Fidhipö 4 | Bible.is
Fidhipö 4

1N dheglu ‑nu, ‑kɔ 'a‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë, 'ka dho dɔ ‑a 'ka gɛnngdhö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, ‑klu kwa Dëmɛ ‑bha ‑sü 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'dhö, a‑ 'piö 'sönggö ‑sönggö kö 'aan‑ n 'yan dɔ ka 'ö 'ka n ꞊zuö' 'glu dhi ‑na ꞊duö 'ö 'ka n ‑ma yuö ꞊truën 'ka bhë ka ‑bha. 2Evodi kaa‑ Sɛntisö, a ‑bhɛa ka ‑dhë 'sönggö ‑sönggö kö ka ꞊zuö' ‑yaan kë do ꞊nɛ 'ta ‑sü kwa Dëmɛ 'piö ‑mɛ ‑nu ꞊zuö' 'dhö. 3Bhi ‑de 'pö, n 'bhamɛ 'ö yuö do 'a‑ kë ‑na ꞊nɛ 'ü‑ kë ‑na 'pö ‑së 'ka bhë, a‑ ‑dhɛ ü ‑gɔ kö dhoo ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë 'ü 'dho ‑an ‑dhë kö ‑waan 'wun ma wo 'ko ‑ta. Bhii dhoo ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë oo, Klema oo, 'iin n ‑ma yuökëyɔɔ ‑nu 'töüdhö 'ö ‑Zlan ꞊ya ‑an 'tɔ ‑ya ꞊toëpö ‑këdhösü 'sëëdhɛ ‑be 'gü bhë, ‑wo ‑nu n ‑dhë 'ö 'yi 'wuntaɔsë ‑ta ‑ko zë, 'wuntaɔsë bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka mɛ ‑nu 'saadhö ‑dhë kö ‑yaan 'dho 'dhiö. 4Ka ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ‑kplawo kwa Dëmɛ 'gü! A‑ ‑pö ka ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: Ka ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi! 5‑Ka kë 'lëëlë mɛ 'saadhö buëndhö, bhii kwa Dëmɛ nu ‑yi 'yaa ꞊gbiin gbɔ! 6Kö ꞊kun 'ka ‑ya pë gbɛ ꞊zɔnng' ‑ta, 'kɛɛ pë 'töüdhö 'ö ka ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha yi 'oo yi 'ka, ‑kaa ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ‑bhɛa ‑a ‑dhë ‑sü ꞊zuö' 'plɛ 'ka waa‑ ‑a zuö pö ‑sü 'ka! 7꞊Ya kë 'dhö, ‑Zlan ‑bha ꞊zuöyagluu 'ö ꞊va 'ö ꞊zië' mɛ 'bhee‑ ‑bha 'wundɔdhe 'saadhö ‑ta bhë, ‑yö ‑dho ‑a kë kö ka ꞊zuö' waa‑ ka ‑bha ‑zotadhe ‑yaan 'to Yesu Klito ‑bha zian ‑ta. 8N dhegluzë ‑nu, pë 'a dho ‑a pö ka ‑dhë 'zü 'ö tɔɔ: Ka ‑bha ‑zotadhe ‑yö 'dho pë 'ö 'wun gia‑ 'ka, pë 'ö ꞊bhlë 'kpɔ ‑pë 'ka, pë 'ö kpengdhö, pë 'ö 'puu, pë 'ö ‑dhɔ ꞊kaa' ‑pë 'ka, pë 'ö 'gianzë, pë 'ö ‑së, pë 'ö‑ 'tɔ bhɔ ‑sü 'dhö ‑së ‑an 'piö ꞊zian'. 9Pë ‑nu 'ö 'ka ‑an ꞊daan 'ö 'ka ‑an yö n 'piö, pë ‑nu 'ö 'ka ‑an ma n 'dhii waa‑ pë ‑nu 'ö 'ka n yö ‑an kë ꞊dhia bhë, pë ‑nu 'wo bhë 'saadhö, ‑ka ‑an kë! ꞊Ya kë 'dhö ‑Zlan 'ö ꞊zuöyagluu nu kwa ‑dhë bhë ‑yö ‑dho kë ka 'piö. 10N ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi ꞊duö kwa Dëmɛ 'gü, bhii 'ö tɔɔ 'töng ꞊plëëzë 'ö ‑ziö bhë, ka ‑yɛ 'zü ‑dëüwo, 'ka ka ‑bha ‑dhɔ ‑zɔn n ‑dhë, ‑nu n ‑dhë ‑sü 'ka. 'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑a ‑dhɛ ‑yö ꞊glɔɔ kaa nu n ‑dhë 'siö‑, a‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ kaa ka bo ‑ya n ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑sü 'ka, 'kɛɛ ‑a kë ‑kɔ 'slë yaa kë ‑dhö ka ‑gɔ bhë yö ‑mü. 11'Wun 'a‑ ꞊blɛɛ bhë, yaa kë ꞊nɛ n ‑ma ‑wun 'ö yö pë 'bhaa ‑bha, bhii ‑tosiadhe kë ‑sü 'ö ꞊zuögludhi 'ka, pë 'ö mɛ ‑gɔ 'iin 'yaa mɛ ‑gɔ ‑a ‑wun 'gü bhë, 'ma‑ ꞊daan'‑. 12‑Tosiadhe kë ‑sü 'ö 'fɛɛ 'gü waa‑ ‑a kë ‑sü 'ö ꞊bhɔɔ' 'gü, a ‑an 'plɛ këdhɛ ‑dɔ. 'Ö ‑kë ꞊nɛ ‑bhöpë ‑yö n ‑gɔ 'iin 'yaa n ‑gɔ, 'iin 'zü pë 'dhö n ‑gɔ ꞊va 'ö ‑lö n ‑zü oo, 'iin ‑yö n ‑gɔ 'tee 'ö yaa ‑mɔ n ‑ma oo, 'ma‑ 'plɛ kë ‑kɔ ꞊daan'‑; 'ö n 'glu ‑yö ‑dhi ‑a 'plɛ ‑wun 'gü, ‑dhɛ 'saadhö 'gü 'töng 'plɛ 'ka. 13Pë ‑nu 'wo 'dhö 'töüdhö bhë, n ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑an 'plɛ kë ‑sü ‑bha 'gügbeedhɛ 'ö Klito 'dhö ‑a nu ‑na n ‑dhë bhë ‑a ꞊kwaa'. 14꞊Ii‑, a‑ ꞊blɛɛ 'dhö 'kɛɛ nu 'ka‑ wo n ‑dhë n ‑ma 'wun 'gbee‑ 'gü bhë, ka‑ ‑kë ‑së. 15Filipö ‑mɛ ‑nu, ka gia‑ ‑de ka‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ 'töng 'a go ‑a 'ka ka ‑gɔ Maseduanë ‑sɛ 'gü kö 'ma ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü zü dɔ, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu 'ö 'wo ‑dhö 'töüdhö bhë, ka do 'kpaan ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ka pë ‑nu bɔ n ‑dhë. 16Kö 'a ꞊tun Tesalɔnikö, pë ‑nu 'ö n ‑ma ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha, ka ‑an ‑bɔ n ‑dhë ‑gwaa ꞊plëëzë 'ka 'dhö. 17'Kɛɛ, kö ꞊kun 'ö ‑kë ka ‑zo 'piö ꞊nɛ pë 'ö 'a‑ 'piö 'ö tɔɔ kö 'kaan‑ gbaɔ kë n ‑dhë ‑kplawo. 'Kɛɛ 'a‑ 'piö ꞊zian' kö pë ‑nu 'ö 'ka‑ kë ‑na n ‑dhë ‑kplawo bhë, ‑an ꞊truën ‑nu ‑waan kë ‑dhö ka ‑bha 'ka, 'iin kö ‑yö ‑da 'kuë‑ dhö, kö ‑yö kë ꞊va ‑Zlan 'piö. 18Pë ‑nu 'töüdhö 'ö 'ka‑ dɔ Epafloditö ‑gɔ 'ö nuë n ꞊dhia bhë, ‑a 'plɛ ‑yö ‑lo n ‑ta. ‑Yö ‑mɔ n ‑ma 'ö‑ 'bhaa ‑yö to. 'Ö dɔ 'ö 'kwa‑ wo zlöö ꞊nɛ ‑a 'gü, pë ‑nu 'ö n ‑ma ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha 'dhiö ‑be bhë, 'ö‑ 'plɛ ꞊ya kë n ‑gɔ zlöö ꞊va 'ka. Ka ‑bha gbaɔ 'ö 'ka‑ ‑kë n ‑dhë bhë, ‑yö 'wun ‑së 'ö‑ ‑wun 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan 'dhi, 'ö ‑we ‑a ‑wun ‑bha ‑a 'ka; 19(n ‑kɔ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'a‑ ‑yɛ 'zü kë ka ‑dhë; 'kɛɛ) pë 'töüdhö 'ö ka ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha, n ma ‑Zlan ‑bha ‑kë ꞊bhɔɔzë ‑sü ꞊duö bhë ‑a ‑wun 'gü, ‑yö ‑dho bɔ Yesu Klito 'gü 'ö‑ nu ka ‑dhë. 20Kwa Dë ‑Zlan 'ö bhë ‑a 'tɔ ‑yö kë ꞊va ‑kplawo ‑yö dhoë 'dhiö. Amɛn. 21- 22‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'töüdhö, 'ö 'ka ‑klu ‑sü 'ka Yesu Klito ‑bha 'ö 'ka Filipö plöö, 'ma 'we kaa! Ka dhegluzë ‑nu 'wo kwa Dëmɛ 'gü 'ö yi ‑nu 'yi yi 'ko 'piö 'nö waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo to 'saadhö 'wo 'nö, ꞊wa 'we kaa! ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu mɛ 'ö 'wo ‑gludë Sezaa ‑gɔ kɔɔ, ꞊wa 'we kaa ꞊duö. 23Kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha 'dhuë‑ ‑yö 'to ka 'saadhö ka 'piö!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\