Matiö 23 | Bible.is
Matiö 23

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya ‑pö mɛ ‑gbaa ‑nu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu ‑an ‑dhë: 2«Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑yö ‑dɔ ‑an kwɛɛ ‑sü 'ka kö ‑waan Moizö ‑bha tɔng bho 'kou ‑an ‑dhë. 3꞊Dhɛ 'ö 'dhö, pë 'töüdhö 'wo dho ‑a pö ka ‑dhë bhë, ‑kaa kë! 'Kɛɛ kö ꞊kun 'ka 'wun ‑kë ꞊nɛ ‑an ‑bha 'wun kë ‑kɔ 'dhö! Bhii pë 'wo mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na ‑a 'ka bhë, wo ‑zë 'waa ‑a kë. 4‑Wo ꞊kwɛɛ‑ 'gbiin‑ ‑sü, 'wo‑ dɔ mɛ ‑nu gban tuö, 'kɛɛ 'waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo wo ‑kɔnëga do gia‑ ‑de dɔ ‑an ‑gɔ, ‑nu ‑an ‑dhë ‑sü 'ka. 5'Wo wo ‑bha 'wun ‑nu ‑kë, kö mɛ ‑nu ‑wo wo 'yan bɔ ‑an 'piö. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ ‑a 'ka 'ö ‑Zlan ‑wo kpö kpö ‑nu 'wo ‑da ‑na wü kwi ꞊bhɔɔ' 'gü, 'wo‑ ‑ya ‑na wo ‑kpong ‑nu waa‑ wo ‑gbiö ‑nu ‑bha bhë 'wo‑ ‑kë 'gbɛagbɛa. 'Ö ꞊ya kë 'zü, 'wo wo ‑bha gblang 'saa ‑nu ‑kë ꞊gbiingbiin. 6'Wo ‑yadhɛ ꞊vava ‑nu sü pë ‑bhö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, 'ö 'wo ‑yadhɛ ‑sɛɛbɔ ‑nu sü Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. 7'Ö 'wo‑ ‑dhɔ ‑kë ‑mɛɛ ‑kë wo 'ka ꞊bhlë 'ka ‑sü 'gü 'dhëëdhɛ ꞊vava ‑nu ‑bha, 'iin kö mɛ ‑nu ‑waan wo ‑dhɛ wo ‑gɔmɛ. 8'Kɛɛ ka ‑zë, kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë 'wo ka ‑dhɛ ‑gɔmɛ. 9Kö ꞊kun 'ka mɛ gbɛ ‑dhɛ 'kpongtaa ka dë. Bhii ka dë ‑yö dosɛn 'kpaan, 'yö 'ö dhang‑ 'gü. 10Kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë 'wo ka ‑dhɛ ꞊kɔɔnmɛ. Bhii ka ꞊kɔɔnmɛ ‑yö do, 'yö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ. 11Mɛ 'ö dho kë mɛ ꞊va 'ka ka ziën, ‑yö kë ka 'dhiö ‑yuökëmɛ 'ka. 12Mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑de ꞊luu'‑, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a dho sia‑, 'ö mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑de sü 'tee, 'ö ‑Zlan dho ‑a ꞊luu'‑.» 13'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «'Yena ‑wun ꞊ya kë Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu 'ö 'ka mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'ka, ka 'ka! Bhii ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'dhi ‑ta mɛ ‑nu ‑gɔ. Ka gia‑ ‑de, 'ö ka 'ka 'dhö ‑da ‑a 'gü bhë 'ö 'kaa 'we ‑a ‑bha kö mɛ ‑nu 'wo‑ 'piö kö ‑wo ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü bhë, ‑wo ‑da ‑a 'gü. 14(('Yena ‑wun ‑dho kë Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ka 'ka! Mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu! Ka ꞊gɛandhoo ‑nu ‑bha pë 'plɛ ‑kun ‑an ‑gɔ! ꞊Ya 'go mü, 'ö 'ka ꞊bhɛawodhe ꞊gbiingbiin ‑kë kö 'kaan‑ kë mɛ ‑nu wö 'dhiö mɛ kpengdhö 'ka. ‑A ‑wun 'gü 'klobhɔdhe ꞊va ‑yö ‑dho wɔ ka ‑ta!)) 15Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu, ka ‑bha ‑yö 'yenazë; 'ö tɔɔ mɛ 'yaankunmɛ ‑mü kaa. 'Ka ꞊luu' ꞊nëdhö kö ka 'dho ‑sü ‑mü ‑dhɛ 'saadhö 'gü 'kpongtaa 'yootadhɛ ‑nu ‑bha kö mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka bhë, 'kaan‑ kë ‑waan ‑da ka ‑bha ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑kɔ bhë ‑a 'gü. 'Ö ꞊ya kë mɛ ‑nu 'wo bhë, ꞊wa kë ‑dhö ka ‑gɔ 'dhö, ka ‑ko 'zü 'ka ‑an ‑kë ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü ‑mɛ 'ka ‑gwaa ꞊plɛ ‑naa wo 'wo ꞊zië' ka ‑ta. 16'Yena ‑wun ‑yö kë ka 'ka, ‑yö mɛ ‑dhë 'dhiö ‑mɛ ‑nu 'yënngtiizë! Ka‑ ‑pö mɛ ꞊ya ‑wo ‑bhö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'tɔ 'ka, kö yaa ‑wo ‑bhö ꞊kun; 'kɛɛ mɛ 'ö ꞊ya ‑wo ‑bhö 'sënng 'ö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë ‑a 'tɔ 'ka, kö ꞊ya ‑sö gia‑ ‑bhö. 17'Kaa 'wun ‑bho 'kou dɔ, 'yënngtiimɛ ‑nu! Pë ꞊plɛ 'wo bhë, ‑a ‑mlë 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ ‑e? 'Sënng ‑mü ee, 'iin ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑mü ee? Bhii ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ꞊nɛ 'ö 'sënng ‑kë 'slööslö. 18'Ka‑ pö 'zü: Mɛ ꞊ya ‑wo ‑bhö ‑Zlan ‑bha slabhodhɛ 'tɔ 'ka kö yaa ‑wo ‑bhö, 'kɛɛ ꞊ya ‑wo ‑bhö gbapë 'ö slabhodhɛ ‑bha bhë ‑a 'tɔ 'ka kö ꞊ya ‑wo gia‑ ‑bhö ꞊nɛ bhë. 19'Yënngtiimɛ ‑nu, pë 'plɛ 'wo bhë, ‑a ‑mlë ‑zë 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ ‑e? Gbapë ‑mü ‑i, 'iin slabhodhɛ 'ö gbapë ‑kë 'slööslö bhë yö ‑mü ‑i? 20'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë: Mɛ 'ö ‑wo ‑bhö ‑na slabhodhɛ 'tɔ 'ka bhë, kö ꞊ya ‑wo ‑bhö gbapë waa‑ pë ‑nu 'ö ‑an ‑ta dhuö 'töüdhö ‑an 'tɔ 'ka. 21Mɛ 'ö ꞊ya ‑wo ‑bhö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'tɔ 'ka, kö ꞊ya ö ‑wo ‑bhö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ waa‑ ‑Zlan gia‑ 'ö 'kɔ bhë ‑a 'gü bhë ‑an 'tɔ 'ka. 22Mɛ ꞊ya ‑wo ‑bhö dhang‑ 'gü ‑dhɛ 'tɔ 'ka, kö ꞊ya ‑wo ‑bhö ‑Zlan ‑bha 'gɔ ‑gbloo waa‑ ‑Zlan gia‑ 'ö ‑ya ‑na ‑a 'gü bhë ‑an 'tɔ 'ka. 23'Yena ‑wun ꞊ya kë tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ka 'ka! Mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu! 'Ka ka ‑bha tapë ‑nu 'tëëtëzë 'wo 'toodhɛɛdhö ‑a kë 'gɔɔ‑ do ‑naa nu ‑Zlan ‑dhë, 'kɛɛ 'ka mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑, ‑Zlan ‑bha tɔng 'ka bhë, 'ka‑ ‑san zë, 'ka ka ‑ta yö ‑kë kpengdhö ‑sü, mɛ 'yena yö ‑sü waa‑ ‑to ‑wo 'gü ‑sü ‑an ‑bha, 'kɛɛ kö wo ꞊nɛ 'ö 'ka dho ‑an 'kpuɛ‑ kpɔ ‑së 'ka. 'Go mü, kö ꞊kun 'ka ‑an mɛ ‑nu 'wo to, 'ka ‑an ‑san zë! 24Ka 'ö 'ka 'yënngtiimɛ 'ka, 'ka‑ pö 'ka yö 'yënngtiimɛ ‑dhë 'dhiö a? Ka ka ‑bha ‑drɔɔn ‑nu ‑kë 'slööslö, 'kɛɛ kö ꞊kun 'ö 'ka zɛnpë bho ‑a ꞊bhaa, 'ö ka ‑yɔɔnmia ‑to ‑a ꞊bhaa 'ö 'ka‑ ꞊yɔɔ! 25'Yena ‑wun ‑dho kë ka 'ka! Tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu 'ö 'ka mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ! Ka ka ‑bha 'yi ‑mü ‑a 'gü ‑pë waa‑ pë ‑bhö ‑a 'gü ‑pë ‑nu plaan ‑dhɛ ‑zlu, 'kɛɛ ‑an 'gü ꞊zian' ‑wo pa ‑sü 'ka ka ‑bha ꞊kwaanpë ‑nu, ka ꞊dhɔɔbhaapë yaa ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka. 26Falizi ‑mɛ 'yënngtiizë ‑nu! Ü ‑bha pë ‑bhö ‑a 'gü ‑pë ‑nu 'gü 'zlu 'dhiö ‑blɛɛzë kö 'üën‑ ꞊tun ‑an plaandhɛ 'zlu ‑na kö ‑yaan kë 'puu. 27'Yena ‑wun ‑dho kë Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ka 'ka! Mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu! Ka ‑bhɔ blɔɔn‑ 'wo‑ ‑flö 'yɔɔ 'ka kö ‑yaan kë ‑së ‑a ‑bha, 'kɛɛ ‑an 'gü ꞊zian' bhë, mɛ ga ga 'lü ‑de 'sloo waa‑ pë 'bu ‑sü ꞊nɛ 'wo ‑an pa. 28Ka ‑de gia‑, ka bun ‑bha, ka ‑kë mɛ ‑nu wö 'dhiö ‑së, 'kɛɛ ka 'gü ꞊zian', ka pa ‑sü 'ka mɛ 'yan ‑ta ‑wun kë ‑sü waa‑ pë yaa ‑an 'ka.» 29'Go mü 'zü 'ö Yesu ‑ya pö: «'Yena ‑wun ‑dho kë Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu kaa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ka 'ka! Mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu! 'Ka ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu blɔɔn‑ ‑dɔ ‑së 'ka, 'ö 'ka mɛ ‑nu 'wo ‑kë kpengdhö, 'ka ‑an blɔɔn‑ ‑yuö ‑kë ‑së 'ka. 30'Ö 'ka‑ pö: ‹꞊Ya kë ꞊nɛ yi ‑kë yi 'bhɛma ‑nu ‑bha 'töng 'ka ‑be, yi 'ka 'dho kë ꞊nɛ ‑an 'dhö, kö yi 'plɛ 'yiën‑ kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu zëmɛ ‑nu 'ka›. 31꞊Ya kë 'dhö kö ka ka ‑de ‑dɔ ꞊nɛ, ka mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu zë bhë ‑an ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'ka! 32꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑ka 'dho ka 'dhiö, 'ka yuö 'ö ka 'bhɛma ‑nu 'wo 'dhiö ꞊zian' 'wo‑ kë bhë, 'ka‑ 'dhiö 'to! 33꞊Mɛɛ ‑nu, ꞊bhöü‑ 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'ka ꞊nɛ! Ka ‑dho ‑a kë ‑kɔklë kö ꞊kun 'ö 'ka dho 'klobhɔdhe 'ö ꞊glöötiaandhö 'siö 'gü bhë ‑a yö ꞊ɛ? 34‑A ‑wun 'gü, ‑ka ka 'to 'to! A ‑dho ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu, mɛ 'kpaakpa ‑nu, mɛ ‑nu 'wo pë dɔ ‑nu, ‑an bɔ ka ‑dhë; ka ‑dho ‑a mɛ 'bhaa ‑nu zë, 'ka‑ mɛ 'bhaa ‑nu dɔ ‑gaatalü ‑bha, 'ka ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑ma ‑klaa 'ka, ka ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'ö 'ka dho ziö ‑an 'piö pödhɛ ‑nu 'wo dhö bɔ ‑an ‑bha ‑a 'gü kö 'kaan‑ ‑an 'klo bhɔ. 35‑Kɔ 'ö bhë ‑a 'ka, ka 'klo ‑dho bhɔ mɛ ‑nu 'ö waa pë gbɛ kë 'ö mɛ ‑nu ‑wo ‑an zë, 'ö‑ zü ‑yö dɔ Abɛlö 'ö kpengdhö ‑a ‑ta, 'ö dho 'ö yöë Zakali 'ö Balasi gbö 'ka, 'ö 'ka ‑an zë ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ waa‑ slabhodhɛ ‑an ziën bhë ‑a ‑bha. 36A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ zë ‑sü 'klobhɔdhe ‑nu 'wo bhë ‑an 'plɛ ‑wo ‑dho nu mɛ ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑an ‑ta.» 37'Yö Yesu ‑ya pö: «Zeluzalɛmë, Zeluzalɛmë, bhi 'ü ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu zë ‑na, 'ü mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan 'dhö ‑an bɔ ‑na, 'ü ‑an zë ‑na ‑guö 'ka! ‑A ‑gwaa kë ꞊dhë ‑naa 'a‑ 'piö kö 'a ü 'gü ‑mɛ ‑nu 'kpɔ 'kuë‑ n 'piö ꞊nɛ ‑tɔ mu ‑yö ö bha 'në ‑nu kpɔa 'kuë‑ ö gban ꞊löö bhë ‑a 'dhö, 'kɛɛ ü 'ka 'we ‑a ‑bha. 38꞊Dhɛ 'ö 'dhö, kö ‑Zlan ‑kwaa ü bha 'kɔ ‑wun ‑zü ‑sü ‑mü ö 'plɛ 'ka. 39‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, a‑ ‑pö ka ‑dhë: 'Go ꞊dɛɛ ‑bha zlöö, ka 'ka 'dhö n yö gbɔ 'ö dho 'ö yöë yi 'ö 'ka dho ‑a pöë: ‹'Dhuë‑ ‑yö 'to mɛ 'ö nu ‑na kwa Dëmɛ 'tɔ 'gü ‑a ‑ta!› bhë ‑a ‑yi ‑bha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\