Fidhipö 3

1N dhegluzë ‑nu, ka ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi kwa Dëmɛ 'gü! 'Yaa n ‑gɔ 'gügasüzë kö 'wun ‑nu 'ö 'a ‑an ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'dhiö ‑be bhë, 'aan‑ bɔ ‑a 'gü 'zü 'sëëdhɛ 'gü, bhii a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ‑yö ‑dho ka ‑zo ‑büö kö ‑yö ka ‑ya 'yaan, kö ꞊kun 'ö 'ka dho to mɛ ‑nu ‑püö ‑mɛ ‑nu ‑wo 'piö kö 'kaan‑ ‑püö. 2‑Zlan ‑bha yuö ‑kë yaa ‑mɛ ‑nu 'ö 'wo mɛ ‑nu ‑püö ‑na bhë, ‑ka ka ‑de kë ‑an ‑gɔ 'slë 'ka! Bhii ‑yö ‑kë ‑an ‑zo 'piö ꞊nɛ, ‑go 'bɔng ‑sü ꞊nɛ 'ö dho ‑an kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka. 3'Kɛɛ kwa ꞊nɛ 'ö 'kwa tɔɔ ‑Zlan ‑bha 'në kpinngdhö, 'waa ‑mü? Bhii kwa ‑Zlan ‑gba ‑a ‑bha ‑Zuu ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 'Go mü 'zü 'ö 'kwa Yesu Klito 'tɔ ‑kë ꞊va, pë ‑nu 'ö‑ ‑kë kwa ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö 'kwaa kwa ‑zo yö mɛ 'bhee‑ wɔ ‑kɔ ‑dhë. 4'Ö ꞊ya kë ‑be ꞊nɛ, ‑zo ‑yö mɛ 'bhee‑ wɔ ‑kɔ ‑bha ‑sü bhë ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan mɛ 'bhee‑ kë ‑Zlan ‑bha 'në 'ka ‑be, kö ma ꞊nɛ 'ö n ‑ma kun ‑be. 5Bhii 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'a bhɔ, ‑a ‑dhɛkpaɔyi ‑yö ‑kë 'slɛaga, 'ö 'a dho 'bɔn ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa ‑bha tɔng 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. Izlaɛlö 'në giagia ‑mü n 'ka, 'ö 'a go Bɛnzamɛ ‑gɔ 'gunng 'gü. Eblö 'në giagia ‑mü n 'ka. ‑A ‑dhɛ 'ö ‑gban Zuifö ‑nu wɔ ‑kɔ ‑bha 'ö ‑kë kwa ‑bha tɔng 'ö ‑Zlan ‑ya nu Moizö ‑dhë ‑a 'kun ‑sü 'ka bhë, a‑ 'gü 'gbee‑ 'pö, 'ö tɔɔ Falizi ‑mɛ ‑nu, 'ö 'wo ‑kë tɔng 'ö 'dhö bhë ‑a 'kun ‑sü 'gü kpinngdhö bhë, ‑a mɛ do 'ka. 6Tɔng 'ö 'dhö bhë, a‑ ‑kun ꞊faan' 'ka, 'ö 'a dhoë 'dhö, 'a Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'klo bhɔ. 'Go mü 'zü, ‑a ‑dhɛ 'ö ‑gban ‑tosiadhe ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö tɔng 'gü ꞊zian', mɛ gbɛ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö za dɔ n ‑ma. 7Pë ‑nu 'wo bhë, a ‑an ‑ga ‑be ꞊nɛ pë 'ö‑ ꞊truën dho ‑kë ‑dhö ‑a 'dhö, 'kɛɛ Klito ‑wun 'gü, 'ma ‑an ‑ga zlöö, ‑wo ‑kë n 'gü ꞊nɛ pë 'flëë 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö ‑a 'dhö. 8Pë ‑nu 'ö 'wo 'dhö bhë, wo ‑de 'sloo 'waa ‑mü 'ö 'wo ‑kë n ‑dhë pë 'flëë 'ka; 'kɛɛ pë ‑nu 'saadhö 'ö 'wo n ‑gɔ a ‑an ‑ga ꞊nɛ ‑kɔ do bhë ‑a 'dhö, 'ö tɔɔ n Dëmɛ Yesu Klito dɔ ‑sü ‑yö 'gianzë 'ö ꞊zië' pë 'saadhö 'wo to bhë ‑an ‑ta. Yesu Klito 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'yö 'a ‑we ‑a ‑bha 'a n ‑kɔ bho pë 'saadhö ‑wun 'gü, 'ö 'a ‑an ‑ga ꞊nɛ 'dunngtaapë 'dhö, ‑yö kë 'dhö kö Yesu Klito ‑yaan kë n ꞊truën 'ka. 9A‑ 'piö kö 'aan‑ ‑klu Yesu Klito ‑bha kpinngdhö. 'Maa n ‑zo 'ta gbɔ ꞊nɛ n ‑ma 'wun ‑ma Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ‑ta ‑sü ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'a ‑kë kpengdhö, 'kɛɛ ‑zo ‑yö Klito ‑bha ‑sü ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö 'a ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö. ‑Kë kpengdhö ‑sü 'ö bhë ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö 'ö ꞊ya kë 'ö‑ nu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑dhë. 10Pë dosɛn 'kpaan 'ö 'a‑ 'piö 'ö tɔɔ kö 'aan‑ Klito dɔ. 'Go mü 'zü kö 'aan‑ ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ 'ö‑ bho ga 'gü bhë kö 'a‑ dɔ 'pö. A‑ 'piö kö 'aan‑ ‑da ‑a ‑bha ꞊sëëbhodhe 'gü kö 'a kë ꞊nɛ ‑a 'dhö, ‑a ‑bha ga ‑sü 'gü. 11꞊Ya kë 'dhö, kö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma ga, 'aan‑ go ga 'gü bun ꞊suu'‑ 'ö ‑kë Klito ‑gɔ 'ö goë ga 'gü bhë ‑a 'ka. 12N 'ka‑ pö ꞊nɛ ‑bla 'a‑ 'sü ‑na bhë 'ma ‑lo ‑a 'dhiötodhɛ ‑bha, 'iin 'ma kë kpengdhö 'saadhö; 'kɛɛ a‑ ‑pö ꞊zian' ꞊nɛɛ, a 'dho ‑na 'dhiö ‑bla 'sü ‑sü 'ka ‑kplawo; 'a n 'gü dɔ ‑na 'gbee‑ kö 'aan‑ n ꞊saan' yö, bhii Yesu Klito ꞊ya n 'sü ö ‑bha 'ka 'saadhö. 13N dhegluzë ‑nu, a‑ ‑pö ka ‑dhë 'zü ‑dëüwo ꞊nɛ, 'yaa n ma ‑zotadhe 'gü ꞊nɛ 'ma n ꞊saan' yö 'saadhö 'kɛɛ pë 'a‑ kë ‑na 'ö tɔɔ: Pë ‑nu 'saadhö 'wo n ꞊zlöö bhë, a n ‑zo bho ‑na ‑an 'piö, 'ö 'a n 'gü dɔ ‑na 'gbee‑ kö ‑a ‑dhɛ 'ö n 'dhiö bhë 'aan‑ yö ‑a ‑bha. 14‑Kɔ 'ö 'a ‑bla 'sü ‑na ‑a 'ka kö 'aan‑ ‑lo ‑a 'dhiötodhɛ ‑bha kö ꞊saan' 'ö ꞊toëpö ‑këdhösü 'ka dhang‑ 'gü, 'ö ‑Zlan ‑yö bɔa Yesu Klito 'gü 'ö kwa ꞊dhɔɔ kë ‑na ‑a 'ka bhë kö 'aan‑ n ‑ma yö bhë 'ö bhë. 15Mɛ ‑nu 'ö 'kwa ‑kian ‑Zlan ‑wo 'gü bhë, ꞊yö ‑së kö ‑zotadhe ꞊suu'‑ 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë ‑yö kë kwa ‑gɔ. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ka ziën 'ö ‑zotadhe 'ö bhë 'yaa ‑an ‑gɔ, ‑Zlan ‑dho ‑a ‑bho 'kou kë ‑an ‑dhë 'papadhö. 16‑A mɛ 'ö 'gianzë 'ö tɔɔ zian 'ö 'kwa‑ sü 'dhiö 'ö 'kwa ꞊tun ‑a ‑ta ꞊nɛ kö 'kwa 'ta 'sü ‑a ‑ta ‑kplawo, 'kwa dhoë 'dhiö. 17N dhegluzë ‑nu, ‑ka 'wun kë ‑kɔ 'sü n ‑ma, 'ka‑ 'sü 'pö n ‑ma ‑to n 'piö ‑mɛ ‑nu ‑bha! 'Ka mɛ ‑nu 'ö 'wo wo ‑bha ‑tosiadhe kë ‑na ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'yi‑ ‑zɔn ‑a 'ka ‑an ‑dhë ‑a 'dhö, ‑ka ‑an ‑ga kö 'ka ka ‑bha kë 'dhö 'pö! 18'Wun mɛ 'ö nu ‑na ꞊nɛ ꞊ya kë a‑ ‑blɛɛ ka ‑dhë ‑kplawo. A bɔ ‑na ‑a 'piö 'zü ‑dëüwo 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë 'gbo 'ka ꞊nɛ: Mɛ ꞊plëëzë ‑nu ‑wo ka 'piö, 'ö ‑an ‑bha ‑tosiadhe kë ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo Klito ‑bha ‑ga ‑gaatalü ‑bha ‑wun bhë 'wo‑ yaagümɛ ‑nu 'ka ‑an 'dhö. 19Mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë, ‑an ‑bhöpë ‑yö ‑an ‑gɔ ꞊nɛ ‑an ‑bha ‑zlan 'dhö. 'Ö pë ‑nu 'ö‑ lë‑ dho ‑an kë ‑be bhë, 'ö 'wo wo ‑de sü ‑a 'gü ꞊va ꞊zian'. 'Wun ‑nu ꞊ya kë 'ö 'wo wo ‑zo ‑ta ‑a 'gü 'ö tɔɔ 'kpongtaa ‑wun dosɛn. ‑A mɛ ‑nu 'ö 'wo 'dhö bhë, ‑an 'dhiö ‑dho to ‑an 'gü ꞊siö' ‑sü ‑ta. 20Mɛ ‑nu 'ö 'kwaa kwa ‑bha ‑tosiadhe kë ꞊nɛ ‑an 'dhö bhë, kwa ꞊nɛ 'ö 'kwa tɔɔ dhang‑ ‑nu 'gü 'në ‑nu, 'ö 'kwa ‑ya ‑sü 'ka kwa Dhamɛ 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito 'ka bhë ‑a ‑bha ‑go dhang‑ 'gü ‑yi ‑gɔ. 21Yi 'ö dho nuë 'kpongtaa zö, ‑yö ‑dho ö bha 'piigbeedhɛ 'ö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan pë 'saadhö 'gblü ‑a 'dhiö bhë ‑a sü kö ‑yaan kwa 'kpongtaa ‑bun 'yenazë 'ö ꞊nɛ ‑a 'gla ‑a 'ka kö ‑yaan ‑a kë ꞊nɛ ö bun 'bhü ‑sü 'ö bhë ‑a 'dhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\