Matiö 7

1'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü: «Kö ꞊kun 'ka za dɔ mɛ gbɛ ‑bha! ‑Yö kë 'dhö, kö ꞊kun 'ö ‑Zlan dho za ‑lo ka tuö. 2Bhii ‑Zlan ‑dho za ‑lo ka tuö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka za dɔ ‑a 'ka mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha ‑a 'dhö. 'Ka za dɔ mɛ ‑bha 'gbee‑ 'ka, ‑Zlan ‑dho za ‑lo ka tuö 'pö 'gbee‑ 'ka. 3‑Më 'ö ‑kë 'ö 'lü ‑gba ꞊va 'yö ‑sɔ ü 'yënngdhö bhë 'ö 'bhaa‑ yö, 'ö‑ pë 'ö dho ü dheglu 'yënngdhö bhë, 'yö 'ü ‑dhɛ ‑ga ‑a 'piö e? 4Ü ‑dho ‑a pö ü dheglu ‑dhë ‑kɔklë: ‹Dɔ, 'a pë 'ö bhë 'a‑ bho ü 'yënngdhö!›, 'kɛɛ kö ü ‑bha 'lü ‑gba ꞊va ‑yö ü 'yënngdhö 'sa? 5Mɛ 'yaan‑ 'kun ‑mɛ, ‑bhö ü ‑bha 'lü ‑gba bho ü 'yënngdhö poo ꞊e, kö 'üën‑ ‑dhɛ yö ‑së 'ka, 'üën‑ ü dheglu ‑bha bho ‑a 'yënngdhö 'pö! 6Kö ꞊kun 'ö pë 'ö 'slööslö 'ka‑ nu gbɛn‑ ‑nu ‑dhë! ‑Yö kë 'dhö, kö ꞊kun 'wo dho ꞊dhië' ka 'piö ‑waan ka 'gü ꞊siö'‑. Kö ꞊kun 'ka ka ‑bha ‑zlɔɔ ‑nu 'ö ‑an ꞊bhlë 'dhö ꞊va, ‑an ‑zuö ‑bhɔtii ‑nu 'dhiö! 'Yö 'wo ꞊taa' ‑a ‑ta dhuö.» 7'Yö‑ pö 'zü: «'Ka pë ‑dhɛ, ka ‑dho ‑a yö! 'Ka pë ꞊mɛɛ'‑, ka ‑dho ‑a yö! 'Ka 'kwɛɛ ‑ta ‑ma, ‑wo ‑dho ‑a po ka ‑gɔ! 8Bhii mɛ 'oo mɛ 'ö pë ‑dhɛ, ‑ya yö, 'ö mɛ 'ö pë ꞊mɛɛ 'ö‑ yö, 'ö 'wo 'kwɛɛ ‑po mɛ 'ö 'kwɛɛ ‑ta ‑ma ‑a ‑gɔ. 9Mɛ 'bhaa ‑yö ‑dhö ka ziën zö, 'ö‑ ‑bha 'në ꞊ya ꞊bluu'‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ, 'ö ‑guö kpö nu ‑a ‑dhë ‑a? 10'Iin 'ö dhö ꞊mɛɛ 'në sü 'ö‑ nu ‑a ‑dhë kö ꞊ya 'yuö‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ ‑e? 11꞊Dhɛ mɛ 'ö 'ka mɛ ‑nu këwunyaazë ‑nu 'ka, 'ka dɔ pë ‑sɛɛbɔ ‑nu ka ‑bha 'në ‑nu ‑dhë ‑dhɛ ‑dɔ bhë, kö ‑sama 'sama, ‑më 'ö ‑kë ka Dë 'ö dhang‑ 'gü, 'yaa 'dho pë ‑sɛɛbɔ ‑nu nu mɛ 'wo‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ ‑an ‑dhë ‑ɛ? 12Pë 'ka‑ 'piö kö mɛ ‑nu ‑wa kë ka ‑dhë bhë, ‑kaa kë ‑an ‑dhë 'pö! Bhii pë 'ö Moizö ‑bha tɔng waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑bha 'sëëdhɛ ‑wa ‑zɔn ‑a 'ka yö ‑mü.» 13'Yö‑ pö 'zü: «‑Da 'kɔdhi 'gbɛa ‑bha ‑sü 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ꞊yö 'pëëpë 'dhö; 'kɛɛ yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ zian ‑gblooga 'gbɛa 'ö dho mɛ 'bhee‑ 'ka 'gü ꞊siö' ‑zian 'piö; yö ꞊nɛ 'ö mɛdhɛvadhɛ dhö ‑a ‑zian ‑ta bhë. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö ꞊nɛ, ‑ka ‑da 'kɔdhi 'sɔɔsɔ ‑bha ꞊zian'! 14'Kɛɛ 'kɔdhi 'sɔɔsɔ bhë, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'kɔdhi 'ö‑ ‑da mü ‑sü 'dhö 'gbee‑ 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ zian ‑gblooga 'ö dho ꞊toëpö ‑këdhösü ‑zian 'piö, 'ö mɛ ‑nu 'wo‑ ‑ta, 'wo 'tee.» 15'Yö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü: «‑Ka ka ‑de kë 'slë 'ka ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ꞊suazë ‑gɔ! 'Bhla kwi ꞊nɛ 'wo‑ ‑da wo ‑bha 'ö 'ka ‑an ‑ga, 'wo ‑kë 'bhla 'ka ka ‑dhë bhë, 'kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë: ꞊N 'n; wo ‑zë, ꞊laa' ‑mü ‑an 'ka 'dhɛ! 16Ka ‑dho ‑an dɔ ‑an këpë ‑nu ‑bha. 'Waa lɛzɛn ‑kpa bho 'kpa dan ‑kpɔɔ 'gü, 'iin 'waa figö bhɛ bho dhetii 'ginng 'gü. 17'Lü 'ö 'lü ‑së 'ka, ‑yö ‑bha ö bhɛ ‑së 'ka, 'ö 'lü mɛ 'ö‑ yaa 'ka, 'yö bha ö bhɛ yaa ‑nu 'ka 'pö. 18'Lü 'ö 'lü ‑së 'ka, 'yaa bha ö bhɛ yaa ‑nu 'ka; 'ö 'lü 'ö 'lü yaa 'ka, 'yaa bha 'pö ö bhɛ ‑së ‑nu 'ka. 19'Lü 'oo 'lü 'ö yaa bha ö bhɛ ‑së ‑nu 'ka, ‑a 'kan ꞊nɛ 'wo dho ‑a wo ‑waan ‑a ‑zuö siöö. 20‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, ka dho ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë ‑nu dɔ ‑a 'ka ‑an këyuö ‑nu ‑bha.» 21'Yö‑ pö: «Yaa kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo dho ‑a pö ‹N Dëmɛ, n Dëmɛ› 'töüdhö bhë ꞊nɛ 'ö 'wo dho ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü dhang‑ 'gü; 'kɛɛ dosɛn mɛ 'ö 'dhoë‑ n Dë 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ ‑nu 'gü, pë 'ö‑ 'piö 'ö‑ kë. 22‑Zlan ‑bha zakanyi 'ka, mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho ‑a pö n ‑dhë ꞊nɛɛ: ‹N Dëmɛ, n Dëmɛ, yi ‑Zlan 'dhi ‑wo ‑pö ü 'tɔ 'gü, yi ‑zuu yaa ‑nu ‑kë mɛ ‑nu 'gü ü 'tɔ 'gü, 'ö 'yi ‑dhidhaa ꞊plëëzë ‑nu ‑kë ü 'tɔ 'gü›. 23'Kɛɛ a ‑dho ‑a pö ‑an ‑dhë 'sönggö ‑sönggö: ‹N 'ka ka dɔ 'gbɛɛdhö, ka 'ö ka ‑bha ‑yö ‑kë 'wun yaa kë ‑sü 'ka ‑kplawo bhë, ‑ka ꞊yɔɔn 'ma, 'ka 'go n 'sɔɔ!›» 24'Yö‑ pö 'zü: «'Ö mɛ 'oo mɛ 'ö ö 'to to 'wun ‑nu 'ka 'go ‑na ‑a ma ꞊dhia ꞊nɛ ‑a ‑bha, 'ö‑ kun ‑a 'kun ‑kɔ gia‑ 'ka, ‑yö ‑dho bhɔ mɛ do 'wun ‑bho 'kou dɔ ‑sü ‑zë, 'ö ö ‑bha 'kɔ dɔ ‑guö ‑ta ‑a ‑bha. 25'Ö dha ‑yö ban, 'ö 'yiga ‑nu ‑wo pa, 'ö 'tëë ‑yö ‑ziö 'gbee‑ 'ka 'kɔ bhë ‑a ‑bha, 'kɛɛ yaa ‑lo, bhii 'ö tɔɔ ‑a ‑gɛn ‑yö ‑gban ‑sü 'ka ‑guö ‑ta. 26'Kɛɛ mɛ 'oo mɛ 'ö 'wun 'ka 'go ‑na ‑a ma ꞊dhia ꞊nɛ, ꞊yaa‑ ma 'ö yaa‑ 'kun ‑a 'kun ‑kɔ ‑së 'ka, ‑yö ‑dho bhɔ mɛ do 'ö 'yaa 'wun ‑bho 'kou dɔ 'ö ö ‑bha 'kɔ dɔ 'yënng 'gü ‑a ‑bha. 27'Yö dha ‑nu ‑wo ‑ban, 'ö 'yiga ‑nu ‑wo pa, 'ö 'tëë ‑nu ‑wo ‑ziö 'gbee‑ 'ka 'kɔ bhë ‑a ‑bha, 'yö ‑lo. 'Ö 'kɔ 'ö 'dhö bhë, 'ö‑ ꞊siö' 'töüdhö.» 28꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya yën 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊blɛɛ'‑ ‑sü ‑bha, mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë mü bhë, 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü, ‑a ‑bha mɛ ꞊daan' ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë ‑a ‑wun 'gü. 29Bhii 'ö tɔɔ yaa kë ꞊nɛ Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑kɔ 'dhö, 'kɛɛ ‑yö mɛ ‑nu ‑daan ‑wogbiindhɛ 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\