Matiö 20

1'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Bhii pë 'ö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑yö bhɔ ‑a ‑bha, yö ꞊ga ꞊nɛ: Lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ do ‑yö ‑yö plaan ‑dhiadhiö tii 'gü. ‑Ya ‑kë 'dhö kö 'ö yuökëmɛ ‑nu ‑da ö ‑gɔ lɛzɛn ‑bhlö 'gü. 2'Ö waa‑ yuökëmɛ ‑nu 'ö ‑an ‑wo ‑yö kpɔ ‑a ‑bha kö 'yaan‑ ‑an ꞊saan' bho ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö 'wo mɛ ‑nu ꞊saan' bho ‑na ‑a 'ka ‑su ga do 'ka ‑dhɛkpaɔyi do ‑bha bhë ‑a 'dhö, 'yö ‑an bɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö yuö kë ꞊dhia. 3'Yö ko 'zü 'yö yö plaan ‑dhiadhiö ‑lan 'tëë 'gbee‑ 'ka, 'yö mɛ 'bhaa ‑nu yö kö ‑wo ꞊gbaannu ‑sü 'ka 'dhëëdhɛ ‑nu ‑bha, bhii yuö 'yaa ‑an ‑gɔ, 4'yö‑ pö ‑an ‑dhë: ‹Ka ‑de 'pö, ‑ka 'dho 'ka yuö kë n ‑gɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö, a ‑dho ka ꞊saan' bho 'kpodhö.› 5'Ö 'wo dho yuö kë ꞊dhia lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö. 'Ö ko 'zü, 'ö yö plaan lan‑ 'gü; 'go mü 'zü, 'yö yö plaan 'wɔ 'yɛ ‑lan 'ka, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu yö; pë do bhë 'ö‑ pö ‑an ‑dhë, 'wo dho 'pö. 6꞊Dhɛ 'ö 'kwa dɔ 'dho ‑lan 'ka, 'yö yö plaan, 'yö mɛ 'bhaa ‑nu yö kö ‑wo dɔ ‑sü 'ka 'dhëëdhɛ ‑nu bhë ‑a ‑bha. 'Yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: ‹‑Më 'yö ‑kë 'ka ꞊gloo zö ‑dhɛkpaɔyi 'ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü, 'ö 'kaa yuö gbɛ kë ꞊ɛ?› 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: 7‹'Ö tɔɔ mɛ gbɛ 'yaa ‑dhö ‑yaan yi 'sü yuö 'gü.› 'Ö‑ pö ‑an ‑dhë: ‹꞊Dhɛ 'ö 'dhö, kö ‑ka 'dho 'ka yuö kë n ‑gɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö!› 8꞊Dhɛ 'ö 'yiniadhɛ ‑yö dɔ, 'yö ö bha mɛ ꞊saan' bho ‑mɛ ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö yuökëmɛ ‑nu ꞊saan' bho, ‑a zü dɔ mɛ ‑nu 'wo ‑da yuö 'dhiö zlöö bhë ‑an ‑ta 'ü 'dho 'ü yöë yuökëmɛ ‑nu 'wo ‑da mü 'dhiö bhë ‑an ‑bha!› 9Mɛ ‑nu 'wo ‑da yuö 'dhiö 'dho ‑lan 'ka bhë ‑wo ‑nu, 'ö mɛ 'ö ‑dhö 'ö ö ‑bha ‑su ga do yö. 10꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo ‑da yuö 'gü 'dhiö ‑blɛɛzë 'ka bhë ꞊wa nu, ‑wa ‑pö ‑bezë wo ‑bha ‑dho ziö mɛ ‑nu 'wo nu zlöö bhë ‑an ‑bha ‑ta, 'kɛɛ mɛ 'ö ‑dhö ‑wa ‑bha ‑su ga do do ‑nu ‑a ‑dhë. 11‑An ‑bha 'wëü‑ 'sü ‑sü 'ka, ‑wo 'wun ‑blɛɛ wo ‑wo ꞊löö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ bhë ‑a 'ka. 12'Ö 'wo‑ pö: ‹Yuökëmɛ ‑nu 'wo nu zlöö, 'ö 'wo yuö ‑kë 'lɛlɛ do 'piö, 'ü ‑an ꞊saan' bho ꞊nɛ yi 'yi yuö ‑kë ‑dhɛkpaɔyi do 'piö, lan‑ 'bhü ‑sü ‑ta 'ö yi 'gü ꞊ya ga ꞊nɛ yi 'dhö a?› 13'Kɛɛ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ ‑ya ‑pö ‑a mɛ do ‑dhë: ‹N 'bhamɛ, n 'ka ü ‑püö, ü ‑we ‑a ‑bha 'ü yuö kë ‑su ga do ‑bha ‑dhɛkpaɔyi do 'ka, 'wun gia‑ 'yaa ‑mü ‑a? 14Kö ‑bhö ü ꞊saan' bhë ‑a 'sü 'ü ü bha 'dho wo. Mɛ 'ö ‑da yuö 'gü zlöö bhë, a ‑dho ‑a ꞊saan' bho ꞊nɛ ‑kɔ do 'a ü ꞊saan' bho ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö 'pö. 15N ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö pë 'ö ‑dhi n ‑dhë, 'a‑ kë n ‑ma 'wëüga 'ka a? 'Iin n ‑ma 'glusë ‑wun 'kö bhë 'ö ꞊druɛi ‑yö ‑da ‑a ‑dhë ü 'gü i?›» 16꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuöatadhe ‑kë 'zü ꞊nɛɛ: «Mɛ ‑nu 'wo ‑tozlöömɛ 'ka, ‑wo ‑dho kë mɛ ‑blɛɛzë ‑nu 'ka, 'ö mɛ ‑nu 'wo mɛ ‑blɛɛzë 'ka, 'wo dho kë ‑tozlöömɛ ‑nu 'ka.» 17Yesu ‑yö ‑kë 'dho ꞊dhia Zeluzalɛmë; 'yö ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ bhë 'yö ‑an ‑sü ‑de ‑ta, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: 18«‑Ka ka 'to 'to, kwa ‑da ‑na Zeluzalɛmë kö ma Mɛgbö ‑waan n dɔ slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu kwɛɛ ‑waan ga za ‑lo n tuö. 19'Go mü ‑waan n dɔ mɛ 'waa Zuifö 'ka ‑an kwɛɛ. ‑Wo ‑dho duö 'luu sü n ‑ma, 'wo n ‑ma ‑klaaga 'ka; ‑wo ‑dho n ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha, 'ö 'wo n zë. 'Kɛɛ ‑a ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga ‑naa 'ö bhë ‑a 'ka, a ‑dho go ga 'gü.» 20'Ö Zebede bɔɔ waa‑ ö bha 'në ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn Yesu ‑bha. 'Ö ‑an dhe ‑yö ‑gblü Yesu 'dhiö kö 'yaan‑ pë do 'bhaa ‑dhɛ ‑a ‑gɔ. 21'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Më 'ü‑ 'piö e?» 'Ö‑ pö Yesu ‑dhë: «‑Bhö ‑a kë kö ma 'në ‑nu ꞊plɛ 'wo ꞊nɛ, yi 'ü dho kaa ‑gludë 'ka, kö ‑a mɛ do ‑yö ‑ya ü ꞊kwɛɛ‑ 'gü, ‑a mɛ do ‑yö ‑ya ü ꞊kwaa‑ 'gü!» 22'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ka‑ ‑dhɛ ‑na bhë, 'kaa‑ dɔ. Ka ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'yi 'güüzë 'a 'dhoë‑ ‑a mü ꞊nɛ 'kaa‑ ‑a mü ꞊a?» 'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑mɔ ‑a ‑bha.» 23'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «꞊Ii‑, ka ‑dho ma 'yi 'güüzë bhë ‑a mü, 'kɛɛ ma kun 'a dho mɛ 'ö dho ‑ya n ꞊kwɛɛ‑ 'gü 'iin n ꞊kwaa‑ 'gü ‑a ‑zɔn. ‑Ya dhɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo mɛ ‑nu 'ö n Dë ‑yö ‑an ‑ya ‑an ‑bha 'ka bhë, ‑an ‑bha 'ka.» 24꞊Dhɛ ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do 'wo to bhë ꞊wa 'wun bhë ‑a ma, 'wo 'wun ꞊blɛɛ dhegluzë ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'ka ‑an ꞊taa ‑bha wo 'ko ‑nu ziën. 25'Ö Yesu ‑yö ‑an 'plɛ ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛɛ: ‑Gludë ‑nu ‑wo mɛ ‑nu 'gbee‑ ‑ta bho, 'ö mɛ ‑nu 'wo 'tɔbhɔmɛ ‑nu 'ka, 'wo mɛ ‑nu ꞊kɔɔn. 26'Kɛɛ kö ꞊kun 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö ka ziën; ‑abi'! ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑yö ‑dhö ka ziën 'ö‑ 'piö kö 'ö kë mɛ ꞊va 'ka, kö ‑yö ö ‑de kë ꞊nua 'ka ka ‑dhë. 27'Go mü 'zü, mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö kë mɛ ‑blɛɛzë 'ka, kö ‑yö ö ‑de kë yuö ‑kë mɛ 'plɛ 'dhiö ‑mɛ 'ka. 28‑Kɔ do bhë 'ö ma Mɛgbö 'a nuë; n 'ka nu kö ‑waan yuö kë n 'dhiö, 'kɛɛ kö ma ‑zë, 'aan‑ yuö kë mɛ ‑nu 'dhiö. 'Go mü, 'aan‑ n ‑ma ‑tosiadhe nu mɛdhɛvadhɛ ‑bho 'gan 'gü ‑sü ꞊sɔnng' 'ka.» 29‑Wo ‑kë 'go ꞊dhia Zeliko, 'ö mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö Yesu 'piö. 30'Yënngtiimɛ ꞊plɛ ‑wo ‑kë ꞊yaannu ‑sü 'ka zian 'to 'dhiö. ꞊Dhɛ 'wo‑ ma ꞊nɛ Yesu ‑yö ziö ‑na, 'wo yö ‑we 'gbee‑ ‑sü 'gü, 'wo‑ pö: «Yi ‑Gɔmɛ, Davidö gbö, ‑bhö yi 'yena yö e!» 31'Ö mɛ ‑gbaa ‑nu ‑wo yö 'wun ‑blɛɛ ‑an 'ka ‑sü 'gü, ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑wo wo 'dhi yö 'kuë‑. 'Kɛɛ ‑wo ‑yö 'we ‑sü 'gü 'gbee‑ 'ka 'zü ꞊nɛɛ: «Yi ‑Gɔmɛ, Davidö gbö, ‑bhö yi 'yena yö e!» 32'Yö Yesu ‑yö ꞊gbaannu, 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö ‑an ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ꞊nɛɛ: «‑Më 'ka‑ 'piö kö 'a‑ kë ka ‑dhë ‑ɛ?» 33'Wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑Gɔmɛ, ‑bhö ‑a kë kö 'yi ‑dhɛ yö!» 34'Ö ‑an 'yena ‑yö ‑da Yesu 'gü; 'ö ‑pa ‑an 'yan 'ka, 'ö ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü, mɛ ꞊plɛ 'wo bhë 'ö ‑an 'yan ‑yö ‑po, 'yö 'wo ‑ziö Yesu 'piö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\