Matiö 25

1'Ö Yesu ‑ya pö: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'yö dhang‑ 'gü bhë ‑yö bhɔ 'në dhoo ‑nu ‑dadhëü 'gɔɔ‑ do 'wo wo ‑bha ꞊labang sü 'wo dho dhe 'sü ‑gɔɔn ‑gɔ zian‑ ‑an ‑bha. 2‑An mɛ 'sɔɔdhu 'waa 'kpaakpa, 'kɛɛ ‑an mɛ 'sɔɔdhu ‑wo 'kpaakpa. 3'Ö ‑an mɛ 'sɔɔdhu 'waa 'kpaakpa bhë 'wo wo bha ꞊labang sü, 'kɛɛ waa 'siö 'yi 'wo dho ‑a kun wo ‑kɔ 'piö ‑a 'sü. 4'Ö ‑an mɛ 'wo 'kpaakpa bhë 'wo wo ‑bha 'siö 'yi sü ‑sandhe 'gü, 'wo‑ kpa woë‑ ꞊labang ‑bha. 5'Në dhoo ‑nu 'gɔɔ‑ do 'wo bhë, yi ‑yö ‑an ‑kun 'ö 'wo yi zë kö dhe 'sü ‑gɔɔn yaa nu ꞊kun. 6꞊Dhɛ ꞊wa dɔ gbeng ziën, 'ö ‑wo do ‑yö ‑we 'wo‑ ma: ‹Dhe ‑gɔn ꞊ya nu! ‑Ka yö plaan 'ka 'dho ‑a ‑gɔ zian‑!› 7'Ö 'në dhoo ‑nu 'gɔɔ‑ do 'wo bhë 'wo ‑büö 'wo yö plaan, 'wo yö wo ‑bha ꞊labang ‑nu 'yan ꞊luu' ‑sü ‑bha. 8'Ö ‑an mɛ ‑nu 'waa 'kpaakpa bhë 'wo‑ pö ‑an mɛ 'wo 'kpaakpa bhë ‑an ‑dhë: ‹‑Ka 'siö 'yi pë 'tee nu yi ‑dhë ‑ɛ, yi ‑bha ꞊labang ‑nu ‑wo ꞊dhuu' ‑na!› 9'Ö ‑an mɛ 'kpaakpazë ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö: ‹‑Abi', bhii yaa 'dho ‑mɔ kwa ‑bha. ‑Ka 'dho 'siö 'yi 'dhɔɔdɔmɛ 'piö 'ka ka ‑bha 'dhɔ!› 10'Ö ‑an mɛ ‑nu 'waa 'kpaakpa bhë 'wo dho wo ‑bha 'siö 'yi 'dhɔ ꞊dhia, 'kɛɛ 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka, 'ö dhe ‑gɔn ‑yö nu. 'Në dhoo ‑nu 'sɔɔdhu mɛ 'ö 'wo wo ‑de ‑pë ‑kë bhë, 'ö waa‑ dhe ‑gɔn ‑nu 'wo ‑da dhe 'sü ‑kɔ 'gü, 'ö mɛ ‑nu ‑wo 'kwɛɛ ta ꞊lakele 'ka. 11꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ 'bhle 'tee ꞊ya ꞊glɔɔ, 'ö 'në dhoo ‑nu 'sɔɔdhu 'wo to bhë 'wo nu, 'wo yö 'gbla ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: ‹Yi ‑gɔmɛ, yi ‑gɔmɛ, ‑bhö 'kwɛɛ 'po yi ‑gɔ ‑ɛ!› 12'Kɛɛ dhe ‑gɔn ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: ‹A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka 'maa kaa dɔ!›» 13'Ö Yesu ‑yö ö ‑wo ‑zuöatadhe kë ꞊nɛɛ: «‑Ka ‑ya ka 'yaan, bhii 'kaa‑ yi ‑nu 'iin 'lɛlɛ ‑nu ‑an gbɛ dɔ!» 14'Ö Yesu ‑ya pö: «‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑yö ‑dho bhɔ gɔɔn‑ do 'yö dho 'ta 'gü ‑a ‑bha. 'Yö ö bha yuökëmɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö ö bha pë ‑nu ‑lo ‑an kwɛɛ. 15'Yö 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu nu ‑a mɛ do ‑dhë, 'ö‑ mɛ kë ꞊plɛ bhë 'yö‑ ꞊këng' ꞊plɛ nu ‑a ‑dhë; ‑a mɛ kë ‑yaaga bhë 'yö‑ ꞊këng' do nu ‑a ‑dhë. ‑Ya ‑nu ‑an ‑dhë mɛ 'ö ‑dhö ‑a ‑bha 'dhɔɔ ‑siögüdhe kë ‑kɔ ꞊faan' ‑bha. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ to 'ö dho. 16Yuökëmɛ 'ö 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu yö bhë 'yö dho 'ö‑ ‑siögüdhe ‑kë, 'ö 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu 'bhaa yö. 17Mɛ 'ö‑ ‑bha ‑yö ‑kë 'pö ꞊këng' ꞊plɛ bhë, 'yö‑ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ do bhë ‑a 'dhö; 'yö‑ ꞊këng' ꞊plɛ 'bhaa yö 'pö. 18'Kɛɛ mɛ 'ö‑ ‑bha ‑yö ‑kë ꞊këng' do bhë ‑yö ‑dho, 'yö 'sɛ pɔn, 'yö ö ‑gɔmɛ ‑bha 'wëü‑ bhë 'yö‑ ‑bin. 19꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ, yuökëmɛ ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an ‑gɔmɛ ‑yö nu, 'wo yö yuö ‑nu 'wo‑ ‑kë bhë ‑a 'kluën bho ‑sü ‑bha. 20Yuökëmɛ 'ö 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu ‑yö nu ‑a ‑dhë bhë, ‑yö ‑nu 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu gbɛ 'ka, 'ö‑ pö ö ‑gɔmɛ ‑dhë: ‹N ‑gɔmɛ, 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu ꞊nɛ 'ü‑ nu n ‑dhë, 'kɛɛ ‑a ꞊këng' 'sɔɔdhu 'bhaa 'a‑ yö ‑a 'piö 'ö ꞊nɛ.› 21'Ö‑ ‑gɔmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹꞊Yö ‑së, ma yuökëmɛ këwunsëëzë, ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ ‑mü ü 'ka; ü ü ‑zo ‑kë pë ‑nu 'ö ‑an 'tɔ 'gian 'yaa ‑an ‑bha ‑an 'piö; a ‑dho ‑an mɛ 'ö ‑an 'tɔ 'dho ‑an ‑bha ‑a nu ü ‑dhë. ‑Bhö nu 'ü ꞊zuögludhi kë n 'piö!› 22'Ö yuökëmɛ mɛ 'ö 'tama ꞊këng' ꞊plɛ ‑yö nu ‑a ‑dhë bhë, 'ö ꞊yɔɔn ö ‑gɔmɛ ‑bha 'ö‑ pö: ‹N ‑gɔmɛ, 'sënng 'tama ꞊këng' ꞊plɛ 'ü‑ nu n ‑dhë bhë, ‑dhɛ ‑ga, ‑a ꞊këng' ꞊plɛ 'bhaa 'a‑ yö ‑a 'piö ꞊ga ꞊nɛ!› 23'Ö‑ ‑gɔmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹꞊Yö ‑së, yuökëmɛ këwunsëëzë, ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ ‑mü ü 'ka; 'ö tɔɔ pë ‑nu 'ö‑ 'tɔ 'gian 'yaa 'dhö ‑a 'gü, ü ü ‑zo ‑kë ‑an 'piö. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, pë ‑nu 'ö ‑an 'tɔ 'dho 'gian ‑a nu ü ‑dhë. ‑Bhö nu, 'ü ꞊zuögludhi kë n 'piö!› 24'Ö yö 'sabla yuökëmɛ mɛ 'ö 'tama ꞊këng' do ‑yö nu ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑bha, 'ö ꞊yɔɔn ö ‑gɔmɛ ‑bha 'ö‑ pö: ‹N ‑gɔmɛ, a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ü mɛ 'ö 'gbee‑ ‑a 'ka, pë 'ö ü 'ka‑ ta, ü‑ ‑bho, 'ö pëga 'ö ü 'ka‑ ta, 'ü‑ ‑kan. 25'Ö 'suö ‑yö n ‑kë. ‑A ‑wun 'gü 'a dho 'a ü bha 'wëüga bhë 'a‑ ‑bin 'sɛidhö. ‑Dhɛ ‑ga zö, ü bha pë bhë ꞊ga ꞊nɛ.› 26'Ö‑ ‑gɔmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: ‹Yuökëmɛ yaa, ü 'fiasü, ü‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ pë 'ö n 'ka‑ ta, a‑ ‑bho, 'ö pëga n 'ka‑ ta, 'a‑ ‑kan. 27꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ü ꞊dua' ‑mü ‑be kö ma 'wëü‑ bhë 'ü‑ ‑da 'wëü‑ ‑da ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, kö n ‑yɛ 'zü ‑sü 'ka, ma gia‑ 'aan‑ ‑a bho mü kö ‑a ꞊truën ‑yaan kë ‑a ‑ta!› 28'Ö‑ pö ö bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë: ‹'Sënng 'tama ꞊këng' do bhë ‑kaa 'kun ‑a ‑gɔ 'ka‑ nu mɛ 'ö 'sënng 'tama ꞊këng' 'sɔɔdhu 'dho ‑a ‑gɔ bhë ‑a ‑dhë. 29Bhii mɛ 'oo mɛ 'ö pë 'dhoë‑ ‑gɔ, ‑wo ‑dho ‑a ꞊taɔ' nu ‑a ‑dhë, 'ö pë ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊va, 'kɛɛ mɛ 'ö pë 'yaa‑ ‑gɔ, ‑a pë 'bhle 'tee 'yö‑ ‑gɔ, ‑wo ‑dho ‑a kun ‑a ‑gɔ. 30꞊Ya 'to yuökëmɛ 'ö‑ ꞊truën gbɛ 'yaa ‑dhö ꞊nɛ ‑a ‑bha 'ka, ‑kaa ꞊zong' plaan ‑dhɛtiidhɛ 'gü! ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, 'yö dho ö 'sɔn ‑nu ‑bhö ‑a ‑bha, ‑yaan 'gbo ‑nu bɔ ‑a ‑bha.›» 31'Go mü 'zü 'ö Yesu ‑ya pö: «Yi 'ö ma 'a Mɛgbö 'ka 'a dho nuë ‑gludë 'ka, yië‑ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'saadhö yi ‑dho nu. ‑A yi bhë ‑a 'ka a ‑dho ‑ya ma ‑gludëdhɛ kë 'gɔ ‑gbloo 'gü. 32'Sɛgɔ 'saadhö 'gü ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑dho dho wo 'kuë‑ n wö 'dhiö, 'a mɛ ‑nu zë 'gü do do 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑tuëmaakëmɛ 'dho 'bhla ‑nu bho ‑na 'ka ‑bho ‑nu ziën bhë ‑a 'dhö. 33A ‑dho 'bhla ‑nu bɔ n ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian', 'a ‑bho ‑nu bɔ n kwaa‑ 'gü ꞊zian'. 34꞊Ya kë 'dhö, ma ‑gludëmɛ, a ‑dhoë pö mɛ ‑nu 'ö 'wo n ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian' bhë ‑an ‑dhë: ‹‑Ka nu, mɛ ‑nu 'ö n Dë ꞊ya 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha, 'ö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö‑ ‑ya 'kpongtaadhɛ kë ‑yi züdɔyi 'ka bhë, ‑yö ‑ya ka ‑bha 'ka. 35Bhii din ‑yö ‑kë n kë ꞊dhia, 'ö 'ka n gbaa ‑bhöpë 'ka. 'Yi mü ‑dhɔ ‑yö ‑kë n kë ꞊dhia, 'ö 'ka n gbaa 'yi 'ka. A ‑kë ‑nia 'ka, 'ö 'ka n ‑nia 'kun ‑së. 36A ‑kë n 'kpaan 'ka, 'ö 'ka sɔ ‑da n ‑ma. 'Yua ‑yö ‑kë n kë ꞊dhia, 'ö 'ka ka ‑zo ‑kë n 'piö. A ‑kë ‑kanso 'gü, 'ö 'ka bhɔ n ꞊dhia.› 37Mɛ kpengdhö ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho ‑a pö n ‑dhë: ‹Yi Dëmɛ, yi ü ‑yö 'më kö din ‑yö ü kë ‑na, 'yi ü gbaa ‑bhöpë 'ka ɛ? 'Yi ü yö 'më kö 'yi mü ‑dhɔ ‑yö ü kë ‑na, 'yi ü gbaa 'yi 'ka ɛ? 38Yi ü ‑yö 'më kö ü ‑nia 'ka, 'yi ü ‑nia kun ‑së ‑ɛ? Ü ‑kë ü 'kpaan 'ka 'më, 'yi sɔ ‑da ü ‑bha ‑ɛ? 39Yi ü ‑yö 'yua 'gü 'më, 'ö 'yi ü yö ‑kanso 'gü 'më, 'yi ‑bhɔdhia ‑kë ü ‑gɔ ‑ɛ?› 40꞊Ya kë 'dhö, ma ‑gludëmɛ, a ‑dho ‑a pö ‑an ‑dhë: ‹A‑ ‑pö ka ‑dhë giagia 'ka: Pë ‑së 'saadhö 'ö 'ka‑ ‑kë mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑an ꞊bhlë ‑ya 'ö 'wo n dheglu 'ka ‑a mɛ do ‑dhë bhë, kö ma ꞊nɛ 'ö 'ka‑ ‑kë n ‑dhë› 41'Go mü 'zü, ma ‑gludëmɛ, a ‑dho ‑a pö mɛ ‑nu 'wo n ꞊kwaa‑ 'gü ꞊zian' bhë ‑an ‑dhë: ‹‑Ka bhɔ n ‑dhë ꞊taa', mɛ 'ö ‑Zlan ꞊ya 'dhangga ‑ya ka ‑bha! ‑Ka 'dho ꞊toëpö 'siö 'ö ꞊glöötiaandhö ‑dhɛ 'ka 'ö ‑ya ‑sü 'ka dü waa‑ ö bha bɔmɛ ‑nu ‑an ‑dhë bhë ‑a 'gü! 42Bhii din ‑yö ‑kë n kë ꞊dhia, kaa n gbaa ‑bhöpë 'ka, 'yi mü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë, kaa n gbaa 'yi 'ka. 43A ‑kë ‑nia 'ka, kaa n ‑nia 'kun, a ‑kë n 'kpaan 'ka, kaa sɔ ‑da n ‑ma. A ‑kë 'yua 'gü, a ‑kë ‑kanso 'gü, kaa bhɔ n ꞊dhia.› 44‑Wo ‑dhoë pö: ‹Yi Dëmɛ, yi ü ‑yö 'më kö din ‑yö ü kë ‑na, kö 'yi mü ‑dhɔ ‑yö ü kë ‑na, kö ü ‑nia 'ka, kö ü 'kpaan 'ka, kö ü 'yua 'gü, kö ü ‑kanso 'gü, 'ö yiëë nu ü ‑dhë ‑ɛ?› 45꞊Ya kë 'dhö, ma ‑gludëmɛ, a ‑dho ‑a ‑daa kë ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ: ‹A‑ ‑pö ka ‑dhë giagia 'ka: Pë ‑nu 'ö kaa‑ kë mɛ ‑nu 'waa ‑an ꞊bhlë ‑ya ꞊nɛ ‑a mɛ do ‑dhë bhë, ma ꞊nɛ 'ö kaa‑ kë n ‑dhë.› 46Mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑wo ‑dho dho ꞊toëpö 'klobhɔdhɛ ‑bha. 'Ö mɛ kpengdhö ‑nu ‑wo dho 'pö ꞊toëpö ‑këdhösü ‑dhɛ ‑bha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\