Matiö 17

1꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'slado ꞊ya ziö, 'ö Yesu ‑yö Piɛɛ 'dhö, Zakö 'dhö waa‑ ö dheglu Zan ‑an kpa ö ‑bha, 'wo dho ‑tɔn do ꞊gbiin tuö wo ‑de 'sloo 'ka. 2'Ö Yesu ‑yö ꞊dhië ‑kwaa bun gbɛ 'gü ‑an wö 'dhiö mü; 'ö‑ wöödhɛ ‑yö yö 'bhü ‑sü ‑bha ꞊nɛ lan‑ 'bhü ‑kɔ 'dhö, 'go mü 'ö‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑wo ‑kë 'puu ꞊nɛ ‑dhɛpuudhɛ ‑bha 'bhü ‑sü 'dhö. 3'Ö to mü, 'ö ꞊guë' ‑nu ‑yaaga 'wo bhë 'wo Moizö waa‑ Eli ‑an yö Yesu 'piö mü, kö wo ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ ‑na wo 'ko ꞊bhaa. 4'Ö Piɛɛ ‑ya pö Yesu ‑dhë: «꞊Ii‑, n Dëmɛ, ꞊yö ‑së kö 'kwa 'to zö; ꞊ya kë ꞊nɛ 'bha 'we ‑a ‑bha, a ‑dho sɔ 'kɔ ‑yaaga dɔ zö, ü ‑bha do, Moizö ‑bha do, Eli ‑bha do.» 5‑Yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 'ö dha kpö 'bhü ‑sü ‑yö nu 'ö sɔ ‑an ‑ta. 'Ö ‑wo do ‑yö bɔ dha kpö bhë ‑a 'gü 'ö ‑we ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n Gbö (do 'ö n ‑gɔ) 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, 'ö n ꞊zuögludhi ‑wun 'plɛ 'dho ‑a kwɛɛ. ‑Ka ka 'to 'to ‑a ‑wo ‑bha!» 6꞊Dhɛ 'ö 'wo ‑wo ꞊nɛ 'wo‑ ma, 'ö 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'wo ‑gblü sia‑. 7'Yö Yesu ‑yö ꞊yɔɔn ‑an ‑bha, 'yö ö ‑kɔ pa ‑an 'ka 'ö‑ pö: «‑Ka ꞊luu'‑, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë!» 8'Wo wo ‑gɔ ꞊luu, 'kɛɛ Yesu dosɛn ꞊nɛ 'wo‑ yö dɔ ‑sü 'ka mü. 9‑Wo ‑kë ꞊yɔɔ' ꞊dhia kö ‑wo 'go ‑na ‑tɔn tuö, 'ö Yesu ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «Kö ꞊kun pë 'ö 'ka‑ yö ꞊nɛ 'ka‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë, ‑yö 'dho ‑yö yöë ma Mɛgbö n ‑ma ‑go ga 'gü ‑yi ‑bha!» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Më ‑kë 'ö kwa ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑wa pö Eli ‑dho nu 'dhiö ꞊kun ‑i?» 11'Yö‑ ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Yö 'dhö, Eli ‑yö ‑dho nu 'dhiö kö ‑yaan pë 'plɛ 'dho 'ko ꞊bhaa. 12'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Eli ꞊ya nu 'saadhö, bhii mɛ ‑nu waa‑ dɔ 'ö 'wo 'wun yaa ꞊kaa' ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑dhi ‑a 'ka ‑an ‑dhë ‑a 'dhö. ‑Kɔ do bhë 'ö 'wo dho ma Mɛgbö n 'klo bhɔa 'pö.» 13'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wa dɔa ꞊nɛ Zan Batisö ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'wun ꞊blɛɛ bhë. 14꞊Dhɛ 'ö 'wo nu 'wo ‑lo ‑dhɛ 'wo mɛ ‑gbaa ‑nu to ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha, 'ö gɔɔn‑ do ‑yö ꞊yɔɔn Yesu ‑bha, 'yö ‑lo ö kpɔn 'gü ‑a 'dhiö. 15'Ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ‑bhö n gbö 'yena ‑yö wo! 'Puɛ‑ ‑ya 'yënng bhɔ ‑na ꞊duö. 'Ö ꞊ya kë ‑nu wo 'ö ‑püö siö, 'iin 'ö ‑püö yiö ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 16'A nuë ü bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhia, 'kɛɛ waa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan ‑an ‑dhɛ bo.» 17'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Ö mɛ ‑nu ꞊gɔü' 'gbeezë këwunyaazë, 'töng ‑mlë 'kwa dho kaa kwa 'ko ꞊bhaa ꞊ɛ? 'Iin 'zü 'töng ‑mlë 'a dho ka bun ‑a 'ka ɛ?» 'Yö‑ pö: «‑Ka nu 'në bhë ‑a 'ka n ꞊dhia zö!» 18'Yö 'wun ‑blɛɛ 'gbee‑ 'ka ‑zuu yaa bhë ‑a 'ka, 'yö go 'në 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü. 19꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑bha wo 'kuë 'wo‑ ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ꞊nɛɛ: «‑Më ‑kë 'ö yi ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑zuu yaa 'ö bhë ‑a kë ‑sü ‑bha ‑ɛ?» 20'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pë 'ö ‑kë 'dhö bhë 'ö tɔɔ ka ‑bha ‑zoyösü ‑yö 'teete! A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ꞊Ya kë ꞊nɛ ka ‑bha ‑zo yö ‑sü ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊kplɔɔ' ga 'dhö, ka ‑dho ‑a pö ‑tɔn 'ö ꞊nɛ ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö 'go ü pin 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha 'ü 'dho ‑de!›, ‑yö ‑dho go ö pin ‑bha. Pë gbɛ kë ‑sü yaa 'dho kë ka ‑kwaa 'gbee‑, 21(('kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑zuu yaa ꞊suu'‑ 'ö bhë pë 'ö 'kwa dhoë‑ kë kö 'kwaan‑ ‑mɔ ‑a kë ‑sü ‑bha 'ö tɔɔ ꞊bhɛa' ‑sü waa‑ ‑bɛn 'to ‑sü)).» 22Yi do 'ka kö Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'plɛ ‑wo wo 'ko ꞊bhaa Galile ‑sɛ 'gü bhë, 'ö‑ ‑pö ‑an ‑dhë: «Ma Mɛgbö, ‑wo ‑dho n dɔ mɛ ‑nu kwɛɛ 23kö ‑waan n zë, 'kɛɛ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ‑naa 'ka 'a dho go ga 'gü.» 'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu wö ‑yö ‑siö giagiawo. 24꞊Dhɛ 'ö Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa ‑lo Kapɛɛnaɔmë, 'ö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑yɔɔn Piɛɛ ‑bha ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Ka ‑gɔmɛ 'yaa ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑bha 'nii‑ ꞊sɔnng' bho ꞊a?» 25'Ö Piɛɛ ‑ya pö: «꞊Ii‑, ‑ya ‑bho.» Piɛɛ ‑yö ‑kë ‑da ꞊dhia kɔɔ, 'yö Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: «Ü ü ‑zo ‑ta ‑kɔklë ꞊ɛ, Simɔ? Dö ‑nu 'ö ‑an 'gbee‑ ‑ta bho ‑sü 'dho ‑mü, kö ‑waan 'nii‑ ꞊sɔnng' nu 'kpongtaa ‑gludë ‑nu ‑dhë ‑ɛ? ‑An ‑bha ‑sɛ 'gü 'në ‑nu ‑mü, 'iin ‑nia ‑nu ‑mü e?» 26'Ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Nia ‑nu ‑mü.» 'Ö Yesu ‑ya pö: «꞊Dhɛ ‑kë 'dhö bhë, kö 'sɛ 'gü 'në ‑nu ‑zë ‑an ꞊dua' 'yaa ‑mü 'wëü‑ bho ‑sü 'ka. 27'Kɛɛ kö ꞊kun 'kwa mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ 'kwa 'wun ‑na ‑an ‑zuë. ꞊Dhɛ 'dhö bhë, ‑bhö 'dho 'yipuë ꞊va ꞊bhaa, 'ü ‑piöga ‑zuö yiö, 'yuö‑ ‑blɛɛzë 'ü 'dhoë‑ ‑a sü bhë, ‑bhö ‑a 'dhi 'po, ü ‑dho 'wëü‑ 'tama ga do 'ö ‑mɔ ‑a ‑bha ‑yaan ko ‑bha 'nii‑ ꞊sɔnng' bho ‑a yö. ‑Bhö ‑a 'sü 'ü nuë kö 'üën‑ ko ‑bha bho ‑an ‑dhë!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\