Matiö 21 | Bible.is
Matiö 21

1꞊Dhɛ 'wo ꞊yɔɔn ‑na Zeluzalɛmë ‑pö 'sɔɔ, 'wo bɔ Betefaze ‑pö 'ö Olivie ‑tɔn 'piö ꞊zian' bhë ‑a 'gü. Yesu ‑yö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ bɔ ö 'dhiö ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 2«‑Ka 'dho pödhɛ 'ö kwa 'dhiö bhë ‑a 'gü, ka ‑dho ꞊soofang mu 'ö‑ 'në 'dho ‑a 'piö ‑an yö kö ‑wo ‑klu ‑sü 'ka. ‑Ka ‑an 'po 'ka nu ‑an 'ka n ꞊dhia! 3꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊ya ka ꞊dhɛɛ' 'kpɔ, ‑kaa pö ‑a ‑dhë: ‹Yi Dëmɛ ‑bha 'wun ‑yö ‑yö ‑an ‑bha.› ‑Yö ‑dhö ö ꞊kwaa' ka ‑zü 'ka nuë n ꞊dhia zö!» 4Pë ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑kë 'dhö kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑ya pö 'dhiö bhë, ‑yaan ‑mɔ 'kuë ꞊nɛɛ: 5‑Bhö ‑a pö Siɔn ‑pö ‑dhë: ‑Dhɛ ‑ga, ü bha ‑gludë ‑yö nu ‑na ü 'piö, ‑yö pa ‑sü 'ka ‑kë 'lëëlë ‑sü 'ka; 'yö ‑ya ‑sü 'ka ꞊soofang 'në ꞊taa. 6'Ö ꞊guë' ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë 'wo dho 'wo‑ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu ‑ya pöë ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 7'Wo nu ꞊soofang mu waa‑ ö 'në bhë ‑an 'ka, 'wo wo ‑bha gblang ‑nu ‑lo ‑an ꞊taa, 'ö Yesu ‑yö ‑ya ꞊soofang 'në ꞊taa. 8Mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo wo ‑bha gblang ‑nu ‑po zian ‑gbloo 'piö, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo 'dhɛ ‑saa ‑nu ‑yɛ, 'wo ‑an ‑po zian ‑gbloo 'piö. 9Mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo yö Yesu ‑dhë 'dhiö waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'wo ‑ziö ‑a 'piö, ‑wo ‑yö 'gɛi kë ‑sü 'gü 'gludhi 'ka ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Kwaa‑ 'yoo ‑mü! Kwaa‑ 'yoo ‑mü! 'Tɔbhɔdhe ‑yö 'to Davidö gbö ‑ta! 'Dhuë‑ ‑yö 'kpɔ mɛ 'ö nu kwa Dëmɛ 'tɔ 'gü ‑a ‑ta! ‑Zlan 'ö dhang‑ ‑nu 'gü ‑a 'tɔ ‑yö kë ꞊va!» 10꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑ya ‑da Zeluzalɛmë, 'ö plöömɛ ‑nu 'saadhö ‑wo yö wo 'ko ‑nu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «Dö ‑mü gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka ɛ?» 11'Ö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo kë ziö Yesu 'piö ꞊dhia bhë, 'wo‑ pö: «Yesu, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ö 'go Nazalɛtë, Galile ‑sɛ 'gü bhë yö ‑mü!» 12Yesu ‑yö ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë pë ‑nu 'dhɔɔ dɔ ꞊dhia waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë pë ‑nu 'dhɔ ꞊dhia mü bhë 'ö ‑an ‑kë, 'ö mɛ 'wo ‑kë 'wëü‑ ‑ta ‑bɔ ꞊dhia ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'wëü‑ 'ka ‑an ‑bha 'dhɔɔ dɔ ‑a ‑ta ꞊gba waa‑ ‑tönggö 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu ‑bha ‑gbloo ‑nu ‑lo sia‑. 13꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑Wo ‑dho n ‑ma 'kɔ ‑dhɛ ‑bhɛa ‑a 'gü ‑kɔ, 'kɛɛ ka ‑zë, 'ka‑ ‑kë ka ‑bha ꞊kwaanpë ‑bin ‑a 'gü ‑guö ꞊duudhɛ 'ka!» 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'yënngtiimɛ ‑nu waa‑ ‑gɛnlomɛ ‑nu ‑wo ‑nu Yesu 'piö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'yö ‑an ‑dhɛ bo. 15꞊Dhɛ slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö ‑mɛ ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ꞊wa 'wun 'gblüünzë 'ö‑ ‑kë bhë ꞊waa‑ yö waa‑ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'gbla ‑wo 'ö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ «Davidö gbö 'tɔ ‑yö kë ꞊va!» bhë 'ö ꞊waa‑ ma, 'ö 'wun ‑yö ‑na ‑an ‑zuë. 16'Ö 'wo‑ pö Yesu ‑dhë: «'Gbla ‑kɔ ꞊suu'‑ 'wo‑ kaa‑ ꞊nɛ, 'ü‑ ‑ma ‑a?» 'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, a‑ ‑ma, 'kɛɛ ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑We ü 'tɔ 'piö ‑sü ‑dho bɔ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu waa‑ 'në 'puu ‑nu ‑an 'dhii. ‑Wo 'ö bhë kaa‑ pö do ꞊a?» 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö go ‑an 'piö pödhɛ bhë ‑a 'gü, 'ö dho Betani, 'yö ‑wɔ mü. 18꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, kö Yesu ‑yö nu ‑na plöö ꞊zian', 'ö din ‑ya ‑kun. 19‑Yö figö ‑lü do ‑yö zian ‑gbloo 'dhiö, 'yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha ‑a bhɛ ‑wun 'gü, 'kɛɛ ‑a 'dhɛ 'kpaan ꞊nɛ 'ö‑ yö. 'Ö‑ pö figö ‑lü bhë ‑a ‑dhë: «Ü bhɛ gbɛ 'ka 'dhö kë ‑dhö gbɔ!» 'Ö figö ‑lü bhë 'ö to ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü 'ö 'kpɛa kun. 20꞊Dhɛ 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo 'wun 'ö ꞊nɛ ‑a ‑yö, 'ö 'tetundhe ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'wo yö Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «‑Më 'ö ‑kë 'piöklöözë 'ö figö ‑lü ꞊nɛ 'ö 'kpɛa kun ꞊i?» 21'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü ꞊ya kë ka ‑gɔ, 'ö ‑zogɔndhe yaa kë ‑a 'gü, ka ‑dho pë 'a‑ ‑kë figö ‑lü 'ka ꞊nɛ, ‑a kë 'pö 'ö yaa 'dhö kë ‑a ‑de 'sloo 'ka, 'kɛɛ ka ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'zü 'kaan‑ ‑a pö ‑tɔn 'ö ꞊nɛ ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö 'go ü pin 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha 'ü 'dho 'ü ‑püö 'yoo ꞊bhaa!› ‑Yö ‑dho kë 'dhö 'gbɛɛdhö. 22Pë ꞊suu'‑ 'saadhö 'ka‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ꞊bhɛa' ‑sü 'ka, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ, ‑yö ‑dho kë, pë 'ka‑ ‑dhɛ bhë, ka ‑dho ‑a yö!» 23Yesu ‑yö ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö yö mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü ‑bha. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo Zuifö 'ka, ‑wo ‑yɔɔn Yesu ‑bha, 'wo yö ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «Pë ‑nu 'ü ‑an kë ‑na 'saadhö ꞊nɛ dö 'ö‑ pö ü ‑dhë 'ü‑ kë ꞊ɛɛ?» 24'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Ma ‑de 'pö, a ‑dho ꞊dhɛɛ' do kpɔ ka ‑gɔ. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka‑ ‑daa kë n ‑gɔ ꞊sia, a ‑dho pë 'ö ‑kë 'a 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ 'a‑ kë ‑na bhë ‑a ‑gɛn pö ka ‑dhë. 25Dö 'ö Zan bɔ ‑yaan mɛ ‑nu ‑bɔ yiö ꞊e? ‑Zlan ‑mü e, 'iin mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑mü e?» 'Kɛɛ ‑wo ‑yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha wo 'ko ‑dhë ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, 'kwa‑ ‑daa kë ꞊nɛɛ: ‹‑Zlan 'yö‑ bɔ›, ‑yö ‑dho kwa ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: ‹‑Më 'ö ‑kë kaa Zan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛ?› 26Kwaa 'dho ‑mɔa 'kwa‑ pö 'pö 'sa: ‹Mɛ 'bhee‑ ‑nu 'wo‑ bɔ›; bhii kwa ‑suö 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, 'ö tɔɔ ‑an 'plɛ ‑wo wo ‑zo ‑ta ꞊nɛ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑mü Zan 'ka.» 27꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ pö Yesu ‑dhë: «'Yiëë‑ dɔ.» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'pö: «꞊Ɛɛ, ꞊dhɛ 'ö 'dhö, kö ma ‑de 'pö, n 'ka 'dho n ‑ma ‑gɛn pö ka ‑dhë 'pö.» 28'Ö Yesu ‑ya pö ꞊nɛɛ: «'Wun mɛ 'ö ꞊nɛ ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'piö 'dhɛ: Gɔɔn‑ do ‑bha 'në ‑nu ꞊plɛ ‑wo ‑kë ‑dhö, 'yö‑ pö ‑a mɛ ‑blɛɛzë ‑dhë: ‹N gbö, ‑bhö 'dho yuö kë ‑dhiadhö ꞊dɛɛ n ‑gɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö!› 29'Yö‑ ‑daa ‑kë 'ö‑ pö ö dë ‑dhë: ‹N 'kaa dho.› 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö 'töng pë 'bhle ꞊ya ziö, 'ö‑ ꞊zuö' ꞊ya ꞊kpaɔ, 'ö dho yuö bhë ‑a kë ꞊dhia. 30'Go mü ‑an dë ‑yö pë do bhë 'ö‑ pö ö gbö mɛ 'ö to bhë ‑a ‑dhë. 'Ö‑ gbö mɛ 'ö bhë 'yö‑ pö ö dë ‑dhë: ‹꞊Ii‑, n dë, a ‑dho dho›, 'kɛɛ yaa 'dho gbɔ. 31'Në ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë ‑a dö ‑zë 'ö ö dë ‑wo ‑kë ‑ɛ?» 'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «‑A mɛ ‑blɛɛzë ‑mü.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: 'Nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu 'wo mɛ ‑nu ꞊flüübhömɛ ‑nu 'ka, waa‑ mɛ 'ö 'wo ꞊sɔɔnkëmɛ ‑nu 'ka ‑wo ‑dho ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü ka 'dhiö. 32Bhii Zan ‑yö ‑nu ka 'piö, 'ö zian ‑gbloo 'ö kpengdhö 'ö‑ ‑zɔn ka ‑dhë, 'ö kaa‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑, 'kɛɛ 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'wo ꞊sɔɔnkëmɛ ‑nu 'ka ‑wa ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. Yö do bhë 'zü, pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an yö ‑sü 'ka, kaa 'go ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'gü kö 'kaan‑ ‑a ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑.» 33'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «‑Ka ka 'to 'to, 'wun ꞊zuan' mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha: Gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë ‑dhö, 'ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ. 'Ö ‑gla ꞊nië ‑a ‑zü, 'ö ‑glu do pɔn ‑drɔɔn 'yi bho ‑a 'gü ‑pë 'ka, 'ö 'gbu ‑kɔ do ‑dɔ mü; 'ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ bhë 'ö‑ nu lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu ‑dhë, 'yö dho 'ta 'gü. 34꞊Dhɛ 'ö lɛzɛn ‑nu ‑kpa bho ‑yi ꞊ya ‑lo, 'yö ö bha yuökëmɛ ‑nu bɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu 'piö kö ‑waan ö bha lɛzɛn ‑kpa dɔ ‑an ‑gɔ, ‑waan nuë ö ꞊dhia. 35'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö ‑an bɔ bhë ‑wo ‑an ‑kun. 'Ö 'wo ‑an mɛ do ‑ma, 'ö 'wo‑ mɛ do zë, 'ö 'wo ‑an mɛ ‑yaaga ‑naa ‑zuö ‑guö 'ka; 'ö 'wo‑ zë. 36'Ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ ‑yö ö bha bɔmɛ ‑nu 'bhaa 'ö 'wo ꞊va 'wo ꞊zië' ‑a mɛ ‑blɛɛzë ‑nu ‑ta, 'ö ‑an bɔ. Pë do 'ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu ‑wa ‑kë bɔmɛ ‑blɛɛzë ‑nu 'wo 'dhiö bhë ‑an ‑gɔ bhë, 'yö 'wo‑ kë ‑an 'ka 'pö. 37'Wun bhë kö ‑yaan yën, ‑yö ö gbö ‑bɔ ‑a ‑pö ö ‑de 'gü ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Wo ‑dho n gbö ꞊bhlë ‑ya.› 38'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu ꞊waa‑ gbö yö, 'wo‑ pö wo 'ko ziën ꞊nɛɛ: ‹Dɔ, ‑ka ‑dhɛ ‑ga, mɛ 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wo dho to ‑a ‑gɔ 'dhiö ꞊zian' bhë 'ö ꞊nɛ! ‑Kwa 'dho 'kwa‑ zë kö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑waan 'to kwa ‑gɔ!› 39'Ö 'wo ‑lo ‑a ‑ta, 'wo‑ kun, 'wo dho ‑a 'ka lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ꞊taa ‑bha, 'wo‑ zë.» 40'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ dëmɛ nu ‑yi 'ka, ‑më 'ö dho ‑a kë yuö ‑kë ‑a ‑gɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhö ‑mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka ɛ?» 41'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ ‑nu këwunyaazë ‑nu 'wo bhë ‑yö ‑dho ‑an 'plɛ zë, yaa 'dho ‑an 'yena yö; 'go mü, 'yö dho lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ 'ö bhë ‑a dɔ lɛzɛn ꞊dhɛɛdhɛ ‑yuökëmɛ ‑nu gbɛ 'ö yi 'ö lɛzɛn ‑kpa bho ‑yi ꞊ya ‑lo, 'wo dho ‑an bho ‑waan nu ‑a ‑bha 'ka bhë ‑an kwɛɛ.» 42'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Wo do ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: ‑Guö kpö 'ö 'kɔdɔmɛ ‑nu ‑wa ‑ga ‑guö yaa 'ka, 'wo‑ ꞊zong' bhë yö ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë ‑guö 'ö dɔ ‑sü 'ka ‑guö gia‑ 'ka 'kɔ ‑gɔ kpinngdhö ‑a 'ka. Pë bhë ꞊nɛ 'ö kwa Dëmɛ ‑ya ‑kë; ‑yö kwa ‑bha pë 'gblüünzë 'ka. ‑Wo mɛ 'ö bhë kaa‑ pö do ‑a?» 43'Yö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuö ‑a ‑ta dhe ‑kë ꞊nɛɛ: «‑A ‑wun 'gü a‑ ‑pö ka ‑dhë: ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö ‑dho kun ka ‑gɔ, 'yö nu 'sɛ gbɛ 'gü ‑mɛ ‑nu 'ö ‑an kë ‑sɔɔn dhö ‑a ꞊zuan' ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑yö ‑an ‑bha 'ka bhë ‑an ‑dhë 'dhɛ. 44Mɛ 'ö 'dhoë‑ ‑püö ‑guö kpö 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta, ‑yö ‑dho ö pë 'bhaa yɛ; 'kɛɛ mɛ 'ö ‑guö kpö ‑zë bhë ꞊ya ‑püö ‑a ‑ta, ‑yö ‑dho ‑a zɔn ꞊trüütrüüdhö.» 45꞊Dhɛ 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu, ꞊wa Yesu ‑wo 'ö ꞊nɛ ‑a ma, 'wo‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ wo ‑de gia‑ 'ö wo ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë. 46'Yö 'wo yö ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑sü ‑bha kö 'waan‑ Yesu 'kun, 'kɛɛ 'suö ‑yö ‑kë ‑an kë ꞊dhia mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo Yesu sü ꞊nɛ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'dhö bhë ‑an ‑dhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\