Matiö 24

1Yesu ‑yö ‑go ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. ‑Yö ‑kë 'dho ꞊dhia, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑bha kö ‑waan ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑nu ‑kë ‑së ‑kɔ bhë ‑a ‑zɔn ‑a ‑dhë. 2'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Pë ‑nu 'wo ꞊nɛ, ka ‑an ‑yö ‑a? A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑Guö ‑nu gbɛ 'ka 'dho to wo 'ko ‑ta dhuö zö, ‑an 'plɛ ‑wo ‑dho ‑lo.» 3Yesu ‑yö ‑dho Olivie ‑tɔn tuö, 'ö ꞊yaannu; 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑de 'sloo ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑kë ‑a ‑gɔ ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho kë 'töng ‑mlë 'ka, 'iin ꞊duakëpë ‑mlë 'yö dho kë kö ‑yaan ü bha nu ‑yi waa‑ 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi ‑an ‑zɔn ‑ɛ?» 4'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö kö ꞊kun mɛ gbɛ‑ ka ‑püö! 5Bhii mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho nu n 'tɔ 'ka 'ö 'wo‑ pö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑mü wo 'ka. ‑Wo ‑dho mɛdhɛvadhɛ ‑püö. 6Ka ‑dho ‑glu ‑drinng ‑nu ma ka 'sɔɔ ‑dhɛ ‑nu ‑bha; 'ka ‑glu ‑wun ‑taɔ ma ka 'ka ꞊gbiin. Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë 'gbɛɛdhö! Pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho kë, 'kɛɛ kö 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi 'yaa ‑mü ꞊kun. 7'Sɛgɔ ‑dho ‑glu gɔn ö 'bha 'sɛgɔ 'ka, 'ö ‑gludëdhɛ ‑kpa 'kuë‑ ‑sü nu dho ‑glu gɔn ‑an ‑kpa 'kuë‑ ‑sü gbɛ 'ka. Din ‑bha ‑da dhe waa‑ 'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü ‑nu ‑dho kë 'sɛgɔ 'bhaa ‑nu 'gü. 8Pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho kë ꞊nɛ 'në 'kpɔ ‑sü ‑bha 'yënngbhɔdhe zü dɔ ‑sü 'dhö dhebɔ ‑gɔ. 9꞊Ya kë 'dhö 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho ka ‑san zë; n ‑wun 'gü ‑wo ‑dho ka dɔ mɛ ‑gɔ ꞊taa ‑mɛ ‑nu kwɛɛ kö ‑waan ka 'klo bhɔ, 'go mü ‑waan ka zë. 10'Ö‑ 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka, mɛdhɛvadhɛ ‑dho kan ‑zo yö ‑sü ‑bha; ‑wo ‑dho wo 'ko ‑püö, 'ö 'wo wo 'ko ‑nu ‑san zë. 11‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë ‑nu ‑wo ‑dho nu, 'wo mɛdhɛvadhɛ ‑püö. 12'Wun yaa kë ‑sü ‑dho dho 'dhiö 'ö sa ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü. ꞊Ya kë 'dhö zlöö kö ‑a ‑dhɔ ‑kë 'ko 'ka ‑sü ‑dho kan mɛ ‑nu ‑ta. 13'Kɛɛ mɛ 'ö 'dhoë‑ dɔ gɛnngdhö ‑yaan 'dho ‑yaan yöë ‑a 'dhiötoyi ‑bha, ‑a mɛ 'ö bhë ‑yö ‑dho dha. 14'Wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha bhë ‑yö ‑dho ꞊blɛɛ'‑ 'sɛ 'saadhö ‑a 'gü; ‑yö ‑kë 'dhö kö 'kpongtaamɛ ‑nu 'saadhö ‑waan ‑a ma. ꞊Ya kë 'dhö zlöö, 'ö 'kpongtaadhɛ ‑yö yën.» 15'Yö Yesu ‑ya pö 'zü: «Ka ‑dho pë 'wo‑ ‑dhɛ «pë yaa ꞊lɔɔzë» 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Daniɛlö ‑ya ‑wun ꞊blɛɛ bhë, ‑a yö kö ‑yö dɔ ‑sü 'ka ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ‑bha. Mɛ 'ö 'sëëdhɛ ‑be 'ö Daniɛlö ‑ya ꞊bɛɛn, 'yö‑ pö ‑na bhë ‑ya ‑gɛn ma ‑së 'ka! 16꞊Ya kë 'dhö, mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü ‑wo ꞊duë, 'wo dho ‑tɔn ‑nu 'piö ꞊zian'. 17‑A 'töng bhë ‑a 'ka, mɛ 'ö 'dhoë‑ kë ö ‑gɔ 'kɔ tuö, ꞊ya ꞊yɔɔ', kö ꞊kun 'ö dho kɔɔ kö ‑yaan pë ‑nu 'sü ‑yaan zië. 18Mɛ 'ö 'dhoë‑ kë ö ‑gɔ ꞊bhlöödhɛ ‑nu ‑bha, kö ꞊kun 'ö nu kɔɔ kö ‑yaan ö bha gblang 'sü. 19꞊N 'n, ‑më 'yena ‑wun 'ö bhë yi 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, dhoo ‑nu 'wo 'guzë waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'wo 'bëë‑ 'ka ‑an ‑bha 'ka ‑o! 20'Kɛɛ ‑ka ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë kö ꞊kun 'ö ka ‑bha ꞊duë ‑yi ‑yö ‑kë 'nɛnɛ nu 'töng, 'iin ꞊glooyi ‑an 'ka! 21Bhii 'töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, 'klobhɔdhe ‑yö ‑dho kë ꞊gbaɔnsü, 'yö ꞊zië' ‑an mɛ ‑nu 'wo kë 'kpongtaadhɛ züdɔyi 'ka, 'ö nu 'ö yöë ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a ‑bha bhë ‑an ‑ta, 'ö‑ ꞊suu'‑ gbɛ 'ka 'dho kë gbɔ. 22꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan yaa ‑dhɛkpaɔyi ‑nu 'wo bhë ‑an 'bhaa bho 'piö ‑bezë, kö ‑kë ‑a 'gü ‑mɛ gbɛ 'yaa 'dhö kë ‑dhö. 'Kɛɛ ‑yö ‑dhɛkpaɔyi ‑bhɔ züë ö bha mɛ ‑nu 'ö ‑an sü bhë ‑an ‑wun 'gü. 23'Töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka mɛ ꞊yaa‑ pö ka ‑dhë: ‹‑Dhɛ ‑ga zö, ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑yö zö!› 'iin ‹‑yö ‑de!›, kö ꞊kun 'ka‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑! 24Bhii ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ꞊suazë ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë ‑nu ‑wo ‑dho nu ‑waan wo ‑bha ꞊duakëpë ‑nu waa‑ ‑dhidhaapë ‑nu ‑an kë kö ‑waan mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ꞊ya ‑an 'sü 'saadhö bhë ‑an ‑püö ‑sü ꞊mɛɛ'‑. 25꞊Dhɛ 'ma‑ yi 'to 'dhiö 'ma‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë bhë kö 'ka kë 'slë 'ka! 26'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊waa‑ pö ka ‑dhë: ‹‑Ka ‑dhɛ ‑ga zö, ‑yö 'yënng ꞊taa!›, kö ꞊kun 'ka dho 'ma! 'Go mü 'zü, mɛ ‑nu ꞊waa‑ pö ka ‑dhë: ‹‑Yö ‑bin ‑sü 'ka kɔɔ zö›, kö ꞊kun 'ka‑ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑! 27‑Kɔ do 'ö dha 'dhö 'ö 'yan bɔ ‑na ‑a 'ka lan‑ ꞊luu'‑ ‑zian waa‑ lan‑ ‑püö ‑zian ‑an 'ka bhë, ‑kɔ do bhë ‑a 'ka 'pö, 'ö ma Mɛgbö 'a dho nuë. 28Bhii ‑dhɛ 'ö pë ꞊glöö ‑nu 'dhö ‑a ‑bha, ‑dhɛ bhë 'ö 'gblübhaa ‑nu ‑wo dho wo 'kuë‑ ‑a ‑bha.» 29'Yö Yesu ‑ya pö: «'Yënngbhɔyi ‑nu 'wo bhë ꞊wa ziö, lan‑ ‑dho trö, 'su ‑de 'pö yaa 'dho bhü, 'susongga ‑nu ‑wo ‑dho go dhang‑ ‑nu ‑bha, 'wo ‑püö, 'ö 'piigbeedhɛ ‑nu 'wo dhang‑ ‑nu 'gü, 'wo ꞊zluun. 30Kö ma Mɛgbö n ‑ma ꞊duakëpë ‑wo ‑sü ‑mü dhang‑ 'gü. 'Sɛgümɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho ma Mɛgbö n yö kö a nu ‑na dha kpö ‑nu ‑ta dhang‑ 'gü 'piigbeedhɛ waa‑ 'tɔbhɔdhe ꞊va ‑an 'ka. ꞊Ya kë 'dhö, ‑wo ‑dho 'gbo bɔ wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka. 31'Truu 'we ‑wo ꞊va ‑yö ‑dho kë. ꞊Ya kë 'dhö, ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo n 'piö bhë, a ‑dho ‑an bɔ 'kpongtaadhɛ 'pian ‑yiisië ‑ta, ‑waan n ‑ma mɛ ‑nu 'ö 'a ‑an sü 'kpongtaadhɛ 'dhiötodhɛ do do 'ö ‑dhö ‑a ‑bha bhë, ‑an kpɔ 'kuë‑ ‑dhɛ do 'gü.» 32'Yö‑ pö 'zü: «Mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑gban figö ‑lü ‑bha ꞊nɛ, ‑kaa ‑ga bhë 'dhɛ: 'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a ‑kɔ ‑nu ‑wo ꞊kpɛa' ‑na, ‑a 'dhɛ ‑nu ‑wo bhɔ ‑na, kö 'ka‑ dɔa ꞊nɛ ꞊kpɔɔ ꞊ya yö ꞊klöö'. 33‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ 'ka ‑an yö, kö ‑kaa dɔa ꞊nɛ ma Mɛgbö n nu ‑yi ꞊ya yö ꞊klöö'. 34A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Mɛ ‑nu 'wo 'bhee‑ ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü zö ꞊nɛ, pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo ‑dho kë kö ‑an 'plɛ waa ga ꞊kun. 35Dhang‑ waa‑ 'kpongtaadhɛ ‑wo ‑dho ziö, 'kɛɛ n ‑wo ‑nu 'ka 'dho ziö 'gbɛɛdhö» 36'Yö‑ pö 'zü: «'Kɛɛ mɛ gbɛ 'yaa‑ yi ‑nu, ‑a 'lɛlɛ ‑nu gbɛ dɔ; ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑de 'wo dhang‑ 'gü, ma ‑de 'a‑ Gbö 'ka bhë, 'yiëë‑ yi dɔ; n Dë dosɛn ꞊nɛ 'ö‑ yi dɔ. 37Pë do 'yö ‑kë Noe ‑bha 'töng 'ka bhë, pë do bhë 'ö dho kë 'zü, 'töng 'ö ma Mɛgbö 'a dho nuë bhë ‑a 'ka. 38‑A 'töng 'ö bhë ‑a 'ka kö 'yi ꞊va yaa pa ꞊kun, mɛ ‑nu ‑wo ‑kë pë ‑nu ‑bhö ‑sü 'gü, müpë ‑nu mü ‑sü 'gü; gɔɔn‑ ‑nu ‑wo ‑kë dhe ‑nu 'sü ‑sü 'gü, 'ö mɛ ‑nu ‑wo wo ‑bha 'në dhoo ‑nu dɔ gwaan 'ö dho 'ö yöë yi 'ö Noe ‑yö ꞊daa' 'yitagɔ 'gü ‑a ‑bha. 39‑An ‑zo yaa kë 'wun 'gbee‑ 'yö dhö nu ‑an ‑ta bhë ‑a 'piö, 'ö dho 'ö yöë yi 'ö 'yi ꞊va ‑yö nuë, 'ö sɔ ‑an 'plɛ ‑zü ‑a ‑bha. ‑Kɔ do bhë 'yö dho kaa ma Mɛgbö n nu ‑yi 'ka 'pö. 40A‑ ‑pö ka ‑dhë 'zü: ‑A yi bhë ‑a 'ka, mɛ ꞊plɛ ‑wo ‑dho kë ꞊bhlöö‑, ‑a mɛ do ‑dho sü, 'ö‑ mɛ do ‑yö to. 41Dhoo ‑nu ꞊plɛ ‑wo ‑dho kë pë zɔn ‑dhiadhö, ‑a mɛ do ‑dho sü, 'ö‑ mɛ do ‑yö to. 42‑Ka ‑ya ka 'yaan, bhii 'kaa yi 'ö ka Dëmɛ dho nuë ‑a dɔ. 43'Wun mɛ 'ö ꞊nɛ ‑ka ‑a ‑gɛn ma ‑së 'ka! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'kɔdëmɛ ‑yö 'töng 'ö ꞊kwaanmɛ dho nuë gbeng ‑a ‑dɔ ‑bezë, kö ‑yö ‑dho ‑ya ö 'yaan kö ꞊kun 'ö dho ‑da ö ‑gɔ kɔɔ ‑wun 'gü. 44‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö! Bhii ma Mɛgbö, a ‑dho nu 'lɛlɛ 'ö ka ‑zo 'yaa‑ ‑dhë bhë ‑a 'ka.» 45'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «Dö 'pö 'ö tɔɔ yuökëmɛ ‑towogüsüzë 'ö 'wun dɔ ꞊ɛ? 'Ö tɔɔ mɛ 'ö‑ dëmɛ ‑yö ö bha yuökëmɛ ‑nu ‑lo ‑a kwɛɛ ‑yaan ö ‑zo kë ‑an 'piö, kö ‑yaan ‑an 'dhi gba ‑an 'dhi ‑gba 'töng 'ka bhë. 46꞊Ɛɛ, yuökëmɛ 'ö‑ dëmɛ ‑yɛ 'zü ‑sü 'ka, ‑yaan nu ö plöö, 'ö dho ‑a yö kö ‑a ‑zo ‑yö yuö ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an 'piö bhë, ꞊zuögludhi ‑yö kë ‑a ‑gɔ. 47A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: ‑A dëmɛ ‑yö ‑dho ö ‑bha pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'ö‑ ‑gɔ bhë ‑a 'plɛ ‑lo ‑a kwɛɛ. 48'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ yuökëmɛ këwunyaazë ‑mü ‑a 'ka, ‑yö ‑dho ‑a pö ö ‑de 'gü ꞊nɛɛ: ‹N dëmɛ 'yaa nu ‑na 'siö‑›, 49'ö dho ‑ya ö 'bhamɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha yuö 'dhö do ‑an ma ‑sü ‑bha; 'go mü 'ö waa‑ yɔ 'yi mü ‑mɛ ‑nu 'wo pë ‑nu ‑bhö, 'wo yɔ ‑nu mü wo 'ko ꞊bhaa, 50‑a dëmɛ ‑dho nu yi 'ö 'yaa‑ dɔ, 'iin 'lɛlɛ 'ö 'yaa‑ dɔ ‑a 'ka. 51‑Yö ‑dho yuökëmɛ 'ö 'dhö bhë ‑a 'klo bhɔ ꞊gbaɔnsü 'ka, 'ö‑ bɔ mɛ 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'piö. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü 'ö ‑an 'plɛ dhö 'gbo ‑nu bɔ ‑waan wo 'sɔn ‑nu ‑bhö ‑a ‑bha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\