Matiö 26

1꞊Dhɛ Yesu ꞊ya yën 'wun ‑nu bhë ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö‑ pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: 2«Ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ, Paakö 'wlaan‑ ‑dho kë ‑dhɛkpaɔyi ꞊plɛ ‑bha, ma Mɛgbö, n dɔ ‑sü ‑mü mɛ ‑nu kwɛɛ kö ‑waan n dɔ ‑gaatalü ‑bha.» 3꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ 'sɛgümɛ ‑nu mɛ ziizii ‑nu 'wo Zuifö 'ka, ‑wo ‑nu wo 'ko ꞊bhaa slabhomɛ ꞊va 'wo‑ ‑dhɛ Kaifö bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ. 4'Ö ‑an ‑wo ‑yö kpɔ 'kuë‑, kö ‑waan Yesu 'kun ‑bin ‑blü 'waan‑ zë; 5'wo‑ pö: «Kwa 'ka 'dho ‑a kun 'wlaan‑ kë ‑yi 'ka. ꞊Ya kë 'dhö, 'sɛgümɛ ‑nu ‑dho ꞊luu' 'wo nu kwa ‑gɔ.» 6Yesu ‑yö ‑kë Betani, Simɔ 'ö ꞊wee ꞊yua' ‑ya ‑kë ‑be bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ. 7'Ö dhebɔ do ‑yö ꞊yɔɔn ‑guö ‑kpo 'lü 'ö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ꞊sɔnng' 'gbeezë ‑ya pa bhë ‑a 'ka ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ Yesu 'dhö pë ‑bhö ‑na, 'yö‑ 'daawo ‑a ‑gɔa. 8꞊Dhɛ 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊waa‑ yö, yaa dhi ‑an ‑dhë, 'wo‑ pö: «Pë 'gü ꞊siö' ‑sü 'kpaan kun ꞊nɛ ꞊a? 9Pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ꞊nɛ ‑wa 'dhɔɔ dɔ ꞊sɔnng' 'gbee‑ 'ka ‑bezë, 'ö‑ 'wëü‑ ‑nu bhë 'wo‑ nu 'fɛɛmɛ ‑nu ‑dhë kö 'yaa ‑së ‑a!» 10Bhii ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ Yesu ‑yö 'wun 'wo ‑kë ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia bhë ‑a ‑ma bhë, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö dhebɔ ꞊nɛ 'ka‑ ꞊kɔɔ' ꞊yɛɛ ꞊ɛ? Pë 'ö‑ ‑kë n ‑dhë bhë ꞊yö ‑së. 11Bhii 'fɛɛmɛ ‑nu ‑wo ‑dho kë ka 'piö zö ‑kplawo, 'kɛɛ ma ‑zë n 'ka 'dho to ka 'piö zö. 12Dhebɔ ꞊nɛ ‑yö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ꞊nɛ ‑a ‑lo n ‑ma n ꞊glöö ꞊baa' ‑pë 'ka. 13A‑ ‑pö ka ‑dhë giagia 'ka: ‑Dhɛ 'saadhö 'wo 'dhoë‑ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑a ‑bha 'kpongtaadhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, pë 'ö dhebɔ ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë bhë ‑wo ‑dho ‑a ꞊blɛɛ'‑, 'ö ‑an ‑zo ‑yö ‑büö ‑a ‑wun 'ka.» 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zuda Ikaliɔtö bhë, 'yö dho 'ö yö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ‑bha, 15'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Ma Yesu dɔ ka kwɛɛ ꞊sia, ‑më 'ka dhoë‑ nu n ‑dhë ‑ɛ?» 'Ö 'wo 'wëü‑ 'puu 'tama 'gɔɔ‑ ‑yaaga ꞊dhong, 'wo‑ nu ‑a ‑dhë. 16'Ö sü yi bhë ‑a ‑bha, Zuda ‑yö ‑kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia kö 'yaan‑ Yesu dɔ ‑an kwɛɛ. 17'Dhɔɔgɔ 'ö 'wo 'bluu‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö, 'wo‑ ‑bhö ‑na ‑a 'ka bhë, ‑a ‑dhɛkpaɔyi ‑blɛɛzë 'ka, 'yö ꞊guë' ‑nu 'wo Yesu ꞊dhɛɛ' ‑kpɔ, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Dhɛ ‑mlë 'ü‑ 'piö kö 'yi ü bha Paakö 'wlaan‑ ‑bhöpë kë ‑a ‑bha ‑ɛ?» 18'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë ‑wo 'dho plöö; ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa ‑da plöö ‑wo yö gɔɔndë do ‑bha; ‑wa ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Yi ‑gɔmɛ ‑ya ‑pö ö ‑bha 'lɛlɛ ꞊ya yö ꞊klöö'; 'kɛɛ ‑dhɛ 'ö ü ‑gɔ kɔɔ ꞊nɛ 'ö waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'wo dho Paakö 'wlaan‑ ‑pë ‑bhö ‑a ‑bha.» 19'Ö ꞊guë' ‑nu ‑wa ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu ‑ya pöë ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 'Wo dho 'wo Paakö ‑bhöpë ‑yuö ‑kë 'kɔ bhë ‑a 'gü. 20꞊Dhɛ 'yiniadhɛ ꞊ya dɔ, Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo ‑dho pë ‑bhö ‑a ‑ta ꞊gba 'dhiö. 21‑Wo ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë giagia 'ka: Mɛ do ‑yö ka ziën, yö ꞊nɛ 'ö dho n dɔ n yaagümɛ ‑nu kwɛɛ.» 22‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu wöödhɛ ‑yö ‑siö ꞊gbaɔnsü, 'wo yö ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha do do 'ka ꞊nɛɛ: «N Dëmɛ, ma ‑mü ‑a?» 23'Ö Yesu ‑ya pö: «Mɛ 'yö ö bha ꞊bluu'‑ ‑sɔ n 'piö pë ‑bhö ‑a 'gü 'tia‑ 'gü ꞊nɛ yö ‑mü. 24Ma Mɛgbö, a ‑dho ga ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü n ‑wun 'gü 'ö‑ 'ka‑ 'dhö. 'Kɛɛ ‑më 'yena ‑wun 'yö ꞊nɛ gɔɔn‑ 'ö 'dhoë‑ ma Mɛgbö n dɔ n yaagümɛ ‑nu kwɛɛ bhë ‑a ‑bha 'ka! Gɔɔn‑ 'ö 'dhö yaa bhɔ ‑bezë, kö ꞊yö ‑së ‑a ‑bha 'ka!» 25Zuda 'ö dho ‑a dɔ ö yaagümɛ ‑nu kwɛɛ bhë, 'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, ma ‑mü ‑a?» 'Ö Yesu ‑ya pö: «Ü‑ ‑kpɔ ü ‑de 'yaan.» 26‑Wo ‑kë pë ‑bhö ꞊dhia, 'ö Yesu ‑yö ꞊bluu'‑ ‑sü; ꞊dhɛ 'ö ꞊ya ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'yö‑ ꞊kaan, 'ö‑ nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Kaa 'sü, 'ka‑ ‑bhö, ‑a mɛ ꞊nɛ tɔɔ n bun.» 27'Ö ‑drɔɔn ‑kɔɔ do sü; ꞊dhɛ ꞊ya ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'yö‑ nu ‑an ‑dhë ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Ka 'plɛ ‑kaa mü! 28Bhii ‑a mɛ ꞊nɛ tɔɔ n fɛi. Fɛi bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑bha ‑dhi 'kuë‑ gën 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö ‑lo ‑ziö mɛdhɛvadhɛ ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑ta ‑pë 'ka. 29A‑ ‑pö ka ‑dhë: N 'ka ‑dho ‑drɔɔn mü ka 'piö gbɔ, 'ö dho 'ö yöë ‑drɔɔn ‑dëü gbɛ 'a dho ‑a mü ka 'piö n Dë ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü bhë ‑a yi ‑bha.» 30꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo 'wlaan‑ ‑ta 'tan ‑nu bho, 'wo dho Olivie ‑tɔn tuö. 31'Ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «Gbeng ‑yi gia‑ ꞊nɛ ‑a 'gü, ka 'plɛ ka ‑dho n to 'ka ‑ziö, bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: A ‑dho 'bhla ‑maakëmɛ zë, 'ö 'bhla ‑tuë ‑nu ‑wo ‑pɛn ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü. 32'Kɛɛ 'ma 'go ga 'gü, a ‑dho dho ka 'dhiö Galile ‑sɛ 'gü.» 33'Ö Piɛɛ ‑ya pö: «'Kö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'plɛ ‑wo ü ‑to, ma ‑zë, n 'ka 'dho ü to 'gbɛɛdhö.» 34'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A‑ ‑pö ü ‑dhë giagia 'ka: Gbeng ‑yi gia‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, ‑a kë ‑sü 'ka kö ‑tɔ gɔn ‑yaan 'we, ü ‑dho ‑a pö ‑gwaa ‑yaaga ‑zë ꞊nɛ 'bhaa n dɔ.» 35'Ö Piɛɛ ‑ya pö: «'Kö ‑kë ꞊nɛ ko zë ‑wun ‑mü 'dhee, n 'ka 'dho ‑a pö 'gbɛɛdhö 'maa ü dɔ!» 'Ö pë do bhë mɛ 'wo to 'wo‑ pö 'pö. 36꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo ‑lo ‑dhɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Zesemane bhë ‑a ‑bha, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ꞊yaannu zö, kö 'a 'dho ‑de ꞊bhɛa' ꞊dhia!» 37Piɛɛ 'dhö, Zebede gbö ‑nu ꞊plɛ 'dhö, 'yö ‑an sü ö 'piö. 'Yö ‑wɛɛ ‑yö ‑kpɔ ‑a ‑ta. 38'Ö‑ pö ‑an ‑dhë: «N ꞊zuö' ꞊ya pa ga ‑sü 'yena bhë ‑a 'ka. ‑Ka 'to zö, 'kwa ‑ya kwa 'yaan!» 39꞊Dhɛ 'ö bhɔ ‑an ‑dhë ꞊taa' 'bhe 'ka, 'ö ö ‑gɔ ‑gblü 'sɛi 'ö ꞊bhɛa ö ‑wo ‑ta ꞊nɛɛ: «N Dë, ‑a këdhɛ ꞊ya kë ‑dhö, 'yi 'güüzë 'ö ꞊nɛ, ‑a bhɔ n ‑dhë ꞊taa'! Kë‑ wo 'dhö 'püë‑ wo bhë n 'ka‑ pö, ma 'pö n 'yi ꞊kaan ‑dhë ‑wun, 'kɛɛ bhi ‑zë, ü 'yi ꞊kaan ‑dhë ‑wun ‑yö kë.» 40'Ö ‑yɛ ö 'zü 'ö nu ö bha ꞊guë' ‑nu ‑yaaga bhë ‑an 'piö, 'ö ‑an yö kö ‑wo yiö, 'ö‑ pö Piɛɛ ‑dhë: «'E! Kaa ‑ya ka 'yaan n 'piö 'lɛlɛ do gia‑ 'ka a? 41‑Ka ‑ya ka 'yaan, 'ka ꞊bhɛa'‑, kö ꞊kun 'ö 'ka dho ‑püö 'güdandhe 'gü, a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ka‑ 'piö 'ka ‑ya ka 'yaan, kë‑ wo 'ö ꞊faan' 'yaa bun ‑gɔ bhë yö ‑mü.» 42'Ö bhɔ ‑an ‑dhë ꞊taa' ‑gwaa kë ꞊plɛ ‑naa wo, 'ö ꞊bhɛa ‑wo 'ö ꞊nɛ ‑a 'ka: «N Dë, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'yi 'güüzë ‑kɔɔ 'ö ꞊nɛ yaa 'dho bhɔ n ‑dhë ꞊taa', kö ü 'yi ꞊kaan ‑dhë ‑wun ‑yö kë!» 43'Ö nu ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö, 'yö ‑an yö kö ꞊wa yi zë 'zü, bhii 'ö tɔɔ yi ‑yö ‑kë ‑an 'yënngdhö. 44'Ö Yesu ‑yö go ‑an 'piö 'zü, 'yö dho ꞊bhɛa' ꞊dhia ‑gwaa ‑yaaga ‑naa wo, ‑wo do bhë ‑a 'ka. 45'Ö nu ö bha ꞊guë' ‑nu 'piö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka yi zë ‑na ‑kplawo ꞊a? Ka ka 'tɛɛ ‑nu pa ‑na ‑a? ‑Ka ‑dhɛ ‑ga: 'Lɛlɛ ꞊ya ‑lo kö ma Mɛgbö 'aan‑ dɔ ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu kwɛɛ. 46‑Ka ꞊luu'‑ 'kwa 'dho! Gɔɔn‑ 'yö dho n 'dhɔɔ dɔ bhë, ꞊ya ‑lo zö 'saadhö!» 47Yesu ‑yö ‑to 'wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ do 'ö Zuda 'ka bhë, waa‑ mɛ ‑gbaa ꞊va 'ö ‑blaan ‑nu, 'lü 'klu ‑nu 'dhö ‑an ‑gɔ, ‑wo ‑kë ‑a 'piö 'wo nu. Mɛ ‑nu 'wo nu bhë, slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Zuifö mɛ ziizii ‑nu ꞊nɛ 'wo ‑an bɔ. 48Zuda 'ö Yesu dɔ ö yaagümɛ ‑nu kwɛɛ bhë, ‑yö ꞊duakëpë 'wo dho Yesu kun ‑a ‑bha ‑a ‑zɔn mɛ ‑gbaa ꞊va bhë ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «Mɛ 'a 'dhoë‑ ‑a 'kpeng mü bhë 'ö tɔɔ mɛ 'ka‑ 'piö bhë kö ‑kaa 'kun!» 49'Yö Zuda ‑yö ꞊yɔɔn Yesu ‑bha 'ö‑ pö: «'Bha ꞊büee, n ‑Gɔmɛ!» 'Ö to mü 'ö‑ 'kpeng mü. 50'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N 'bhamɛ, pë 'ü nu kö 'üën‑ ‑a kë bhë, ‑bhö ‑a kë!» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ꞊yɔɔn Yesu ‑bha, 'ö 'wo‑ kun. 51'Yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë Yesu 'piö bhë ‑a mɛ do ‑yö ö ‑bha ‑blaan ‑gan ‑kloo 'gü, 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑bha yuökëmɛ zaa ö 'tonëga ‑bha, 'ö‑ 'klu ‑kan. 52'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ü bha ‑blaan ‑da ‑kloo 'gü, mɛ 'saadhö 'wo ‑blaan 'sü ‑na bhë, ‑wo ‑dho to ‑blaan ꞊kwaa'. 53'Bhaa‑ dɔa ꞊nɛ a ‑mɔ ‑a ‑bha 'a‑ ‑dhɛ n Dë ‑gɔ kö ‑yö nu n ‑dhë, kö ‑dhɛ do ꞊nɛ ‑a 'gü 'yö ö bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑ziö ‑vuu 'gɔɔ‑ 'slaplɛ ö ga ꞊plɛ ‑ta bɔ n ‑dhë ‑a? 54'Kɛɛ ꞊ya kë 'dhö ‑bezë, pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhiö ‑dho ‑mɔ 'kuë ‑kɔklë ꞊ɛ? Bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊nɛ pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dho kë ꞊nɛ ‑kɔ ꞊nɛ ‑a 'dhö.» 55꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ka nu n 'kun ꞊dhia ‑blaan ‑nu, 'lü 'klu ‑nu ‑an 'ka ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa pëyaakëmɛ ‑mü n 'ka ‑a 'dhö e? Yi 'saadhö 'ka, a ‑kë ꞊yaannu ‑sü 'ka ka 'piö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü mɛ ‑nu ꞊daan' ‑sü 'ka, 'ö kaa n 'kun. 56'Kɛɛ pë ‑nu 'wo bhë 'saadhö, ‑wo ‑kë kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë, ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu 'plɛ ‑wo ꞊duë 'wo ‑kan ‑a ‑zü 'kuë‑. 57Mɛ ‑nu bhë ꞊dhɛ 'wo Yesu kun, ‑wo ‑nu ‑a 'ka Kaifö 'ö ‑kë slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊va 'ka bhë ‑a 'dhiö. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ ‑an ‑bha mɛ ziizii ‑nu ‑wo ‑kë wo 'kuë‑ mü. 58Piɛɛ ‑yö ‑ziö Yesu 'piö, ‑gɛntozlöödhe 'ka, 'ö nu 'ö ꞊daa' slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊va ‑gɔ 'kwɛandhö, 'ö waa‑ 'yan ‑to 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑wo ꞊yaannu mü, kö ‑kɔ 'ö 'wun bhë 'ö dho yën ‑a 'ka, 'yaan‑ ‑a dɔ. 59Slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ 'wo zakanmɛ ꞊vava 'ka bhë waa‑ zakanmɛ ꞊vava 'wo to, ‑wo ꞊sua ‑wun 'wo dho ‑a dɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan kë 'wun ‑dɔadhe 'ka ‑waan ‑za ‑lo ‑a tuö ‑yaan kë ‑a zë ‑gɛn 'ka bhë, ‑wo ‑kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia. 60‑Wo ‑bɔ mü 'dhö do do 'ka wo ‑bha ꞊sua ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka, 'ö ‑an ‑wo yaa 'ö 'ko 'sü. 'Ö mɛ ‑kaanta ꞊plɛ ‑wo nu 61'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑ya pö ‑yö ‑dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ꞊wüü'‑, 'ö‑ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'ka 'ö‑ gbɛ dɔ.» 62'Ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ꞊va 'yö ꞊luu, 'ö‑ pö Yesu ‑dhë: «'Wun 'ö mɛ ‑nu ꞊nɛ 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na ü ‑gɔ bhë, ü 'ka 'dho ‑a gbɛ ‑daa kë ꞊a?» 63'Kɛɛ Yesu yaa ‑daa kë ‑a ‑gɔ. 'Ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ꞊va ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü: «‑Zlan 'ö 'bhee‑ ‑a 'tɔ 'ka, a‑ ‑dhɛ ü ‑gɔ kö 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a Gbö, ‑a ‑bha ‑Yamɛ ‑mü ü 'ka 'ü‑ ꞊blɛɛ'‑ yi ‑dhë ‑wo ‑bhö ‑sü 'ka!» 64'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Ii‑, yö gia‑ 'ü‑ ꞊blɛɛ bhë, 'kɛɛ a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë: 'Ö sü ꞊dɛɛ ‑bha zlöö, ka ‑dho ma Mɛgbö n yö kö 'a ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan 'piigbeezë ‑bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha. Ka ‑dho n yö 'zü dha kpö ‑nu 'gü kö a nu ‑na.» 65꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, slabhomɛ ꞊va ‑yö ö ‑bha gblang ‑blë ‑naazuëdhe 'ka 'ö‑ pö: «‑Më 'kwa ‑yaa ‑gɔ ‑ɛ? ꞊Ya 'si bho ‑Zlan ‑gɔ! Kwa ‑bha ‑wun 'yaa ‑tɔmɔ ‑bha gbɔ, 'wun 'ö 'go ‑na ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia ‑Zlan 'ka bhë, ka‑ ‑ma. 66Ka ‑bha ‑zotadhe tɔɔ ‑më ‑ɛ?» 'Wo‑ ‑daa ‑kë 'wo‑ pö: «꞊Ee‑, ‑a zë ‑sü ‑ya ‑ma ‑kun!» 67'Wo wo 'dhee ‑nu ‑suö ‑a wöödhö, 'wo‑ ‑ma ‑kɔ kpö 'ka kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa 'to ‑ma ‑na ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 68«‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ, mɛ 'ö ü ‑ma bhë, ‑a 'tɔ pö yi ‑dhë!» (Bhii ꞊dhɛ kë ‑na 'dhö kö ꞊wa sɔ ‑klu ‑a woë‑.) 69Piɛɛ ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka plaan 'kwɛandhɛ bhë ‑a 'yasa 'gü ‑dhɛ ‑bha, 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑bha yuökëdhe do ‑yö ꞊yɔɔn Piɛɛ ‑bha 'ö‑ pö: «Bhi ‑de 'pö, ü ‑kë Yesu 'ö go Galile bhë ‑a 'piö!» 70'Ö Piɛɛ ‑yö ꞊kploo Yesu ‑wun 'ka mɛ 'plɛ wö 'dhiö mü 'ö‑ pö: «Pë 'ü‑ 'piö kö 'ü‑ ꞊blɛɛ'‑ bhë 'maa‑ dɔ!» 71꞊Dhɛ ‑kë 'dhö 'ö Piɛɛ ‑yö dho ‑yö plaan ‑zian 'ka, 'ö ‑ko 'zü 'ö yuö kë 'në dhe do 'bhaa ‑ya yö 'ö‑ pö mɛ ‑nu 'wo kë mü ‑an ‑dhë: «Mɛ ꞊nɛ ‑yö ‑kë Yesu, Nazalɛtë mi bhë ‑a 'piö!» 72'Ö Piɛɛ ‑yö ꞊kploo 'zü ‑dëüwo 'ö‑ pö: «A‑ ‑blɛɛ ‑Zlan ‑dhë ꞊nɛ, gɔɔn‑ 'ö bhë 'maa‑ dɔ!» 73꞊Dhɛ 'töng pë 'tee ꞊ya ziö, mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, 'wo ꞊yɔɔn Piɛɛ ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Giagia 'ka, mɛ ‑nu 'wo bhë ü ‑an mɛ do 'ka, bhii ü 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo ‑yö ü 'godhɛ ‑zɔn yi ‑dhë.» 74꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Piɛɛ ‑yö yö ‑wo ‑bhokuëdhe kë ‑sü ‑bha ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë ꞊sua 'ka, ‑Zlan ‑yö n 'klo bhɔ! A‑ ‑blɛɛ ‑Zlan ‑dhë ꞊nɛ, gɔɔn‑ bhë 'maa‑ dɔ!» ‑Dhɛ bhë 'ö to ‑a ‑bha 'ö ‑tɔgɔn ‑yö ‑we. 75'Ö Piɛɛ ‑zo ‑yö ‑büö, ‑wo 'ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë bhë ‑a 'ka ꞊nɛɛ: «‑A kë ‑yi 'ka, ‑tɔgɔn ‑yaan 'we, ü ‑dho ꞊kploo n ‑wun 'ka ‑gwaa ‑yaagazë ꞊nɛ, 'bhaa n dɔ.» 'Ö yö plaan 'ö 'gbo bɔ 'yenazë 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\