Matiö 16

1Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Saduse ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑nu Yesu 'piö kö ‑waan 'slë 'kan ‑a ‑gɔ, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö ‑dhidhaapë do kë wo ‑dhë, kö ‑yaan ‑zɔn wo ‑dhë ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö. 2'Kɛɛ Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Lan‑ ꞊ya ‑püö, dhang‑ 'gü ‑dhɛ ꞊ya kë 'zɛnzɛnzë, 'ö 'ka‑ pö: ‹‑Dhɛ ‑dho po ꞊dhia 'piö ‑së.› 3'Ö ‑dhiadhiö tii 'gü, ‑dhɛ ꞊ya kë ‑gisaadhö, 'ka‑ pö: ‹Dha ‑yö 'dhoë‑ nu›. Pë ‑nu 'wo dho kë dhang‑ 'gü 'dhö, ka ‑an ꞊dɔa' ‑dɔ, ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ ‑më ‑kë 'ö ka ‑kɔ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ꞊duakëpë ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, 'ka ‑an ‑bho 'kou dɔ ꞊ɛ? 4Mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü 'ö ‑an këpë 'dhö yaa, 'ö 'waa 'to wo ‑wo 'gü ‑Zlan ‑dhë bhë ‑wo ‑dhidhaapë do ‑dhɛ, 'kɛɛ ‑dhidhaapë gbɛ 'ka 'dho kë ‑an ‑dhë ‑a 'ke yaa kë Zonasö ‑bha ‑dhidhaapë 'ka.» ꞊Dhɛ 'yö‑ pö 'dhö, 'ö to mü 'ö ‑ziö. 5Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑zlö ‑yö ‑trö ꞊bluu'‑ ‑nu 'sü ‑sü ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö 'yipuë ꞊va bhë ꞊waa‑ 'kan ꞊wa 'dho ‑a ꞊zlöö, 6'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Saduse ‑mɛ ‑nu ‑an ‑bha ꞊bluubhɛɛpë ‑gɔ!» 7'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo yö 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑sü 'gü wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: «꞊Bluu'‑ 'ö kwaa ‑a 'sü bhë, 'yö‑ ‑wun 'gü 'yö ‑wo 'ö bhë 'yö‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑na bhë.» 8꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ‑wo ꞊suu'‑ bhë ‑wa ꞊blɛɛ'‑ ‑na wo 'ko ‑dhë, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ka‑ pö ka 'ko ziën ꞊nɛ ꞊bluu'‑ 'ö kaa‑ 'sü bhë yö ‑mü ‑i? ꞊N nn, ka ‑bha ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ‑yö ꞊tun 'tee ꞊dhɛɛ! 9- 10Kaa‑ 'wun dɔ ꞊kun ꞊a? Ka ‑zo 'pö yaa ‑büö ꞊kun ꞊bluu'‑ bhɛ 'sɔɔdhu 'a ‑an ꞊kaan 'ö gɔɔn‑ ‑nu ‑vuu 'sɔɔdhu ‑dhë, 'wo‑ ‑bhö, 'ö‑ 'kluklu ꞊kpasɛn 'bhaa ‑nu 'wo to 'ka ꞊zië' bhë o, waa‑ ꞊bluu'‑ bhɛ 'slaplɛ 'a ‑an ꞊kaan gɔɔn‑ ‑vuu ‑yiisië, ‑wa ‑bhö, 'ö ‑an 'kluklu ꞊kpasɛn 'bhaa ‑nu 'wo to, 'ka ꞊zië' bhë, ka ‑zo yaa ‑büö ‑a ‑wun 'ka ꞊kun ꞊a? 11‑Më 'yö ‑kë 'kaa‑ dɔa ꞊nɛ n 'ka ꞊bluu'‑ ‑gɔ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑ɛ? 'Kɛɛ pë 'a‑ 'piö 'ö tɔɔ 'ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Saduse ‑mɛ ‑nu ‑bha ꞊bluubhɛɛpë ‑gɔ.» 12꞊Dhɛ ‑kë 'dhö zlöö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ma ꞊nɛ Yesu yaa‑ pö ‑wo wo ‑zo kë wo ‑de 'piö ꞊bluubhɛɛpë ‑wun 'gü, 'kɛɛ ‑wo wo ‑zo ‑kë wo ‑de 'piö Falizi ‑mɛ ‑nu waa‑ Saduse ‑mɛ ‑nu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑gɔ ꞊zian'. 13꞊Dhɛ ꞊wa 'go mü, Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑dho 'sɛgɔ do 'bhaa 'yö ‑kë Sezale Filipö bhë ‑a 'gü. ‑Wo ‑kë 'dho ꞊dhia, 'ö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu ‑wa ‑pö dö ‑mü ma Mɛgbö n 'ka ɛ?» 14'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑pö Zan Batisö ‑mü ü 'ka, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑pö Eli ‑mü ü 'ka, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa ‑pö 'zü Zelemi 'iin ‑Zlan ‑wodhiölomɛ gbɛ ‑mü ü 'ka.» 15'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «꞊Ao', ka 'pö, ka‑ ‑pö dö ‑mü n 'ka ꞊ɛ?» 16'Ö Simɔ Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Zlan 'ö 'bhee‑ ü‑ ‑bha ‑Yamɛ 'ka, 'ü‑ Gbö 'ka.» 17'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü ‑bha ꞊yö ‑së ꞊dhɛɛ, Simɔ, Zan gbö. Bhii mɛ 'bhee‑ ‑lü kun 'yö 'wun gia‑ 'ö ꞊nɛ 'ö‑ ‑zɔn ü ‑dhë, 'kɛɛ n Dë 'ö dhang‑ ‑nu 'gü bhë yö ‑mü. 18꞊Dhɛ 'ö 'pö, ma ‑zë, a‑ ‑pö ü ‑dhë: Bhi ü tɔɔ Piɛɛ, (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «‑guö»). ‑Guö 'ü‑ 'ka bhë 'a dho ma ‑Zlan ‑bha 'kɔ dɔ ü ‑ta. Ga ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü gia‑ ‑de yaa 'dho pë gbɛ kë 'kɔ 'a 'dhoë‑ dɔ bhë ‑a 'ka. 19A ‑dho ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö ꞊lakele nu ü ‑dhë. Pë 'ü 'dhoë‑ 'kɔdhi ta ‑a ‑gɔ 'kpongtaa zö kö ‑yö ‑ta ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü; 'ö pë 'ü 'dhoë‑ 'kɔdhi po ‑a ‑gɔ 'kpongtaa zö, kö ‑yö 'po ‑sü 'ka ‑a ‑gɔ dhang‑ ‑nu 'gü.» 20꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ꞊kun 'wo‑ pö mɛ gbɛ ‑dhë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ö 'ka. 21'Ö sü ‑a yi 'ö 'dhö bhë ‑a ‑bha, Yesu ‑yö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑a 'gü 'po ‑sü 'ka ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «A ‑dho dho Zeluzalɛmë; 'ö ‑dhɛ 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö mɛ ziizii ‑nu, slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu, ‑wo n 'klo bhɔ giagiawo, 'wo n zë; 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa bhë 'a goë ga 'gü.» 22'Ö Piɛɛ ‑ya ‑dhɛ ö 'sloo 'ka, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Zlan ‑yö ü 'piö, n Dëmɛ, pë 'ö 'dhö bhë yaa 'dho kë ü 'ka!» 23'Ö Yesu ‑yö ꞊dhië ö ‑zü 'ö ‑ta ‑yö Piɛɛ ‑bha ‑sü 'ka 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'go n 'sɔɔ 'ü 'dho ꞊gbiin, Satan, 'ü‑ ꞊mɛɛ' ‑na kö 'üën‑ n ‑püö ꞊sɔɔn yaa 'gü; bhii ü bha ‑zotadhe 'yaa ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha 'dhö; 'kɛɛ ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ ‑bha 'dhö ꞊zian'.» 24'Go mü 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «Mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö ziö n 'piö, ‑yö ö ꞊kwaa' ‑zo 'ta ö ‑de ‑wun 'gü ‑sü ‑zü, ‑yö ö ‑bha ‑gaatalü 'sü ‑yö zië n 'piö! 25Bhii mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö ö ‑bha ‑tosiadhe yö ö ‑de ‑ta, ‑yö 'ka 'dho ‑a yö; 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑bha ‑tosiadhe 'gü ꞊siö n ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho ꞊toëpö ‑këdhösü yö. 26‑Yö ‑dho yö ‑më ‑bha mɛbheedhɛ ‑gɔ, kö ‑yö 'kpongtaapë 'plɛ yö, 'go mü kö ‑a nii ‑yaan 'kun ꞊toëpö ‑këdhösü yö ‑sü 'ka ɛ? Pë 'bhaa ‑yö ‑dhö kö mɛ ‑ya nu kö ‑yaan ö nii ‑gɔ ‑ta ‑bɔa ‑a? 27'Kɛɛ ma Mɛgbö a ‑dho nu n Dë ‑bha 'tɔbhɔdhe ꞊va 'ka waa‑ ma bɔmɛ ‑nu. ꞊Ya kë 'dhö, mɛ 'ö ‑dhö a ‑dho ‑a ꞊saan' bho ‑a ‑bha yuö kë ‑kɔ ‑bha. 28A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ ‑nu 'wo zö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu waa 'dho ga kö Mɛgbö ‑bha nu ‑sü kö ꞊ya kë ‑gludë 'ka bhë waa wo 'yan dɔ ‑a ‑bha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\