'Dhɛbhowunta 18

1꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'pö, 'a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'bhaa 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ꞊va 'dho ‑a ‑gɔ 'a‑ yö kö ‑yö 'go ‑na dhang‑ 'gü kö ‑a 'bhü ꞊ya sa 'kpongtaadhɛ 'saadhö ‑bha. 2'Yö ‑gbla ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «Babilɔnë ‑pö ꞊va bhë ‑a 'gü ꞊ya ꞊siö'‑! ‑Ka ‑dhɛ ‑ga, ‑a 'gü ꞊ya ꞊siö'‑! ‑A ‑yadhɛ ꞊ya kë zlöö ‑zuu yaa ‑nu këdhɛ 'ka. ꞊Ya kë zlöö ‑ma ꞊suu'‑ yaazë ‑nu 'ö 'waa 'slööslö ‑an 'saadhö ‑an këdhɛ 'ka. 3Bhii 'ö tɔɔ 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö ꞊wa ‑drɔɔn 'ö‑ ‑bha ꞊sɔɔn 'gblüünzë kë ‑sü 'ka bhë ‑a mü; 'ö 'kpongtaa ‑gludë ‑nu ꞊wa wo ‑de ꞊nëng ‑a ‑bha, ‑kë ‑dhuuzë ‑sü 'ka, ‑a 'piö. 'Ö 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa ꞊wa kë ꞊bhɔɔzë, ‑a ‑bha pë ꞊sɔnng' ꞊vavazë ‑nu 'gü.» 4'Go mü 'zü, 'ö ‑wo do 'bhaa ‑yö go dhang‑ 'gü 'a‑ ma, 'yö‑ pö: «‑Ka 'go pödhɛ bhë ‑a 'gü, ma 'sɛgümɛ ‑nu! ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ka dho ‑da ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü 'iin kö ꞊kun 'ö 'klobhɔdhe ‑nu 'ö dho ‑ma ‑a 'ka bhë 'ö dho nu ka ‑ta 'pö. 5Bhii ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑lo 'ko ‑ta ‑sü ‑ta ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo dhang‑ 'gü; ‑Zlan ‑zlö yaa trö ‑a këyuö yaa ‑nu 'ka. 6‑Kaa 'yënng bhɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ka 'yënng bhɔa bhë ‑a 'dhö. Pë 'ö ‑kë kaa bhë, ‑kaa 'pë bho ‑a ‑gɔ ‑gwaa ꞊plɛzë. ‑Kaa ‑bha yɔ ‑kɔɔ pa ‑yö kë 'gbee‑ ‑gwaa ꞊plɛzë ‑yö ziëë ‑a mɛ 'ö‑ ‑yuö ‑kë ka ‑dhë bhë ‑a ‑ta! 7‑Ka 'klobhɔdhe waa‑ 'yënngbhɔdhe wɔ ‑a ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö‑ ꞊kaa' 'tɔbhɔdhe waa‑ ꞊naɔpë ‑nu 'gü bhë ‑a 'dhö. ‑Ya ‑pö ö ‑de 'gü ꞊nɛɛ: ‹A ‑ya zö ꞊nɛ ‑gludhe 'dhö. 'Maa ꞊gɛandhe 'ka, 'ö n 'ka 'dho pë 'wo‑ ‑dhɛ ga ‑a dɔ 'gbɛɛdhö.› 8‑A ‑wun 'gü 'wun ‑nu 'wo 'dhoë‑ nu ‑a ‑ta bhë ‑wo ‑dho ‑ya ‑a ‑bha ‑dhɛkpaɔyi do 'kpaan 'ka; 'ö tɔɔ ga 'dhö, ga ‑gbo ‑nu waa‑ din ‑nu. ‑A 'gü ‑dho ꞊siö'‑ 'siö ꞊kwaa'. Bhii kwa Dëmɛ ‑Zlan 'yö‑ ‑bha za kan bhë ‑a 'pii ‑yö 'gbee‑. 9‑Gludë ‑nu 'wo 'kpongtaa 'ö wo ‑nu 'wo ꞊sɔɔn ‑kë 'iin 'ö 'wo wo ‑de nu ꞊naɔpë ‑nu ‑bha ‑kë mɛ ‑gɔ ‑sü ‑dhë bhë, yi 'wo 'dhoë‑ pödhɛ bhë ‑a 'güö ‑sü 'siɔn ꞊luu'‑ ‑sü yöë bhë ‑a 'ka, ‑wo ‑dho 'gbo bɔ wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü. 10‑Wo ‑dho dɔ ‑a 'ka ꞊gbiin 'suö 'ka, 'yënngbhɔdhe 'ö 'dhoë‑ nu pödhɛ bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑ta bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö 'wo‑ pö: ‹‑Më 'yena ‑wun ꞊nɛ ‑oo! 'Yena ‑wun ‑mlë 'ö ꞊nɛɛ! O, Babilɔnë, pödhɛ ꞊va 'piigbeezë! 'Lɛlɛ do 'kpaan 'gü ‑wun 'yö ü 'klo bhɔ ꞊nɛ ꞊a!› 11'Dhɔɔdɔmɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑wo 'gbo bɔ ‑na wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka ‑a ‑wun 'gü 'pö, bhii 'ö tɔɔ mɛ 'yaa pë gbɛ 'dhɔ ‑an ‑gɔ gbɔ. 12Pë ‑nu ꞊ya kë 'wo‑ dhɔ bhë 'wo tɔɔ: 'Sënng, 'wëü‑, ‑güö ꞊suu'‑ ‑wungbeezë ‑nu, ‑zlɔɔ ‑nu, sɔ ‑sɛɛbɔ ‑nu, sɔ ꞊suu'‑ bun nuɛazë ‑nu, 'lü ꞊suu'‑ ‑wungbeezë ‑nu, pë ‑nu 'wo‑ yan biö 'sɔn 'ka, ‑a mɛ ‑nu 'wo 'yan ‑sü 'ka 'lü ꞊suu'‑ do 'bhaa ꞊sɔnng' 'gbeezë 'ka, ‑a mɛ ‑nu 'wo‑ yan zën 'ka, ‑a mɛ ‑nu 'wo‑ yan ‑piö 'ka 'iin ‑tɔn 'piö ‑guö ꞊suu'‑ do 'wo‑ ‑dhɛ 'maablë, 13pë din ‑kë ‑së ‑pë ‑nu 'wo‑ ‑dhɛ kanɛlö waa‑ ‑a 'bhaa ‑nu; pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑nu 'wo‑ ‑dhɛ 'miilö waa‑ ‑a 'bhaa ‑nu, 'güö ‑pë 'tëë ‑sëëzë ‑nu, ‑drɔɔn 'yi ‑nu, 'yɔn ‑nu, 'blee‑ ga waa‑ 'blee‑ ‑bi ‑nu, ‑du ‑nu, 'bhla ‑nu, ꞊soo ‑nu waa‑ ‑yaa 'gü ‑pë, ‑wo ‑dho ‑dewo 'wo mɛ 'bhee‑ ‑nu 'dhɔɔ dɔ ꞊nɛ ꞊nua ‑nu 'dhö. 14'Ö 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu 'wo bhë 'wo‑ pö pödhɛ bhë ‑a ‑dhë: ‹Ü ‑bha ꞊naɔpë 'ü‑ 'piö ‑be kö 'ü ü 'yan dɔ ‑a ‑bha bhë ‑an 'plɛ 'gü ꞊ya ꞊siö'‑; ü ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu waa‑ ü ‑bha pë ꞊sɔnng' 'gbeezë ‑nu 'gü ꞊ya ꞊siö'‑! Ü 'ka 'dho ‑an yö gbɔ 'gbɛɛdhö!› 15'Dhɔɔdɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë ꞊bhɔɔzë 'dhɔɔ dɔ ‑sü 'ka pödhɛ bhë ‑a 'gü, ‑wo ‑dho dɔ ‑a 'ka ꞊gbiin 'ö 'yena ‑wun 'ö 'dhoë‑ kë pö‑ bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka bhë, 'ö‑ 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü. ‑Wo ‑dho 'gbo ‑nu bɔ wo ‑de ꞊maa 'ma ‑sü 'ka 16‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‹'Öö, ‑më 'yena ‑wun 'ö ꞊nɛ ‑oo; 'yena ‑wun ‑mlë 'ö ‑kë pödhɛ ꞊va ꞊nɛ ‑a 'ka ꞊nɛ ‑oo! 'Ö 'dhu 'ö‑ wo sɔ 'biɔnbiɔn 'puu waa‑ ‑a nuɛazë 'ka, 'ö 'sënng ꞊baa' ‑pë ‑nu, ‑guö 'yanbhɔsüzë ‑nu, ‑zlɔɔ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ‑bha, 17'Ö 'lɛlɛ do 'kpaan 'gü, 'ö ꞊bhɔɔpë ‑nu 'wo‑ ‑gɔ 'saadhö bhë, 'ö‑ 'plɛ 'gü ꞊ya ꞊siö ꞊nɛ ꞊a!› 'Dhiö ‑sü 'yitagɔ 'dhasi ‑nu 'ka ‑mɛ waa‑ ö bha ‑dho 'tagümɛ ‑nu, 'yitagɔblümɛ ‑nu waa‑ 'yitagɔgümɛ ‑nu 'wo to 'töüdhö ‑wo ‑dɔ ꞊gbiin, 18'wo 'kɔ ‑nu 'güö ‑sü 'siɔn ‑ga; 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: ‹Pödhɛ 'ö‑ ꞊suu'‑ dho kë ꞊nɛ pödhɛ ꞊va 'ö ꞊nɛ ‑a 'dhö yaa kë ‑dhö do!› 19'Wo ‑büö ‑bi ‑nu ‑lo wo ‑gɔ ‑ta, 'wo 'gbo ‑nu bɔ wo ‑de ‑maa 'ma ‑sü 'ka ꞊woë' ꞊nɛɛ: ‹'Yena ‑wun ‑mü ꞊dhɛ ꞊ɛ! Pödhɛ ꞊va 'ö ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu bhë 'ö mɛ ‑nu 'wo 'yoo ‑ta 'yitagɔgümɛ ‑nu 'ka 'wo ꞊kaa' ꞊bhɔɔzë bhë 'yena ‑wun ꞊ya kaa ꞊dhɛ ꞊ɛ! Bhii 'lɛlɛ do 'kpaan 'gü ‑wun ꞊yaa‑ 'plɛ 'gü ꞊siö'‑! 20Dhang‑ 'gü ‑dhɛ, ‑bhö ꞊zuögludhi kë, bhii ‑a 'gü ꞊ya ꞊siö'‑; mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ka sü ö ‑bha 'ka, ka 'dhö, ‑Zlan 'dhiwopömɛ ‑nu 'dhö, waa‑ Yesu ‑bha bɔ ‑mɛ ‑nu, ‑ka ꞊zuögludhi kë, bhii ‑Zlan ꞊ya ‑a ‑bha za 'kan, ‑a ‑bha 'wun yaa 'ö‑ ‑kë ka 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. Za ꞊yaa‑ 'kun, ‑a 'klo ꞊ya bhɔ.›» 21꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'gü 'gbeezë ‑yö ‑guö kpö do 'ö‑ ‑ta ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'blee‑ ga ‑wüü ‑a 'ka ‑guö kpö do ꞊va 'dhö ‑a sü 'ö‑ ‑zuö 'yoo ꞊bhaa ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «‑Kɔ do gia‑ 'ö ꞊nɛ 'ö Babilɔnë ‑pö ꞊va dho ꞊zong'‑ ‑a 'ka kö ‑a 'gü ‑yaan ꞊siö'‑. 'Ö mɛ gbɛ 'ka 'dho ö 'yan dɔ ‑a ‑bha gbɔ 'gbɛɛdhö. 22Mɛ gbɛ 'ka 'dho 'tan bho ‑wo ‑nu, kɔng zë ‑wo ‑nu, ‑bhɔng ‑piö ‑wo ‑nu waa‑ 'truu ‑piö ‑wo ‑nu ‑an gbɛ ma ü ꞊plöö gbɔ. Waa 'dho ꞊daan' ‑yuö ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ kë ‑mɛ gbɛ yö ü ꞊plöö gbɔ. Waa 'dho 'blee‑ ga zɔn ‑drinng ma ü ꞊plöö gbɔ. 23꞊Labang yaa 'dho yö ü ꞊plöö gbɔ. Waa 'dho dhe 'sü ‑sü 'iin ‑dho gwaan ‑sü ‑drinng ma ü ꞊plöö gbɔ. Ü ‑bha 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kë mɛ 'piigbeezë ‑nu 'ka 'kpongtaa, bhii ü 'sɛgümɛ ‑nu 'plɛ ‑püö ü ‑bha 'gina ‑nu kë ‑sü 'ka. 24Babilɔnë ‑dhɛ 'klo ‑yö ‑bhɔ, 'ö tɔɔ ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö 'wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu waa‑ mɛ 'slööslö ‑nu zë ‑a ‑bha. Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑an zë 'kpongtaa, ‑wo ‑an ‑yö mü.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\