'Dhɛbhowunta 15

1'Yö ꞊dhɛ 'a‑ ‑ga 'zü, 'ö pë do 'bhaa 'ö 'wun 'gblüünzë ꞊va 'ka, 'a‑ yö dhang‑ 'gü. ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ ꞊nɛ 'a ‑an yö kö ‑wɔ mɛ ‑ta ‑wun 'slaplɛ ‑wo ‑an kwɛɛ. ‑Wɔ mɛ ‑ta ‑wun 'slaplɛ 'wo bhë 'wo tɔɔ ‑an ‑kaanta ‑nu 'ö ‑Zlan dho ö bha ‑naazuëdhe 'dhiö ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë. 2'A ko 'zü 'a pë 'ö ‑kë ꞊nɛ 'yipuë 'dhö 'a‑ yö. 'Kɛɛ 'yi giagia 'yaa ‑mü. ‑Yö ‑kë ꞊nɛ pë 'wo 'vɛdhɛ kë ‑na ‑a 'ka 'ö mɛ 'yan 'dho bɔ ‑na ‑a 'gü bhë ‑a 'dhö. 'Yö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ 'siö 'dhö 'a‑ yö kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü. 'Go mü 'zü 'a mɛ ‑nu 'wo to ‑a 'gbee‑ 'ka wü bhë 'dhö, ‑a 'bin 'dhö, waa‑ mɛ 'ö‑ 'tɔ 'dho 'nimlo 'ka bhë ‑an ‑ta bhë, ‑an yö kö ‑wo dɔ ‑sü 'ka pë 'bhlöngbhlöng bhë ‑a 'dhiö, kö ‑Zlan ꞊ya kɔng ‑nu nu ‑an ‑dhë. 3‑Wo ‑kë Moizö 'ö ‑kë ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ 'ka bhë ‑a ‑bha 'tan 'ö‑ bho ‑Zlan 'tɔ bhɔ ‑sü 'ka waa‑ 'tan 'ö bho 'bhlanë 'tɔ bhɔ ‑sü 'ka bhë ‑an bho ꞊dhia, ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Yi Dëmɛ, ‑Zlan 'piigbeezë, ü këyuö ‑nu ꞊wo ꞊va, 'ö 'wo 'gblüünzë; 'sɛ 'saadhö ‑bha ‑gludë, ü ‑bha 'slë ‑nu ꞊wo kpengdhö 'ö 'wo 'wun gia‑ 'ka. 4Dö 'ö yaa 'dho suö ü ‑dhë ‑ɛ, yi Dëmɛ? Dö 'ö yaa 'dho we ‑a ‑bha kö ‑yaan ü 'tɔ bhɔ ꞊ɛ? Bhii bhi do ꞊nɛ 'ü 'slööslö. 'Sɛtamɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho nu 'wo ‑gblü ü 'dhiö ü gba ‑sü 'ka, bhii ü këwun ‑nu 'wo kpengdhö bhë ꞊wa yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü.» 5꞊Dhɛ 'ö pë ‑nu 'wo bhë ꞊wa ziö, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'ö dhang‑ 'gü bhë, 'a‑ yö kö ‑a 'dhi ꞊ya 'po ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ ꞊duö 'ö ‑Zlan 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü bhë ‑a ‑zü. 6‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ 'ö ‑wɔ mɛ ‑ta ‑wun 'slaplɛ 'dhö ‑an ‑gɔ bhë, ‑wo ‑go ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'wo yö plaan; ‑wo ‑kë 'dhu ‑sü 'ka sɔ 'puu 'ö 'bhü ‑sü 'ka ‑a 'ka; 'ö 'sënng ‑du kwi 'dho ziö ‑sü 'ka ‑an ‑kënng 'gü. 7'Ö pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë 'ö‑ mɛ do ‑yö 'sënng ‑kɔɔ 'slaplɛ 'ö 'wo pa ‑sü 'ka ‑Zlan 'ö 'bhee‑ ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑bha ‑naazuëdhe 'gü ‑pë 'ka bhë ‑a nu ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ 'wo bhë ‑an ‑dhë. 8‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ bhë ‑yö ‑pa 'siɔn 'ka ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe waa‑ ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ ‑an ꞊kwaa'. 'Ö mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö ‑yaan ‑da ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'ö bhë ‑a 'gü kö ‑yö 'dho ‑yö yöë ‑wɔ mɛ ‑ta ‑wun 'slaplɛ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑nu ‑a 'ka bhë ‑a ‑wun 'plɛ ‑yö 'ko 'dhiö ‑yi ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\