\'Dhɛbhowunta 12 | Bible.is
'Dhɛbhowunta 12

1'Ö ꞊duakëpë do ꞊va ‑yö ‑wo dhang‑ 'gü: Dhebɔ do 'ö lan‑ ‑da ö ‑bha ꞊nɛ sɔ 'dhö 'ö 'su 'dho ‑a ‑gɛn ꞊löö, 'go mü 'ö 'gɔ ꞊gblaa' 'ö 'susongga 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'dho ‑a ‑bha 'yö ‑kë ‑a tuö. 2‑Yö ‑kë dhe 'guzë 'ö koyigadhe ꞊yaa‑ 'kun ‑a 'ka; ‑yö ‑kë ꞊gblaa 'gbla ꞊dhia koyigadhe 'yënngbhɔdhe ꞊kwaa'. 3'Ö pë do 'bhaa ‑yö ‑wo dhang‑ 'gü 'zü: ‑Yö ‑kë 'gina do ‑ziizë bun nuɛazë 'ö‑ ‑gɔ ‑nu 'dho 'slaplɛ ‑a 'ka. ‑A ‑sö ‑nu ‑wo ‑kë 'gɔɔ‑ do. 'Ö 'gɔ ꞊gblaa' 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑gɔ 'ö ‑dhö do do 'ka ‑a ‑bha. 4‑A weng bhë ꞊nɛ 'ö 'susongga ‑nu 'wo dhang‑ ‑bha, ‑an 'gügludhe ‑yaaga ‑kɔ 'pian do bho ‑a 'ka dhang‑ 'gü 'ö‑ ꞊zuë' sia‑. 'Yö dɔ dhebɔ 'ö koyiga ꞊yaa‑ 'kun bhë ‑a 'dhiö, kö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya 'bë bho 'yaan‑ ‑a ‑bha 'në ꞊yɔɔ'‑. 5'Ö dhebɔ 'ö bhë 'yö 'në gɔɔn‑ do kpɔ. Yö ꞊nɛ 'yö dho 'dhiö ‑sü 'sɛgümɛ ‑nu 'plɛ 'ka ‑piö 'gblɔɔngblɔn do 'ka. 'Kɛɛ 'në bhë ‑wa ‑sü 'wo dho ‑a 'ka ‑Zlan 'piö ‑a ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'sɔɔ. 6Dhebɔ 'ö bhë ‑yö ꞊duë, 'ö dho 'yënng ꞊taa, ‑dhɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑yadhɛ do ‑kë ‑a ‑bha kö ‑waan ‑bhöpë nu ‑a ‑dhë ‑dhɛkpaɔyi ‑vuu do ö ‑ta ꞊plɛ waa‑ ‑dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ 'slado ‑an ‑bha bhë ‑a ‑bha. 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'ko do ‑yö ꞊luu dhang‑ 'gü. Misɛlö 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑gɔmɛ do 'ka bhë 'dhö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu mɛ 'wo‑ ‑kɔ ꞊löö, waa‑ 'gina 'dhö, ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'dhö, 'wo 'ko ‑ya 'kuë. 8'Kɛɛ ‑wo ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka 'gina ‑ta 'ö ‑yadhɛ yaa kë ‑dhö yö 'dhö waa‑ ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'dhö ‑an ‑gɔ kö ‑waan 'to dhang‑ 'gü gbɔ. 9'Gina ‑ziizë 'ö bhë, 'wo‑ ‑zuö plaan. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ꞊mɛɛ zii, 'ö 'wo‑ ‑dhɛ zlöö dü 'iin Satan 'yö 'kpongtaamɛ ‑nu 'plɛ ‑püö ‑na ꞊nɛ. 'Ö yö 'dhö waa‑ ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'dhö, 'wo ‑an ‑zuö 'kpongtaa. 10'Go mü 'a 'we ‑wo do 'gbee‑ 'ö go dhang‑ 'gü ꞊zian' ‑a ma 'ö‑ pö: «Dha ‑sü, 'piigbeedhɛ waa‑ ‑gludëdhɛ kë ‑sü 'ö kwa ‑bha ‑Zlan ‑bha 'ka waa‑ ‑wogbiindhɛ 'ö‑ ‑bha Klito ‑bha 'ka ꞊wa yö ‑dhɛpuudhɛ 'gü. Bhii mɛ 'ö za ‑lo ‑na kwa dhegluzë ‑nu tuö ‑Zlan wö 'dhiö gbeng waa‑ lënng bhë, ꞊waa‑ kë, ꞊waa‑ ꞊zong' ꞊ya 'go dhang‑ 'gü. 11Dɔ 'ö 'bhlanë fɛi ‑ya wo ‑an ‑gban ‑gɔ waa‑ 'wun gia‑ 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ'‑ 'wo‑ wo bhë ꞊nɛ 'ö kwa dhegluzë ‑nu ‑wo bɔ ‑a ‑ta 'wo to ‑a 'gbee‑ 'ka bhë. ‑Wo wo ‑kwaa wo ‑de ‑wun ‑zü 'ö 'wo ‑an zë ‑a ‑wun 'gü. 12‑Dhɛ ‑kë 'dhö, dhang‑ 'gü ‑dhɛ ‑nu, ‑ka ꞊zuögludhi kë, mɛ ‑nu ‑de 'pö 'ka dhang‑ ‑nu bhë ‑an 'gü, ‑ka ꞊zuögludhi kë! 'Kɛɛ ‑më 'yena ‑wun 'ö dho kë 'kpongtaadhɛ waa‑ 'yooga ‑an ‑bha 'ka ꞊nɛ ‑oo! Bhii 'ö tɔɔ dü 'yö ꞊yɔɔ ka 'piö bhë, ‑yö pa ‑sü 'ka ‑naazuëdhe 'ka ka buëndhö 'ö tɔɔ ‑ya ꞊dua' ꞊nɛ 'töng 'yö‑ ‑gɔ bhë ꞊ya 'to 'tee.» 13꞊Dhɛ 'ö 'gina ꞊yaa‑ dɔa ꞊nɛ 'ya ‑zuö 'kpongtaa 'ö yö ‑ziö dhebɔ 'ö 'nëgɔɔnzë kpɔ bhë ‑a 'piö ‑sü 'gü. 14'Yö pë 'yö ‑kë ꞊nɛ 'gblübhaa gban ꞊plɛ 'dhö 'wo‑ nu dhebɔ bhë ‑a ‑dhë kö ‑yaan ‑lö ‑yaan 'dho ö ‑yadhɛ ‑bha 'yënng ꞊taa ‑bin ‑sü 'ka ꞊mɛɛ ‑bha ‑glu ‑da ‑a ‑ta ‑sü ‑gɔ; ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'wo dho ‑bhöpë nu ‑a ‑dhë ‑a ‑bha, ‑kwɛ ‑yaaga waa‑ ö 'gbu 'piö. 15'Yö ꞊mɛɛ ‑yö ö 'dhi ‑po 'ö 'yi 'ö ‑ziö ꞊nɛ 'yiga 'dhö ‑yö ‑ziö dhebɔ 'ö bhë ‑a 'piö, ‑yö kë 'dhö kö 'yi ‑zuö ꞊va ‑yö ziö ‑a 'ka. 16'Kɛɛ 'sɛ ‑yö ‑nu dhebɔ bhë ‑a ‑dhë. Bhii 'sɛ ‑yö ö 'dhi ‑po 'ö 'yi 'ö go 'gina dhiö bhë, 'ö‑ ꞊yɔɔ. 17'Ö‑ ‑wun ‑yö ‑na 'gina bhë ‑a ‑zuë dhebɔ bhë ‑a buëndhö. 'Yö dho 'ö 'ko ‑ya dhebɔ bhë ‑a ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu, mɛ ‑nu 'töüdhö 'wo ‑Zlan ‑bha tɔng ꞊bhlë ‑ya, mɛ ‑nu 'ö 'wo dɔ ‑sü 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'gü ‑an ‑bha. 18'Ö 'gina ‑yö dho 'ö dɔ 'yoo 'kpong 'dhiö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\