Matiö 19

1꞊Dhɛ Yesu ꞊ya yën 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'yö go Galile ‑sɛ 'gü, 'yö dho Zude ‑sɛ 'pian mɛ 'ö bɔ 'yiga 'wo‑ ‑dhɛ Zuudɛn bhë ‑a ꞊zlöö ꞊zian' bhë ‑a 'gü. 2Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö ‑a 'piö, 'yö ‑an ‑bha 'yuamɛ ‑nu ‑dhɛ bo. 3Falizi ‑mɛ ‑nu 'bhaa ‑wo ‑yɔɔn Yesu ‑bha kö ‑waan 'slë 'kan ‑a ‑gɔ. 'Wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Kwa ‑bha tɔng ‑yö ‑we ‑a ‑bha kö gɔɔn‑ ‑yö ö bɔɔ bho 'blüü 'wun ‑gɛn ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ‑wun 'gü a?» 4'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑A zü dɔ ‑sü 'ka, ‑Zlan ‑yö gɔɔn‑ waa‑ dhe ‑an ‑da. ‑Wo bhë kaa‑ pö ꞊a? 5'Go mü 'yö‑ pö: ‑A ‑wun 'gü, gɔɔn‑ ‑dho kan ö dë waa‑ ö dhe ‑an ‑bha 'ö waa‑ ö bɔɔ 'wo wo ‑bha ‑tosiadhe kë wo 'ko 'piö. 'Ö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ 'wo ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑lü do 'dhö. 6꞊Ya kë 'dhö kö 'waa ꞊plɛ gbɔ, 'kɛɛ kö ꞊wa kë mɛ do 'ka; kö ꞊kun 'ö pë 'ö ‑Zlan ꞊ya ‑an ꞊nëng 'kuë‑, 'yö mɛ ‑yö ‑an ‑kan 'kuë‑.» 7'Ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü ꞊nɛɛ: «‑Më 'ö ‑kë 'ö Moizö ‑ya pö gɔɔn‑ ‑yö ö bha dhe ‑bho 'blüü ‑sü 'sëëdhɛ kë ‑ya kpa ‑a ‑bha ‑ya kaa ꞊ɛ?» 8'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Pë 'yö ‑kë 'ö Moizö ‑ya pö 'dhö bhë 'ö tɔɔ ka ꞊gɔü' ‑yö 'gbee‑, 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑a züdɔyi 'ka yaa kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö. 9A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Gɔɔn‑ ꞊ya ö bɔɔ bho 'blüü kö ‑a ‑gɛn yaa kë ꞊nɛ ꞊ya ꞊sɔɔn kë, 'ö ꞊ya dhe gbɛ 'sü kö ꞊ya ‑da dhe 'piö.» 10'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun 'ö 'dhö bhë ‑yö gɔɔn‑ waa‑ dhe ‑an ziën, kö ‑a ꞊fië' ‑to kö mɛ ‑nu ‑wo 'to 'kwɛa 'ka!» 11'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu 'plɛ waa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ꞊nɛ ‑wa ‑gɛn ma, ‑a 'ke yaa kë mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya ‑a ‑gɛn ma ‑sü ꞊faan' nu ‑an ‑dhë bhë ‑an 'ka. 12'Wun ‑gɛn ꞊plëëzë ‑nu ‑wo ‑dhö, 'ö ‑an ‑wun 'gü, 'ö gɔɔn‑ ꞊plëëzë 'waa dhe 'sü. 'Ö tɔɔ mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha 'ka, ‑an 'bɔn ‑yö 'kan ‑sü 'ka 'wo bhɔa 'ö ‑an 'bhaa ‑nu 'bɔn 'dhö 'kan ‑sü 'ka ‑an ‑de ‑zo we ‑a ‑bha ‑wun 'ka. 'Yö‑ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo to, 'waa dhe 'sü ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun 'gü kö ‑waan ‑Zlan ‑bha yuö kë ‑an ‑bha wo ‑de nu ‑sü 'plɛ 'ka. ꞊Ɛɛ, ꞊dhɛ 'ö 'dhö bhë, mɛ ꞊ya kë kö ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha ‑yaan mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑yö ‑we ‑an ‑wun ‑bha, kö ‑ya ma!» 13‑Dhɛ bhë ‑a ‑bha 'zü, mɛ ‑nu ‑wo ‑nu 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'ka Yesu ꞊dhia kö ‑yaan ö ‑kɔ kpa ‑an ‑ta, 'go mü kö ‑yaan ‑an ‑bha ꞊bhɛawodhe kë; 'kɛɛ ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo ꞊yɔɔn Yesu ‑bha. 14'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ka ꞊kwaa' 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑zü, ‑wo nu n 'piö! Kö ꞊kun 'ka ‑an ꞊kpaa, bhii ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ ‑nu 'gü bhë, ‑yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ꞊nɛ 'në ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'dhö, ‑an ‑bha 'ka.» 15'Yö ö ‑kɔ kpa ‑an tuö, ('ö 'dhuë‑ kpɔ ‑an ‑bha). ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑ziö. 16Yi do 'ka, gɔɔn‑ do ‑yö ‑yɔɔn Yesu ‑bha, 'yö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, ‑më ‑së 'a dho ‑a kë 'aan‑ ‑da ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑dhɛ ‑bha ‑ɛ?» 17'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Më 'yö ‑kë 'ü n ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wun ‑së ‑wun 'ka ɛ? ‑Zlan do 'kpaan ꞊nɛ 'ö‑ këwun 'dho ‑së. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü‑ 'piö kö 'ü ‑da ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑dhɛ ‑bha, kö ‑bhö tɔng ‑nu ꞊bhlë ‑ya!» 18'Ö‑ pö Yesu ‑dhë: «Tɔng ‑nu ‑mlë ‑ɛ?» 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «'Ö tɔɔ: Kö ꞊kun 'ü mɛ zë; kö ꞊kun 'ü dhebɔ 'iin ꞊mlaabɔ ‑an gbɛ ꞊mɛɛ; kö ꞊kun 'ü ꞊kwaan; kö ꞊kun 'ü ꞊sua kë ü ‑ya 'yɔɔ ‑gɔ; 19‑bhö ü dë waa‑ ü dhe ‑an ꞊bhlë 'kpɔ; 'ü ü ‑ya 'yɔɔ ‑dhɔ kë ꞊nɛ ü ‑de 'dhö!» 20'Ö 'nëgɔɔnzë 'ö bhë 'ö‑ pö: «Tɔng ‑nu 'wo bhë a ‑an 'plɛ kun. ‑Më 'bhaa 'ö‑ ‑wun ‑yö to 'a dho a‑ kë 'zü i?» 21'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ ü‑ 'piö 'ü kë kpengdhö ö 'plɛ 'ka, ‑bhö 'dho 'ü ü ‑bha kɔɔpë ‑nu 'dhɔɔ dɔ, 'ü‑ 'wëüga bhë ‑a ‑glu 'fɛɛmɛ ‑nu 'ka, 'ü ziö n 'piö! ꞊Ya kë 'dhö ü ‑dho ü ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu yö dhang‑ 'gü.» 22'Kɛɛ 'në gɔɔn‑ 'ö bhë ‑wo 'ö ꞊nɛ, ꞊dhɛ 'yö‑ ma, ‑yö dho wösiödhe 'ka, bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë ꞊bhɔɔzë ꞊duö. 23꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ꞊Bhɔɔmɛ ‑bha ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑sü 'ö dhang‑ 'gü, ‑yö ‑dho kë 'gbee‑. 24'Ö ‑wo mɛ 'ö ꞊nɛ 'a‑ ‑pö ka ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: ‑Yö 'gbee‑ ‑yɔɔnmia ‑bha 'ka kö ‑yö bɔ miiga 'dhi 'gü, 'kɛɛ ‑yö ‑dho kë 'zü 'gbee‑ ꞊bhɔɔmɛ ‑bha ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü ‑sü 'ka 'ö ꞊zië' ‑yɔɔnmia ‑bha ‑bɔ miiga 'dhi ‑bha ‑sü ‑ta.» 25꞊Dhɛ 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊wa 'wun 'ö ꞊nɛ ‑a ma, 'ö 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü 'wo‑ pö: «꞊Ya kë 'dhö kö dö 'yö dho dha 'sa?» 26'Ö Yesu ‑yö ‑an ‑ga, 'ö‑ pö: «‑Yö 'gbee‑ mɛ 'bhee‑ ‑bha 'ka 'dhö, 'kɛɛ ‑yö 'pëëpë ‑Zlan ‑bha 'ka, 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑kɔ ‑yö ‑mɔ 'wun 'plɛ kë ‑sü ‑bha.» 27꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Piɛɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü 'to 'to, yi yi ‑bha pë ‑nu 'plɛ ‑to sia‑ 'yi ‑ziö ü 'piö. ꞊Ya kë 'dhö, kö ‑më 'yi dho ‑a yö 'pö e?» 28'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Yi 'ö ma Mɛgbö 'a dho ‑ya ‑a 'ka n ma 'gɔ ‑gbloo 'tɔ bhɔ ‑sü ‑zë 'gü 'kpongtaadhɛ ‑dëü ‑bha, ka 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, 'ka ‑ziö n 'piö ꞊nɛ, ka ‑de 'pö ka ‑dho ‑ya 'gɔ ‑gbloo ‑nu 'gü kö 'kaan‑ Izlaɛlö 'gunng 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑bha za 'kan. 29'Go mü, mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ ö bha 'kɔ ‑nu, ö dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu, 'nëdhoo ‑nu, ö dë ‑nu waa‑ ö dhe ‑nu, ö bha 'në ‑nu, ö bha ꞊bhlöödhɛ ‑nu ‑an 'plɛ to n ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho ‑a yö ‑gwaa ꞊këng' do ‑zë. 'Go mü, 'ö ꞊toëpö ‑këdhösü dho kë ‑an ‑bha 'ka. 30'Kɛɛ mɛdhɛvadhɛ 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, ‑an mɛ ‑blɛɛzë ‑nu ‑wo ‑dho kë ‑tozlöömɛ ‑nu 'ka; 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑tozlöömɛ ‑nu 'ka, 'wo dho kë mɛ ‑blɛɛzë ‑nu 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\