 39꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya ö ‑kwaa ‑an ‑zü, 'yö ‑da 'yitagɔ 'gü, 'yö dho Magadamë ‑sɛ 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\