Matiö 18

1‑A 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka, Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑bha 'wo‑ ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ꞊nɛɛ: «Dö 'ö tɔɔ mɛ ꞊va ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü dhang‑ ‑nu 'gü i?» 2'Ö Yesu ‑yö 'në 'tee do ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ dɔ ‑an 'dhiö; 3'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ꞊Ya kë ꞊nɛ kaa 'go ka pin ꞊taa kaa kë ꞊nɛ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'dhö, kaa 'dho ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü dhang‑ 'gü. 4Mɛ 'ö mɛ ꞊va 'ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü, 'ö tɔɔ mɛ 'ö ö ‑de dho sia‑ ꞊nɛ 'në 'ö ꞊nɛ ‑a 'dhö. 5Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'në ‑nu 'ö ‑an ꞊suu'‑ 'dhö ꞊nɛ ‑an kun ‑së n ‑wun 'gü, kö ꞊ya ma gia‑ n 'kun ‑së.» 6'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «'Në ‑nu 'wo n ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, mɛ 'ö 'dhoë‑ kë kö ‑a mɛ do ‑de ‑yaan ‑püö ꞊sɔɔn yaa 'gü, 'a, ‑a mɛ 'ö 'dhö bhë pë 'ö ‑dhi ‑a ‑bha 'ö tɔɔ ‑wo ‑güö kpö dun ‑a bhɔa‑ ‑wa ‑zuö 'yoo ꞊bhaa. 7꞊N 'n! ‑Yö 'yenazë 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha 'ka ꞊dhɛɛ, 'ö tɔɔ 'wun ‑nu ‑wo ‑dhö 'kpongtaa zö, 'ö 'wo mɛ ‑nu ‑da ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'gü. Bhii 'wun ‑nu 'wo 'dhö bhë, ‑wo ‑dho kë ‑dhö ‑kplawo, 'kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ bɔ ‑a ‑ta kö ‑yaan kë bhë, ‑yö ‑dho kë 'yenazë ‑a ‑bha 'ka! 8꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü ‑kɔ ‑wun 'iin ü ‑gɛn ‑wun 'ü dho ‑püö ‑a ‑dhë ꞊sɔɔn yaa 'gü, kö ‑bhö ‑an 'klu 'kan 'ü ‑an ‑zuö ü 'ka ꞊gbiin! ‑Yö ‑dho kë ‑së ü ‑bha 'ka kö 'ü ‑da ꞊toëpö ‑këdhösü 'gü ü ‑kɔ 'klu 'iin ü ‑gɛn 'klu 'ka 'ö ꞊zië' ü ‑kɔ ꞊plɛ waa‑ ü ‑gɛn ꞊plɛ ‑to ü ‑bha ‑sü 'ö 'wo ü ꞊zong ‑a 'ka ꞊glöötiaandhö 'siö 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑a 'gü ‑sü ‑bha. 9'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'zü, ü 'yanga ‑wun 'ü dho ‑püö ‑a ‑dhë ꞊sɔɔn yaa 'gü, kö ‑bhö ‑a bho mü 'ü‑ ‑zuö ü 'ka ꞊gbiin! ꞊Yö ‑së ü ‑bha 'ka kö 'ü ‑da ꞊toëpö ‑këdhösü 'gü ü 'yanga dosɛn 'ka, 'yö ꞊zië' ü 'yanga ꞊plɛ ‑to mü ‑sü 'ö 'wo ü ꞊zong ‑a 'ka ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü ‑sü ‑ta.» 10'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö kö ꞊kun 'ka 'në ‑nu 'wo ꞊nɛ 'ka 'yan ꞊ziö' kë ‑a mɛ do 'ka! A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë ‑yɔɔn ‑a ‑ta ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑an ‑maa kë ‑na 'ö 'wo dhang‑ ‑nu 'gü, ‑wo dɔ ‑sü 'ka ‑kplawo n Dë wö 'dhiö. 11((Bhii ma Mɛgbö, a ‑nu mɛ ‑nu 'wo dhɔng ‑sü 'ka ‑an dha ꞊dhia.)) 12꞊Ya kë ꞊nɛ 'bhla ꞊këng' do ꞊ya kë gɔɔn‑ do ‑gɔ, 'ö‑ do ꞊ya ꞊dhɔng, yaa 'dho ‑an 'gɔɔ‑ 'sɛisië ö ga 'sɛisië bhë ‑an to ‑tɔn tuö mü ‑yaan 'dho ‑a do 'ö ꞊dhɔng bhë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia ꞊a? 13꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊yaa‑ yö, a‑ ‑pö ka ‑dhë gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: ‑Yö ‑dho kë ‑a ‑gɔ ꞊zuögludhi ‑wun 'ka 'bhla do 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö ꞊zië' ‑an 'gɔɔ‑ 'sɛisië ö ga 'sɛisië 'ö waa ꞊dhɔng bhë ‑an ‑wun ‑ta; 'yaa 'dhö a? 14‑Kɔ do 'ö bhë ‑a 'ka, ka Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü 'yaa‑ 'piö kö 'në ‑nu 'wo bhë ‑an do 'kpaan ‑de ‑yö ꞊dhɔng.» 15'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «꞊Ya kë ꞊nɛ ü dheglu ‑mɛ ꞊ya 'wun yaa kë ü 'ka, ‑bhö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'ü‑ ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü bhë ‑a ‑zɔn ‑a ‑dhë; 'kɛɛ ‑yö kë ka 'sloo 'ka. ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊ya 'we ü ‑wo ‑bha kö 'bha ‑a bho 'wun yaa 'gü. 16'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊yaa‑ pö ö 'ka 'dho we ü ‑wo ‑bha, ‑bhö mɛ do 'iin mɛ ꞊plɛ 'sü ü 'piö, ‑yö kë 'dhö kö 'wun ‑dɔ mɛ ‑bha dhe 'ö dho kë, ‑a zü ‑yö dɔ mɛ ꞊plɛ 'iin mɛ ‑yaaga ‑bha ‑tɔmɔdhɛ kë ‑sü ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö. 17'Kɛɛ ꞊yaa‑ pö ö 'ka 'dho we ka ‑wo ‑bha ‑kplawo, ‑bhö ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu kpö 'gü! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'zü ꞊yaa‑ pö ö 'ka 'dho we ‑an ‑wo ‑bha 'gbɛɛdhö, ‑kaa 'sü zlöö ꞊nɛ mɛ 'yaa ka 'piö, 'iin ꞊flüükëmɛ ‑nu mɛ do 'dhö. 18A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ 'oo mɛ 'ö 'ka 'dhoë‑ 'kɔdhi ta ‑a ‑gɔ sia‑ zö, kö 'kɔdhi ‑yö ‑ta ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka dhang‑ 'gü. 'Iin mɛ 'oo mɛ 'ö 'ka 'dhoë‑ 'kɔdhi po ‑a ‑gɔ sia‑ zö, kö ‑yö 'po ‑sü 'ka ‑a ‑gɔ dhang‑ 'gü. 19A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: ‑Yö ‑kë mɛ ꞊plɛ 'ka ka ziën, 'ö ‑an ‑wo ‑yö kpɔ ‑a ‑bha pë 'wo‑ 'piö ‑a ‑dhɛ ‑sü 'ka ꞊bhɛa' ‑sü 'gü n Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü ‑a ‑gɔ, ‑yö ‑dho ‑a nu ‑an ‑dhë. 20Bhii ‑dhɛ 'ö mɛ ꞊plɛ 'iin mɛ ‑yaaga 'wo wo 'ko ꞊bhaa ‑a ‑bha n 'tɔ 'gü, a ‑an 'piö mü.» 21꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Piɛɛ ‑yö ꞊yɔɔn Yesu ‑bha, 'yö ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «N Dëmɛ, ꞊ya kë ꞊nɛ n dheglu ‑yö 'wun ꞊zaa' ‑sü kë ‑na n 'ka, ‑yö 'dho ‑na ‑a 'ka 'dhiö ‑kplawo, ‑a ‑gwaa kë ꞊dhë ‑naa 'a dho ziëë ‑a ‑ta ɛɛ? ‑Gwaa 'slaplɛ ꞊a?» 22'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Abi'! N 'ka‑ pö ü ‑dhë ‑gwaa 'slaplɛ, 'kɛɛ ‑gwaa 'gɔɔ‑ 'slaplɛ ‑gwaa 'slaplɛzë.» 23‑A ‑wun 'gü 'ö Yesu ‑ya pö 'zü: «‑Dhɛ ‑ga, pë 'ö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü 'ö bhɔ ‑a ‑bha 'yö ꞊nɛɛ: ‑Gludë do ‑yö ö bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhɛ, 'ö yuö 'wo‑ kë ‑na bhë, 'wo‑ 'wëüga 'kluën bho ‑a ‑bha. 24꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑ya 'wëü‑ ꞊dhong' ‑sü ‑bha, 'wo nu mɛ do 'ö‑ ‑bha 'wëü‑ ‑vuu ꞊këng' ꞊plëëzë 'pë 'dho ‑a ‑bha ‑a 'ka. 25Gɔɔn‑ 'ö bhë pë 'ö dho ‑a kë kö ‑yaan 'wëüga ‑nu 'wo bhë ‑an 'pë bhoë yaa kë ‑dhö. 'Ö‑ ‑gɔmɛ ‑ya pö: ‹Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ, ‑kaa 'dhɔɔ dɔ, yö 'dhö, ö bɔɔ 'dhö, ö ‑bha 'në ‑nu waa‑ pë ‑nu 'wo‑ ‑gɔ 'töüdhö; ‑ka ‑an 'plɛ 'dhɔɔ dɔ kö ‑waan kë ꞊nua ‑nu 'ka. ‑Yö kë 'dhö kö 'wëü‑ ‑nu 'wo bhë ‑yaan ‑an 'pë bho.› 26'Ö yuökëmɛ bhë 'ö nu 'ö ‑lo ö kpɔn 'gü ö ‑gɔmɛ ꞊gɛɛndhö ‑bhɛa ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Bhö ü ꞊zuö' 'dho sia‑ n 'piö, a ‑dho ü bha 'pë 'plɛ bho!› 27'Ö‑ 'yena ‑yö ‑da ‑a ‑gɔmɛ 'gü, 'yö ö ꞊kwaa 'pë mɛ 'ö bhë ‑a ‑zü, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö 'dho. 28Yuökëmɛ 'ö bhë, ‑a ‑yö plaan ‑sü 'ka, 'yö ö 'bhamɛ do 'ö wo ‑nu 'wo yuö ‑kë ‑dhɛ do 'gü, 'ö‑ ‑bha 'wëü‑ 'ö dho kë ꞊nɛ pë ꞊këng' do 'dhö 'ö‑ 'pë 'dhoë‑ ‑bha, ‑a yö. 'Ö ‑lo ‑a bhɔa, 'ö to 'tee kö ‑yö ‑to ‑a kwɛɛ, ‑a pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Bhö n ‑ma 'pë 'ö ü ‑bha bhë ‑a bho!› 29'Ö‑ 'bhamɛ ‑yö ‑püö ‑a ꞊gɛɛndhö ‑bhɛa ‑a ‑dhë ‑sü 'ka, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö ü ꞊zuö' 'dho sia‑ n 'piö, a ‑dho ü bha 'pë 'plɛ bho!› 30'Kɛɛ yaa 'we ‑a ‑bha, 'yö‑ kun, 'yö‑ ‑zuö ‑kanso 'gü 'ö dho 'ö yöë ‑a ‑bha 'pë bho ‑yi ‑bha. 31꞊Dhɛ 'ö‑ 'bhamɛ ‑nu 'ö wo ‑nu 'wo yuö ‑kë ‑dhɛ do 'gü, ‑wo 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an yö, 'ö ‑siö ‑an ‑dhë ꞊gbaɔnsü; 'ö 'wo dho 'wo‑ ꞊blɛɛ wo ‑gɔmɛ ‑dhë. 32꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑an ‑gɔmɛ ‑ya ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹Yuökëmɛ 'gluyaazë! A ü bha 'pë ‑wun ‑to 'kpaan, 'ö tɔɔ ü ‑bhɛa n ‑dhë kö 'a‑ kë ü ‑dhë 'dhö. 33Bhi ‑de 'pö, ü ꞊dua' ‑mü kö 'ü ü 'bhamɛ 'yena yö ꞊nɛ ‑kɔ 'a ü 'yena yöë bhë ‑a 'dhö 'pö!› 34'Ö 'wun ‑yö ‑na ‑an ‑gɔmɛ 'ö bhë ‑a ‑zuë ꞊gbaɔnsü; 'yö yuökëmɛ 'ö bhë 'yö‑ ‑zuö ‑kanso 'gü kö ‑yaan 'klobhɔdhe yö ‑yaan 'dho ‑yaan yöë ‑a ‑bha 'pë 'plɛ bho ‑yi ‑bha.» 35'Ö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuöatadhe ‑kë ꞊nɛɛ: «‑Kɔ bhë ꞊nɛ, 'ö n Dë 'ö dhang‑ 'gü, 'ö dho ‑a kaa ka 'ka ‑a 'ke kaa ziö ka 'ko ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta ka ꞊zuöga 'plɛ 'ka ‑a 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\