Matiö 8

1꞊Dhɛ Yesu ꞊ya 'go ‑tɔn tuö, mɛ ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑ziö ‑a 'piö. 2'Ö ꞊wee ꞊yuamɛ do ‑yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'ö ‑lo ö kpɔn 'gü ‑a 'dhiö 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya dhi ü ‑dhë, ‑bhö n ‑dhɛ bo!» 3'Ö Yesu ‑yö ö ‑kɔ pa ‑a 'ka, 'ö‑ pö: «‑Yö ‑dhi n ‑dhë; ü ‑dhɛ ‑yö bo!» ‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha, 'ö‑ ‑bha ꞊wee ꞊yua' ‑yö go ‑a ‑bha, 'ö‑ bun ‑kë 'slööslö. 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ü 'to 'to ‑së 'ka, 'wun 'ö bhë kö ꞊kun 'ü‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë! ‑Bhö 'dho 'ü ü ‑de ‑zɔn ‑Zlan ‑bha slabhomɛ ‑dhë, ‑kɔ 'ü‑ 'ka zlöö bhë ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka! 'Go mü, 'ü sla‑ bho ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Moizö ‑ya ‑zɔn ‑a 'ka ‑a 'dhö, kö ‑yaan ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊nɛ ü ‑dhɛ ꞊ya bo!» 5Yesu ‑yö ‑kë ‑da ꞊dhia Kapɛɛnaɔmë plöö, 'ö Wlɔmë 'dhasi ꞊këng' do ‑gɔmɛ do ‑yö ‑yɔɔn ‑a ‑bha, ‑a ‑dhɛ ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka kö ‑yö nu ö ‑dhë, 6'ö‑ pö: «N ‑Gɔmɛ, n bha yuökëmɛ ‑yö wɔ ‑sü 'ka kɔɔ, 'tinng ꞊yua' ꞊yaa‑ 'kun, 'ö‑ 'yënng 'dhö bhɔ ‑na ꞊gbaɔnsü.» 7'Ö Yesu ‑ya pö ‑a ‑dhë: «A ‑dho ‑lo ü ‑gɔ kɔɔ kö 'a‑ 'dhɛ bo.» 8'Kɛɛ 'dhasi ꞊këng' do ꞊kɔɔnmɛ 'ö bhë ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, yaa n ‑ma 'kun kö 'ü ‑da n ‑gɔ kɔɔ, 'kɛɛ ‑bhö ü ‑wo dosɛn 'kpaan pö, ma yuökëmɛ bhë ‑a ‑dhɛ ‑dho bo. 9Ma gia‑, n ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑wo ‑dhö, 'ö 'a 'dhasi 'bhaa ‑nu ꞊kɔɔn 'pö. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma‑ pö mɛ do ‑dhë ‑yö 'dho, 'yö dho n ‑wo 'ka; 'ö 'ma‑ pö ‑a 'bhaa ‑dhë ‑yö nu, 'ö nu n ‑wo 'ka, 'ö 'ma‑ pö ma yuökëmɛ ‑dhë: ‹‑Bhö pë 'ö ꞊nɛ ‑a kë!› 'ö‑ kë n ‑wo 'ka.» 10꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊yaa‑ ‑wo 'ö bhë ‑a ma, 'ö‑ ‑ga ‑kpɛ 'ka, 'yö‑ pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö bhë ‑an ‑dhë: «A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka, ‑zoyösü ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ, n 'ka‑ yö Izlaɛlö ‑sɛ 'gü do. 11A‑ ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho go lan‑ bhɔ ꞊zian', 'wo go lan‑ ‑püö ꞊zian', 'ö 'wo ‑yadhɛ sü Ablaamö 'dhö, Izaakö 'dhö, 'ö Zakɔbö 'dhö ‑an 'piö ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü dhang‑ ‑nu 'gü, 'wo pë ‑nu ‑bhö wo 'ko ꞊bhaa. 12'Kɛɛ mɛ ‑nu 'wo dho kë ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö ‑bha 'ka ‑bezë, 'ö waa kë ‑a 'ka gbɔ bhë, ‑wo ‑dho ‑an ‑zuö plaan ‑dhɛtiidhɛ 'gü, 'ö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü 'wo 'gbo ‑nu bɔ, 'wo wo 'sɔn ‑nu ‑bhö ‑a ‑bha.» 13꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö 'dhasi ꞊këng' do ꞊kɔɔnmɛ bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö 'dho ü ‑gɔ kɔɔ, ‑yö ‑dho kë ü ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ü ü ‑zo yöë bhë ‑a 'dhö!» 'Ö 'dhasi ꞊këng' do ꞊kɔɔnmɛ 'ö bhë 'ö‑ ‑bha yuökëmɛ ‑dhɛ ‑yö bo 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka. 14Yesu ‑yö ‑dho Piɛɛ ‑gɔ kɔɔ; 'yö Piɛɛ ꞊da yö kö ‑yö ꞊waannu ꞊süë', 'ö tɔɔ 'gii‑ ‑kɔ ‑yö ‑kë ‑a kwi ꞊löö. 15'Ö Yesu ‑yö pa ‑a ‑kɔ 'ka, 'ö to mü 'ö‑ ‑bha 'yua ‑yö bo 'ö ꞊luu 'ö yö ‑bhöpë ‑kë ‑an ‑dhë ‑sü ‑bha. 16꞊Dhɛ 'ö 'yinia ‑dhɛ ꞊ya dɔ, 'ö mɛ ‑nu ‑wo nu, mɛ 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑an 'gü ꞊plëëzë 'ka bhë ‑an 'ka Yesu 'piö. 'Yö ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë, Yesu ‑yö ‑an ‑kë mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü ö ‑wo 'ka; 'ö 'yuamɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'töüdhö, 'yö ‑an 'plɛ ‑dhɛ bo. 17‑Ya ‑kë 'dhö, kö pë 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Ezai ‑ya ꞊blɛɛ bhë, ‑a 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë. ‑Ya ‑pö: ‑Yö yi 'tɔ ‑siö ‑dhɛ ‑nu ‑bho yi ‑bha, 'ö yi ‑bha 'yua ‑nu bho yi 'gü. 18꞊Dhɛ 'ö Yesu ‑yö mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë ‑a ‑zü bhë ‑an yö, 'yö‑ pö ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë kö ‑wo bɔ 'yi 'kpong gbɛ 'dhiö ꞊zian'. 19꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'dhö, 'ö Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ do ‑yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ‑dhɛ 'saadhö 'ü dhö dho ‑a ‑bha, a ‑dho ziö ü 'piö.» 20'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «Diɔng ‑nu ‑wɔ ‑a 'gü ‑du ‑yö ‑dhö, 'ö ‑ma ‑nu ‑wɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'dhö ‑dhö, 'kɛɛ ‑dhɛ 'ö dho kë ma Mɛgbö n wɔ ‑dhɛ 'ka, kö 'aan‑ n 'tɛɛ pa ‑a ‑bha 'yaa ‑dhö.» 21'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu mɛ do ‑ya pö ‑a ‑dhë: «N ‑Gɔmɛ, ‑bhö 'we ‑a ‑bha 'dhiö n ‑gɔ, kö 'a 'dho n dë ‑bin ꞊dhia. 'Ma 'go mü kö 'a nu 'a ziö ü 'piö.» 22'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «‑Bhö ziö n 'piö 'ü ü ꞊kwaa' gamɛ ‑nu ‑zü, ‑wo wo 'ko ‑bin 'sa!» 23꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, Yesu ‑yö ‑da 'yitagɔ do 'gü, 'ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑ziö ‑a 'piö. 24'Kan 'wo‑ wo wo ‑ta ꞊nɛ, 'ö 'buu 'gbee‑ ‑yö yö ziö ‑sü 'gü, 'yipuë ꞊va bhë ‑a ‑ta kö 'yi ‑yö ‑ma ‑na 'yitagɔ bhë ‑a ‑bha 'gbee‑ 'ka, kö 'yi kpö ‑nu ‑wo ꞊luu' ‑na ‑dhɛ 'saadhö 'gü, kö 'yi ‑yö ‑lo ‑na 'yitagɔ 'ö bhë ‑a 'gü. Yesu 'pö, ‑yö ‑kë yi zë ‑dhiadhö. 25'Ö‑ ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo pa ‑a ‑bha, 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi Dëmɛ, ‑bhö kwa dha, kwa 'dhoë‑ ga!» 26'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ka ‑suö ꞊duö 'dhö e? Kë 'ö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑ya wo 'tee bhë, ‑yö ya ꞊dhɛɛ!» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ꞊luu 'yö 'wun ꞊blɛɛ 'gbee‑ 'ka 'buu waa‑ 'yi kpö ‑nu ꞊va bhë ‑an 'ka, 'ö ‑dhɛ ‑ga diin ꞊va ‑yö ‑kë ‑dhö. 27'Ö 'tetundhe ‑yö ‑da ‑an 'plɛ 'gü, 'ö 'wo‑ pö: «Mɛ ꞊suu'‑ ‑mlë 'ö ꞊nɛ 'ö 'buu ‑nu, 'yi kpö ‑nu ‑de gia‑, ‑wo 'wun ma ‑a ‑ta ꞊nɛɛ ꞊ɛ?» 28꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya ‑lo Galile 'yipuë bhë ‑a zlöö, Gadaleni ‑sɛ 'gü ꞊zian', 'ö gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ ‑wo ‑go blɔɔn‑ ꞊taa ꞊zian', 'wo nu ‑a ‑gɔ zian‑. Mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑zuu yaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an 'gü; 'ö‑ ‑wun 'gü ‑wo ‑kë ‑suö ‑an ‑dhë ꞊dhia zian bhë ‑a ‑ta; ‑dhɛ 'to ‑na zlöö, kö bɔ ‑dhɔ 'yaa mɛ gbɛ kë ‑na zian ‑gblooga 'ö bhë ‑a 'ka gbɔ; 29'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü 'wo‑ pö: «‑Më 'ü 'dhoë‑ kë yi 'ka bhë ꞊ɛ, ‑Zlan Gbö, ü ‑nu zö kö 'üën‑ yi 'klo bhɔ ‑a 'töng 'yö dho kaa bhë ‑a 'dhiö a?» 30‑Bhɔtii ‑gbaa ꞊va ‑wo ‑kë wo ‑bha ‑bhöpë ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑an 'ka ꞊gbiin 'dɛdɛ 'ka. 31꞊Dhɛ ‑ya ‑kë 'dhö, 'ö ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë ‑wo ꞊bhɛa Yesu ‑dhë 'wo‑ pö: «꞊Ya kë ꞊nɛ ü ‑dho yi kë, kö ‑bhö yi bɔ ‑bhɔtii ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'gü!» 32'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho!» 'Ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'gü, 'wo dho ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü. 'Ö to mü, ‑bhɔtii ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an ‑blazë, ‑wo ꞊yɔɔ goo ‑bha, 'ö 'wo nu 'wo ‑püö 'yipuë bhë ‑a ꞊bhaa 'töüdhö, 'ö ‑an 'plɛ 'gü ‑yö ‑siö yiö. 33'Ö gɔɔn‑ ‑nu 'wo ‑kë ‑bhɔtii ‑maakëmɛ ‑nu 'ka bhë, 'wo ꞊duë 'wo dho plöö, 'ö pë ‑nu 'wo kë 'saadhö waa‑ 'wun 'ö ‑gban gɔɔn‑ ‑nu ꞊plɛ 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an 'gü ‑be ‑a ‑bha bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë. 34꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö mɛ ‑nu 'töüdhö 'wo go pö‑ bhë ‑a 'gü, 'wo yö plaan, 'wo dho Yesu ‑gɔ zian‑. ꞊Dhɛ 'ö 'wo‑ yö, 'wo ꞊bhɛa ‑a ‑dhë kö ‑yaan 'go wo ‑bha 'sɛgɔ bhë ‑a ‑ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\