Matiö 27

1‑Dhiadhiö tii 'gü, slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu 'töüdhö waa‑ Zuifö mɛ ziizii ‑nu ‑wo ‑kpɔ wo 'kuë‑ kö 'waan‑ Yesu zë. 2'Wo‑ ‑lö 'wo dhoë 'wo‑ dɔ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Pilatö kwɛɛ. 3꞊Dhɛ Zuda 'ö Yesu 'dhɔɔ dɔ bhë ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ꞊wa za ‑lo Yesu tuö, 'ö‑ ꞊zuö' ‑yö za dɔ ‑a ‑bha, 'ö ‑yɛ ö 'zü, 'ö dho 'wëü‑ 'puu ga 'gɔɔ‑ ‑yaaga bhë ‑a 'ka slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu ‑an ꞊dhia, 4'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «꞊Sɔɔn yaa 'a‑ ‑kë mɛ yaa 'wun yaa kë bhë, 'a‑ dɔ ka kwɛɛ 'kaan‑ ‑a zë bhë ‑a 'ka.» 'Kɛɛ ‑wa ‑pö ‑a ‑dhë: «Yi ‑bha 'wun gbɛ 'yaa‑ 'gü, bhi ꞊nɛ 'ö ü bha 'wun 'dhö ‑mü!» 5'Ö Zuda ‑yö 'wëü‑ bhë 'yö‑ ‑pɛn sia‑ ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü mü, 'ö ‑ziö 'ö dho, 'yö ö ‑de dun 'lü ‑bha. 6'Ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ‑wo 'wëüga bhë ‑a sü 'wo‑ pö: «Kwa ‑bha tɔng ‑ya ‑pö kö ꞊kun 'kwaa fɛi ꞊sɔnng' ‑da ꞊gbëü 'ö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë ‑a 'gü. Bhii 'ö tɔɔ mɛ 'wo‑ zë ‑a ꞊sɔnng' ‑mü.» 7꞊Dhɛ 'ö ‑an ‑wo ꞊ya 'kpɔ ‑a ‑bha, 'wëüga bhë 'wo gbɔdɔmɛ ‑bha ꞊bhlöödhɛ dhɔ ‑a 'ka, 'ö ‑kë ‑nia ‑nu mɛ ꞊wa ga ‑an ‑bindhɛ 'ka. 8‑A ‑wun 'gü ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü, ‑wo ꞊tun ‑dhɛ bhë ‑a ‑dhɛ «mɛ fɛi ‑dhɛ». 9‑Kɔ 'ö ꞊kaa' 'ö ‑wo 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Zelemi ‑ya pö 'kpa 'ö‑ 'dhiö ‑yö ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë 'ö bhë. Bhii ‑ya ‑pö: ‑Wo 'wëü‑ 'puu 'gɔɔ‑ ‑yaaga 'ö ‑kë 'wëü‑ 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑kpɔ 'kuë‑ do kö ‑waan dhɔa bhë ‑wa ‑sü, 10'wo gbɔdɔmɛ ‑bha ꞊bhlöödhɛ dhɔ ‑a 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 11Yesu ‑yö ‑dho 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Pilatö 'dhiö, 'yö‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë ‑mü ü 'ka a?» 'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Ü‑ ꞊blɛɛ bhë.» 12Go mü ꞊dhɛ 'ö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'dho 'wun dɔ ‑na ‑a ‑bha, yaa‑ ‑daa kë gbɔ. 13'Ö Pilatö ‑ya pö ‑a ‑dhë: «'Wun ‑nu 'wo‑ dɔ ‑na ü ‑bha ꞊nɛ, 'bhaa‑ ma ꞊a?» 14'Kɛɛ Yesu yaa‑ ‑daa do gbɛ 'sü ‑a 'gü, yaa‑ kë ‑a ‑gɔ. ‑A ‑wun 'gü 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Pilatö 'gü. 15Paakö 'wlaan‑ 'saadhö ‑a 'ka, 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Pilatö ‑yö mɛ 'ö 'sɛgümɛ ‑nu 'dho ‑a 'piö, ‑a ‑bho ‑kanso 'gü ‑an ‑dhë. 16Gɔɔn‑ do 'ö mɛ 'plɛ ‑wa dɔ 'wo‑ ‑dhɛ Balaba, ‑yö ‑kë ‑kanso 'gü mü. 17'Ö Pilatö ‑ya pö mɛ ‑nu 'wo nu wo 'ko ꞊bhaa ‑a wö 'dhiö mü bhë ‑an ‑dhë: «Dö 'ka‑ 'piö kö 'a‑ bho mü ꞊i? Balaba 'iin Yesu 'wo‑ ‑dhɛ Klito bhë e?» 18Bhii ‑ya ꞊dɔa' ꞊nɛ ‑wo Yesu ‑dɔ ö kwɛɛ ꞊druɛi 'ö ‑da ‑an 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 19Pilatö ‑yö ‑kë zadɔkɔ 'gü, 'ö‑ ‑bha dhebɔ ‑yö mɛ ‑bɔ ‑a ‑dhë 'ö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ü pë gbɛ ‑kë gɔɔn‑ 'ö 'wun yaa gbɛ 'yaa‑ ‑bha bhë ‑a 'ka! Bhii yiö ꞊zian' ꞊dɛɛ, n ꞊sëë'‑ ‑yö ‑bho ‑a ‑wun 'gü ꞊duö.» 20'Kɛɛ slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑wo ‑gban mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha, kö ‑wo Balaba bho mü, kö ‑wo Yesu ‑zë zë. 21'Ö Pilatö ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'zü 'ö‑ pö: «Mɛ ꞊plɛ 'wo bhë, ‑a dözë 'ka‑ 'piö kö 'a‑ bho mü ꞊i?» 'Ö 'wo‑ pö: «Balaba ꞊nɛ 'yi‑ 'piö!» 22'Ö Pilatö ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Kö 'a ‑më kë Yesu 'ö‑ 'tɔ ‑yö ‑kë Klito 'ka bhë ‑a 'ka ɛ?» 'Ö ‑an 'plɛ ‑wa ‑pö: «‑A dɔ ‑gaatalü ‑bha!» 23'Ö Pilatö ‑ya pö: «‑Më ‑wun yaa 'ö gɔɔn‑ ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë ‑ɛ?» 'Kɛɛ ‑wo ‑yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü wo ꞊faan' 'plɛ 'ka ꞊nɛɛ: «‑Bhö ‑a dɔ ‑gaatalü ‑bha!» 24꞊Dhɛ 'ö Pilatö ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ö ‑wo 'yaa ‑mɔ ‑na, 'kɛɛ ‑an ‑wo 'dho ‑na 'dhiö ‑kplawo, 'ö 'yi sü 'yö ö ‑kɔ ‑zlu, mɛ ‑gbaa ‑nu 'plɛ wö 'dhiö mü, 'ö‑ pö: «N ‑kɔ 'yaa gɔɔn‑ 'ö kpengdhö ꞊nɛ ‑a zë ‑sü ‑wun 'gü, ‑a mɛ bhë ka ‑bha 'wun ‑mü!» 25'Ö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö: «‑A fɛi ‑wun ‑yö ‑lo yi ‑nu, yië‑ yi ‑bha 'në ‑nu, yi tuö!» 26꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Pilatö ‑yö Balaba bho ‑kanso 'gü 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, 'ö Yesu nu 'dhasi ‑nu ‑dhë, 'wo‑ ‑ma. 'Go mü, 'ö‑ dɔ ‑an kwɛɛ kö 'waan‑ ‑a dɔ ‑gaatalü ‑bha. 27'Dhasi ‑nu ‑wo ‑dho Yesu 'ka Pilatö ‑gɔ kɔɔ, 'ö 'dhasi ‑nu mɛ 'wo to 'ö ‑an 'plɛ ‑wo nu wo 'ko ꞊bhaa mü. 28'Wo Yesu ‑bha sɔ ‑nu bho ‑a ‑bha, 'wo gblang nuɛazë do ‑da ‑a ‑bha, 29'wo 'ginng ‑gbloo ꞊gblaa' do ‑kë, 'wo‑ ‑kë ‑a ‑bha 'gɔ ꞊gblaa' 'ka, 'wo‑ ‑ya ‑a tuö, 'ö 'wo 'lünë do dɔ ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ 'gü. 'Go mü, 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü ‑a 'dhiö duö 'luu ‑sü ‑a ‑bha ‑sü 'ka, 'wo‑ pö: «Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë, 'bha ꞊büee!» 30'Wo wo 'dhee bho ‑a ‑bha, 'ö 'wo 'lü 'wo‑ dɔ ‑a kwɛɛ bhë, 'wo‑ kun ‑a ‑gɔ, 'wo‑ ꞊maa' ‑a ‑gɔ ‑bha. 31꞊Dhɛ 'ö ꞊wa yën duö 'luu 'sü ‑sü ‑bha ‑a 'ka, 'ö gblang bhë 'wo‑ bho ‑a ‑bha, 'wo‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑da ‑a ‑bha; 'wo dho ‑a 'ka kö ‑waan dɔ ‑gaatalü ‑bha. 32꞊Dhɛ 'wo 'dho ‑na, 'ö 'wo ‑kpën gɔɔn‑ do 'ö go Silɛnë, 'wo‑ ‑dhɛ Simɔ ‑a ‑bha, 'wo‑ 'gbee‑ ‑ta bho kö ‑yö Yesu ‑bha ‑gaatalü bun. 33'Wo dho 'wo ‑lo ‑dhɛ do 'bhaa 'wo‑ ‑dhɛ «Gɔɔgota» ‑a ‑bha, ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «mɛ ‑gɔ ‑klëë ‑lo ‑dhɛ». 34‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, 'wo ‑drɔɔn 'wo pë 'këü 'yi 'güüzë ꞊kaan ‑a 'ka bhë 'wo‑ nu ‑a ‑dhë. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ dan, yaa 'we ‑a ‑bha gbɔ kö ‑ya mü. 35'Wo‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha ꞊taan ‑nu ‑gban ‑a ‑gɛn waa‑ ‑a ‑kɔ ‑nu ‑an ‑ta ‑sü 'ka. 'Go mü 'wo‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑glu wo 'ko 'ka 'töü‑ ‑bhö ‑sü 'ka, 36'wo ‑ya mü, wo 'yan ‑to ‑a ‑bha ‑sü 'ka. 37‑A ‑gɔ ‑ta dhuö pë 'ö‑ zë ‑gɛn 'ka, 'wo‑ ‑ya mü 'ö tɔɔ: «Mɛ ꞊nɛ 'ö tɔɔ Yesu 'ö Zuifö ‑nu ‑bha ‑gludë 'ka.» 38‑Wo ꞊kwaan ‑gludamɛ ‑nu ꞊plɛ ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha Yesu 'pian 'piö mü; ‑a mɛ do ‑yö ‑kë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü, 'ö‑ mɛ do ‑yö ‑kë ‑a ꞊kwaa‑ 'gü. 39Mɛ ‑nu 'wo ‑kë ziö ꞊dhia mü, ‑wo wo ‑gɔ zë 'gü 'si ‑nu ‑bho Yesu ‑gɔ ‑sü 'ka. 40‑Wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia ‑a ‑dhë: «Bhi 'ü‑ ‑kë kö 'üën‑ ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'wü, kö ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'piö 'üën‑ ‑a gbɛ dɔ bhë, ‑bhö ü ‑de dha; 'ö 'go mü, ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka, ‑bhö 'go ‑gaatalü ‑bha 'ü yö sia‑ 'sa!» 41‑Kɔ do bhë ‑a 'ka slabhomɛ ‑gɔmɛ ꞊vava ‑nu, Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu, 'wo yö duö 'luu ‑sü ‑a 'ka ‑sü 'gü 'pö, ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 42«Mɛ ‑nu dha 'yö‑ wo, 'kɛɛ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö ö ‑de dha! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Izlaɛlö ‑bha ‑gludë ‑mü ‑a 'ka, kö ‑yö ö ‑de bho ‑gaatalü ‑bha kö 'yiën‑ ‑a ‑wo ‑dhɛ 'wun giagia. 43‑Yö ö ‑zo yö ‑Zlan ‑bha 'ö‑ pö: ‹A ‑Zlan Gbö 'ka›; ꞊dhɛ 'ö 'dhö, ‑kwa ‑a ‑ga kö ‑a ‑dhɔ ‑dho ‑Zlan kë, 'yö‑ dha 'sabla kɔ.» 44'Ö ꞊kwaan ‑gludamɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑gaatalü ‑bha ‑a 'piö mü bhë, 'wo 'si ‑nu ‑bho ‑a ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ do bhë ‑a 'dhö 'pö. 45꞊Dhɛ 'kwa dɔ lënngü, 'ö ‑dhɛ ‑yö ‑trö 'sɛ ‑dhɛ 'saadhö ‑ta, 'ö dho 'ö yöë 'wɔ 'yɛ ‑lan ‑bha. 46꞊Dhɛ 'kwa dɔ 'wɔ 'yɛ ‑lan 'ka, 'ö Yesu ‑yö ‑gbla ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «Eli, Eli, lema sabasötani!» (‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ «n ‑ma ‑Zlan, n ‑ma ‑Zlan, ‑më 'yö ‑kë 'ü ü ꞊kwaa n ‑wun ‑zü ‑i?») 47Mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, ‑a mɛ do do ‑nu ‑wa ‑wo ‑ma, 'ö 'wo‑ pö: «‑Yö Eli ꞊dhɔɔ kë ‑na!» 48'Ö mɛ do ‑yö go ‑an 'gü ‑bla 'ka, 'yö dho 'yö ꞊fuu'‑ sü, 'ö‑ zë ‑drɔɔn 'yi ꞊gliisü 'ka, 'yö‑ ‑ya 'lünë 'dhiö, 'yö‑ ꞊yɔɔn Yesu 'dhi 'sɔɔ kö ‑yaan ‑a mü. 49'Kɛɛ ‑an mɛ 'wo to ‑wa pö: «‑Bhö dɔ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ Eli ‑dho nu 'ö‑ dha kö 'kwaan‑ ‑a yö.» 50'Ö Yesu ‑gbla ‑dëüwo 'gbee‑ 'ka 'ö ga. 51'Ö to mü, ‑dun 'kɔdhi ‑bha ‑sɔ 'ö ‑kë ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë, 'ö ‑pɛ dhuö 'ö nu 'ö yöë sia‑ ‑tɛidhö; 'ö 'sɛ ‑nu ‑wo ꞊zluun, 'ö ‑guö ‑tɔn ‑nu ‑wo 'fa bho. 52'Ö blɔɔn‑ ‑nu 'dhi ‑yö ‑po, 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ö 'wo ga 'dhiö, 'ö ‑an ꞊plëëzë ꞊glöö ‑wo go ga 'gü, 53'wo go blɔɔn‑ 'gü 'wo yö plaan. ꞊Dhɛ Yesu ‑yö go ga 'gü, 'ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo nu Zeluzalɛmë plöö, 'ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑an yö. 54Wlɔmë mi 'ö ‑kë 'dhasi ꞊këng' do ‑gɔmɛ 'ka waa‑ 'dhasi ‑nu mɛ 'wo ‑kë wo 'yan ‑to Yesu ‑bha ꞊dhia bhë ‑wo 'sɛ ꞊zluun ‑kɔ waa‑ pë ‑nu 'wo ‑kë 'töüdhö bhë ‑an ‑yö. 'Ö 'suö ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü 'wo‑ pö: «Mɛ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑Zlan Gbö giagia 'ka!» 55Dhoo ‑nu ꞊plëëzë 'wo dɔ ꞊gbiin 'wo ‑dhɛ ‑ga, ‑wo ‑kë ‑ziö Yesu 'piö ꞊dhia kö ‑yö Galile, 'wo yuö ‑nu ‑kë ‑a ‑dhë. 56Mali 'go Madala 'dhö, Mali Zakö waa‑ Zozɛfu ‑an dhe, waa‑ Zebede bɔɔ ‑wo ‑kë mü, dhoo ‑nu 'wo bhë ‑an ziën. 57꞊Dhɛ 'yiniadhɛ ‑yö dɔ, gɔɔn‑ do ꞊bhɔɔzë 'yö ‑kë Alimate mi 'ka 'wo‑ ‑dhɛ Zozɛfu, yö ‑de 'pö ‑yö ‑kë Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu mɛ do 'ka, 58'Ö dho Pilatö 'piö, 'yö Yesu ꞊glöö ‑dhɛ ‑a ‑gɔ. 'Ö Pilatö ‑yö ‑we ‑a ‑bha kö ‑wo Yesu ꞊glöö nu ‑a ‑dhë. 59'Ö Zozɛfu ‑yö Yesu ꞊glöö dhu sɔ 'puu ‑dëü do 'ka, 60'ö‑ ‑bin ‑guö ‑du do ‑dëü 'yö‑ pɔn ö ‑de ‑bha blɔɔn‑ 'ka bhë ‑a 'gü. 'Go mü 'yö ‑guö 'fa 'gbiin‑ do ꞊glöng glö 'ö‑ yö ‑guö ‑du bhë ‑a 'dhiö, 'ö‑ to 'ö dho. 61Mali 'go Madala waa‑ Mali kë ꞊plɛ ‑naa, ‑wo ‑kë ‑ya ‑sü 'ka blɔɔn‑ bhë ‑a wö 'dhiö mü. 62꞊Dhɛ Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑de ‑pë kë ‑yi ꞊ya ziö, 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu waa‑ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo dho wo 'kuë‑ 'wo dho Pilatö 'piö. 63'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi dëmɛ, yi ‑zo ꞊ya ‑büö bhii ꞊suamɛ 'ö bhë kö yaa ga ꞊kun, ‑ya ‑pö ‑dhɛkpaɔyi kë ‑yaaga ‑naa 'ka, ‑yö ‑dho go ga 'gü. 64‑Bhöë pö 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo wo ‑zo ‑kë ‑a blɔɔn‑ 'piö ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu dho nu ‑waan ‑a ꞊glöö ꞊kwaan, kö ‑waan pö 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë ꞊ya 'go ga 'gü. Kwaa‑ kë 'dhö, ꞊sua ‑wun ‑mɛ 'ö bhë ‑yö ‑dho kë ꞊gbaɔnsü 'ö ꞊zië' ‑a ‑blɛɛzë ‑ta.» 65'Ö Pilatö ‑ya pö ‑an ‑dhë: «'Dhasi ‑nu 'wo dho wo 'yan to ‑a blɔɔn‑ ‑bha 'wo ꞊nɛ. ‑Ka 'dho, ‑kɔ 'wo dho wo ‑zo kaa ‑a 'piö ‑së 'ka ka ‑dhë, 'ka‑ kaa!» 66꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö blɔɔn‑ 'dhitapë bhë ꞊bhüö' ‑ziö ‑a 'dhiö, 'wo‑ ꞊dua' ‑kë, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö‑ 'dhi dho po. 'Go mü, 'wo 'dhasi ‑nu ‑ya ‑a ‑maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\