Matiö 2 | Bible.is
Matiö 2

1Yesu ‑yö ‑bhɔ Zude ‑pö do 'wo‑ ‑dhɛ Betelɛmë ‑a 'gü, 'töng 'ö Elɔdö ‑yö ‑kë ‑a 'ka ‑gludë 'ka bhë ‑a 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wunbhokoudɔmɛ ‑nu 'ö ‑an 'yan ‑yö ‑kë 'susongga ‑nu 'piö bhë, ‑wo ‑go 'sɛgɔ 'ö lan‑ ꞊luu'‑ ꞊zian' ‑a 'ka, 'wo nu Zeluzalɛmë. 2'Wo mɛ ‑nu ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «'Në 'ö dho kë Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë 'ka 'yö bhɔ bhë, ‑yö më ꞊ɛ? 'Susongga 'ö‑ ‑zɔn ꞊nɛ ꞊ya bhɔ bhë ‑yö ‑wo yi ‑ta 'ma, 'yi‑ yö yi ‑sɛ 'gü. ‑A ‑wun 'gü 'yi nu kö 'yiën‑ ‑a gba bhë.» 3꞊Dhɛ 'wun bhë 'ö ‑gludë Elɔdö ‑ya ma, ‑a 'wun ‑ya ‑kun, 'ö 'suö ‑yö ‑da ‑a 'gü. ‑Kɔ do bhë 'ö ꞊kaa' Zeluzalɛmë ‑mɛ ‑nu 'töüdhö ‑gɔ 'pö. 4'Ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu 'wo‑ ‑gɔ 'sɛ 'ö bhë ‑a 'gü, 'yö ‑an 'plɛ ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa, 'yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ bhɔ ‑dhɛ ‑wun 'ka. 5'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Yö ‑dho bhɔ Betelɛmë, Zude ‑sɛ 'gü. Bhii pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑ya ‑ya ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö ꞊nɛɛ: 6Ka gia‑ 'pö, 'ka Betelɛmë ‑mɛ ‑nu 'ka, 'ö 'ka Zude ‑sɛ 'gü, ka ‑bha pödhɛ bhë 'yaa pödhɛ 'tee 'ka Zude ‑pö ꞊vava ‑nu ziën. Bhii ‑gludë do ‑yö ‑dho go ka ziën kö ‑yaan yö ma 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'ka Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ka ka ‑dhë 'dhiö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑tuë ‑maakëmɛ 'dhö yö ‑na ‑a 'ka ö bha ‑tuë ‑nu ‑dhë 'dhiö bhë ‑a 'dhö.» 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Elɔdö ‑yö 'wunbhokoudɔmɛ ‑nu ‑dhɛ ‑dhɛ ꞊taa, 'yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ kpinngdhö 'töng 'ö 'susongga ‑yö ꞊woë' ‑an ‑ta bhë ‑a ‑wun 'ka kö ‑wa ꞊blɛɛ'‑ ö ‑dhë. 8'Go mü 'yö ‑an bɔ Betelɛmë ꞊woë' ꞊nɛɛ: «‑Ka 'dho 'ka 'në 'ö bhë 'ka‑ ꞊mɛɛ' ‑së 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka‑ yö, ‑ka nu 'ka‑ ꞊blɛɛ'‑ n ‑dhë kö ma ‑de 'pö 'aan‑ 'dho ‑a gba ꞊dhia.» 9- 10꞊Dhɛ ‑gludë ‑wo 'ö bhë ꞊waa‑ ma, 'wo dho. ‑An ‑bha 'dho ‑sü 'ka, 'susongga do 'wo‑ yö wo ‑gɔ 'sɛ 'gü bhë, ‑wa yö 'zü. 'Susongga bhë ‑yö 'ta ‑sü ‑an 'dhiö 'ö 'wo dhoë 'dhö. ꞊Dhɛ 'wo ‑lo 'kɔ 'ö Yesu 'blë ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'trüün 'ka, 'ö 'susongga bhë 'ö ꞊gbaannu. 'Ö ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi 'sönggö ‑sönggö. 11'Wo dho 'wo ‑da 'kɔ 'ö bhë ‑a 'gü, 'wo 'në 'blë bhë waa‑ ö dhe Mali 'wo ‑an yö, 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü, 'ö 'në 'blë bhë 'wo‑ gba. 'Go mü 'wo wo ‑bha ꞊kwɛɛ‑ ‑nu 'dhi ‑po, 'wo yö gbaɔ ‑nu kë ‑a ‑dhë ‑sü 'gü: 'Sënng ‑nu, pë 'bhaa 'ö waa‑ 'güö ‑pë 'tëë ‑sëëzë 'wo‑ ‑dhɛ ansaan waa‑ pë 'yi 'tëë ‑sëëzë 'wo‑ ‑dhɛ 'miilö bhë, 'wo ‑an nu ‑a ‑dhë. 12꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑yö 'wunbhokoudɔmɛ ‑nu ꞊kpaɔ yiö ꞊zian' ꞊nɛ kö ꞊kun 'wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho Elɔdö 'piö, 'kɛɛ 'wo bɔ zian gbɛ 'ka 'wo dho wo ꞊plöö. 13꞊Dhɛ 'ö 'wunbhokoudɔmɛ ‑nu ꞊wa 'dho, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö ‑wo Zozɛfu ‑ta yiö ꞊zian', 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑, 'ü 'në bhë waa‑ ö dhe 'ü ‑an 'sü, 'ka ꞊duë 'ka 'dho Ezitö ‑sɛ 'gü! ‑Ka 'to 'ma ‑yö 'dho ‑yö yöë yi 'a dho ‑a pöë ü ‑dhë 'ü 'yɛ ü 'zü 'ü nu ‑a 'ka ‑a ‑bha! Bhii Elɔdö ‑dho 'në 'ö ꞊nɛ ‑a ꞊mɛɛ' kö ‑yaan ‑a zë.» 14'Ö Zozɛfu ‑yö ꞊luu, 'yö 'në waa‑ ö dhe 'wo bhë ‑an sü gbeng, 'wo dho Ezitö ‑sɛ 'gü. 15'Wo to Ezitö 'ö dho 'ö yöë Elɔdö ‑bha ga ‑yi ‑bha. Pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo ‑kë kö pë 'ö kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑ya ꞊blɛɛ 'ö bɔa ö ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑ta bhë ‑an 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë ꞊nɛɛ: A n Gbö ‑dhɛ, 'yö go Ezitö ‑sɛ 'gü. 16꞊Dhɛ 'ö Elɔdö ꞊yaa‑ dɔa ꞊nɛ 'wunbhokoudɔmɛ ‑nu waa nu gbɔ, 'ö ‑naadhe ꞊va ‑yö ‑da ‑a 'gü. 'Yö‑ pö ö bha 'dhasi ‑nu ‑dhë kö ‑wo 'në gɔɔn‑ ꞊suu'‑ 'saadhö 'ö sü 'në 'blë ‑nu ‑bha 'ö yöë ‑an ‑mɛ 'ö ‑an ‑kwɛ dho yö ‑kwɛ ꞊plɛ ‑bha, 'wo Betelɛmë ‑dhɛ waa‑ ‑a ‑zütodhɛ ‑nu ‑bha, ‑wo ‑an 'plɛ zë. 'Ö tɔɔ kö ꞊ya 'töng 'ö 'wunbhokoudɔmɛ ‑nu ‑wo 'susongga ‑wo ‑an ‑ta ‑yi ꞊blɛɛ ‑a 'ka ‑a ‑dhë bhë ꞊yaa‑ ‑ya 'ko 'dhiö kë 'saadhö. 17‑Kɔ bhë ‑a 'ka, pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Zelemi ‑ya pö bhë, 'ö‑ 'dhiö ‑yö ‑mɔ 'kuë. 18‑Ya ‑pö: ‑Wo 'gbla ‑wo ‑nu ma ‑na Lama ‑pö 'gü, 'gbo ‑zuö ‑nu waa‑ ‑de ꞊maamadhe ꞊va ‑nu ‑an 'ka. Lasɛlö ꞊nɛ 'ö 'gbo bɔ ‑na ö ‑bha 'në ‑nu ‑wun 'gü bhë; 'yaa‑ 'piö kö ‑wa ‑dhiaga bho, bhii 'ö tɔɔ ‑an 'gü ꞊ya ꞊siö'‑. 19꞊Dhɛ 'ö Elɔdö 'gü ꞊ya ꞊siö'‑, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö ‑wo Zozɛfu ‑ta yiö ꞊zian' Ezitö ‑sɛ 'gü, 20'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑, 'ü 'në waa‑ ö dhe ‑an 'sü, 'ka 'yɛ ka 'zü 'ka 'dho Izlaɛlö ‑sɛ 'gü, bhii mɛ ‑nu 'wo‑ 'piö ‑be kö 'në bhë ‑waan ‑a zë bhë 'waa ‑dhö gbɔ.» 21'Ö Zozɛfu ‑yö ꞊luu, 'ö 'në waa‑ ö dhe bhë 'yö ‑an sü, 'wo ‑yɛ wo 'zü 'wo nu Izlaɛlö ‑sɛ 'gü. 22'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Zozɛfu ꞊yaa‑ ma ꞊nɛ, Akelaisö, 'ö ‑kë ‑gludë Elɔdö gbö 'ka bhë, ꞊ya kë ‑gludë 'ka ö dë pin ꞊taa Zude ‑sɛ 'gü, 'ö 'suö ‑ya ‑kë ‑to Zude ‑sɛ 'gü ꞊dhia. ꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ꞊yaa‑ ꞊kpaɔ, 'yö dho Galile ‑sɛ 'gü ꞊zian', 23'yö ‑ya ‑a 'kwipö do 'wo‑ ‑dhɛ Nazalɛtë ‑a 'gü. ‑Yö ‑kë 'dhö kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wa pö, ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë ꞊nɛɛ: ‑Wo ‑dho ‑a ‑dhɛ Nazalɛtë mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\