Matiö 6

1'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö ka ka ‑bha ‑Zlan gba ‑kɔ ‑nu ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ö dho kë mɛ ‑nu 'yaan 'kun ‑sü 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka‑ kë mɛ ‑nu 'yaan 'kun ‑sü 'ka, ka 'ka 'dho ka 'kian gbɛ yö, ka Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü bhë ‑a 'piö. 2꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha 'wëüga nu 'yenamɛ ‑dhë, kö ꞊kun 'ü‑ ‑kë 'ö mɛ 'yan 'yö ‑da ‑a 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'dhoë‑ kë ‑na ‑a 'ka ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'iin ‑kpinngga 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha bhë ‑a 'dhö! ‑Wa ‑kë 'dhö kö mɛ ‑nu ‑waan wo 'tɔ ‑blü. A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Wo ‑zë ꞊wa wo 'kian yö 'saadhö. 3'Kɛɛ bhi ‑zë, ü 'dhoë‑ 'wëüga nu 'yenamɛ ‑dhë, ‑bhöë kë kö ꞊kun 'ö ü 'bhamɛ ‑de 'ö ü 'sɔɔ, 'ö‑ 'wun dɔ! 4‑Yö kë 'dhö kö gbaɔ 'ü‑ ‑kë bhë ‑yö 'to ‑bin ‑sü 'gü, kö ü Dë 'ö pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na ‑bin ‑sü 'gü 'ö ‑an yö bhë kö ‑yaan ü 'kian nu.» 5'Yö‑ pö 'zü: «Ka ꞊bhɛa' ‑na kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'dhö; ꞊wa ‑dhɔ ‑kë ‑dɔ ‑gɛan ‑sü, 'wo ꞊bhɛa Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, 'iin ‑kpinngga 'to 'dhiö ‑dhɛ ‑nu ‑bha ‑a 'ka kö mɛ ‑nu 'yan ‑yaan ‑da wo 'gü ‑an 'dhö. A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Wo ‑zë ꞊wa wo 'kian yö 'saadhö. 6'Kɛɛ bhi ‑zë, ü 'dhoë‑ ꞊bhɛa'‑, ‑bhö ‑da ü ‑gɔ kɔɔ 'ü 'kwɛɛ ta ü ‑blü 'ü ꞊bhɛa'‑! ꞊Ya kë 'dhö ü Dë (‑Zlan) 'yö ü 'piö ‑bin ‑sü 'gü bhë, 'ö pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na 'dhö 'ö‑ yö bhë, ‑yö ‑dho ü 'kian nu. 7Ka 'dhoë‑ ꞊bhɛa'‑, kö ꞊kun 'ka 'dhi ‑wo ‑yaan ꞊plëëzë ꞊blɛɛ ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ ‑an ‑bha ꞊bhɛa' ‑kɔ 'dhö! ‑Yö ‑an ‑zo 'piö ꞊nɛ, mɛ ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊va, yö ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö ö 'to ‑kë ‑a ‑wo ‑bha, 'ö‑ ‑bha ꞊bhɛa' ‑wo ‑daa ‑kë. 8‑Abi', kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë ꞊nɛ ‑an 'dhö! 'Ö tɔɔ kö ‑a ‑de kaa pë ‑dhɛ ka Dë ‑gɔ ꞊kun, pë 'ö ka ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha, kö ꞊yaa‑ dɔ 'saadhö. 9꞊Bhɛa' ‑kɔ 'ö 'ka dho ꞊bhɛa ‑a 'ka 'ö ꞊nɛɛ: Yi Dë, bhi 'ü ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü, ü 'tɔ 'slööslö bhë ‑a ꞊bhlë ‑yö kë ‑dhö ‑dhɛ 'saadhö 'gü. 10Ü bha 'tɔbhɔdhe ‑yö nu. Ü ꞊dhɔɔbhaa ‑yö kë 'kpongtaa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka dhang‑ 'gü bhë ‑a 'dhö. 11‑Bhöpë 'ö ‑mɔ yi ꞊tian' ꞊dɛɛ, ‑bhö ‑a nu yi ‑dhë! 12‑Bhö ziö yi ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'yi ‑ziö ‑a 'ka mɛ ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta 'pö bhë ‑a 'dhö! 13Kö ꞊kun 'ü ‑kan yi ‑bha 'güdandhe ‑zian ‑ta, 'kɛɛ ‑bhö yi bho këpëyaamɛ ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'‑. ((Bhii bhi ꞊nɛ 'ö ‑gludëdhɛ, 'piigbeedhɛ waa‑ 'tɔbhɔdhe 'dhö ü ‑gɔ ꞊toëpö 'ka. Amɛn.)) 14꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu 'wo‑ ‑kë ka 'ka bhë 'ka ziö ‑a ‑ta, ka Dë 'ö dhang‑ 'gü, ‑yö ‑dho ziö ka ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta 'pö. 15'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ kaa ziö mɛ ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta, ka Dë ‑de 'pö yaa 'dho ziö ka ‑bha ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta.» 16'Yö‑ pö 'zü: «꞊Ya kë ꞊nɛ ka ka ‑bɛn 'to ‑na, kö ꞊kun 'ka ka wöödhɛ ‑kë 'güüzë ꞊nɛ mɛ 'yan ‑ta ‑pë kë ‑mɛ ‑nu 'dhö! 'Ö 'wo wo wö ‑siö kö mɛ 'plɛ ‑waan dɔa ꞊nɛ ‑wo wo ‑bɛn 'to ‑sü 'gü. A‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka: Wo ‑zë ꞊wa wo 'kian yö 'saadhö. 17'Kɛɛ bhi ‑zë, ü ü ‑bɛn 'to ‑na, ‑bhö ü wöödhɛ 'zlu, 'ü ü ‑bha wun ‑nu ‑piö ‑së 'ka! 18‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö mɛ ‑nu dho ‑a ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ü ü ‑bɛn 'to ‑sü 'gü. Ü Dë dosɛn 'ö ‑bin ‑sü 'ka ü 'piö mü bhë, yö ꞊nɛ 'ö dho ‑a dɔ. ꞊Ya kë 'dhö pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na ‑bin ‑sü 'gü bhë, yö 'ö‑ dɔ bhë yö ꞊nɛ 'ö dho ü 'kian nu.» 19'Yö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ö ka ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'kpuɛkpɔdhɛ ‑yö ‑kë 'kpongtaa zö, bhii 'kpongtaadhɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'ö 'lɔɔn ‑nu waa‑ 'kaɔ 'wo pë 'gü ꞊siö ‑a ‑bha, 'ö ꞊kwaanmɛ ‑nu ‑wo 'kɔ kpong wü, 'wo ꞊kwaan ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha! 20'Kɛɛ ‑ka ka ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'kpuɛ‑ 'kpɔ dhang‑ 'gü, ‑dhɛ 'ö 'lɔɔn ‑nu waa‑ 'kaɔ 'waa pë 'gü ꞊siö'‑ ‑a ‑bha, 'ö ꞊kwaanmɛ ‑nu wo 'ka 'dho 'kɔ kpong wü ‑waan pë ꞊kwaan ‑a ‑bha! 21Bhii ‑dhɛ 'ö ü bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'dhö ‑a ‑bha, yö ꞊nɛ 'ö ü ꞊zuö' 'dhö ‑a ‑bha 'pö!» 22'Yö‑ pö 'zü: «'Yanga ‑yö ‑kë ꞊nɛ bun ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'dhö. ‑Potaasü ꞊ya kë 'yanga ‑gɔ, 'ö ü bun 'gü ‑dhɛ 'plɛ ‑yö ‑kë 'puu. 23'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ü 'yanga ꞊ya kë yaa, kö ü bun 'plɛ 'dho ‑sü ‑mü ‑dhɛtiidhɛ 'gü. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'ö dho ü gbaa ‑dhɛpuudhɛ 'ka, ‑yö ‑dhɛtiidhɛ 'gü, kö ‑dhɛtiidhɛ 'ö bhë ‑yö ‑dho trö ꞊gbaɔnsü.» 24'Yö‑ pö 'zü: «Mɛ gbɛ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan yuö kë ‑gɔmɛ ꞊plɛ 'piö. ‑Yö ‑dho ‑a mɛ do ‑san zë, 'ö‑ mɛ do ‑dhɔ ‑kë. ‑Yö ‑dho kpa mɛ do ‑bha, 'ö ‑kan mɛ do ‑bha. ‑A ‑wun 'gü, ka 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'kaan‑ yuö kë ‑Zlan waa‑ 'wëüga ‑an ‑dhë 'ko ꞊yië'.» 25«꞊Dhɛ 'ö 'pö, a‑ ‑pö ka ‑dhë: Kö ꞊kun 'ka dɔ pë 'ka dho ‑a ‑bhö waa‑ pë ‑nu 'ö 'ka dho ‑a mü kö 'kaan‑ ‑tosiadhe kë ‑a ‑ta, 'iin sɔ ‑nu 'ö 'ka dho ‑a ‑da ka ‑bha ‑an ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta! ‑Tosiadhe kë ‑sü ‑wun ‑yö 'gbee‑ 'ö ꞊zië' ‑bhöpë ‑ta, 'ö bun ‑wun 'dhö 'gbee‑ 'ö ꞊zië' sɔ ‑wun ‑ta, 'wun gia‑ 'yaa ‑mü ‑a? 26‑Ma ‑nu 'wo ziö ‑na dhang‑ 'gü ꞊nɛ, ‑ka ‑an ‑ga! 'Waa pë gbɛ ta, ‑an ‑kɔ këpë ‑nu gbɛ 'yaa 'dhö, 'iin ‑bhöpë ‑nu 'wo dho ‑a ‑lo wo ‑bha 'slëëdhɛ ‑nu ‑bha 'yaa 'dhö. 'Kɛɛ ka Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü, ‑yö ‑bhöpë ‑nu ‑an ‑dhë. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ, ka ‑wun 'yaa 'gbee‑ yaa ꞊zië' ‑ma ‑nu 'wo bhë ‑an ‑ta ‑a? 27Dö ‑mü ka ziën 'ö‑ ‑bha ‑zotadhe 'gü 'ö dho ‑dhɛkpaɔyi 'bhaa ‑da ö ‑bha ‑tosiadhe yi ‑ta ‑ɛ? 28'Ö bhii ꞊dhɛ ꞊ya kë 'dhö ꞊nɛ, ‑më 'ö ‑kë 'yö 'ka ‑ya sɔ 'ö 'ka dho ‑a kë ka ‑bha, ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑i? ꞊Blëë' 'bin ‑nu 'wo kë ‑na ꞊bhlöö‑ ꞊nɛ, ‑ka ‑an ‑ga bhë 'dhɛ! 'Waa yuö gbɛ kë, 'iin 'waa sɔ gbɛ bɔ. 29‑Yö 'dhö, a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë ꞊nɛ ‑gludë Salomɔ ‑de gia‑, ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü, ꞊bhɔɔpë ꞊va 'ö ‑kë ‑a ‑gɔ bhë ‑a 'ka, sɔ 'ö dho kë ‑së ꞊nɛ ꞊blëë' 'bin ‑nu 'wo bhë ‑an do 'dhö yaa kë ‑a ‑gɔ do. 30‑Zlan 'ö sɔ ‑së ‑da ‑na ꞊blëë' 'bin ‑nu 'wo ꞊dɛɛ ꞊bhlöödhɛ ‑nu ‑bha, 'ö ꞊dhia' 'piö 'wo dho ‑an kan kö wo ‑an güö ‑an ‑bha bhë, ‑a ‑kɔ 'pö yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö (ka 'ö ka ‑wun 'dhö ‑a ‑gɔ 'gbee‑ bhë) ‑yaan sɔ nu ka ‑dhë bhë ꞊a? Ka‑ ‑yö bhë ꞊a, kë ka ‑bha ‑zoyösü ‑yö ‑ya wo 'tee bhë yö ‑mü. 31꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, kö ꞊kun 'ka ‑ya ka ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹‑Më ‑nu 'yi dho ‑a ‑bhö ‑e? ‑Më 'yi dho ‑a mü ꞊i? 'Iin ‑më ‑nu 'yi dho ‑a kë yi bun ‑bha ‑ɛ?› 32Mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ wo ꞊nɛ 'ö pë ‑nu 'wo 'dhö bhë 'wo‑ ꞊mɛɛ ‑kplawo. 'Kɛɛ ka Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü bhë ‑ya ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ka ‑bha ‑wun ‑yö ‑yö ‑an ‑bha. 33‑Ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ waa‑ ‑tosiadhe 'ö kpengdhö ‑an ꞊mɛɛ' 'dhiö ‑blɛɛzë, kö pë ‑nu 'wo to, ‑Zlan gia‑ ‑yaan ‑an nu ka ‑dhë, ‑a ‑ta 'kpɔ 'ka. 34‑A ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ka ‑ya ‑dhɛ 'ö dho kpaɔ ꞊dhia' ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta! 'Ö tɔɔ ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ö ‑dhö, ‑a ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑yö ‑dhö do do 'ka. ‑Dhɛ do 'ö ꞊kpaɔ ‑na bhë ‑a ‑bha ꞊sëëbhodhe ‑yö ‑mɔ ‑a 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\