Fidhipö 2

1'Go ka ‑bha ‑klu Klito ‑bha ‑yi ‑bha 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha, Klito ‑yö ka ꞊faan' ‑më, 'ö‑ ‑bha ‑dhɔ bhë 'ö ka 'yënng ꞊dhuë'. 'Go mü 'zü 'ö 'ka ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha ‑Zuu 'slööslö ‑bha. 'Ö 'ka‑ ‑dhɔ ‑kë ka 'kuë 'ö 'ka ka 'ko ‑nu 'yena ‑yö wo. 2꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ, kö 'ka n ꞊zuö' 'glu dhi ö 'plɛ 'ka, ka ‑wo ‑kë do ‑sü, ka ‑bha ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü, ka ‑bha ꞊zuö' ‑kë do ‑sü waa‑ ka ‑bha ‑zotadhe ‑kë do ‑sü ‑an 'plɛ 'ka. 3Kö ꞊kun 'ka pë gbɛ ‑kë pë ‑ta ꞊kɔɔ' ‑sü waa‑ ‑de ‑sü ꞊va ‑sü ‑an 'ka! ‑Ka ka ‑de 'sü 'tee ka 'ko ‑nu ‑dhë! Mɛ 'ö ‑dhö ‑yö mɛ 'wo to ‑yö ‑an 'sü 'gianzë ö ‑de ‑bha! 4Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ö ‑de 'sloo ö ꞊truën ꞊mɛɛ, 'kɛɛ ‑ka ka ‑zo 'ta 'pö, mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑wun 'gü! 5Ka ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑nu 'ö do do 'ka ka 'ko 'piö, ‑yö bhɔ Yesu Klito ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑bha, 'ö tɔɔ: 6Kö ‑yaan ꞊tun nu ‑sü ‑bha 'kpongtaa, ‑kɔ do 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ 'ka bhë ꞊nɛ 'ö‑ 'ka 'pö. 'Kɛɛ yaa‑ ꞊mɛɛ' kö waa‑ ‑Zlan 'wo ‑mɔ wo 'kuë. 7Pë 'ö‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ: ‑Yö ö ‑kwaa ö ‑bha pë ‑nu 'plɛ ‑wun ‑zü, 'ö ö ‑de ‑kë ꞊nua 'ka. 'Go mü 'zü 'ö ö ‑de ‑kë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ 'dhö. ‑A ‑bha ‑kë mɛ 'bhee‑ 'ka ‑sü bhë, 8‑yö ‑we ‑a ‑bha 'ö ö ‑de ꞊yɔɔn sia‑, 'ö ‑kë 'wun ‑ma ‑Zlan ‑ta ‑mɛ 'ka ö këwun 'saadhö 'gü, 'ö ‑we ‑a ‑bha kö mɛ ‑nu ‑waan zë. Ga 'ö‑ wo 'dhö bhë yaa kë ga 'kpaan 'ka 'kɛɛ ‑yö ‑kë ‑ga ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ö ga lëzë 'ka bhë ‑a 'ka. 9Pë 'ö ‑kë 'ö ‑Zlan ‑ya bho ga 'gü 'ö‑ ꞊luu dhang‑ 'gü, 'ö‑ ‑ya 'gɔ ‑gbloo 'gü 'ö‑ gbaa 'tɔ 'ö 'gianzë 'ö ꞊zië' 'tɔ 'plɛ ‑ta ‑a 'ka bhë 'ö bhë. 10꞊Ya kë 'dhö kö 'të ‑pë 'saadhö 'wo dhang‑ ‑nu 'gü, 'wo 'sɛ ‑ta, 'wo 'sɛ ꞊löö, kö ‑wo wo ‑gɔ ꞊yɔɔ'‑ Yesu 'dhiö ‑a ꞊bhlë 'kpɔ ‑sü 'ka, 11kö ‑an 'plɛ ‑waan pö ‑a Dë ‑Zlan 'tɔ bhɔ ‑sü 'ka, ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü ꞊nɛ: Yi ꞊kɔɔnmɛ 'ö tɔɔ Yesu Klito. 12N dhegluzë ‑nu, ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ka 'wun ‑ma ‑Zlan ‑ta ‑kplawo bhë, kö ka ‑bha dhasü bhë, ‑kaa 'gü ‑yuö kë ‑süë ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑a ‑bha a ka 'piö ma ‑a 'dhö; ‑a ‑de ‑yö ziö mü 'kö ‑kë ꞊nɛ 'maa 'ma 'dhee. 13Bhii ‑Zlan ‑yö yuö ‑kë ‑kplawo ka ꞊zuö' 'gü. Yuö 'ö 'dhö bhë 'ö tɔɔ ‑a ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun ‑nu kë ‑sü bhë ‑a ‑dhɔ ‑da ka 'gü ‑sü waa‑ ꞊faan' nu ka ‑dhë ‑sü kö ka ‑kɔ ‑yaan ‑mɔ 'wun ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an kë ‑sü ‑bha. 14Kö ꞊kun 'ka 'wun gbɛ ‑kë ‑wokpɔdhe waa‑ ꞊zuötozlöödhe ‑an 'ka! 15‑Yö kë 'dhö, 'kaan‑ kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'wo kpengdhö 'ö 'wun ꞊zaa' ‑sü gbɛ 'yaa ‑an ‑bha, 'ö ꞊sɔɔn yaa gbɛ 'yaa ‑an ꞊zuö' 'piö ‑an 'ka. ‑Tosiadhe ‑së 'ö 'dhö bhë, ka ‑dho ‑a kë mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa ꞊dɛɛ ‑yi ꞊nɛ ‑a 'gü 'ö 'waa kpengdhö 'ö 'wo këpëyaamɛ ‑nu 'ka ‑an ziën. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö 'ka dho ‑dhɛ po këpëyaamɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ziën ꞊nɛ 'gbia ‑nu ‑bha ‑dhɛ 'po ‑sü 'ö ‑dhɛtiidhɛ 'gü ‑a 'dhö, 16‑wo 'ö ꞊toëpö ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, 'ka‑ kë 'dhö, a ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'aan‑ kë 'gɔugɔ ka ‑wun 'gü Klito ‑bha nu ‑yi 'ka. Bhii kö ꞊yaa‑ ‑zɔn n ‑dhë ꞊nɛ n ‑ma yuö ‑nu waa‑ ꞊saan' ‑nu 'a‑ wo ka 'piö bhë waa 'to 'kpaan. 17Ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊tɛi' ‑yö kë ꞊nɛ sla‑ ‑bho ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'dhö. 'Ö ‑de 'ö ‑kë ꞊nɛ a ‑to ‑kanso 'gü 'ö 'wo n zë, 'yaa n 'gü pë gbɛ 'ka. N ‑ma ga ‑sü 'ö bhë ‑yö ‑dho kë ka ‑bha sla‑ 'yoo ‑bho sia‑ ‑pë 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ, ‑kɔ 'ö 'a‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ꞊ya kë ‑a 'ka 'dhö, n ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi ‑a ‑wun 'gü. 'Ö kwa 'plɛ 'kwa dho n ‑ma ꞊zuögludhi bhë ‑a kë kwa 'ko ꞊bhaa. 18‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'pö, ka ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi kö 'kaan‑ kpa n ‑ma 'kwaan‑ ‑a kë kwa 'ko ꞊bhaa. 19'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ kwa Dëmɛ Yesu ꞊ya 'we ‑a ‑bha, a ‑dho Timote bɔ ka 'piö, dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊nɛ ‑a 'gü, kö ‑a ‑bha ‑yɛ 'zü ‑sü 'ka, n ꞊faan' ‑yaan 'më, 'wuntaɔsë 'ö dho goë ka 'piö bhë ‑a ‑wun 'gü. 20Yö dosɛn 'kpaan ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ö nu n ‑dhë, yuö 'a‑ kë ‑na kwa Dëmɛ Yesu ‑dhë bhë ‑a 'gü. 'Go mü 'zü 'ö ‑ya ka ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta giagiawo. 21Mɛ ‑nu 'ö 'wo to 'waa wo ‑zo 'ta pë ‑nu 'ö 'wo dho Yesu Klito 'gbloo 'piö ‑an ‑wun 'gü, 'kɛɛ ‑an ‑de ‑bha pë ‑nu dosɛn ꞊nɛ 'ö 'wo wo ‑zo ‑ta ‑an ‑wun 'gü. 22Timote ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ö ‑de ‑zɔn ‑a 'ka bhë, ka gia‑ ‑de, 'ka‑ ꞊tɛi' dɔ. Bhii ‑yö ‑nu n ‑dhë, yuö 'ö ‑kë 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑a 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'në waa‑ ö dë 'wo yuö kë ‑na ‑a 'ka wo 'kuë‑ bhë ‑a 'dhö. 23꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'ö dho kë n 'ka ‑kanso 'gü zö, 'ma ‑dhɛ yö ‑a 'gü, a ‑dho to mü 'a‑ bɔ ka ‑dhë. 24‑Yö n 'gü ꞊nɛ kwa Dëmɛ dho ‑a kë kö 'aan‑ nu ‑wo ꞊dhia ka 'piö, dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ ‑a 'gü. 25Kwa dheglu Epafloditö 'ö 'ka‑ bɔ n 'piö 'ö nu n ‑dhë ‑Zlan ‑bha yuö waa‑ ‑a ‑bha ‑glu gɔn ‑sü 'gü, 'ö pë 'ö n ‑ma ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha, 'ka‑ dɔ ‑a ‑gɔ 'ö nuë n ꞊dhia bhë, a‑ ‑yö ‑së kö 'aan‑ ‑a bɔ ka 'piö 'zü. 26‑A ma 'ö‑ wo ꞊nɛ, ka ‑da 'yena 'gü ö ‑bha 'yua ‑wun 'gü bhë, ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑to zlöö; ‑a 'siö ‑de ‑yö kpa ‑na ‑a ‑ta kö ‑yaan nu ka 'saadhö ka 'piö kö ‑yaan ka ꞊zuö' wɔ sia‑. 27'Yua ‑ya ‑kë 'dhö! 'Ö ꞊töng ga ‑sü 'ka ꞊klöö'. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑ya 'yena ‑yö, 'ö‑ dha 'yua bhë ‑a ‑gɔ. Ma ‑de 'pö, ‑Zlan ‑yö n 'yena ‑yö ‑a ‑bha 'yua bhë ‑a 'gü. Bhii 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ, ‑yö ‑kë ‑a ‑bha ‑dhɛkpaɔyi 'dhiötoyi 'ka ‑be, ‑a 'wun bhë ‑yö ‑dho n ‑ma 'yena ꞊taɔ' kë. 'Kɛɛ ‑Zlan yaa 'we ‑a ‑bha kö 'wun 'ö 'dhö ‑yaan kë n 'ka. 28'Wun ‑nu 'wo 'dhö 'töüdhö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'siö ‑yö kpa ‑na n ‑ta kö 'aan‑ ‑a bɔ ka ‑dhë kö 'ka ka 'yan dɔ ‑a ‑bha, kö ka ꞊zuö' 'glu 'yaan‑ dhi ‑dëüwo 'zü, kö ma ‑de 'pö n ꞊zuö' ‑yö ꞊waannu. 29꞊Dhɛ ‑kë 'dhö bhë, ꞊ya nu ka 'piö 'ma, ‑kaa ‑nia 'kun ꞊zuögludhi 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka dho ka dheglu mɛ ‑nu 'wo kwa Dëmɛ 'gü ‑an ‑nia kuën bhë ‑a 'dhö. Mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kë ꞊nɛ Epafloditö 'dhö bhë, ‑ka ‑an ꞊bhlë ‑ya ꞊va 'ka! 30Bhii ‑yö ‑yö ga ‑sü 'ka ꞊klöö' Klito ‑bha yuö ‑wun 'gü. 'Ö tɔɔ pë 'ö ka ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'ka‑ kë n ‑dhë bhë, yö ‑zë 'pö, ‑ya ‑kë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\