'Dhɛbhowunta 14

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'a ‑dhɛ ‑ga; 'a 'bhlanë yö kö ‑yö dɔ ‑sü 'ka Siɔn ‑tɔn tuö. Mɛ ‑lü ‑vuu ꞊këng' do ö ‑kɔ ‑yiisië waa‑ mɛ ‑lü ‑vuu ‑yiisië (144.000) ‑wo kë ‑a 'piö mü. ‑A 'tɔ waa‑ ‑a Dë 'tɔ ‑wo ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑kpong 'gü. 2'Ö ‑wo do ‑yö go dhang‑ 'gü 'ö ‑we ꞊nɛ 'yi ꞊va ‑zuö 'iin dha 'we ‑drinng 'dhö, 'a‑ ma. 'We ‑wo 'a‑ ma bhë ‑yö ‑bhɔ kɔngzëmɛ ‑nu ‑bha kɔng ‑wo ‑bha. 3Mɛ ‑lü ‑vuu ꞊plëëzë 'wo bhë ‑wo ‑kë dɔ ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo bhë 'dhö, pë 'bhee‑ ‑yiisië waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo bhë ‑an wö 'dhiö 'ö 'wo yö 'tan ‑dëü bho ‑sü 'gü. Mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö kö ‑yaan 'tan ‑dëü bhë ‑a ꞊daan'‑ ‑yaan ‑a bho ‑a 'ke yaa kë mɛ ‑lü ‑vuu ꞊këng' do ö ‑kɔ ‑yiisië waa‑ mɛ ‑lü ‑vuu ‑yiisië 'ö Yesu ‑yö ‑an ‑gɔ ‑ta ‑bɔ ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ 'kpongtaa bhë ‑an 'ka. 4Mɛ 'wo bhë waa wo ‑de kë ‑dhuuzë dhoo ‑nu 'piö, ‑wo wo ‑zo ‑kë wo ‑de 'piö 'wo to 'slööslö. ‑Dhɛ 'saadhö 'ö 'bhlanë bhë 'ö dho ‑a ‑bha, ‑wo ‑ziö ‑a 'piö. ‑Wo ‑an ‑dhɔ mɛ ‑nu ziën kö ‑waan kë mɛ ‑nu 'wo dho dho ‑an 'ka ‑Zlan waa‑ 'bhlanë ‑an 'dhiö ‑a 'ka. 5Waa‑ ma ‑an 'dhii do kö ‑wo ꞊sua ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na; 'wun yaa gbɛ 'yaa ‑an ‑bha. 6'Go mü 'a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'waa gbɛ yö kö ‑yö ziö ‑sü 'gü plaan 'puu 'piö dhuö ꞊gbiin. ꞊Toëpö ‑këdhösü ‑wuntaɔsë ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ kö ‑yaan nuë mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa 'ö 'wo 'sɛ 'saadhö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka, 'gunng 'saadhö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka, ‑wo ꞊suu'‑ 'saadhö pö ‑mɛ ‑nu waa‑ 'sɛgɔ 'saadhö 'gü ‑mɛ ‑nu ‑an ‑dhë. 7‑Yö ‑kë ‑a pö ‑dhiadhö ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «‑Ka 'suö ‑Zlan ‑dhë, 'ka‑ 'tɔ bhɔ! Bhii 'töng 'yö dho mɛ ‑nu ‑bha za kaan bhë ꞊ya ‑lo. Yö 'ö dhang‑, 'sɛ, 'yoo waa‑ 'yigɔ ‑an 'plɛ ‑kë bhë, ‑kaa gba!» 8꞊Dhɛ go mü, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ꞊plɛ ‑naa ‑yö nu ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Babilɔnë ‑pö ꞊va bhë ꞊ya ꞊siö'‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga, ꞊ya ꞊siö'‑! ꞊Ya ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑pɛn 'sɛ 'saadhö 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wo ‑drɔɔn 'yi nu ‑na ‑a 'ka mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊waa‑ mü 'ö ‑an kë ‑na bhë ‑a 'dhö!» 9'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ‑yaaga ‑naa ‑yö ‑wo kö ‑a mɛ ꞊plɛ 'wo 'dhiö bhë ꞊wa ziö. ‑Yö ‑kë ‑a pö ‑sü 'gü ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö 'dhoë‑ wü bhë ‑a gba ‑yaan ‑a 'bin gba, 'go mü ‑waan ꞊duakëpë ‑ya ‑a ‑kpong 'iin ‑a ‑kɔ ‑bha, 10yö ‑de 'pö, ‑Zlan ‑bha ‑naadhe ‑dhö nu ‑a ‑ta. ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe bhë ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑drɔɔn 'yi 'ö 'yaa ‑kaan 'kuë ‑sü 'ka 'ö yö gia‑ 'ö‑ ‑lo ö ‑bha ‑naazuëpë 'ka, yö ‑mü. Mɛ 'oo mɛ 'yö 'dhoë‑ ‑a kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, ‑wo ‑dho ‑a ‑zuö blɔɔn 'tëë yaazë bhë ‑a 'siö 'gü, 'go mü 'ö‑ 'yënng dho bhɔ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slööslö waa‑ 'bhlanë ‑an wö 'dhiö. 11'Siö 'tëë 'yö dho ‑an 'yënng bhɔ bhë, ‑yö ‑dho kë ‑dhö ꞊toëpö ꞊toëpö 'ka. Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ wü bhë waa‑ ‑a 'bin ‑an gba, 'iin 'ö‑ ‑bha ꞊duakëpë 'dhoë‑ kë ‑an ‑bha, 'tɛɛpadhe yaa 'dho kë ‑an ‑gɔ lënng ‑nu waa‑ gbeng ‑nu ‑an 'ka.» 12꞊Dhɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'slööslö 'wo 'dhoë‑ ‑a ‑bha tɔng kun 'go mü ‑waan wo ‑zo yö Yesu ‑bha, ‑an ‑bɔ 'wun 'gbee‑ 'gü ‑dhɛ 'ö dho kë ꞊zuösaadhɛ 'ka. 13'Go mü 'ö ‑wo do ‑yö bɔ dhang‑ 'gü 'ö‑ pö n ‑dhë: «'Sëëdhɛ 'sü 'ü pë ꞊bɛɛn'‑ ‑a 'gü ꞊nɛɛ: 'Go ꞊dɛɛ ‑bha, ꞊zuögludhi ‑yö kë mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑klu ‑sü 'ka Dëmɛ ‑bha ‑yaan yöë ‑an ‑bha ga ‑sü ‑bha ‑an ‑gɔ!» 'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑pö: «‑Yö 'wun gia‑ 'ka, ‑wo ‑dho wo 'tɛɛ pa wo ‑bha yuö 'gbee‑ kë ‑sü ‑gɔ bhii ‑an ‑bha 'wun ‑së kë ‑sü ꞊saan' ‑dho bho 'ma.» 14꞊Dhɛ 'a‑ ga 'zü, 'ö 'a dha kpö 'puu do yö; 'ö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑lü 'dhö 'a‑ yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑ta. 'Sënng 'gɔ ꞊gblaa' do ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ ‑bha, 'ö 'gbuë‑ 'kan ‑dhaa do 'dhiözë 'dho ‑a kwɛɛ. 15'Yö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'bhaa ‑yö go ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü 'yö yö plaan, 'yö yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑wo 'gbee‑ 'ka mɛ 'yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka dha kpö ‑ta bhë ‑a ‑dhë 'ö‑ pö: «‑Bhö ü ‑bha ‑dhaa 'në 'sü, 'ö mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa, 'ü ‑an 'dho 'kuë‑ ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo ‑mlü ‑kan bhii ‑mlü ꞊ya ga. ‑A 'kan ‑yi ꞊ya ‑lo.» 16꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö mɛ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka dha kpö ‑ta bhë 'yö nu ö ‑bha ‑dhaa 'në 'ka, ‑yö yö yuö kë ‑sü ‑bha ꞊nɛ mɛ ‑mlü ‑kan, 'ö‑ 'plɛ ‑kan. 17'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'bhaa 'ö yö ‑de 'pö ö ‑dhaa 'në do 'dhiözë 'dho ‑a kwɛɛ ‑yö go ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'ö dhang‑ 'gü bhë ‑a 'gü 'yö yö plaan. 18'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'waa gbɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dhoë‑ ‑gɔ 'siö ‑ta bhë, ‑yö go slabhodhɛ ‑bha ꞊zian', 'yö nu 'yö‑ pö ‑wo 'gbee‑ 'ka mɛ 'ö ‑dhaa 'dhiözë 'dhoë‑ ‑gɔ bhë ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: «‑Bhö ü ‑bha ‑dhaa 'sü 'ü lɛzɛn ‑nu 'wo 'sɛ ‑ta 'ü ‑an ‑kpa 'kan ‑a 'ka, bhii ‑an ‑kpa ‑nu ꞊wa ma.» 19'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë 'yö ö ‑bha ‑dhaa bɔ 'sɛ ‑ta lɛzɛn ‑lü ‑nu tuö ‑an ‑kpa 'kan ‑sü 'ka, 'yö ‑an ‑zuö lɛzɛn ‑kpa 'yi ‑bho ‑a 'gü ‑pë 'gü. ‑Drɔɔn 'yi ‑bho ‑a 'gü ‑pë 'ö bhë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe ꞊va. 20‑Wo lɛzɛn ‑kpa ‑nu bhë ‑an ꞊wüü ‑an 'yi ‑bho ‑a 'gü ‑pë 'gü pö‑ ꞊taa ‑bha, 'ö fɛi ‑glu ‑yö ziö 'yö dho 'kilong ꞊këng' ‑yaaga ‑naa ꞊taa 'ö‑ ‑glu ꞊duan' ‑yö ‑mɔ 'mɛtrë do waa‑ ö 'gbu ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\