'Dhɛbhowunta 17

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ 'ö ‑kɔɔ pa ‑sü 'slaplɛ ‑yö ‑kë ‑an ‑gɔ bhë, 'ö‑ mɛ do ‑yö nu 'ö‑ pö n ‑dhë: «‑Bhö nu kö ‑kɔ 'a dho ꞊sɔɔnkëdhe ꞊va 'ö pö‑ ꞊va 'ö dɔ ‑sü 'ka 'yiga ꞊plëëzë 'sɔɔ ‑a 'klo‑ bhɔ ‑a 'ka bhë 'aan‑ ‑zɔn ü ‑dhë. 2'Kpongtaa ‑gludë ‑nu ꞊wa wo ‑de kë ‑dhuuzë ‑a 'piö, 'go mü 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu ꞊waa‑ ‑bha ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑drɔɔn mü, ‑a 'yi ꞊ya ziö ‑an ‑gɔ.» 3'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö dho n 'ka 'yënng ꞊taa ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa'. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'a dhebɔ do yö ‑a ‑bha kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka wü nuɛazë 'ö 'si ‑bho ‑Zlan ‑gɔ ‑tɔ ‑nu 'dho ‑lo ‑sü 'ka ‑a ‑bha ‑a ꞊taa. Wü 'ö 'dhö bhë ‑a ‑gɔ ‑nu ‑wo 'slaplɛ 'ö‑ ‑sö ‑nu 'dho 'gɔɔ‑ do. 4Dhebɔ 'ö bhë, sɔ bun nuɛazë ‑yö ‑kë ‑a ‑bha; 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë 'sënng 'ka, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑guö 'yan bho ‑sü ‑zë ‑nu 'ka, ‑zlɔɔ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ‑bha. 'Sënng ‑kɔɔ do 'ö ‑kë pa ‑sü 'ka pë ꞊lɔɔzë ‑nu, pë ‑dhuuzë ‑nu 'wo‑ ‑bha ꞊sɔɔn kë ‑sü 'piö ‑pë ‑nu 'ka ‑yö ‑kë ‑a kwɛɛ. 5'Ö 'tɔ do 'ö‑ ‑gɛn 'dho ‑bin ‑sü 'ka 'yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑kpong 'gü ꞊nɛɛ: Babilɔnë, 'kwipö ꞊va, ꞊sɔɔnkëdhe ‑nu waa‑ pë ꞊lɔɔzë ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑an dhe. 6Dhebɔ 'ö mɛ 'slööslö ‑nu waa‑ Yesu ‑bha ꞊goo‑ ‑nu fɛi mü bhë, a‑ ‑yö kö fɛi bhë ‑ya kë ‑na ꞊nɛ ‑kɔ 'ö yɔ 'yi 'dhö mɛ kë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Ö 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da n 'gü n 'yan ‑bha ‑dɔ ‑a ‑bha ‑sü 'ka. 7'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö n ‑dhë: «‑Më 'yö ‑kë 'ö ü 'te ‑yö tun ꞊ii? Dhebɔ bhë waa‑ wü 'ö‑ ‑gɔ 'dho 'slaplɛ, 'ö‑ ‑sö ‑nu 'dho 'gɔɔ‑ do, 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ꞊taa bhë, a ‑dho ‑a ‑gɛn 'ö ‑bin ‑sü 'ka bhë ‑a pö ü ‑dhë. 8Wü 'ö bhë ‑yö ‑kë 'bhee‑ 'dhiö ‑be 'kɛɛ 'yaa 'dhö gbɔ, ‑yö ‑dho go ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü kö ‑yaan 'dho ö 'gü ꞊siö' ‑zian 'ka. Mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa 'ö ‑an 'tɔ yaa ‑ya ‑këdhösü 'sëëdhɛ ‑be 'gü 'kpongtaadhɛ züdɔyi 'ka bhë, ‑an 'te ‑yö ‑dho tun ‑a ‑bha ‑go ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü ‑sü 'ka ‑an 'yaan 'ka. Bhii ‑yö ‑kë ‑dhö, 'yaa ‑dhö gbɔ; 'kɛɛ ‑yö ‑dho ‑wo 'zü. 9‑Dhɛ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'wundɔdhe waa‑ 'kpaakpadhɛ ‑an ‑zɔn ‑dhɛ. ‑A ‑gɔ ‑nu 'slaplɛ bhë 'wo tɔɔ 'sɛ ‑tɔn 'slaplɛ 'ö dhebɔ 'ö bhë 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑ta; ‑wo ‑gludë 'slaplɛ 'ka 'pö. 10‑An mɛ 'sɔɔdhu ꞊wa 'go ‑an ziën; 'waa ‑dhö gbɔ, ‑a mɛ do 'tɔ ‑yö bhɔ ‑sü 'gü. ‑A mɛ kë 'slaplɛ ‑naa yaa nu ꞊kun; ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya nu, 'töng kpö 'bhle ꞊nɛ 'ö dhoë‑ kë zö. 11Wü 'ö 'dhiö ‑bezë 'ö ‑kë 'bhee‑ 'ö 'yaa‑ 'ka gbɔ bhë, yö gia‑ 'ö tɔɔ ‑gludë kë 'slɛaga ‑naa, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑gludë 'slaplɛ 'wo bhë ‑a mɛ do 'ö ꞊ya ö ‑bha ‑gludëdhɛ kë 'saadhö, 'yö 'dho ‑na ö ‑bha 'gü ꞊siö' ‑zian 'ka bhë. 12‑A ‑sö ‑nu 'gɔɔ‑ do 'ü ‑an yö bhë 'wo tɔɔ ‑gludë ‑nu 'gɔɔ‑ do 'ö waa 'tɔbhɔdhe kë ꞊kun 'kɛɛ ‑wo ‑dho ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü yö wo ‑bha ‑gludëdhɛkëdhɛ ‑bha kö waa‑ wü bhë ‑an 'tɔ ‑yaan bhɔ 'lɛlɛ do 'piö. 13꞊Dhɛ 'wo‑ ‑bha 'gɔɔ‑ do, ‑an ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑yö do, 'ö 'wo wo ‑bha 'piigbeedhɛ waa‑ ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑lo wü bhë ‑a kwɛɛ. 14‑Wo ‑dho 'ko ‑ya 'bhlanë ‑bha, 'kɛɛ 'bhlanë ‑yö ‑dho to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑an ‑ta; bhii 'ö tɔɔ ‑yö dëmɛ ‑nu ‑bha Dëmɛ waa‑ ‑gludë ‑nu ‑bha ‑gludë 'ka. Yö 'dhö waa‑ ö bha mɛ ‑nu, mɛ 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë, 'ö ‑an sü 'wo ‑to ‑a 'piö ‑mɛ ‑nu 'ka ‑wo dho to ‑a 'gbee‑ 'ka.» 15'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö n ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «'Yi ‑nu 'ü ‑an yö, 'ö ꞊sɔɔnkëdhe ‑yö ‑kë ‑a ‑ta bhë 'wo tɔɔ 'sɛgümɛ ‑nu, mɛ gbung ‑nu, 'sɛgɔgümɛ ‑nu, ‑wo ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ pö ‑mɛ ‑nu. 16‑Sö 'gɔɔ‑ do 'ü ‑an yö bhë waa‑ wü ‑wo ‑dho ꞊sɔɔnkëdhe 'ö bhë ‑a ‑san zë; ‑wo ‑dho ‑a ‑bha pë ‑nu 'wo‑ ‑gɔ ‑a 'plɛ kun ‑a ‑gɔ 'ö 'yö to ö bun 'kpaan 'ka. ‑Wo ‑dho ‑a ꞊nëng ‑bhö 'ö 'wo‑ 'gü ꞊siö 'siö 'ka. 17Bhii ‑Zlan ‑de ꞊nɛ 'ö ö ‑de ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun ‑da ‑an ꞊zuö' 'gü 'wo‑ ‑kë, 'ö 'wo dho wo 'kuë‑, 'wo wo ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü nu wü bhë ‑a ‑dhë, ‑yaan 'dho ‑yaan yöë ‑Zlan ‑wo ‑nu 'dhiö ‑mɔ 'kuë ‑yi ‑bha. 18‑A ‑de, dhebɔ 'ü‑ yö bhë 'ö tɔɔ pödhɛ ꞊va 'ö ‑gɔ ‑dhɛ kë ‑na ‑gludë ‑nu ‑ta 'kpongtaa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\