Matiö 9

1Yesu ‑yö ‑da 'yitagɔ 'gü, 'yö 'yipuë ꞊va bhë 'yö‑ ‑kan 'zü, 'yö nu ö ‑gɔ plöö. 2'Ö mɛ ‑nu ‑wo nu 'tinngmɛ do 'ö ‑kë wɔ ‑sü 'ka ꞊sɛɛ' ‑ta ‑a 'ka ‑a ꞊dhia. ꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya gɔɔn‑ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ö ‑bha ‑sü yö, 'yö‑ pö 'tinngmɛ bhë ‑a ‑dhë: «Ma 'në, ü 'gü dɔ ü ‑de ‑gɔ 'gbee‑, 'ma ziö ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta!» 3꞊N 'n, ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Zuifö ‑nu ‑bha tɔnggɔmɛ ‑nu mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo yö ‑a pö ‑sü 'gü wo ꞊zuö' 'piö ꞊nɛɛ: «'Ö, gɔɔn‑ bhë ꞊ya ꞊daɔn pö ‑Zlan ‑dhë.» 4Yesu ‑yö ‑an ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑dɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Më ‑kë 'ö ‑zotadhe yaa ꞊suu'‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wo ‑kë ka 'gü i? 5‑A pö ‑sü ‹ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun ꞊ya yën› 'pö 'pëëpë, 'iin ‑a pö ‑sü ‹‑bhö ꞊luu'‑ 'ü 'ta 'sü› bhë yö 'pö 'ö 'pëëpë e? 6'Kɛɛ a‑ 'piö kö 'ka‑ dɔa ꞊nɛ, ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ma, Mɛgbö, n ‑gɔ 'kpongtaa zö kö 'a ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö‑ pö 'tinngmɛ bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü ü ‑bha ꞊sɛɛ' 'sü 'ü 'dho ü ‑gɔ kɔɔ!» 7'Ö gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö ꞊luu, ('ö ö ‑bha ꞊sɛɛ' sü,) 'ö dho ö ‑gɔ kɔɔ. 8꞊Dhɛ 'ö mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë mü ꞊wa pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an yö, 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'wo yö ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑sü ‑bha, ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ꞊suu'‑ 'ö‑ nu mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhë 'dhö bhë ‑a ‑wun 'gü. 9Yesu ‑yö ‑go ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha. 'Ö‑ ‑bha ziö ‑sü 'ka, kö ꞊ya ö 'bhle 'tee ꞊yɔɔn 'dhiö, ‑yö ‑kpën gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Matiö ‑a ‑bha kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka 'nii‑ ꞊sɔnng' ‑bho ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ziö n 'piö!» 'Ö Matiö ‑yö ꞊luu 'yö ‑ziö ‑a 'piö. 10Yesu waa‑ ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑kë pë ‑bhö ‑sü 'gü Matiö ‑gɔ kɔɔ. 'Nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu ꞊plëëzë waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ 'gü ꞊ya ꞊siö' ‑an këpë yaa ‑nu ‑wun 'gü, ‑wo ‑kë ‑an 'piö mü pë ‑bhö ꞊dhia 'pö. 11꞊Dhɛ 'ö Falizi ‑mɛ ‑nu ‑wo 'wun 'ö bhë ‑a yö, 'yö 'wo‑ pö Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Më 'ö ‑kë 'ö ka ‑gɔmɛ waa‑ 'nii‑ ꞊sɔnng' 'kun ‑mɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ 'gü ꞊ya ꞊siö'‑ ‑an këpë yaa ‑nu ‑wun 'gü, 'wo pë ‑bhö ‑na wo 'ko ꞊bhaa bhë ꞊ɛ?» 12Yesu ‑yö ‑an ‑wo ‑ma; 'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «Mɛ ‑nu 'ö 'yua 'yaa ‑an ‑bha bhë, ‑an ‑bha ‑wun 'yaa ꞊dhɔngtrɔ ‑bha; 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'yua 'dho ‑an ‑bha ꞊nɛ 'wo nu ꞊dhɔngtrɔ 'piö. 13‑Wo kpö 'në 'bhaa ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü. ‑Ka 'dho 'ka‑ pö, 'ka ka ‑zo 'ta ‑a ‑gɛn ‑wun 'gü kö 'kaan‑ ‑a dɔ. ‑Wo bhë ‑ya pö: Mɛ 'yena yö ‑sü 'ö tɔɔ pë 'ö‑ ‑dhɔ ‑yö n ‑kë. 'Kɛɛ 'maa slapë ‑nu 'piö.» 'Ö Yesu ‑ya pö 'zü: «Bhii n 'ka nu mɛ ‑nu 'wo kpengdhö ‑an ‑dhɛ ꞊dhia, 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu 'ka ꞊zian' 'yö 'a nu ‑an ‑dhɛ.» 14Zan Batisö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑yɔɔn Yesu ‑bha, 'wo‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Më 'ö ‑kë 'ö yië‑ Falizi ‑mɛ ‑nu 'yi yi ‑bɛn to ‑kplawo, 'ö ü ‑bha ꞊guë' ‑nu 'waa‑ kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö 'pö e?» 15'Ö Yesu ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu 'wo ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta, ‑an wö 'ka 'dho ‑siö kö dhe 'sü ‑gɔɔn ‑yö ꞊tun ‑an 'piö. 'Kɛɛ 'töng ‑dho nu kö ‑waan dhe 'sü ‑gɔɔn 'sü ‑an ‑gɔ; 'töng 'ö 'dhö bhë 'wo dho wo ‑bɛn to ‑a 'ka. 16Mɛ gbɛ 'yaa sɔ 'klu ‑dëü ꞊nëng sɔ 'klu zii ‑bha ‑yaan ‑an ‑wɔ. ꞊Ya kë 'dhö, sɔ 'klu ‑dëüzë ‑yö ‑dho dho 'kou, 'ö ziizë ‑gan, 'ö 'blë ‑dhɛ ‑yö ‑kë 'zü ꞊va. 17'Go mü 'zü, yɔ 'ö 'vuu dho ‑da ‑na, 'waa‑ yö 'pö ꞊puu' zii 'gü. ꞊Ya kë 'dhö 'puu bhë ‑yö ‑wü, 'ö yɔ ‑yö 'daawo. 'Ö kö pë 'plɛ 'gü ꞊ya ꞊siö'‑. Pë 'wo‑ ‑kë 'ö tɔɔ yɔ ‑dëü yö 'wo‑ wo ꞊puu' ‑dëü 'gü, 'ö ‑an 'plɛ ‑wo to ‑së 'ka.» 18Yesu ‑yö ‑to 'wun ‑blɛɛ ‑an ‑dhë ‑sü 'gü, 'ö Zuifö ‑nu ꞊kɔɔnmɛ do ‑yö ‑nu 'yö ‑lo ö kpɔn 'gü Yesu 'dhiö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «N 'dhu 'gü ꞊ya ꞊siö' 'piöklöözë ꞊nɛ, 'kɛɛ ‑bhö nu 'ü ü ‑kɔ kpa ‑a ‑ta kö ‑yö ‑büö.» 19Yesu ‑yö ꞊luu 'ö waa‑ ö bha ꞊guë' ‑nu 'wo ‑ziö ‑a 'piö. 20Dhebɔ do 'ö fɛi yën ꞊yua' ‑yö ‑kë ‑a 'yënng bhɔ ꞊dhia ‑kwɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'piö bhë ‑yö ‑yɔɔn Yesu ‑bha, ‑bɔ ‑a ꞊zlöö ‑sü 'ka, 'yö pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'ka. 21Bhii ‑ya ‑pö ö ‑de 'gü ꞊nɛɛ: «'Ma n 'gü dɔ 'gbee‑ ꞊sia 'ma 'pa ‑a ‑bha sɔ 'to 'dhiö 'kpaan ‑de 'ka, n ‑dhɛ dho bo.» 22Yesu ‑yö ‑dhië ö ‑zü, 'ö‑ yö, 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «Ü 'gü dɔ 'gbee‑, n 'dhu! Ü ‑bha ‑zo yö ‑sü ꞊ya ü ‑dhɛ bo.» 'Ö ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö bo. 23Yesu ‑yö ‑lo Zuifö ‑nu ꞊kɔɔnmɛ do bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ‑kpën 'truupiömɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu gbung 'wo ‑kë 'gbo bɔ ꞊dhia wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka bhë ‑an ‑bha, 24'yö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Ka 'go zö 'ka yö plaan, bhii 'nëdhezë bhë yaa ga, yi 'ö‑ zë ‑na bhë.» 'Ö 'wo yö wo ‑wo ‑lo ‑a 'ka ‑sü 'gü. 25꞊Dhɛ ꞊waa‑ pö mɛ gbung 'ö bhë ‑an ‑dhë ‑wo 'dho plaan, 'ö ꞊wa yö plaan, 'ö Yesu ‑yö ‑da kɔɔ mü, 'yö ‑ya 'nëdhezë 'ö bhë ‑a ‑kɔ ‑bha; 'ö ꞊dhɛ ꞊ya ‑büö, 'ö ꞊luu. 26'Ö 'wun bhë 'ö‑ ‑taɔ ‑yö ‑pɛn 'sɛgɔ 'pian 'ö bhë ‑a ‑ta. 27Yesu ‑yö ‑go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. ‑Yö ‑kë bɔ ꞊dhia ‑dhɛ 'bhaa ‑bha, 'ö 'yënngtiimɛ ꞊plɛ ‑wo yö ‑ziö ‑a 'piö ‑sü ‑bha ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Bhö yi 'yena yö e, Davidö gbö!» 28꞊Dhɛ 'ö Yesu ꞊ya ‑lo kɔɔ, 'ö 'yënngtiimɛ ꞊plɛ 'wo bhë 'wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha 'zü; 'ö Yesu ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ, a ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'aan‑ ka ‑dhɛ bo ꞊a?» 'Ö 'wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «꞊Ii dhö, yi ü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, yi ‑Gɔmɛ.» 29꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑yö ö ‑kɔ yö ‑an wö ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Kö ‑yö kë ka ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka ka ‑zo yöë n ‑ma bhë ‑a 'dhö!» 30'Ö ‑an 'yan ‑yö ‑dhɛ yö. 'Ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë, ‑gbaɔn ‑a ‑ta dhuö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Ka ka 'to 'to ‑së 'ka, 'wun 'ö ꞊nɛ kö ꞊kun 'ka‑ ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑dhë!» 31'Kɛɛ ‑wo ‑dho, 'ö 'wo Yesu ‑wun ꞊blɛɛ 'sɛgɔ 'pian 'ö zian bhë ‑a 'ka bhë ‑a ‑ta, ‑dhɛ 'saadhö 'gü. 32Yesu ‑yö ‑kë 'dho ꞊dhia, 'ö 'wo nu gɔɔn‑ do 'ö 'tuunmɛ 'ka ‑a ꞊dhia; pë ‑kë 'ö ‑kë 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü. 33꞊Dhɛ ‑zuu yaa bhë 'ö Yesu ꞊yaa‑ kë, ꞊ya 'go ‑a 'gü, 'ö 'tuunmɛ bhë 'yö yö 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑sü ‑bha. 'Tetundhe ‑yö ‑da mɛ ‑gbaa ꞊va 'wo ‑kë mü bhë ‑an 'gü, 'ö 'wo‑ pö: «Kwaa pë 'ö ꞊suu'‑ 'dhö ꞊nɛ ‑a yö Izlaɛlö ‑sɛ ꞊nɛ ‑a 'gü do!» 34'Kɛɛ Falizi ‑mɛ ‑nu ‑zë ‑wa ‑pö: «‑Zuu yaa ‑nu ‑gɔmɛ ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu Yesu ‑dhë, 'yö ‑zuu yaa ‑nu 'wo bhë 'yö ‑an kë ‑na ‑a 'ka bhë.» 35Yesu ‑yö ‑bɔ 'kwi ‑pö ‑nu waa‑ pödhɛ ‑nu 'gü, 'yö mɛ ‑nu ꞊daan Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha ‑a ꞊blɛɛ'‑ ‑sü 'ka, kö ‑yö 'yuamɛ 'saadhö waa‑ 'tɔsiömɛ ‑nu ‑an ‑dhɛ bo ‑na. 36'Ö mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'piö bhë, ‑an 'yena ꞊va ‑yö ‑da ‑a 'gü, bhii 'ö tɔɔ ‑an 'gü ꞊ya ga. 'Go mü ꞊faan' 'yaa ‑an 'gü gbɔ, 'ö ꞊wa kë ꞊nɛ 'bhla ‑nu 'ö ‑an ‑maakëmɛ 'yaa 'dhö 'ö ꞊wa ‑pɛn ‑an 'dhö. 37‑A ‑wun 'gü 'ö Yesu ‑ya pö ö bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: «‑Mlü ꞊ya ga ꞊va 'kɛɛ yuökëmɛ ‑nu 'waa ꞊va; 38kö ‑ka ꞊bhɛa' bhlö‑ dëmɛ ‑dhë kö ‑yö yuökëmɛ ‑nu 'bhaa bɔ kö ‑waan ‑a ‑bha ‑mlü ‑nu 'kan!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\