\'Dhɛbhowunta 16 | Bible.is
'Dhɛbhowunta 16

1'Go mü 'zü, 'ö ‑wo do 'gbee‑ 'ö go ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü ꞊zian' 'a‑ ma; 'ö‑ pö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ 'wo bhë ‑an ‑dhë: «‑Ka 'dho 'ka ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe ‑kɔɔ pa ‑sü 'slaplɛ bhë ‑a 'daawo 'kpongtaa!» 2'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑blɛɛzë ‑yö dho 'yö ö bha ‑kɔɔ pa ‑sü 'daawo 'kpongtaa. 'Ö mɛ 'yënng bhɔ bhüö ꞊yua' ‑yö ‑lo mɛ ‑nu 'ö wü 'ö bhë 'ö‑ ꞊dua' 'dho ‑an ‑bha, 'go mü 'wo‑ 'bin gba bhë ‑an ‑bha. 3'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ꞊plɛ ‑naa ‑yö ö ‑bha ‑kɔɔ pa ‑sü 'daawo 'yoo ꞊bhaa. 'Ö 'yi ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya ga ‑a fɛi 'dhö, 'ö pë ‑nu 'wo 'bhee‑ 'yoo ꞊bhaa, 'ö ‑an 'plɛ ‑wo ga. 4'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ‑yaaga ‑naa ‑yö ö ‑bha ‑kɔɔ pa ‑sü 'daawo 'yiga ‑nu waa‑ 'yigɔ bhɔ ‑dhɛ ‑nu ‑an ꞊bhaa ‑dhɛ ‑nu ‑bha; 'ö 'yi ‑nu ‑wo ‑gla fɛi 'gü. 5'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'ö ‑wo ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dho ‑a ‑gɔ 'yi ‑nu ‑ta bhë 'a‑ ‑wo ma ꞊nɛɛ: «Bhi 'ü 'slööslö, bhi 'ü ‑dhö, 'ü ‑kë ‑dhö, ü kpengdhö ü ‑bha za 'kan ‑kɔ ‑nu 'gü. 6Bhii mɛ ‑nu 'wo ü ‑bha mɛ ‑nu 'slööslö waa‑ ü 'dhiwopömɛ ‑nu fɛi ‑lo bhë, ü fɛi 'yi nu ‑an ‑dhë 'wo‑ mü; ‑yö ‑dhi ‑an ‑bha.» 7'Go mü 'zü, 'ö ‑wo do 'bhaa ‑yö go ‑Zlan ‑bha slabhodhɛ ‑bha 'a‑ ma ꞊nɛɛ: «꞊Ii‑, 'wun gia‑ ‑mü, yi Dëmɛ ‑Zlan 'piigbeezë, ü bha za 'kan ‑kɔ ‑nu 'plɛ ꞊wo ‑së 'ö 'wo kpengdhö giagia 'ka!» 8'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ‑yiisië ‑naa ‑yö ö bha ‑kɔɔ pa ‑sü 'daawo lan‑ ‑ta 'ö 'wo zian nu ‑a ‑dhë kö ‑yaan mɛ ‑nu 'güö 'siö 'ka. 9'Ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑wo yö 'güö ‑sü 'gü 'siö ‑bha dɔdhe 'gbee‑ ꞊kwaa'; 'wo yö 'si ‑bho ‑Zlan 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dhoë‑ ‑gɔ ‑wɔ mɛ ‑ta ‑wun ꞊suu'‑ 'ö bhë ‑a ‑ta bhë, ‑a 'tɔ ‑gɔ ‑sü 'gü; waa 'go ꞊zian' wo ‑bha 'wun yaa 'gü kö ‑waan ‑a 'tɔ bhɔ. 10'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'sɔɔdhu ‑naa ‑yö ö ‑bha ‑kɔɔ pa ‑sü 'daawo wü 'ö bhë ‑a ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü, 'ö ‑dhɛ 'saadhö 'ö‑ ‑bha ‑gludëdhɛkëdhɛ 'dhoë‑ ‑bha 'yö ‑da ‑dhɛtiidhɛ 'gü, 'ö mɛ ‑nu ‑wo yö wo nɛ‑ ‑bhö ‑sü 'gü 'yënngbhɔdhe ꞊kwaa'. 11'Wo yö 'si bho ‑sü 'gü ‑Zlan 'ö dhang‑ 'gü ‑a ‑gɔ, wo ‑bha 'yënngbhɔdhe waa‑ wo ‑bha bhüö ‑nu ‑wun 'gü; waa 'go wo ‑bha 'wun yaa ‑nu 'gü. 12'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'slado ‑naa ‑yö ö ‑bha ‑kɔɔ pa ‑sü 'daawo 'yiga ꞊va 'wo‑ ‑dhɛ Öflatö bhë ‑a ꞊bhaa. 'Ö 'yiga ꞊va bhë 'ö ꞊bhöü kö ‑yaan zian nu ‑gludë 'ö go lan‑ bhɔ ꞊zian' bhë ‑a ‑dhë. 13'Go mü 'a ‑zuu yaa ‑yaaga 'wo bhɔ 'drɔɔ ‑bha ‑an yö: ‑A do ‑yö ‑go 'gina dhiö, 'ö‑ do 'bhaa ‑yö go wü dhiö, 'ö‑ ‑kaanta ‑yö go ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë dhiö. 14Wo ꞊nɛ 'wo tɔɔ dü ‑bha ‑zuu yaa ‑nu 'wo ‑dhidhaapë ‑nu ‑kë. ‑Zuu ‑yaaga 'wo bhë ꞊nɛ 'wo dho ‑gludë ‑nu 'piö 'kpongtaadhɛ 'saadhö ‑bha, kö ‑waan ‑an 'kpɔ 'kuë‑ kö ‑glu 'ö dho kë ‑Zlan 'piigbeezë ‑bha yi ꞊va 'ka bhë ‑waan gɔn. 15‑Ka ka 'to 'to, a nu ‑na ꞊nɛ ꞊kwaanmɛ ‑yö nu. 'Gludhi ‑yö kë mɛ 'ö 'dhoë‑ ‑ya ö 'yaan ‑yaan ö ‑bha sɔ ‑nu 'kun ‑së ‑a ‑gɔ, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'yö dho to ö 'kpaan 'ka 'ö mɛ ‑nu dho ‑a lë‑ ‑dhɛ yö. 16‑Zuu ‑nu bhë ‑wo ‑gludë ‑nu ‑kpɔ 'kuë‑ ‑dhɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Eblö ‑nu ‑wo 'gü Aamagedɔn ‑a ‑bha. 17'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'slaplɛ ‑naa ‑yö ö ‑bha ‑kɔɔ pa ‑sü ‑pɛn 'dhung‑ ‑ta. 'Ö ‑wo do 'gbee‑ ‑yö ‑we ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü; ‑yö ‑go 'gɔ ‑gbloo 'gü 'yö‑ pö: «꞊Ya yën!» 18'Ö pë ‑bha 'yanbɔdhe ‑nu, pë ‑drinng ‑nu, dha 'we ‑wo ‑nu waa‑ 'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü 'gbee‑ ‑wo ‑kë. 'Ö sü mɛ 'bhee‑ ‑da ‑sü ‑bha 'kpongtaa 'sɛ yaa ꞊zluun ꞊suu'‑ wo 'dhö do; ‑a mɛ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑kë 'gbee‑ ꞊duö! 19'Ö 'kwipö ('wo‑ ‑dhɛ Babilɔnë) bhë 'yö ‑kan 'gü ‑yaaga, 'ö pödhɛ ‑nu 'wo 'sɛgüdhɛ 'saadhö ‑nu ‑bha 'ö ‑an ‑bha 'kɔ ‑nu ‑wo ‑lo. ‑Zlan ‑zo ‑yö ‑bhüö Babilɔnë ‑dhɛ ꞊va 'ka kö ‑yaan ö bha ‑naazuëdhe ꞊va ‑drɔɔn ‑kɔɔ nu ‑a ‑dhë ‑yaan ‑a mü. 20'Ö 'yi songdhɛ ‑nu ‑wo ꞊dhɔng, 'ö ‑tɔn ‑nu ‑wo ꞊dhɔng mɛ ‑gɔ. 21Mëngga ꞊vava 'ö‑ do dho ‑mɔ 'kilong 'gɔɔ‑ ‑yiisië ‑bha bhë 'wo go dhang‑ 'gü 'wo ‑lo mɛ ‑nu ‑ta. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo yö 'si ‑bho ‑Zlan ‑gɔ ‑sü 'gü mëngga ‑nu 'wo ‑lo ‑an ‑ta 'wun ‑wɔ mɛ ‑ta dhe 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. Bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë 'gbee‑ ‑ziizë 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\