'Dhɛbhowunta 1

1Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'ö tɔɔ pë ‑nu 'wo dho kë ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' ‑bha 'ö ‑Zlan ‑ya ‑wun ‑lo Yesu Klito kwɛɛ kö ‑yaan ‑a ‑zɔn ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë. Klito ‑ya ‑zɔn 'ö bɔa ö ‑bha yuökëmɛ Zan 'gü, ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑bɔ ‑a ‑dhë ‑sü 'ka. 2Pë ‑nu 'ö Zan ‑ya yö ꞊nɛ 'ö‑ ꞊blɛɛ. 'Wun 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑na zö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo go ‑Zlan 'piö waa‑ 'wun gia‑ 'ö Yesu Klito ‑ya ‑zɔn. 3꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ 'ö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ 'ö 'dhoë‑ ‑a pö ‑a ‑gɔ! ꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ 'ö 'dhoë‑ ö 'to to ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha, kö pë ‑nu 'wo ‑ya ꞊nɛ ‑yaan ꞊bhlë ‑ya ‑a ‑gɔ! Bhii 'töng 'ö ‑ya ‑sü 'ka kö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑waan kaa bhë ꞊ya yö ꞊klöö'. 4- 5Ma Zan ꞊nɛ 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'slaplɛ 'ka Azi ‑sɛ 'gü ka ‑dhë: 'Ka ꞊büee. ‑Zlan 'ö ‑kë ‑dhö, 'ö ꞊tun ‑dhö, 'ö dhö nu 'dhö, ‑zuu 'slaplɛ 'wo‑ ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'dhiö 'dhö, waa‑ Yesu Klito 'ö kwa ꞊goo‑ ‑towogüsüzë 'ka, Gbö ‑blɛɛzë, 'yö mɛ ‑blɛɛzë 'yö go ga 'gü ‑a 'ka, 'yö mɛ ꞊va 'ka ‑gludë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö ‑an ‑ta, ‑wo 'glusë waa‑ ꞊zuöyagluu 'ö go ‑an 'piö ‑an kë ka 'ka. Yesu Klito ꞊nɛ 'ö kwa ‑dhɔ ‑ya ‑kë, 'yö kwa dha kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑gɔ, ‑ga kwa ‑wun 'gü ‑sü 'ka. 6'Ö 'kwa ‑kë ö ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑mɛ ‑nu, slabhomɛ ‑nu 'ö 'kwa dho yuö kë ‑a Dë ‑Zlan ‑dhë ‑an 'ka. 'Tɔbhɔdhe waa‑ 'piigbeedhɛ ‑wo kë Yesu Klito ‑bha 'ka ꞊toëpö 'ka! (Amɛn!) 7‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ‑yö nu ‑na dha kpö ‑nu ‑ta; mɛ ‑nu 'saadhö 'yan ‑dhö ‑da ‑a 'gü; mɛ ‑nu gia‑ 'wo‑ zlɔa 'dü 'ka bhë ‑an 'yan ‑dhö dɔ ‑a ‑bha 'pö. 'Sɛgümɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho 'gbo ‑nu bɔ wo ‑de ꞊maa' ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü. Pë 'ö ‑de dho kë yö ‑mü. Amɛn. 8Kwa Dëmɛ ‑Zlan 'piigbeezë, 'ö ‑kë ‑dhö, 'ö ꞊tun ‑dhö, 'ö dho nu bhë ꞊nɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ 'ö‑ pö: «Ma ꞊nɛ 'a 'wun 'plɛ züdɔdhɛ waa‑ ‑a 'dhiötodhɛ 'ka.» 9N tɔɔ Zan; a ka dheglu 'ka, 'ö 'kwa Yesu 'gü do; ma ꞊nɛ 'ö 'klobhɔdhe 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha, 'a ka 'piö do ‑a wo ‑sü 'gü, ‑dɔ ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka ꞊zuösaadhɛ 'gü bhë. 'Yiziëndhɛ 'wo‑ ‑dhɛ Patemɔsö 'a ‑ya ‑a ‑bha ꞊nɛ, ‑Zlan ‑wo waa‑ 'wun gia‑ 'ö ‑kë ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö Yesu ‑ya yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü bhë ‑an ꞊blɛɛ'‑ 'a‑ wo bhë ꞊nɛ 'ö 'wo n kun ‑a ‑wun 'gü 'wo nu n 'ka zö ꞊nɛ. 10Dëmɛ ‑bha yi 'ka a ‑kë mü 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö pa n 'ka, 'ö 'a ‑wo do ma n ꞊zlöö ꞊zian'. 'Ö ‑wo bhë 'ö ‑kë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo 'truu ‑piö ‑a ‑bha 'kpa ‑a 'dhö. 11‑Wo bhë ‑ya pö: «Pë ‑nu 'ü 'dhoë‑ yö ꞊nɛ ‑a ꞊bɛɛn' 'sëëdhɛ ‑be do 'gü, kö 'sëëdhɛ ‑be bhë 'ü‑ bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Efɛzö, 'ö Simiinë, 'ö Pɛɛgamë, 'ö Tiatii, 'ö Saadö, 'ö Filadɛɛfi waa‑ ‑a mɛ 'ö Laodise ‑an ‑dhë. ‑An ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö 'slaplɛ.» 12'A ꞊dhië n ‑zü, 'a ‑dhɛ ‑ga n ꞊zlöö kö mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na n ‑dhë bhë 'aan‑ yö. 'Ö 'a ꞊labang ‑dɔatapë 'slaplɛ 'ö 'sënng 'ka ‑a yö. 13Kö pë do 'ö bhɔ mɛ 'bhee‑ ‑bha ‑yö dɔ ‑sü 'ka ‑an ziën. Gblang do ꞊gbiin 'ö nu 'ö yö ‑a ‑gɛn kpöödhö ‑yö ‑kë ‑a ‑bha; 'sënng ‑du kwi ‑yö ziö ‑sü 'ka ‑a ‑kënng 'gü. 14‑A ‑bha wun ‑nu ‑wo kë 'puu ꞊nɛ 'bhla kaa‑ 'puu 'dhö ꞊nɛ 'yɔɔ 'dhö, 'ö‑ 'yan ‑nu ‑wo bhü ꞊nɛ 'siö 'dhö. 15‑A ‑gɛn ‑nu ‑wo ‑bhü ꞊nɛ zën 'wo‑ bho 'ö 'wo‑ ‑kë 'drëëndrën ‑a 'dhö; 'ö‑ 'we ‑wo ‑zuö ‑kë ꞊va ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'yi ‑zuö ‑drinng 'dhö. 16'Susongga 'slaplɛ ‑wo ‑kë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ 'gü 'ö ‑dhaa 'dhiözë 'ö‑ 'dhiö 'dho zian ꞊plɛ 'ka 'ö go ‑a dhiö. ‑A wöödhɛ ‑yö ‑bhü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö lan‑ 'dho 'bhü ‑na ‑a 'ka, kö ꞊ya dɔ 'dhëë ziën bhë ‑a 'dhö. 17꞊Dhɛ 'ö n 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü, 'a ‑püö ‑a ꞊gɛɛndhö ꞊nɛ mɛ ꞊ya ga ‑a 'dhö. 'Yö ö ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ sü 'yö‑ ‑da n gban ‑ta ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë! Ma 'a tɔɔ mɛ ‑blɛɛzë; ma 'a tɔɔ mɛ ‑kaanta. 18Ma 'a tɔɔ mɛ 'ö 'bhee‑; a ‑ga, 'kɛɛ ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, a 'bhee‑ ꞊toëpö 'ka zlöö. ‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö n ‑gɔ ga waa‑ ꞊glööbɔɔdhɛ ‑an ‑ta. 19Pë ‑nu 'wo kë ‑na ꞊nɛ waa‑ pë ‑nu 'wo dho kë ‑an 'piö 'ü ‑an yö ‑na ꞊nɛ, ‑bhö ‑a ‑ya 'sëëdhɛ 'gü! 20‑Dhɛ ‑ga 'zü, 'susongga 'slaplɛ 'ü‑ ‑ga ‑na n ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian' ꞊nɛ waa‑ 'sënng ꞊labang ‑dɔatapë 'slaplɛ ‑wun ꞊nɛ ‑an ‑gɛn 'ö ‑bin ‑sü 'ka 'wo ꞊nɛ: 'Susongga 'slaplɛ 'ö 'wo ꞊nɛ 'wo tɔɔ ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ 'slaplɛ 'wo 'dhiö ‑sü Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü kpö 'slaplɛ 'wo bhë ‑an 'ka ‑mɛ 'ka bhë ‑an ‑bha. 'Ö ꞊labang ‑dɔatapë 'slaplɛ 'wo ꞊nɛ 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü kpö 'slaplɛ bhë ‑an 'ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\