Matiö 4

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ‑Zuu 'slööslö ‑yö yö Yesu ‑dhë 'dhiö, 'yö dho ‑a 'ka 'yënng ꞊taa, 'ö dü ‑ya ‑püö ‑sü 'gü dan. 2꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ö ‑bɛn 'to, ‑dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ ‑yiisië waa‑ gbeng 'gɔɔ‑ ‑yiisië 'ka, 'ö din ‑ya kun. 3'Ö dü ‑yö ꞊yɔɔn Yesu ‑bha, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka, ‑bhö ‑a pö ‑guö ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑dhë ‑wo 'gla ꞊bluu'‑ 'gü kö 'ü ‑an ‑bhö!» 4'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: Mɛbheedhe 'ka 'dho ‑tosiadhe kë ‑bhöpë ‑de 'sloo ‑ta. 'Kɛɛ ‑yö ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha 'pö kö ‑yö ‑tosiadhe kë ‑wo 'saadhö 'ö 'go ‑na ‑Zlan 'dhiö bhë ‑a ‑ta.» 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö dü ‑ya sü 'ö dho ‑a 'ka Zeluzalɛmë 'wo‑ ‑dhɛ pödhɛ 'slööslö bhë ‑a ‑bha, 'yö‑ ‑ya ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü 'kɔ tuö. 6'Ö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan Gbö ‑mü ü 'ka, ü ꞊kwaa'‑ ü ‑de ‑zü 'ü ü ‑de ‑zuö sia‑ ‑de! Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: ‑Zlan ‑dho ö ‑bha bɔmɛ ‑nu bɔ, kö ‑wo wo ‑kɔ kpɔ ü ‑gɔ, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö pë pin dho to ü ‑gɛn ‑bha.» 7'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö 'pö: Kö ꞊kun 'ü ü Dëmɛ ü ‑bha ‑Zlan 'gü dan!» 8'Ö dü ‑ya sü 'zü 'ö dho ‑a 'ka ‑tɔn do ꞊gbiin tuö. 'Ö ‑gludëdhɛ ‑pö ‑nu 'wo 'kpongtaa zö waa‑ ‑an ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑an ‑zɔn Yesu ‑dhë, 9'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha 'gblü n 'dhiö n gba ‑sü 'ka, pë ‑nu 'wo bhë 'töüdhö a ‑dho ‑an 'plɛ nu ü ‑dhë.» 10꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Dü, ‑bhö yö 'ma 'ü 'go n 'sɔɔ, bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: ‑Bhö ü Dëmɛ, ü ‑bha ‑Zlan dosɛn 'kpaan gba, 'ü yuö kë yö dosɛn ‑a ‑dhë!» 11꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö zlöö, 'ö dü ‑yö ‑kan ‑a ‑bha. 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo nu ‑a 'piö, 'wo‑ gbaa pë 'ö‑ ‑wun ‑ya ‑kë ‑a 'ka. 12꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊yaa‑ ma ꞊nɛ ꞊wa Zan ‑da ‑kanso 'gü, 'ö dho Galile ‑sɛ 'gü. 13Yaa 'to Nazalɛtë gbɔ, 'kɛɛ ‑yö ‑dho 'ö ‑ya Kapɛɛnaɔmë, pödhɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'yipuë 'ö Galile 'sɔɔ, Zabilɔn waa‑ Nɛfutali ‑an ‑sɛ 'gü. 14‑Yö ‑kë 'dhö, kö ‑wo 'ö go ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai dhiö bhë kö ‑yaan ‑mɔ 'kuë ꞊nɛɛ: 15Zabülɔnë ‑sɛgümɛ waa‑ Nɛfutali ‑sɛgümɛ 'wo 'yoo 'piö 'sɛ 'ö Zuudɛn ꞊zlöö ꞊zian' ‑a 'gü, mɛ ‑nu 'kaa Zuifö 'ka Galile ‑sɛ 'gü, a‑ ‑pö ka ‑dhë: 16Mɛ ‑nu 'wo wo ‑bha ‑tosiadhe kë ‑na ‑dhɛtiidhɛ 'gü bhë, ‑wo ‑dho ‑dhɛpuudhɛ ꞊va yö; 'ö mɛ ‑nu 'wo wo ‑bha ‑tosiadhe kë ‑na, ‑dhɛ 'ö ga ꞊ya ‑dhɛ trö ‑a ‑dhɛ ‑bha bhë, ‑dhɛpuudhɛ ‑dho bhü mü. 17꞊Dhɛ ꞊ya 'sü yi 'ö 'dhö bhë ‑a ‑bha, Yesu ‑yö ‑yö 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑ ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: «‑Ka ka bo ka wɔ ‑kɔ yaa 'ka, 'ka ka ꞊zuö' ꞊dhië' ‑Zlan 'piö, bhii ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö dhang‑ 'gü bhë ꞊ya yö ꞊klöö'!» 18Yesu ‑yö ‑kë 'ta 'sü ꞊dhia Galile 'yipuë 'kpong 'dhiö, 'yö ‑kpën dheglu 'nëgɔɔnzë ꞊plɛ 'wo ‑kë 'yiblükëmɛ ‑nu 'ka ‑an ‑bha. Mɛ ꞊plɛ 'wo bhë 'wo tɔɔ Simɔ ('wo‑ ‑dhɛ Piɛɛ) waa‑ ö dheglu Andre; ‑wo ‑kë 'yi ‑blü kë ꞊dhia wo ‑bha 'kplö ‑zuö 'yipuë ꞊bhaa ‑sü 'ka. 19'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka ziö n 'piö; a ‑dho ka kë 'kplö ‑zuö mɛ ‑nu ‑gɔ ‑mɛ 'ka!» 20‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha, 'wo wo ‑bha 'kplö ‑nu to mü, 'wo ‑ziö ‑a 'piö. 21꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ꞊yɔɔn 'dhiö 'dɛdɛ, 'yö ‑kpën dheglu 'nëgɔɔnzë ꞊plɛ 'bhaa 'ö 'wo ‑an ‑dhɛ Zakö waa‑ Zan 'wo ‑kë Zebede gbö ‑nu 'ka ‑an ‑bha. Waa‑ wo dë Zebede ‑nu ‑wo ‑kë wo ‑bha 'yitagɔ 'gü, wo ‑bha 'kplö ‑nu ‑yuö kë ꞊dhia. 'Ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë. 22‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha, 'wo wo ‑bha 'yitagɔ waa‑ wo dë ‑an to mü, 'wo ‑ziö Yesu 'piö. 23Yesu ‑yö ‑bɔ Galile ‑sɛ 'saadhö ‑a 'gü, ‑Zlan ‑wo ‑pö mɛ ‑nu ‑dhë ‑sü 'ka Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü. 'Ö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha 'yö‑ ꞊blɛɛ. Kö mɛ ‑nu 'ö 'yua ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ‑yö ‑an ‑kë, waa‑ ꞊niɔɔmɛ ‑nu ‑an ‑dhɛ bo ‑na. 24‑A 'tɔ ‑yö ‑pɛn Sili ‑sɛ 'saadhö ‑ta. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo nu mɛ ‑nu 'ö ‑an 'yënng 'dho bhɔ ‑na 'yua ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ꞊kwaa' ‑an 'ka; 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'puɛ‑ ‑yö ‑an kë ‑nu, 'tinngmɛ ‑nu, waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑zuu yaa 'dho ‑an 'piö ‑nu, ‑wo ‑kë ‑an ziën mü. 'Ö Yesu ‑yö ‑an ‑dhɛ bo. 25Mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo go Galile oo, pö‑ 'gɔɔ‑ do ‑sɛ oo, Zeluzalɛmë pö‑ oo, Zude waa‑ mɛ ‑nu 'wo 'sɛ 'pian 'ö Zuudɛn ꞊zlöö ꞊zian', ‑wo ‑kë ‑ziö ‑a 'piö ꞊dhia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\